Lietuvoje

2013.06.13 07:06

Pensinio amžiaus kunigams – sotesnio kąsnio vizija

Kazys Kazakevičius, „Lietuvos žinios“2013.06.13 07:06

Vi­siems pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­siems tra­di­ci­nių re­li­gi­nių bend­ri­jų dva­si­nin­kams siū­lo­ma nuo ki­tų me­tų mo­kė­ti tris­kart di­des­nes iš­mo­kas iš vals­ty­bės ki­še­nės. Šios ini­cia­ty­vos kri­ti­kai ape­liuo­ja į so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, o Baž­ny­čios at­sto­vai ti­ki­na, kad gar­baus am­žiaus ku­ni­gais ji ga­li pa­si­rū­pin­ti pa­ti.

Vi­siems pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­siems tra­di­ci­nių re­li­gi­nių bend­ri­jų dva­si­nin­kams siū­lo­ma nuo ki­tų me­tų mo­kė­ti tris­kart di­des­nes iš­mo­kas iš vals­ty­bės ki­še­nės. Šios ini­cia­ty­vos kri­ti­kai ape­liuo­ja į so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą, o Baž­ny­čios at­sto­vai ti­ki­na, kad gar­baus am­žiaus ku­ni­gais ji ga­li pa­si­rū­pin­ti pa­ti, rašo „Lietuvos žinios“.

To­kias Vals­ty­bi­nių šal­pos iš­mo­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas įre­gis­tra­vo gru­pė įvai­rioms frak­ci­joms pri­klau­san­čių Sei­mo na­rių, tarp ku­rių – Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius, Pe­tras Gra­žu­lis, Ser­ge­jus Dmi­tri­je­vas. Šiuo me­tu vals­ty­bės pri­pa­žįs­ta­mų tra­di­ci­nių re­li­gi­nių bend­ri­jų dva­si­nin­kams, su­lau­ku­siems pen­si­nio am­žiaus, yra ski­ria­ma 360 li­tų per mė­ne­sį iš­mo­ka. Pri­ėmus pa­tai­sas ir iš­mo­ką pa­di­di­nus iki tri­jų ba­zi­nės pen­si­jos dy­džių, vals­ty­bi­nė šal­pos iš­mo­ka siek­tų 1080 li­tų.

Anot pa­tai­sų au­to­rių, jo­mis sie­kia­ma už­ti­krin­ti tei­sę gau­ti to­kią vals­ty­bi­nę šal­pos iš­mo­ką, ku­ri ga­ran­tuo­tų mi­ni­ma­lias pa­ja­mas vals­ty­bės pri­pa­žįs­ta­mų tra­di­ci­nių re­li­gi­nių bend­ri­jų dva­si­nin­kams. Pro­jek­tą nu­ma­ty­ta pra­dė­ti svars­ty­ti dar Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Yra nusipelnę

LŽ kal­bin­ti pa­tai­sų pro­jek­tą pa­si­ra­šę Sei­mo na­riai „tvar­kie­tis“ And­rius Ma­zu­ro­nis ir „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ne­slė­pė, kad reng­ti jas pa­ska­ti­no šį pa­va­sa­rį ki­lu­si di­le­ma dėl bū­si­mos iš­mo­kos į pen­si­ją iš­ei­nan­čiam kar­di­no­lui Aud­riui Juo­zui Bač­kiui. Tą­kart pa­aiš­kė­jo, kad pa­gal da­bar ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus gar­siam dva­si­nin­kui kas mė­ne­sį pri­klau­so tik apie 200 li­tų sie­kian­ti iš­mo­ka.

„To­kia si­tua­ci­ja vals­ty­bi­niu po­žiū­riu ne­la­bai kaip at­ro­do – dva­si­nin­kų gau­na­mos iš­mo­kos yra la­bai ma­žos. To­dėl jas bū­ti­na di­din­ti. Be to, ku­ni­gų at­lie­ka­ma funk­ci­ja yra kiek ki­to­kia nei ki­tos da­lies vi­suo­me­nės. To­dėl vals­ty­bė jais tu­ri pa­si­rū­pin­ti“, – LŽ tvir­ti­no A. Ma­zu­ro­nis. Anot jo, kiek rei­kė­tų vals­ty­bės lė­šų pa­di­din­toms iš­mo­koms, ne­bu­vo su­skai­čiuo­ta. Ta­čiau par­la­men­ta­ras ti­ki­no ne­ma­nąs, kad su­si­da­ry­tų įspū­din­gos su­mos, nes dva­si­nin­kų Lie­tu­vo­je nė­ra daug. „Tie ke­li šim­tai tūks­tan­čių li­tų per me­tus vals­ty­bei ti­krai bus ne­reikš­min­ga su­ma“, – įsi­ti­ki­nęs „tvar­kie­tis“.

Sa­vo ruo­žtu V. Bu­kaus­kas aiš­ki­no, kad įre­gis­truo­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos dar ne­reiš­kia, jog jos virs įsta­ty­mu. „Ti­kiuo­si, kad pro­jek­tas Sei­me su­kels ne­ma­žų dis­ku­si­jų, gal bus pri­im­ta kiek ki­to­kių spren­di­mų, bet vi­liuo­si, jog jų ti­krai bus. Į pen­si­ją iš­ėję dva­si­nin­kai yra mū­sų vals­ty­bės pi­lie­čiai, jie tar­na­vo vi­suo­me­nei, vals­ty­bė pri­va­lo jais pa­si­rū­pin­ti“, – sa­kė Sei­mo na­rys.

Ke­lia abejonių

Eko­no­mis­to ir so­cio­lo­go Ro­mo La­zut­kos įsi­ti­ki­ni­mu, po­li­ti­kų už­mo­jai vie­nai so­cia­li­nei gru­pei tris kar­tus pa­di­din­ti vals­ty­bės mo­ka­mas šal­pos iš­mo­kas ka­žin ar bū­tų so­cia­liai tei­sin­gas žings­nis. Jo aiš­ki­ni­mu, iš­skir­ti vie­ną gy­ven­to­jų gru­pę kaip ypač svar­bią de­mo­kra­ti­nė­se vals­ty­bė­se ven­gia­ma, nes tai, kaip gy­ven­si se­nat­vė­je, tu­ri pri­klau­sy­ti nuo to, ko­kias įmo­kas mo­kė­jai iki se­nat­vės. „Ma­nau, kad po­li­ti­kams rei­kia ap­sisp­ręs­ti dėl dva­si­nin­kų pen­si­jų – ar dva­si­nin­kai įtrau­kia­mi į so­cia­li­nį drau­di­mą, kaip ki­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jai, ar jie nau­do­ja­si ko­kia nors ki­ta sa­vo su­si­kur­ta sis­te­ma“, – LŽ sa­kė R. La­zut­ka.

Anot jo, jei no­ri­ma, kad dva­si­nin­kai gau­tų dau­giau, nei gau­na da­bar kaip šal­pos iš­mo­ką, jie tu­rė­tų mo­kė­ti įmo­kas į vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dą. O jei Baž­ny­čia pa­ti su­si­ku­ria sa­vo sis­te­mą, vals­ty­bei jau ne­rei­kė­tų į tai kiš­tis ir rem­ti dva­si­nin­kų.

„Šal­pos iš­mo­kos nu­ma­ty­tos kiek­vie­nam ša­lies pi­lie­čiui, ku­ris ne­gau­na vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jos, mi­ni­ma­liai pra­gy­ven­ti. Pa­grįs­ti, kuo dva­si­nin­kas ski­ria­si nuo ko­kio nors skulp­to­riaus ar ra­šy­to­jo, vi­są gy­ve­ni­mą ne­dir­bu­sio sam­do­mo ar vals­ty­bi­nio dar­bo, ne­mo­kė­jo įna­šų į so­cia­li­nį drau­di­mą, su­nkiai su­gal­vo­si“, – tvir­ti­no R. La­zut­ka.

Jam lin­ku­si pri­tar­ti ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės pa­ta­rė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Vai­da Vin­ce­vi­čiū­tė. Anot jos, pen­si­nio am­žiaus su­lau­kę as­me­nys, tu­rin­tys tei­sę į šal­pos iš­mo­ką, ją tu­rė­tų gau­ti vie­no­do dy­džio. Vie­nos so­cia­li­nės gru­pės iš­sky­ri­mas ne­pri­si­dė­tų prie so­cia­li­nio tei­sin­gu­mo.

Ne­pa­lie­ka li­ki­mo valiai

Lie­tu­vos Vys­ku­pų Kon­fe­ren­ci­jos se­kre­to­ria­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra apie 840 ka­ta­li­kų ku­ni­gų. Tarp jų yra ir su­lau­ku­sių­jų gar­baus am­žiaus, ir dar ne­tu­rin­čių­jų nė tris­de­šim­ties me­tų. Ta­čiau vi­sais jais pa­si­rū­pi­na­ma.

Kaip LŽ aiš­ki­no Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos at­sto­vas spau­dai Da­rius Chmie­liaus­kas, kiek­vie­na ša­lies vys­ku­pi­ja yra nu­sta­čiu­si sa­vo tvar­ką, kaip rū­pin­tis dva­si­nin­kų bui­ti­mi, jų svei­ka­ta ir ki­tais po­rei­kiais, ta­čiau yra lai­ko­ma­si bend­ro pri­nci­po - jie iš­lai­ko­mi Baž­ny­čios sąs­kai­ta. „Kol ku­ni­gas, nors ir eme­ri­tas, au­ko­ja mi­šias ar pa­tar­nau­ja, gau­na mi­šių sti­pen­di­jas už sa­vo dar­bą. Jei ne­ga­li pa­tar­nau­ti dėl svei­ka­tos ar am­žiaus, su­lau­kia par­amos iš Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos ku­ni­gų tar­pu­sa­vio par­amos ka­sos ar ki­to­se vys­ku­pi­jo­se esan­čių ana­lo­giš­kų fon­dų“, – sa­kė Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos at­sto­vas. Anot D.Chmie­liaus­ko, į šiuos fon­dus tam ti­krą da­lį baž­ny­čio­se už mi­šias bei ki­tus pa­tar­na­vi­mus su­ren­ka­mų lė­šų mo­ka vi­si vys­ku­pi­jos te­ri­to­ri­jo­je esan­tys ka­ta­li­kų dva­si­nin­kai. Pri­rei­kus iš šios ka­sos yra re­mia­mi tie, ku­riems rei­kia par­amos gy­dy­mui ar pra­gy­ve­ni­mui, kai ku­ni­gai jau ne­be­pa­jė­gia au­ko­ti mi­šių.

LŽ duo­me­ni­mis, iš vys­ku­pi­jo­se kau­pia­mų fon­dų mo­ka­mos iš­mo­kos gar­baus am­žiaus ku­ni­gams svy­ruo­ja nuo 500 iki 700 li­tų per mė­ne­sį.

„Lai­ko­ma, kad ku­ni­gas į pen­si­ją iš­ei­na 75 me­tų, ta­čiau ka­da jam ski­ria­mos iš­mo­kos iš šio spe­cia­laus fon­do, pri­klau­so ne tik nuo jo am­žiaus, bet ir nuo svei­ka­tos būk­lės. Kai ku­rie net ir su­lau­kę to­kio am­žiaus kuo pui­kiau­siai su­ge­ba va­do­vau­ti par­api­jai, at­lik­ti ki­tas par­ei­gas“, – tei­gė D. Chmie­liaus­kas.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius