Lietuvoje

2017.10.31 15:30

Siūloma sukurti viešosios informacijos rengėjų informacinę sistemą

BNS 2017.10.31 15:30

Vyriausybė pritarė ir teikia Seimui Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siekiama sukurti viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą.

Informacija apie žiniasklaidos priemones pagal šias pataisas būtų skelbiama viešai ir neatlygintinai.

Kultūros ministerijos parengtose pataisose numatyta, kad viešąją informaciją rengiantys ir skleidžiantys juridiniai asmenys be kitų duomenų turėtų nurodyti valdymo organų narių vardus ir pavardes, už visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingo asmens vardą, akcininkų, narių, dalininkų ir kitų dalyvių sąrašą su vardais, juridinių asmenų pavadinimais, turima ar valdoma turto dalis procentais arba akcijų skaičius ir balsų dalis procentais.

Registre būtų skelbiama informacija apie padarytus rimtus profesinius pažeidimus ir už tai skirtas baudas arba kitas poveikio priemones, priskyrimą profesinės etikos nesilaikančių kategorijai.

Žiniasklaidos priemonės turėtų pateikti ir informaciją apie metinę įmoką už radijo ar televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo veiklą, tiražą ir kitus juridinius duomenis, metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Taip pat būtų skelbiama informacija apie pajamas iš politinės reklamos bei lėšas, gautas sandorio ar administracinio akto pagrindu, kurių šaltinis yra valstybės ar savivaldybės biudžetas ar kitas valstybės ar savivaldybės įsteigtas fondas, valstybės ar savivaldybės įmonė bei įstaigos, kurių dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, gautą paramą, jei to paties paramos teikėjo per vienerius kalendorinius metus suteiktos paramos suma viršija 10 bazinių socialinių išmokų dydį.

Kaip nurodo Kultūros ministerija, tikimasi, kad tokia sistema palengvins visuomenės informavimo dalyviams administracinę naštą, padidins viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos skaidrumą bei sustiprins korupcijos prevenciją ir šalies vidaus saugumą.

Dėl viešosios informacijos rengėjų sandorių su privačiais juridiniais ar fiziniais asmenimis Kultūros ministerija teisėkūros iniciatyvą atskyrė, prašydama Teisingumo ministerijos kartu su Tarpžinybine komisija kovai su korupcija koordinuoti ir Specialiųjų tyrimų tarnyba pasiūlyti nuostatas, atsižvelgiant į tokiu reguliavimu teikiamą naudą visuomenei ir administracinę naštą atskiriems ūkio subjektams.

Ministerija teigia, kad žiniasklaidos verslo subjektai neigiamo poveikio nepajus, nes didžioji dalis viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų duomenų yra kaupiami valstybės registruose ir informacinėse sistemose, todėl šių duomenų viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams papildomai deklaruoti nereikės – jie būtų pateikiami iš paminėtų valstybės registrų ir informacinių sistemų.