captcha

Jūsų klausimas priimtas

Seimo prieigose – sovietinė atributika

Pra­ėjus dau­giau nei dviem de­šimt­me­čiams nuo ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos at­kū­ri­mo, pres­ti­ži­nė­je Vilniaus vie­to­je vis dar ga­li­ma ap­tik­ti so­vie­ti­nių lai­kų at­ri­bu­ti­kos lie­ka­nų, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.
„Lietuvos žinioms“ pradėjus domėtis dangčiais su sovietine atributika, raidės SSR penktadienį nuo jų buvo nugremžtos, Romo Jurgaičio (LŽ) nuotr.
„Lietuvos žinioms“ pradėjus domėtis dangčiais su sovietine atributika, raidės SSR penktadienį nuo jų buvo nugremžtos, Romo Jurgaičio (LŽ) nuotr.

Pra­ėjus dau­giau nei dviem de­šimt­me­čiams nuo ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos at­kū­ri­mo, pres­ti­ži­nė­je Vilniaus vie­to­je vis dar ga­li­ma ap­tik­ti so­vie­ti­nių lai­kų at­ri­bu­ti­kos lie­ka­nų, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.

Vos mė­nuo li­ko iki Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai pra­džios, ta­čiau tik da­bar susigriebta dėl dar vie­nos ne­ma­lo­nios smulk­me­nos. Ap­si­žiū­rė­ta, kad ap­link Sei­mo rū­mus esan­ti te­ri­to­ri­ja bei rep­re­zen­ta­ci­nė Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė gau­siai nu­sė­ta ka­na­li­za­ci­jos dang­čių su ru­siš­kais už­ra­šais „Lit. SSR“ (Li­tovs­ka­ja so­vets­ka­ja so­cia­lis­ti­čes­ka­ja res­pub­li­ka). Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, sa­va­va­liš­kai ne­ga­lin­ti tvar­ky­ti Vilniaus sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių tur­to, de­šimt­me­tį dėl šios prob­le­mos raš­tais at­aka­vo sos­ti­nės valdi­nin­kus, bet iki šiol at­sa­ko ne­su­lau­kė. Se­nais dang­čiais pra­dė­jus do­mė­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“, rai­dės SSR nuo jų penk­ta­die­nį per die­ną bu­vo nu­gremž­tos, li­ko tik bals­vas šli­fa­vi­mo pėd­sa­kas.

Ža­di­na ne­ma­lo­nius prisiminimus

Sve­ti­ma kal­ba pa­ženk­lin­ti dang­čiai ypač užk­liu­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui. Gar­bės sar­gy­bos ka­rių kuo­pa per vals­ty­bi­nes šven­tes Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je ke­lia vė­lia­vas, at­lie­ka sa­vo par­odo­mą­ją progra­mą. „Ma­nau, kad tuos dang­čius jau se­niai lai­kas pa­keis­ti. Yra la­bai gra­žių lie­tu­viš­kų, ku­rie ti­krai ver­ti puo­šti mū­sų mies­tą. Ne­ma­nau, kad jų kai­na bū­tų di­de­lė“, – LŽ sa­kė J. Ole­kas. Mi­nis­tras pri­si­pa­ži­no, kad to­kia at­ri­bu­ti­ka ne­ma­lo­nius pra­ėju­sių lai­kų pri­si­mi­ni­mus jam ke­lia vien dėl to, kad jo se­ne­liai ir tė­vai prieš dau­giau nei še­šis de­šimt­me­čius bu­vo iš­trem­ti iš Lie­tu­vos.

Sei­mo vi­ce­kanc­le­rio Ge­de­mi­no Alek­so­nio nuo­mo­ne, la­bai ne­gra­žu, kad to­kio­je is­to­ri­nė­je aikš­tė­je iki šiol išli­ku­si so­vie­ti­nė at­ri­bu­ti­ka. „Čia vyks­ta dau­gy­bė šven­ti­nių ren­gi­nių, at­vyks­ta gar­bin­gi sve­čiai, to­dėl to­kie už­ra­šai ti­krai ba­do akis“, – sa­kė jis. Anot vi­ce­kanc­le­rio, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ne kar­tą ra­gi­no sa­vi­val­dy­bę atkreip­ti dė­me­sį į tuos dang­čius, ta­čiau re­zul­ta­to ne­bu­vo. G.Alek­so­nis pri­mi­nė, kad re­no­vuo­jant Sei­mo II rūmus vi­si ru­siš­ki dang­čiai, ku­rie pa­te­ko į par­la­men­to rū­mų te­ri­to­ri­ją, bu­vo pa­keis­ti už kan­ce­lia­ri­jos lė­šas. „Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos į šį sa­vo tur­tą, ma­tyt, žiū­ri la­bai ūkiš­kai – šu­li­nys už­deng­tas ir ge­rai, o kaip ir kurio­je vie­to­je – ne­la­bai ir svar­bu“, – spė­jo vi­ce­kanc­le­ris. Su­ži­no­jęs, kad sa­vi­val­dy­bė nu­try­nė da­lį ru­siš­kų užra­šų, G.Alek­so­nis pri­pa­ži­no, kad „toks va­rian­tas ge­res­nis ne­gu nie­ko“. „Bent jau prieš sve­čius ne­bus gėda“, – sa­kė jis.

Bran­giai kainuoja

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ap­lin­kos ir ener­ge­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Das­ti­ko tei­gi­mu, „Vil­niaus van­de­nų“ ir Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų bend­ro­vės, ku­rioms pri­klau­so dau­gu­ma sos­ti­nės kanali­za­ci­jos an­gų (ki­tas val­do ne sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je esan­tys du­ji­nin­kai bei elek­tri­kai), iki lie­pos 1-osios tikrai pa­si­ry­žu­sios pa­keis­ti vi­sus Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je bei ki­to­se pres­ti­ži­nė­se vie­to­se – prie Vyriausybės bei pre­zi­den­tū­ros rū­mų įreng­tus dang­čius. „Kreip­si­mės ir į „Les­to“ (elek­tros tie­kė­jus), kad ir jie pa­ti­krin­tų sa­vo an­gas“, – LŽ sa­kė V. Das­ti­kas. Vė­liau ke­ti­na­ma keis­ti ir ki­tus nuo so­viet­me­čio li­ku­sius sostinės ka­na­li­za­ci­jos dang­čius, ku­rių, anot pa­šne­ko­vo, yra ga­na daug. Pa­sak V. Das­ti­ko, vie­nas toks dang­tis kai­nuo­ja apie 600 li­tų. „Kaip ma­tė­te, da­bar re­kons­truo­ja­ma Švi­tri­gai­los gat­vės da­lis, čia teks keis­ti apie 90 dang­čių. Per vi­są mies­tą jų bus apie šim­tą tūks­tan­čių“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas.

Be­je, kas­kart, kai į Lie­tu­vos sos­ti­nę at­vyk­da­vo ypač svar­bus sve­čias, pa­vyz­džiui, po­pie­žius Jo­nas Pa­ulius II, JAV pre­zi­den­tas Geor­ge'as Bus­has, ten, kur vyk­da­vo gar­bin­gas kor­te­žas, sau­gu­mo su­me­ti­mais vi­si kanalizaci­jos dang­čiai bū­da­vo už­vi­ri­na­mi. Pa­sak V. Das­ti­ko, po vi­zi­to dėl eksp­loa­ta­vi­mo rei­ka­la­vi­mų juos tek­da­vo grą­žin­ti į bu­vu­sią pa­dė­tį.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...