Lietuvoje

2013.06.18 07:03

Turistus Neringoje glumina informacijos blokada

Denisas Nikitenka, „Lietuvos žinios“2013.06.18 07:03

Va­sa­ro­to­jų itin gau­siai lan­ko­mo­je Kur­šių ne­ri­jo­je – akib­rokš­tas tu­ris­tams. Jie pa­lik­ti be oficia­lios ne­mo­ka­mos in­for­ma­ci­jos spe­cia­liuo­se lau­ko ter­mi­na­luo­se, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“. Sta­cio­na­rūs įren­gi­niai ne­vei­kia bū­tent to­se vie­to­se, kur tu­ris­ti­nės informaci­jos pa­tei­kia­ma ma­žiau­siai – Prei­lo­je ir Juo­dkran­tė­je.

Va­sa­ro­to­jų itin gau­siai lan­ko­mo­je Kur­šių ne­ri­jo­je – akib­rokš­tas tu­ris­tams. Jie pa­lik­ti be oficia­lios ne­mo­ka­mos in­for­ma­ci­jos spe­cia­liuo­se lau­ko ter­mi­na­luo­se, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“. Sta­cio­na­rūs įren­gi­niai ne­vei­kia bū­tent to­se vie­to­se, kur tu­ris­ti­nės informaci­jos pa­tei­kia­ma ma­žiau­siai – Prei­lo­je ir Juo­dkran­tė­je.

Be­veik prieš de­šimt­me­tį už Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bės lė­šas įreng­ti anuo­met itin mo­der­nūs ter­mi­na­lai kai­na­vo tiek, kiek at­siei­na me­tus iš­lai­ky­ti vi­są Ni­dos kul­tū­ros ir tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­trą (NKIC) „A­gi­la“, – be­veik 230 tūkst. li­tų.

Tu­ris­tams beverčiai

Ni­do­je tu­ris­ti­nės in­for­ma­ci­jos ne­trūks­ta, nes be poil­sio die­nų vei­kia „A­gi­la“, ki­ti tu­ris­ti­niai cen­trai. Ta­čiau si­tua­ci­ja Juo­dkran­tė­je, Prei­lo­je ir Per­val­ko­je – ko­ne ap­verk­ti­na. LŽ žur­na­lis­tui te­ko ste­bė­ti, kaip Prei­lo­je prie 1907 me­tais sta­ty­tos se­no­sios mo­kyk­los bū­ria­vo­si dvi­ra­ti­nin­kai iš Vo­kie­ti­jos. Juos do­mi­no prie pa­sta­to sie­nos įreng­tas in­for­ma­ci­nis ter­mi­na­las su lie­čia­muo­ju ekra­nu.

Pa­sto­vi­nia­vę ke­lio­li­ka mi­nu­čių vo­kie­čiai niur­nė­da­mi nu­va­žia­vo, nes „i“ rai­de pa­žy­mė­tas ter­mi­na­las tie­siog ne­vei­kė. Prei­la – vie­na la­biau­siai vo­kie­čių lan­ko­mų gy­ven­vie­čių Kur­šių ne­ri­jo­je dėl ten esan­čių se­nų et­nog­ra­fi­nių ka­pi­nai­čių, ku­rio­se pa­lai­do­ti žmo­nės vo­kiš­ko­mis, prū­siš­ko­mis pavardėmis.

Ana­lo­giš­ka si­tua­ci­ja su­sik­los­tė ir an­tro­je pa­gal dy­dį Ne­rin­gos gy­ven­vie­tė­je Juo­dkran­tė­je. Prie Liudvi­ko Rė­zos jū­rų ka­de­tų mo­kyk­los pa­sta­ty­tas in­for­ma­ci­nis ter­mi­na­las tu­ris­tams yra be­ver­tis.

Mo­kė­jo brangiai

In­for­ma­ci­niais ter­mi­na­lais itin di­džia­vo­si Ne­rin­gos me­ri­ja. Jos val­di­nin­kai dar 2004-ai­siais tei­gė, kad tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos spe­cia­lis­tams, Ne­rin­gos vers­li­nin­kams ga­na daž­nai už­sie­nio tu­ris­tams tekda­vo aiš­kin­ti, ku­rio­je pu­sė­je yra jū­ra. Esą bū­ta at­ve­jų, kai sve­čiai iš Kur­šių ne­ri­jos iš­vyk­da­vo taip ir ne­ra­dę jū­ros ar su­pai­nio­ję ją su ma­rio­mis. Tuo­me­tės vie­šo­sios inf­ras­truk­tū­ros tie­siog ne­pa­ka­ko, pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją bu­vo bū­ti­na ko­re­guo­ti.

To­dėl už ES ir me­ri­jos lė­šas – iš vi­so 229,58 tūkst. li­tų – ke­tu­ri mo­der­nūs ter­mi­na­lai bu­vo pa­sta­ty­ti Ni­do­je (2), Juo­dkran­tė­je (1) ir Prei­lo­je (1). Ne­rin­gos sve­čiai jais nau­do­da­mie­si ga­lė­jo vi­są par­ą bet ku­riuo me­tų lai­ku ne­mo­ka­mai gau­ti in­for­ma­ci­ją apie tu­riz­mo inf­ras­truk­tū­rą – lan­ky­ti­nas vie­tas, vers­lo pa­slau­gas, pra­mo­gas, ren­gi­nius ir pa­na­šiai. Tu­ris­tai per ter­mi­na­lus ga­lė­da­vo pa­tek­ti į specialiai su­kur­tą in­ter­ne­to sve­tai­nę, jo­je nar­šy­ti ir ras­ti no­ri­mą in­for­ma­ci­ją.

Ta­čiau iš ke­tu­rių ter­mi­na­lų da­bar vei­kia tik du ir abu – Ni­do­je, o at­okes­nė­se Juo­dkran­tė­je ir Prei­lo­je jie sto­vi kaip ne­by­lūs prie­kaiš­tai val­di­nin­kams.

No­ri nau­jų aparatų

Šiuo me­tu ter­mi­na­lus pri­žiū­ri ir jais rū­pi­na­si NKIC „A­gi­la“. Įstai­gos di­rek­to­rė Ne­rin­ga Ge­ce­vi­čiū­tė LŽ pa­tvir­ti­no, kad Juo­dkran­tė­je in­for­ma­ci­jos kios­kas ne­vei­kia, o apie tik „dėl akių“ sto­vin­tį­jį Preilo­je ji su­ži­no­jo iš LŽ.

„Tie ter­mi­na­lai da­bar jau yra tech­no­lo­giš­kai pa­se­nę. Su­nku ras­ti, kas ga­lė­tų re­mon­tuo­ti to­kią techniką, o ir re­mon­tas kai­nuo­ja pa­ly­gin­ti la­bai bran­giai – apie 800 li­tų. Mū­sų biu­dže­ti­nei įstai­gai to­kie pi­ni­gai ne­ma­ži. Juo­dkran­tė­je iš ter­mi­na­lo pa­im­tas vi­di­nis kom­piu­te­ris, jis iš­vež­tas tai­sy­ti, iki Jo­ni­nių tu­rė­tų bū­ti vėl įmon­tuo­tas“, – sa­kė ji. Tie­sa, Juo­dkran­tės ter­mi­na­las ne­vei­kia jau se­no­kai, tai nė­ra šios va­sa­ros prob­le­ma.

N. Ge­ce­vi­čiū­tės ma­ny­mu, nuo­lat bran­giai re­mon­tuo­ti ter­mi­na­lų ne­beap­si­mo­ka, to­dėl rei­kia inicijuoti nau­jų, mo­der­nių ter­mi­na­lų pir­ki­mą. „Čia me­ri­ja tu­rė­tų rū­pin­tis, kiek ži­nau, 2014–2020 me­tų ES fi­nan­sa­vi­mo lai­ko­tar­piui bus par­uoš­tas pro­jek­tas. In­for­ma­ci­jos kios­kų rei­kia dau­giau ir įvai­res­nė­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, ant Par­ni­džio ko­pos, prie pa­plū­di­mių, Alks­ny­nės ke­lio pos­te, ki­tur. Gal jie ne­be­kai­nuo­ja taip bran­giai, nes tie ke­tu­ri 2004-ai­siais at­siė­jo be­veik tiek, kiek anuo­met siekda­vo mū­sų įstai­gos vi­sas me­ti­nis biu­dže­tas, įskai­tant al­gas per 20 dar­buo­to­jų“, – svars­tė ji.

Pa­sak Ne­rin­gos me­ri­jos at­sto­vės spau­dai Sand­ros Vaiš­vi­lai­tės, ne­vei­kian­čių ter­mi­na­lų prob­le­ma žino­ma, at­ei­ty­je ke­ti­na­ma at­nau­jin­ti tu­riz­mo inf­ras­truk­tū­rą, įsi­gy­ti nau­jų, mo­der­nių lau­ko ter­mi­na­lų.

Trūks­ta ne­mo­ka­mos informacijos

Apie ne­vei­kian­čius, bet te­bes­to­vin­čius ter­mi­na­lus su­ži­no­ju­si Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko (KNNP) di­rek­to­rė Auš­ra Fe­ser iš­kart par­eiš­kė pa­si­pik­ti­ni­mą to­kia si­tua­ci­ja.

„Tu­ris­tams nė­ra nie­ko bai­siau, kaip ieš­ko­ti in­for­ma­ci­jos šal­ti­nio ir ras­ti jį ne­vei­kian­tį. Ge­riau jau aps­kri­tai tų ter­mi­na­lų ne­bū­tų. Ne­rin­go­je la­bai rei­ka­lin­gi nau­ji, mo­der­nūs įren­gi­niai. Tu­ris­tams Kuršių ne­ri­jo­je trūks­ta ne­mo­ka­mos in­for­ma­ci­jos. Bū­tent ne­mo­ka­mos, nes „A­gi­la“ par­da­vi­nė­ja lanks­ti­nu­kus, o ne duo­da jų už dy­ką. Jiems rei­kia dar­buo­to­jus iš­lai­ky­ti, tad ban­do­ma ir už­si­dirb­ti“, – tei­gė ji.

KNNP va­do­vė už­si­mi­nė, kad jau bai­gia­ma dieg­ti spe­cia­li tu­ris­ti­nių marš­ru­tų Ne­rin­go­je prog­ra­mė­lė, ku­ria ga­lės nau­do­tis tu­rin­tie­ji iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus su vei­kian­čia in­ter­ne­to prie­iga.

„Šiais me­tais sa­vo ini­cia­ty­va „pa­lei­si­me“ dvie­jų marš­ru­tų pi­lo­ti­nes prog­ra­mė­les. Iš­ties net ir ta infor­ma­ci­ja apie Ne­rin­gą, ku­ri pa­tei­kia­ma ofi­cia­liuo­se in­ter­ne­to por­ta­luo­se, kaip Vi­sit­ne­rin­ga.lt, yra ne­pa­kan­ka­ma ar­ba blo­ga. Ypač už­sie­nie­čiams, nes ver­ti­mai iš lie­tu­vių kal­bos ten – bai­sūs. Ką tu­ri pa­gal­vo­ti tu­ris­tas, jei por­ta­le apie Kur­šių ne­ri­ją ran­da pa­ta­ri­mų apie „ga­li­my­bes su gy­vū­nais“? Skam­ba bai­siai, nes iš­vers­ta blo­gai“, – kal­bė­jo A. Fe­ser.

Ni­dos tu­riz­mo pa­slau­gų bend­ro­vės „Ma­re Tra­vel“ di­rek­to­rė Ri­ta Zin­ke­vi­čie­nė LŽ taip pat tei­gė, kad ne­vei­kian­tys in­for­ma­ci­jos ter­mi­na­lai ne tik er­zi­na tu­ris­tus, bet ir su­ma­ži­na ga­li­my­bę ne­mo­ka­mai gau­ti in­for­ma­ci­jos. „Kad val­diš­ko­je tu­riz­mo pa­slau­gų įstai­go­je „A­gi­la“ rei­kia mo­kė­ti pi­ni­gus už lanks­ti­nu­kus apie Ne­rin­gą, ma­no ma­ny­mu, yra ne­tei­sin­ga“, – sa­kė ji.