Lietuvoje

2013.05.23 07:03

C. Hedegaard: jei nieko nedarysime, mūsų vaikai jaus didelį pavojų

Viktorija Sinickaitė, „Lietuvos žinios“2013.05.23 07:03

Už kli­ma­to po­li­ti­ką at­sa­kin­ga Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rė Con­nie He­de­gaard trečiadienį Vil­niu­je pri­sta­tė nau­ją ko­vos su kli­ma­to kai­ta kam­pa­ni­ją. Lie­tu­vai re­ko­men­duo­tos priemonės, kaip ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mi kam­pa­ni­jos veiks­mai, iš­klau­sy­ti gy­ven­to­jų siū­ly­mai ir nu­sis­kun­di­mai, rašo „Lietuvos žinios“.

Už kli­ma­to po­li­ti­ką at­sa­kin­ga Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) na­rė Con­nie He­de­gaard trečiadienį Vil­niu­je pri­sta­tė nau­ją ko­vos su kli­ma­to kai­ta kam­pa­ni­ją. Lie­tu­vai re­ko­men­duo­tos priemonės, kaip ga­lė­tų bū­ti įgy­ven­di­na­mi kam­pa­ni­jos veiks­mai, iš­klau­sy­ti gy­ven­to­jų siū­ly­mai ir nu­sis­kun­di­mai, rašo „Lietuvos žinios“.

C. He­de­gaard sa­kė su­pran­tan­ti dau­ge­lio nuo­sta­bą, esą kam rei­ka­lin­ga ši kam­pa­ni­ja, kai vi­sa Eu­ro­pa iš­gy­ve­na re­ce­si­ją? „Iš­girs­ta­me ne­ma­žai klau­si­mų, ko­dėl Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pra­de­da spręs­ti kli­ma­to prob­le­mas tuo me­tu, kai Eu­ro­po­je yra 27 mln. be­dar­bių. Ži­nau, esa­ma žmo­nių, ma­nan­čių, kad šios bė­dos ga­li pa­lauk­ti. Ne­va rei­kė­tų iš­spręs­ti eko­no­mi­nius, so­cia­li­nius klau­si­mus ir tik ta­da pe­rei­ti prie ap­lin­kos, ku­rio­je gy­ve­na­me“, – kal­bė­jo ko­mi­sa­rė.

Ta­čiau, anot jos, tai ne­tin­ka­mas po­žiū­ris. „Moks­li­nin­kas įspė­ja: jei­gu nie­ko ne­da­ry­si­me jau da­bar, mū­sų at­ei­nan­čios kar­tos – vai­kai ir anū­kai – jaus di­de­lį pa­vo­jų“, – pers­pė­jo C. He­de­gaard.

Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vęs ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ti­ki­no, kad Vy­riau­sy­bė jau yra patvir­ti­nu­si veiks­mų pla­ną, kaip bus įgy­ven­di­na­mas ener­gi­jos tau­py­mas ir tar­šos ma­ži­ni­mas.

„Pa­grin­di­nis mū­sų tiks­las – pri­si­dė­ti prie kli­ma­to kai­tos ne­igia­mų pa­sek­mių ma­ži­ni­mo. Bus siekiama dieg­ti eko­lo­giš­kas ino­va­ci­jas, ma­žin­ti var­to­ji­mą ir ska­tin­ti per­dir­bi­mą“, – aiš­ki­no ministras.

Ta­čiau vers­lo at­sto­vai sa­kė pa­si­gen­dan­tys ap­lin­ko­sau­gos pro­jek­tų pla­no.

Tin­ka­mi tikslai

C. He­de­gaard iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą, kad Eu­ro­pos ir vi­so pa­sau­lio žmo­nėms rei­kia įgy­ti pra­kti­nių žinių, kaip tap­ti „ža­les­niems“, šva­res­niems, at­sa­kin­ges­niems.

„Siū­lo­me pa­ti­ki­mą mo­de­lį, ir jei nau­do­si­me su­kaup­tas ži­nias, su­kur­si­me sau­gią ap­lin­ką sau ir sa­vo vai­kams“, – tei­gė ko­mi­sa­rė. Anot jos, per­nai Eu­ro­po­je per vie­ną die­ną naf­tos pro­duk­tams, ku­rie dau­giau­sia ga­mi­na­mi Ru­si­jo­je ir Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, bu­vo iš­leis­ta be­veik mi­li­jar­das eu­rų. Komi­sa­rė re­to­riš­kai klau­sė, ar bū­tų ne ge­riau, jei šie pi­ni­gai su­ktų­si Eu­ro­pos rin­ko­je. Ta­da ga­lė­tu­me už­si­ti­krin­ti ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę – tai taip pat yra vie­nas kli­ma­to kai­tos ko­vai skir­tos kampani­jos tiks­lų.

„Ži­nau, kad Lie­tu­vai šis klau­si­mas la­bai svar­bus. Mū­sų kam­pa­ni­ja ga­li pa­dė­ti spręs­ti ir ki­tas problemas, tar­ki­me, są­var­ty­nų. Juo­lab jog tu­ri­me pui­kių pa­vyz­džių – ša­lių, ku­rio­se są­var­ty­nų iš­vis ne­li­kę. Vis­kas per­dir­ba­ma ir pa­nau­do­ja­ma ener­gi­jai ga­min­ti“, – ak­cen­ta­vo C. He­de­gaard.

Rei­kia struk­tū­ros ir rinkodaros

Mu­zi­kan­tas Jur­gis Di­džiu­lis pri­mi­nė, kad kal­bant apie kli­ma­to kai­tą daž­nai var­to­ja­mi skam­būs žodžiai. Ta­čiau jie ne­mo­ty­vuo­ja žmo­nių im­tis rea­lių veiks­mų – rū­šiuo­ti, par­duo­tu­vė­se ne­nau­do­ti plas­ti­ki­nių mai­še­lių.

„Mums rei­kia žy­mių vi­suo­me­nės vei­kė­jų, kad jie tap­tų tei­gia­mais pa­vyz­džiais ir pa­tys su­vok­tų, ką da­ro. Ne­ro­dy­ki­te, kaip kei­čia­si pa­sau­lis, nes mums tai nė­ra ar­ti­ma. Kli­ma­to kai­tos kam­pa­ni­jos priva­lo bū­ti ar­ti žmo­gaus, tu­rė­ti stip­rią rin­ko­da­rą, ki­taip jos tam­pa tie­siog nuo­bo­džios“, – ne­slė­pė J. Di­džiu­lis.

Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vę vers­lo at­sto­vai – Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) viepreziden­tas Ge­di­mi­nas Rai­nys, mo­bi­lių­jų te­le­fo­nų kom­pa­ni­jos „No­kia“ Ap­lin­kos po­li­ti­kos ir ry­šių su val­džios ins­ti­tu­ci­jo­mis de­par­ta­men­to va­do­vė Sal­la Aho­nen, ener­ge­ti­nės kom­pa­ni­jos „For­tum Heat“ sky­riaus Bal­ti­jos re­gio­ne pre­zi­den­to pa­va­duo­to­jas Jaak­ko Va­ha-Pii­kio, in­ži­ne­ri­nės bend­ro­vės „Als­tom Po­wer“ di­rek­to­rius Vik­to­ras Ka­ra­liū­nas – pa­ti­ki­no, kad jiems ne­rei­kia pa­pil­do­mų lė­šų tap­ti eko­lo­giš­kiems. Tai da­ry­da­mi vers­li­nin­kai net su­ku­ria dar­bo vie­tų ir gau­na fi­nan­si­nę grą­žą.

Jiems tik rei­kia kon­kre­čios struk­tū­ros, kaip ir kas tu­rė­tų bū­ti da­ro­ma. G. Rai­nio tei­gi­mu, tam tikriems ap­lin­ko­sau­gos pro­jek­tams pi­ni­gų yra, ta­čiau pa­si­gen­da­ma pla­no, kaip tuos pro­jek­tus įgyven­din­ti.

„Ti­kiuo­si, da­bar­ti­nė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja šiuos klau­si­mus spręs kaip pri­ori­te­ti­nius“, – per dis­ku­si­ją pa­brė­žė LPK vi­cep­re­zi­den­tas.

Populiariausi

Karantinas Vilniuje

Lietuvoje

2020.10.26 15:01

Stulbinamai kylant COVID-19 kreivei, didžiuosiuose šalies miestuose skelbiamas karantinas: griežtėja taisyklės kaukės taps privalomos, jų nereikės tik negyvenamose vietose, padėtis blogėja ir Šiauliuose

35
Seimas

Lietuvoje

2020.10.27 11:48

Seime – du nauji koronaviruso atvejai atnaujinta 12.02