Lietuvoje

2013.05.28 07:03

Prie slenksčio į ateitį

Viktorija Sinicaitė, „Lietuvos žinios“2013.05.28 07:03

Šiuo me­tu – bran­dos eg­za­mi­nų įkarš­tis, bet juos lai­kan­tie­ji sa­ko ne­ri­mo ne­jau­čian­tys. Abi­tu­rien­tai tvir­ti­na ge­rai pa­si­ren­gę iš­ban­dy­mams, be to, dau­ge­lis jau tiks­liai ži­no, ko­kią spe­cia­ly­bę no­ri įgy­ti: vie­ni ke­ti­na stu­di­juo­ti Lietuvo­je, o kai kam pa­trauk­les­nis at­ro­do gy­ve­ni­mas už­sie­ny­je, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Šiuo me­tu – bran­dos eg­za­mi­nų įkarš­tis, bet juos lai­kan­tie­ji sa­ko ne­ri­mo ne­jau­čian­tys. Abi­tu­rien­tai tvir­ti­na ge­rai pa­si­ren­gę iš­ban­dy­mams, be to, dau­ge­lis jau tiks­liai ži­no, ko­kią spe­cia­ly­bę no­ri įgy­ti: vie­ni ke­ti­na stu­di­juo­ti Lietuvo­je, o kai kam pa­trauk­les­nis at­ro­do gy­ve­ni­mas už­sie­ny­je, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Po­kal­biai su įvai­rių Lie­tu­vos mo­kyk­lų abi­tu­rien­tais at­sklei­dė, kad ne vi­si jau­ni žmo­nės sku­ba iš­vyk­ti. LŽ klau­sė bū­si­mų stu­den­tų, ko­kius at­ei­ties pla­nus jie ku­ria, kur no­ri stu­di­juo­ti ir kas lė­mė vie­no­kį ar ki­to­kį apspren­di­mą. Kai ku­rie jau­nuo­liai sa­vo pa­si­rin­ki­mą kol kas va­di­na sva­jo­ne, mat pri­pa­žįs­ta, kad ga­lu­ti­nį taš­ką bus ga­li­ma dė­ti tik su­ži­no­jus bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tus.

Liks tėvynėje

Vil­niaus Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tė Mig­lė sva­jo­ja stu­di­juo­ti psi­cho­lo­gi­ją Vil­niaus uni­ver­si­te­te (VU). Ji ti­ki­si, kad stu­di­jos čia bus įdo­mios ir pa­tei­sins puo­se­lė­ja­mus lū­kes­čius. „Kol kas ne­su ap­sisp­ren­du­si, kuo no­rė­čiau dirb­ti. Ne­ma­nau, jog tai bus su­si­ję vien su psi­cho­lo­gi­ja. Ta­čiau no­rė­čiau, kad pro­fe­si­nė sri­tis lik­tų bū­tent ši“, – ne­slė­pė moks­lei­vė.

Mig­lės kla­sės drau­gė Gre­ta dar nė­ra vi­siš­kai ti­kra, ką rink­tis – ar kū­ry­bi­nes in­dus­tri­jas, ar po­li­to­lo­gi­ją. „Domė­jau­si stu­di­jo­mis už­sie­ny­je, bet mie­liau lik­siu čia. Da­bar stu­den­tams su­tei­kia­ma daug ga­li­my­bių stažuo­tis ar­ba at­lik­ti pra­kti­ką sve­tur, taip pat yra įvai­rių mai­nų prog­ra­mų. Jei tik no­rė­siu, bet ka­da ga­lė­siu išvyk­ti“, – svars­tė Mig­lė.

Tos pa­čios gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas Ar­nas nė ne­abe­jo­ja, kad no­ri stu­di­juo­ti tei­sę Lie­tu­vo­je. Vai­ki­nas pasirengęs bai­gia­mie­siems eg­za­mi­nams, to­dėl jau­čia­si tvir­tai. „Ne­vals­ty­bi­nia­me Ka­zi­mie­ro Si­mo­na­vi­čiaus uni­ver­si­te­te su­da­ro­mos nau­jos no­va­to­riš­kos prog­ra­mos. Man jos pa­tin­ka, nes yra pri­tai­ky­tos da­bar­ti­nei rinkai. Pla­nuo­ju stu­di­juo­ti tarp­tau­ti­nio vers­lo tei­sę ir va­dy­bą. Už­sie­ny­je moks­las ir gy­ve­ni­mas bran­giai kainuo­ja, tad tek­tų dau­giau dirb­ti ne­gu mo­ky­tis“, – LŽ sa­kė Ar­nas. 

Ve­ja nostalgija

Vil­niaus li­cė­jaus abi­tu­rien­tė Gab­rie­lė pri­ori­te­tą tei­kia Pra­ncū­zi­jos uni­ver­si­te­tams. „Pra­ncū­zi­jo­je stu­di­juo­čiau so­cia­li­nius moks­lus. Ten ši prog­ra­ma su­tei­kia pla­taus pro­fi­lio spe­cia­li­za­ci­ją. Tarp dės­to­mų da­ly­kų – tei­sė, eko­no­mi­ka, po­li­ti­ka ir is­to­ri­ja. Man pa­tin­ka Pra­ncū­zi­ja, jos is­to­ri­ja, kul­tū­ra ir švie­ti­mo sis­te­ma“, – tei­gė jau tvir­tai ap­sisp­ren­du­si abi­tu­rien­tė.

Tos pa­čios mo­kyk­los abi­tu­rien­tas Ra­po­las sa­kė il­gai svars­tęs, kuo no­ri bū­ti: „tiks­liu­ku“ ar hu­ma­ni­ta­ru. Vis dėl­to vai­ki­nas nu­spren­dė tap­ti fi­zi­ku. „Ta­čiau šis pa­si­rin­ki­mas nė­ra ga­lu­ti­nis, o dau­giau pra­gma­ti­nis, nes tikslie­ji moks­lai – rim­tas da­ly­kas. Kol kas pla­nuo­ju stu­di­juo­ti Ško­ti­jo­je, nes ten siū­lo­ma bend­ra fi­zi­kos ir mu­zi­kos prog­ra­ma. Ga­lė­siu de­rin­ti vi­siš­kai skir­tin­gus, bet man la­bai pa­tin­kan­čius da­ly­kus. Ne­sa­kau, kad Lietu­vo­je blo­gai, ta­čiau trokš­tu rim­tų po­ky­čių. VU Fi­zi­kos fa­kul­te­tas – gre­ta ma­no na­mų, tad stu­di­juo­jant jame nie­kas ne­pa­si­keis­tų“, – pa­aiš­ki­no vai­ki­nas.

Ra­po­las dar pri­dū­rė, kad bai­gęs moks­lus Ško­ti­jo­je vis dėl­to no­rė­tų grįž­ti į Lie­tu­vą.

Vil­niaus li­cė­jaus abi­tu­rien­tė Ie­va pla­nuo­ja stu­di­juo­ti gra­fi­nį di­zai­ną. „Lon­do­ne man ne­rei­kės lai­ky­ti nė vie­no bran­dos eg­za­mi­no, tik – ang­lų kal­bos tes­tą. No­rė­jau sto­ti į Ško­ti­jos aukš­tą­ją mo­kyk­lą, ta­čiau ten, at­ro­do, veržia­si vi­si Eu­ro­pos abi­tu­rien­tai. Ban­dy­siu sto­ti ir į Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­ją (VDA). Dar ne­su ti­kra, ar išvyk­siu į Lon­do­ną, mat jau da­bar pra­dė­jau jaus­ti nos­tal­gi­ją Lie­tu­vai ir čia gy­ve­nan­tiems ar­ti­mie­siems“, – ne­ti­kė­tai pri­si­pa­ži­no moks­lei­vė. Ji at­vi­ra­vo, kad sva­jo­ja dirb­ti mu­zi­kos, di­zai­no ar vi­zua­laus me­no sri­ty­je kar­tu su ki­tais kū­ry­bin­gais žmo­nė­mis. 

Lem­tin­gi sprendimai

Ma­ri­jam­po­lės Ry­giš­kių Jo­no gim­na­zi­jo­je pa­sku­ti­nes sa­vai­tes skai­čiuo­jan­ti Do­vi­lė sa­kė tik da­bar, kai prasidėjo bran­dos eg­za­mi­nai, su­vo­ku­si, kad jos gy­ve­ni­mas ti­krai pa­si­keis. Ta­čiau po­ky­čių ini­cia­to­rė pri­va­lo bū­ti pa­ti.

„Iki šiol daug ką spręs­da­vo ir nuo­lat pa­tar­da­vo tė­vai. Net kai žie­mą tu­rė­jau rink­tis, ko­kius eg­za­mi­nus laikysiu, klau­siau jų pa­ta­ri­mo. Bet da­bar, kai jau eg­za­mi­nai ant no­sies ir rei­kia re­gis­truo­tis, kur ke­ti­ni sto­ti, jie man pa­li­ko pa­čiai spręs­ti, kuo no­rė­čiau tap­ti. Vis dėl­to tai nė­ra pa­pras­ta“, – ne­slė­pė mer­gi­na.

Do­vi­lė pri­dū­rė, kad ją vi­sa­da trau­kė so­cia­li­niai moks­lai, to­dėl gal­būt no­rė­tų stu­di­juo­ti so­cio­lo­gi­ją, psichologi­ją ar­ba žur­na­lis­ti­ką. Ta­čiau mer­gi­na pri­si­pa­ži­no bi­jan­ti, jog bai­gu­si moks­lus su­nkiai ras mėgs­ta­mą dar­bą.

„Kol kas drįs­tu sva­jo­ti, kad bai­gu­si stu­di­jas dirb­siu ko­kia­me nors moks­lo ty­ri­mo ins­ti­tu­te, aiš­kin­siuo­si žmonių tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Bet ga­lu­ti­nai vis­ką į sa­vo vie­tas su­dė­lios eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai. Jei pa­si­seks juos ge­rai iš­lai­ky­ti, gal ir bus lem­ta iš­si­pil­dy­ti sva­jo­nėms“, – vy­lė­si Do­vi­lė.

Abi­tu­rien­tė tu­ri ir at­sar­gi­nį va­rian­tą – jei ne­pa­vyk­tų ge­rai iš­lai­ky­ti eg­za­mi­nų, ei­tų mo­ky­tis į Ma­ri­jam­po­lės ko­le­gi­ją. Ir tik ją bai­gu­si vėl ban­dy­tų sto­ti į ne­mo­ka­mas vie­tas Vil­niaus ar Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­site­tuo­se. 

Trau­kia užsienis

De­vy­nio­lik­me­tis Ma­ri­jam­po­lės Sū­du­vos gim­na­zi­jos abi­tu­rien­tas To­mas taip pat pa­si­ry­žęs in­for­ma­ti­kos studijas pra­dė­ti Lie­tu­vo­je. „Ma­nau, man pa­vyks įsto­ti į ne­mo­ka­mą stu­di­jų vie­tą ku­rio­je nors aukš­to­jo­je mokyk­lo­je. Juk pa­si­rin­ki­mas ti­krai ne­ma­žas, ir ne­mo­ka­mų vie­tų dau­giau ne­gu anks­tes­niais me­tais“, – tvirtino jis.

Ta­čiau il­gai už­si­bū­ti tė­vy­nė­je vai­ki­nas ne­pla­nuo­ja. Ti­ki­si, kad stu­di­juo­da­mas an­tra­me ar tre­čia­me kur­se pagal stu­den­tų mai­nų prog­ra­mą iš­va­žiuos pus­me­čiui į Va­ka­rus. O bai­gęs ba­ka­lau­ro stu­di­jas To­mas pla­nuo­ja ma­gis­tro laips­nio siek­ti už­sie­ny­je ir ten gal­būt įsit­vir­tin­ti il­ges­niam lai­kui.

„Šios pro­fe­si­jos spe­cia­lis­tų rei­kia ir Lie­tu­vo­je, bet ne­no­riu čia lik­ti. Trokš­tu pa­ma­ty­ti, kaip ki­tur gy­ve­na žmonės“, – LŽ sa­kė To­mas.

Dar­bas už­sie­ny­je vi­lio­ja ir gim­na­zi­ją Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne bai­gian­tį Ka­ro­lį. Tie­sa, vai­ki­nas ne­no­rė­jo vie­šin­ti savo mo­kyk­los, nes bai­mi­no­si, kad kla­sės drau­gams jo pa­si­rin­ki­mas ga­li bū­ti šiek tiek ne­ti­kė­tas. Ka­ro­lis ketino stu­di­juo­ti uni­ver­si­te­te, bet pa­kei­tė sa­vo pla­nus. Da­bar jis pir­miau­sia ža­da baig­ti moks­lus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre, įgy­ti spe­cia­ly­bę, ir tik ta­da siek­ti aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mo. „Taip elg­tis man la­biau apsimoka. Juk tu­rė­da­mas spe­cia­ly­bę ga­lė­siu dirb­ti ir kar­tu stu­di­juo­ti aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je. Ne­rei­kės pra­šy­ti tė­vų iš­lai­ky­mo, nes bū­siu sa­va­ran­kiš­kas. O bai­gęs moks­lus iš­va­žiuo­siu dirb­ti į už­sie­nį“, – tvir­tą apsisprendimą mo­ty­va­vo Ka­ro­lis.

Na­cio­na­li­nio eg­za­mi­nų cen­tro duo­me­ni­mis, 2012 ir 2013 me­tų bran­dos eg­za­mi­nų pa­si­rin­ki­mo ten­den­ci­jos iš es­mės ne­si­kei­tė. Šie­met pra­šy­mus lai­ky­ti eg­za­mi­nus pa­tei­kė 4872 kan­di­da­tais ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais metais. Lai­kan­čių­jų bran­dos eg­za­mi­nus yra be­veik 40 tūks­tan­čių. Be pri­va­lo­mo­jo lie­tu­vių kal­bos ir literatūros, po­pu­lia­riau­si yra vals­ty­bi­niai už­sie­nio kal­bos (ang­lų), is­to­ri­jos ir ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­nai.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius