Lietuvoje

2013.05.27 08:26

Teisė į originalią pavardės rašybą – prigimtinė

ELTA2013.05.27 08:26

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis apgailestauja, kad nelietuviškų pavardžių rašybos asmens dokumentuose klausimas dažnai politizuojamas ir regimas kaip tam tikrų tautinių mažumų ar politinių jėgų reikalavimas.

Teisingumo ministras Juozas Bernatonis apgailestauja, kad nelietuviškų pavardžių rašybos asmens dokumentuose klausimas dažnai politizuojamas ir regimas kaip tam tikrų tautinių mažumų ar politinių jėgų reikalavimas.

Jis viliasi, kad dar šiemet tai pavyks reglamentuoti įstatymu.

„Kaip ži­no­te, ne­ma­žai mū­sų mer­gi­nų iš­te­ka už už­sie­nie­čių, ku­rių pa­var­dės ne­lie­tu­viš­kos kil­mės. Da­lis mū­sų pi­lie­čių, gy­ve­nan­čių Lie­tu­vo­je, taip pat tu­ri ne au­ten­tiš­kos lie­tu­viš­kos ra­šy­bos var­dus ir pa­var­des. Tai yra rea­lus reiš­ki­nys. Jo ne­pri­pa­žin­ti – va­di­na­si, ne­ma­ty­ti to, kas eg­zis­tuo­ja.

Šis klau­si­mas tu­rė­tų bū­ti su­re­gu­liuo­tas tei­sės ak­tais. Da­bar­ti­nis re­guliavi­mas yra ne­pa­kan­ka­mas. Ga­lio­ja la­bai se­nas, dar Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo pri­im­tas nu­ta­ri­mas dėl as­men­var­džių ra­šy­mo. Jo­kių ki­tų tei­sės ak­tų per dau­giau kaip 20 me­tų ne­su­kū­rė­me.

Pa­var­džių ra­šy­bos klau­si­mas su­si­jęs su žmo­gaus tei­sė­mis. Pa­gal Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) iš­aiš­ki­ni­mus ir bend­ras mū­sų tei­si­nės sis­te­mos tai­syk­les, jis tu­rė­tų bū­ti reg­la­men­tuo­ja­mas įsta­ty­mu. De­ja, jis daž­nai po­li­ti­zuo­ja­as, ban­do­ma pa­kreip­ti, esą tai – tam ti­krų tau­ti­nių ma­žu­mų ar po­li­ti­nių jė­gų rei­ka­la­vi­mai“, – interviu dienraščiui „Lietuvos žinios“ sakė J. Bernatonis.

Jis taip pat tikisi, kad per artimiausius metus pavyks įteisinti visuomenės atstovų teismuose – tarėjų institutą. Ministro nuomone, tai viena iš priemonių, padidinsiančių teismų atvirumą ir gyventojų pasitikėjimą jais.

Pasak J. Bernatonio, „teisėjas nėra visažinis, jam lengviau, kai patariama“.

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius