Lietuvoje

2013.05.28 07:48

Ieškomas naujasis ūkio ministras

„Lietuvos žinios“2013.05.28 07:48

Mi­nis­trės Birutės Vėsaitės par­ti­jos kolegos so­cial­de­mo­kra­tai jau pirmadienį už­si­mi­nė svars­ty­sią ga­li­mus kandi­da­tus į ūkio mi­nis­trus, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“. Kaip vie­nas iš rea­lių pre­ten­den­tų mi­ni­mas bu­vęs so­cial­de­mo­kra­tų pa­triar­cho Algirdo Bra­zaus­ko Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris An­ta­nas Ze­no­nas Ka­mins­kas.

Mi­nis­trės Birutės Vėsaitės par­ti­jos kolegos so­cial­de­mo­kra­tai jau pirmadienį už­si­mi­nė svars­ty­sią ga­li­mus kandi­da­tus į ūkio mi­nis­trus, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“. Kaip vie­nas iš rea­lių pre­ten­den­tų mi­ni­mas bu­vęs so­cial­de­mo­kra­tų pa­triar­cho Algirdo Bra­zaus­ko Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris An­ta­nas Ze­no­nas Ka­mins­kas.

Die­ną klau­sia­ma apie ga­li­mus kan­di­da­tus LSDP frak­ci­jos Sei­me se­niū­nė Ire­na Šiau­lie­nė aiš­ki­no, kad jie ga­li bū­ti ren­ka­mi tiek iš Sei­mo na­rių, tiek iš spe­cia­lis­tų. „Nė vie­na kan­di­da­tū­ra dar ne­svars­ty­ta“, – žur­na­lis­tams pirmadienį sa­kė frak­ci­jos va­do­vė.

Tik ki­lus skan­da­lui dėl B. Vė­sai­tės skry­džio Ma­ri­jam­po­lės bend­ro­vės „Ar­vi“ už­sa­ky­tu lėk­tu­vu po­li­ti­kos užku­li­siuo­se pra­dė­ta kal­bė­ti, kad rea­liau­sias pre­ten­den­tas pa­keis­ti mi­nis­trę ga­li bū­ti bu­vęs Vy­riau­sy­bės kancle­ris A. Z. Ka­mins­kas.

Taip pat mi­ni­mos so­cial­de­mo­kra­tų de­le­guo­to da­bar­ti­nio ūkio vi­ce­mi­nis­tro Ma­riaus Bu­si­lo, Sei­mo na­rių Broniaus Bra­daus­ko ir Al­bi­no Mi­tru­le­vi­čiaus pa­var­dės.

0

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius