Lietuvoje

2013.05.27 10:10

Seimo prieigose – sovietinė atributika

Raimonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2013.05.27 10:10

Pra­ėjus dau­giau nei dviem de­šimt­me­čiams nuo ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos at­kū­ri­mo, pres­ti­ži­nė­je Vilniaus vie­to­je vis dar ga­li­ma ap­tik­ti so­vie­ti­nių lai­kų at­ri­bu­ti­kos lie­ka­nų, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.

Pra­ėjus dau­giau nei dviem de­šimt­me­čiams nuo ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos at­kū­ri­mo, pres­ti­ži­nė­je Vilniaus vie­to­je vis dar ga­li­ma ap­tik­ti so­vie­ti­nių lai­kų at­ri­bu­ti­kos lie­ka­nų, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.

Vos mė­nuo li­ko iki Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo Eu­ro­pos Są­jun­gos Ta­ry­bai pra­džios, ta­čiau tik da­bar susigriebta dėl dar vie­nos ne­ma­lo­nios smulk­me­nos. Ap­si­žiū­rė­ta, kad ap­link Sei­mo rū­mus esan­ti te­ri­to­ri­ja bei rep­re­zen­ta­ci­nė Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė gau­siai nu­sė­ta ka­na­li­za­ci­jos dang­čių su ru­siš­kais už­ra­šais „Lit. SSR“ (Li­tovs­ka­ja so­vets­ka­ja so­cia­lis­ti­čes­ka­ja res­pub­li­ka). Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja, sa­va­va­liš­kai ne­ga­lin­ti tvar­ky­ti Vilniaus sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių tur­to, de­šimt­me­tį dėl šios prob­le­mos raš­tais at­aka­vo sos­ti­nės valdi­nin­kus, bet iki šiol at­sa­ko ne­su­lau­kė. Se­nais dang­čiais pra­dė­jus do­mė­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“, rai­dės SSR nuo jų penk­ta­die­nį per die­ną bu­vo nu­gremž­tos, li­ko tik bals­vas šli­fa­vi­mo pėd­sa­kas.

Ža­di­na ne­ma­lo­nius prisiminimus

Sve­ti­ma kal­ba pa­ženk­lin­ti dang­čiai ypač užk­liu­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui Juo­zui Ole­kui. Gar­bės sar­gy­bos ka­rių kuo­pa per vals­ty­bi­nes šven­tes Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je ke­lia vė­lia­vas, at­lie­ka sa­vo par­odo­mą­ją progra­mą. „Ma­nau, kad tuos dang­čius jau se­niai lai­kas pa­keis­ti. Yra la­bai gra­žių lie­tu­viš­kų, ku­rie ti­krai ver­ti puo­šti mū­sų mies­tą. Ne­ma­nau, kad jų kai­na bū­tų di­de­lė“, – LŽ sa­kė J. Ole­kas. Mi­nis­tras pri­si­pa­ži­no, kad to­kia at­ri­bu­ti­ka ne­ma­lo­nius pra­ėju­sių lai­kų pri­si­mi­ni­mus jam ke­lia vien dėl to, kad jo se­ne­liai ir tė­vai prieš dau­giau nei še­šis de­šimt­me­čius bu­vo iš­trem­ti iš Lie­tu­vos.

Sei­mo vi­ce­kanc­le­rio Ge­de­mi­no Alek­so­nio nuo­mo­ne, la­bai ne­gra­žu, kad to­kio­je is­to­ri­nė­je aikš­tė­je iki šiol išli­ku­si so­vie­ti­nė at­ri­bu­ti­ka. „Čia vyks­ta dau­gy­bė šven­ti­nių ren­gi­nių, at­vyks­ta gar­bin­gi sve­čiai, to­dėl to­kie už­ra­šai ti­krai ba­do akis“, – sa­kė jis. Anot vi­ce­kanc­le­rio, Sei­mo kan­ce­lia­ri­ja ne kar­tą ra­gi­no sa­vi­val­dy­bę atkreip­ti dė­me­sį į tuos dang­čius, ta­čiau re­zul­ta­to ne­bu­vo. G.Alek­so­nis pri­mi­nė, kad re­no­vuo­jant Sei­mo II rūmus vi­si ru­siš­ki dang­čiai, ku­rie pa­te­ko į par­la­men­to rū­mų te­ri­to­ri­ją, bu­vo pa­keis­ti už kan­ce­lia­ri­jos lė­šas. „Sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jos į šį sa­vo tur­tą, ma­tyt, žiū­ri la­bai ūkiš­kai – šu­li­nys už­deng­tas ir ge­rai, o kaip ir kurio­je vie­to­je – ne­la­bai ir svar­bu“, – spė­jo vi­ce­kanc­le­ris. Su­ži­no­jęs, kad sa­vi­val­dy­bė nu­try­nė da­lį ru­siš­kų užra­šų, G.Alek­so­nis pri­pa­ži­no, kad „toks va­rian­tas ge­res­nis ne­gu nie­ko“. „Bent jau prieš sve­čius ne­bus gėda“, – sa­kė jis.

Bran­giai kainuoja

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ap­lin­kos ir ener­ge­ti­kos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Vir­gi­ni­jaus Das­ti­ko tei­gi­mu, „Vil­niaus van­de­nų“ ir Vil­niaus ši­lu­mos tink­lų bend­ro­vės, ku­rioms pri­klau­so dau­gu­ma sos­ti­nės kanali­za­ci­jos an­gų (ki­tas val­do ne sa­vi­val­dy­bės ži­nio­je esan­tys du­ji­nin­kai bei elek­tri­kai), iki lie­pos 1-osios tikrai pa­si­ry­žu­sios pa­keis­ti vi­sus Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je bei ki­to­se pres­ti­ži­nė­se vie­to­se – prie Vyriausybės bei pre­zi­den­tū­ros rū­mų įreng­tus dang­čius. „Kreip­si­mės ir į „Les­to“ (elek­tros tie­kė­jus), kad ir jie pa­ti­krin­tų sa­vo an­gas“, – LŽ sa­kė V. Das­ti­kas. Vė­liau ke­ti­na­ma keis­ti ir ki­tus nuo so­viet­me­čio li­ku­sius sostinės ka­na­li­za­ci­jos dang­čius, ku­rių, anot pa­šne­ko­vo, yra ga­na daug. Pa­sak V. Das­ti­ko, vie­nas toks dang­tis kai­nuo­ja apie 600 li­tų. „Kaip ma­tė­te, da­bar re­kons­truo­ja­ma Švi­tri­gai­los gat­vės da­lis, čia teks keis­ti apie 90 dang­čių. Per vi­są mies­tą jų bus apie šim­tą tūks­tan­čių“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės at­sto­vas.

Be­je, kas­kart, kai į Lie­tu­vos sos­ti­nę at­vyk­da­vo ypač svar­bus sve­čias, pa­vyz­džiui, po­pie­žius Jo­nas Pa­ulius II, JAV pre­zi­den­tas Geor­ge'as Bus­has, ten, kur vyk­da­vo gar­bin­gas kor­te­žas, sau­gu­mo su­me­ti­mais vi­si kanalizaci­jos dang­čiai bū­da­vo už­vi­ri­na­mi. Pa­sak V. Das­ti­ko, po vi­zi­to dėl eksp­loa­ta­vi­mo rei­ka­la­vi­mų juos tek­da­vo grą­žin­ti į bu­vu­sią pa­dė­tį.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.