Lietuvoje

2013.05.03 07:30

Lietuviškų partijų gijos driekiasi per pasaulį

Tomas Bašarovas, „Lietuvos žinios“2013.05.03 07:30

Mū­sų ša­lies po­li­ti­nės par­ti­jos bend­ra­min­čius bu­ria ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir to­li­muo­se už­jū­riuo­se. Sa­vo už­sie­nio sky­rius par­ti­jos stei­gia vi­so­mis lie­tu­vių emig­ra­ci­jos kryp­ti­mis.

Mū­sų ša­lies po­li­ti­nės par­ti­jos bend­ra­min­čius bu­ria ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir to­li­muo­se už­jū­riuo­se. Sa­vo už­sie­nio sky­rius par­ti­jos stei­gia vi­so­mis lie­tu­vių emig­ra­ci­jos kryp­ti­mis, rašo „Lietuvos žinios“.

Lie­tu­vos po­li­ti­nės jė­gos sa­vo įta­ką stip­ri­na sve­tur gy­ve­nan­čių tau­tie­čių bend­ruo­me­nė­se. Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės sos­ti­nė­je Lon­do­ne jau vei­kia be­veik vi­sų di­džių­jų par­la­men­ti­nių par­ti­jų sky­riai. Ta­čiau par­ti­jų pa­da­li­niai stei­gia­mi ne tik Eu­ro­po­je – lie­tu­viš­ka po­li­ti­nė min­tis jau skver­bia­si ir į ki­tus pa­sau­lio že­my­nus.

Tel­kia rin­kė­jus užsienyje

Net pen­kio­se už­sie­nio ša­ly­se – Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Ai­ri­jo­je, Bel­gi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir JAV – sa­vo par­ti­jos pa­da­li­nius tu­ri įstei­gęs Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS). Di­džiau­sia šios par­ti­jos at­sto­vų bend­ruo­me­nė šiuo me­tu su­telk­ta Dub­li­ne. LS at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Rai­mon­das Im­bra­sas už­si­mi­nė, kad dar vie­nas už­sie­nio sky­rius bu­ria­mas ir to­li­ma­ja­me Aus­tra­li­jos že­my­ne. „Tu­ri­me ten vie­ną ini­cia­to­rių ir pla­nuo­ja­me ati­da­ry­ti Aus­tra­li­jos sky­rių“, – LŽ tvir­ti­no jis. R. Im­bra­sas ne­slė­pė, kad par­ti­joms, tu­rin­čioms sa­vo sky­rių už­sie­ny­je, nau­da pa­si­reiš­kia per rin­ki­mus. „Kai vyks­ta rin­ki­mai, bal­suo­ja ir už­sie­nie­čiai. Tie sky­riai kon­so­li­duo­ja sve­tur gy­ve­nan­čius lie­tu­vius“, – aiš­ki­no jis.

Ry­šys su tėvyne

Di­džiau­sia opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos–Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS–LKD) par­ti­ja už­sie­ny­je tu­ri įstei­gu­si pa­da­li­nius Vo­kie­ti­jo­je ir Briu­se­ly­je. TS–LKD vyk­do­mo­jo se­kre­to­riaus Rai­mun­do Alek­nos tei­gi­mu, ne­for­ma­liai par­ti­jos sky­riai vei­kia ir JAV bei Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Už­sie­ny­je esan­tys par­ti­jos sky­riai, pa­sak R.Alek­nos, emig­ra­vu­siems tau­tie­čiams su­tei­kia ga­li­my­bę ne­ati­trūk­ti nuo Lie­tu­vos vi­suo­me­ni­nio ir po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo. „Tai ry­šys su sa­vo tė­vy­ne ir ar­ti­mai­siais“, – pa­žy­mė­jo jis.

TS–LKD Bel­gi­jos sky­rius, pa­sak jo pir­mi­nin­kės Ra­min­tos Ker­šy­tės, vie­ni­ja lie­tu­vius, ku­rie gy­ve­na ir dir­ba Briu­se­ly­je, Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­je ir dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se. „Tai – sky­rius, pil­dan­tis glo­ba­lios Lie­tu­vos vi­zi­ją ir ska­ti­nan­tis ak­ty­vius Lie­tu­vos pi­lie­čius bur­tis po de­ši­nių­jų vė­lia­va, įsi­trauk­ti į bend­ruo­me­nių veik­lą“, – LŽ tei­gė R. Ker­šy­tė.

Pa­sak jos, sky­riaus na­riai ak­ty­viai da­ly­vau­ja Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ren­gi­niuo­se, bend­ra­dar­biau­ja su TS–LKD po­li­ti­kais, su­si­tin­ka su eu­ro­par­la­men­ta­rais. Vie­nas iš Bel­gi­jos sky­riaus na­rių – Lie­tu­vos de­le­guo­tas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rys Al­gir­das Še­me­ta. „Šiuo me­tu sky­riu­je re­gis­truo­ta 12 na­rių, ta­čiau su­si­ti­ki­muo­se da­ly­vau­ja kur kas dau­giau pri­jau­čian­čių­jų, ku­rie dėl vie­nų ar ki­tų prie­žas­čių ne­ga­li da­ly­vau­ti po­li­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se“, – ti­ki­no R. Ker­šy­tė.

Bend­rau­ja per prog­ra­mą „Sky­pe“

„Dar­bie­čiai“ sa­vo par­ti­jos pa­da­li­nius tu­ri va­di­na­mo­jo­je JAV lie­tu­vių sos­ti­nė­je Či­ka­go­je ir emig­ran­tų pa­mėg­ta­me Lon­do­ne. „Vie­nu ir ki­tu at­ve­ju ini­cia­ty­vą par­odė ten gy­ve­nan­tys lie­tu­viai, pa­no­rę da­ly­vau­ti po­li­ti­nė­je veik­lo­je“, – LŽ tei­gė Dar­bo par­ti­jos (lei­bo­ris­tų) pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Gap­šys.

Pa­sak jo, sve­tur gy­ve­nan­tys bend­ra­žy­giai lai­ko­mi ly­gia­ver­čiais par­ti­jos na­riais Lie­tu­vo­je esan­tiems. „Aiš­ku, jiems su­dė­tin­giau da­ly­vau­ti par­ti­jos ta­ry­bo­je, pre­zi­diu­mo po­sė­džiuo­se, bet kiek įma­no­ma sten­gia­mės nau­do­tis šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. Pa­vyz­džiui, kai bu­vo stei­gia­mas Či­ka­gos sky­rius, tie­sio­gi­nės vaiz­do kon­fe­ren­ci­jos me­tu bend­ra­vo­me per „Sky­pe'ą“, – pa­žy­mė­jo V. Gap­šys.

At­ei­ty­je „dar­bie­čiai“ pla­nuo­ja par­ti­jos sky­rius ati­da­ry­ti Ai­ri­jo­je ir net Aus­tra­li­jo­je. „Ta­čiau prob­le­ma yra ta, kad lie­tu­viai, ro­dan­tys to­kią ini­cia­ty­vą, įsi­dės­tę per ke­lis Aus­tra­li­jos mies­tus“, – sa­kė V. Gap­šys.

Sau­go is­to­ri­nius dokumentus

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) in­for­ma­ci­jos cen­tro va­do­vo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, šios par­ti­jos sky­riai vei­kia Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Ai­ri­jo­je ir JAV. „Jie at­lie­ka to­kią pat funk­ci­ją, kaip ir Lie­tu­vo­je esan­tys sky­riai. Lon­do­ne ak­ty­viai re­mia­ma elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo idė­ja, o mū­sų Ame­ri­kos sky­rius, ku­ris bu­vo iš­lai­ky­tas per vi­są so­viet­me­tį, sau­go is­to­ri­nius do­ku­men­tus“, – LŽ sa­kė G. Kir­ki­las. JAV esan­tis LSDP sky­rius, jo tei­gi­mu, ne­se­niai par­ti­jai per­da­vė so­cial­de­mo­kra­tų pa­triar­cho Ste­po­no Kai­rio do­ku­men­tus. Pa­sak G.Kir­ki­lo, po par­ti­jos su­va­žia­vi­mo dar vie­ną už­sie­nio sky­rių pla­nuo­ja­ma įsteig­ti Is­pa­ni­jo­je. „To­kie siū­ly­mai pa­pras­tai at­ei­na iš pa­čių žmo­nių, gy­ve­nan­čių už­sie­ny­je“, – ti­ki­no par­la­men­ta­ras.

Par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ už­sie­ny­je šiuo me­tu ne­tu­ri nė vie­no sky­riaus. Prieš ke­le­rius me­tus, kaip tei­gė par­ti­jos at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Ri­mas An­ta­nas Ru­čys, bend­ra­min­čiai par­ti­jos pa­da­li­nius bu­vo įstei­gę Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir JAV. „Blo­gai, kad šiuo me­tu ne­tu­ri­me par­ti­jos sky­rių už­sie­ny­je. Tai bū­ti­nas da­ly­kas, šią prob­le­mą kaž­kaip rei­kės spręs­ti“, – pri­pa­ži­no R. A. Ru­čys.

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius