captcha

Jūsų klausimas priimtas

Vyriausybė nelinkusi dalyti privilegijų kunigams

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) iš­reiš­kė ofi­cia­lų ne­pri­ta­ri­mą gru­pės par­la­men­ta­rų siū­ly­mui pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­siems dva­si­nin­kams iš vals­ty­bės ki­še­nės mo­kė­ti tris­kart di­des­nes iš­mo­kas. Įsta­ty­mo pa­tai­sos ini­cia­to­riai vi­lia­si, kad skep­tiš­ką Vy­riau­sy­bės nu­si­tei­ki­mą dar nu­svers Sei­mas.
A. Ufarto (BFL) nuotr.
A. Ufarto (BFL) nuotr.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) iš­reiš­kė ofi­cia­lų ne­pri­ta­ri­mą gru­pės par­la­men­ta­rų siū­ly­mui pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­siems dva­si­nin­kams iš vals­ty­bės ki­še­nės mo­kė­ti tris­kart di­des­nes iš­mo­kas. Įsta­ty­mo pa­tai­sos ini­cia­to­riai vi­lia­si, kad skep­tiš­ką Vy­riau­sy­bės nu­si­tei­ki­mą dar nu­svers Sei­mas, rašo „Lietuvos žinios“.

Vals­ty­bės pri­pa­žįs­ta­mų tra­di­ci­nių re­li­gi­nių bend­ri­jų dva­si­nin­kai, su­lau­kę pen­si­nio am­žiaus, šiuo me­tu gau­na 360 li­tų per mė­ne­sį iš­mo­ką. Gru­pė skir­tin­goms Sei­mo frak­ci­joms at­sto­vau­jan­čių par­la­men­ta­rų, kaip jau ra­šė LŽ, siū­lo nu­ma­ty­ti 1080 li­tų sie­kian­čią šal­pos iš­mo­ką.

SADM aps­kai­čia­vo, kad siū­lo­mai nuo­sta­tai įgy­ven­din­ti vien ki­tą­met rei­kė­tų apie 2 mln. li­tų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų, ir kons­ta­ta­vo, jog šiuo me­tu esant ri­bo­toms fi­nan­si­nėms ga­li­my­bėms vals­ty­bė ne­ga­li pri­siim­ti pa­pil­do­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų. Be to, anot mi­nis­te­ri­jos, iš­skir­ti­nės pri­vi­le­gi­jos dva­si­nin­kų luo­mui pa­žeis­tų Kons­ti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­tą ly­gy­bės pri­nci­pą.

Lems Sei­mo valia

Vie­nas pa­tai­sos ini­cia­to­rių, sie­kian­čių, kad dva­si­nin­kams bū­tų pa­di­din­tos šal­pos iš­mo­kos, „tvar­kie­tis“ Pe­tras Gra­žu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Vy­riau­sy­bės ne­pri­ta­ri­mas par­la­men­ta­rų siū­ly­mui, mo­ty­vuo­jant lė­šų trū­ku­mu, tė­ra pre­teks­tas. „Tūks­tan­tis li­tų nė­ra di­de­lė pen­si­ja, da­bar mo­ka­ma tik 300 li­tų iš­mo­ka – pa­si­ty­čio­ji­mas iš dva­si­nin­kų luo­mo. Juk žmo­gus, ei­da­mas į ku­ni­gys­tę, pa­siš­ven­čia ir ati­duo­da sa­ve vi­suo­me­nei“, – LŽ aiš­ki­no jis. Nors SADM pa­tei­kė ne­pa­lan­kias iš­va­das, P.Gra­žu­lis at­krei­pė dė­me­sį, kad ga­lu­ti­nį spren­di­mą pri­ims Sei­mas.

„Sei­mo sa­lė­je dar pa­dis­ku­tuo­si­me šiuo klau­si­mu, nes tu­ri­me ga­lią ir ne­at­siž­velg­ti į Vy­riau­sy­bės iš­va­dą“, – tvir­ti­no kon­ser­va­to­rius Al­gis Strel­čiū­nas.

Kons­ti­tu­ci­ja drau­džia nelygybę

SADM par­eng­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te siū­lo­ma ne­pri­tar­ti Sei­mo na­rių gru­pės siū­ly­mui, kad dva­si­nin­kų luo­mui bū­tų tai­ko­mos iš­skir­ti­nės Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų įsta­ty­mo nuo­sta­tos. Pri­me­na­ma, kad au­kos, skir­tos sie­lo­va­dos tiks­lams, nė­ra ap­mo­kes­ti­na­mos vals­ty­bi­niais mo­kes­čiais. Vals­ty­bė, siek­da­ma už­ti­krin­ti mi­ni­ma­lias so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, dva­si­nin­kus se­nat­vė­je ir taip drau­džia vals­ty­bės lė­šo­mis. Be to, tra­di­ci­nių baž­ny­čių ir re­li­gi­nių or­ga­ni­za­ci­jų dva­si­nin­kai ga­li sa­va­no­riš­kai draus­tis pen­si­jų so­cia­li­niu drau­di­mu ir pa­pil­do­mai pen­si­jos da­liai.

SADM at­sto­vai pa­brė­žia, kad įsta­ty­mo pa­tai­sų ini­cia­to­riai sie­kia dva­si­nin­kams ga­ran­tuo­ti „mi­ni­ma­lias gy­ve­ni­mo są­ly­gas“, ta­čiau siū­lo­ma šal­pos pen­si­ja (1080 li­tų – aut.) yra di­des­nė už vi­du­ti­nę vals­ty­bi­nę so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės pen­si­ją, mo­ka­mą as­me­nims, tu­rin­tiems bū­ti­ną­jį 30 me­tų vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio pen­si­jų drau­di­mo sta­žą. Vi­siems ki­tiems as­me­nims, ne­tu­rin­tiems tei­sės gau­ti di­des­nių iš­mo­kų, to­liau bū­tų mo­ka­ma 324 li­tų šal­pos pen­si­ja.

Nei rei­ka­la­vo, nei prašė

Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos (LVK) pir­mi­nin­ko, Kau­no ar­ki­vys­ku­po me­tro­po­li­to Si­gi­to Tam­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, kiek­vie­nam vals­ty­bės pi­lie­čiui, taip pat ir dva­si­nin­kui, rei­ka­lin­ga sau­gi se­nat­vė. Ta­čiau jis ne­pri­ta­ria Sei­mo na­rių pa­teik­tam siū­ly­mui, kad šal­pos iš­mo­ka dva­si­nin­kams iš­skir­ti­nė­mis są­ly­go­mis bū­tų pa­di­din­ta tri­gu­bai. „Jei ka­da nors mū­sų vals­ty­bė ga­lės dau­gu­mą gy­ven­to­jų ap­rū­pin­ti pa­di­din­to­mis pen­si­jo­mis, tai ir ku­ni­gams, dir­ban­tiems vi­suo­me­nės la­bui, pa­šal­pos ga­lės bū­ti di­des­nės“, – LŽ sa­kė jis.

S. Tam­ke­vi­čius pa­ti­ki­no, kad nei LVK, nei pa­vie­niai vys­ku­pai po­li­ti­kams jo­kių rei­ka­la­vi­mų ne­kė­lė. „Baž­ny­čia pa­ti, kiek pa­jė­gia, ban­do ku­ni­gų se­nat­vę pa­da­ry­ti sau­gią. Ži­no­ma, ne­ga­li­me pa­ža­dė­ti di­de­lių pen­si­jų, bet dar nė vie­nas ku­ni­gas iš ba­do ne­mi­rė“, – pa­brė­žė dva­si­nin­kas.

Kiek­vie­na ša­lies vys­ku­pi­ja, pa­sak LVK pir­mi­nin­ko, yra nu­sta­čiu­si sa­vo tvar­ką, kaip rū­pin­tis dva­si­nin­kų bui­ti­mi, svei­ka­ta ir ki­tais po­rei­kiais. Kai ku­ni­gus ap­lei­džia jė­gos, anot S. Tam­ke­vi­čiaus, jiems kas mė­ne­sį ski­ria­ma 700 li­tų, taip pat ap­mo­ka­mos ir dėl svei­ka­tos ar ki­tų prie­žas­čių at­si­ra­du­sius ne­nu­ma­ty­tos iš­lai­dos.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...