Lietuvoje

2017.12.11 14:36

Seimo ir PLB komisija reiškia užuojautą dėl G. Žemkalnio-Landsbergio mirties

ELTA 2017.12.11 14:36

Mirus aktyviam visuomenės veikėjui ir lietuvybės išeivijoje puoselėtojui, buvusiam ilgamečiam Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovui Lietuvoje, buvusiam PLB valdybos pirmininkui, Australijos lietuvių bendruomenės nariui, buvusiam Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos nariui Gabrieliui Žemkalniui-Landsbergiui, Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija (PLB) reiškia nuoširdžią pagarbą ir malda lydi velionį Amžinybėn.

„G. Žemkalnis daug jėgų ir laiko skyrė visuomeninei veiklai, rūpinosi užsienyje gyvenančiais lietuviais, aktyviai telkė lietuvių išeiviją“, – sakoma Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos užuojautoje, kurią pasirašė komisijos pirmininkai Antanas Vinkus ir Rimvydas Baltaduonis.

Komisija reiškia gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems, visai užsienio lietuvių bendruomenei, velionį pažinojusiems ir su juo dirbusiems žmonėms, kuriems G. Žemkalnis-Landsbergis išliks pilietiškumo ir ištikimybės savo šaliai pavyzdžiu.

G. Žemkalnio-Landsbergio nuopelnai Lietuvai yra įvertinti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

G. Žemkalnis-Landsbergis mokėsi „Aušros“ berniukų gimnazijoje Kaune, baigė Reddorfo lietuvių gimnaziją Vokietijoje. 1944 m. su būsimu prezidentu Valdu Adamkumi ir Liūtu Griniumi leido ir redagavo pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!„

Buvo gestapo areštuotas ir iki 1945 m. kalintas Vokietijoje. Iki 1948 m. gyvendamas Vokietijoje bendradarbiavo lietuviškuose laikraščiuose.

1948 m. išvyko į Australiją, buvo vienas Australijos lietuvių kultūros fondo steigėjų. Paskelbė rašinių vietos lietuvių laikraščiuose „Australijos lietuvis“, „Mūsų pastogė“, „Tėviškės aidai“, „Baltic News“, kitur leidžiamuose lietuvių leidiniuose „Europos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai“, „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos aidas“, „Lithuanian Weekly“.

1974 m. su kitais Melburno radijo stotyje „3ZZ“ pradėjo rengti lietuviškas laidas, buvo jų prodiuseris, pranešėjas. Nuo 1975 m. buvo Australijos SBS radijo lietuviškų laidų rengėjas; 1979–1994 m. – jų vadovas, kurį laiką vadovavo Melburno lietuvių bendruomenei. G. Landsbergis-Žemkalnis priklausė Australijos žurnalistų sąjungai.

1998–2009 m. G. Landsbergis-Žemkalnis buvo Australijos lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje.