captcha

Jūsų klausimas priimtas

Per žingsnį nuo prestižinio klubo

Lie­tu­va sie­kia tap­ti Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos ne­nuo­la­ti­ne na­re 2014–2015 me­tų ka­den­ci­ją. Nors šiuo me­tu esa­me vie­nin­te­liai kan­di­da­tai, už­si­ti­kri­no­me Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių par­amą, tai ne­ga­ran­tuo­ja, kad ti­krai bū­si­me iš­rink­ti.
ELTA nuotr.
ELTA nuotr.

Lie­tu­va sie­kia tap­ti Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos ne­nuo­la­ti­ne na­re 2014–2015 me­tų ka­den­ci­ją. Nors šiuo me­tu esa­me vie­nin­te­liai kan­di­da­tai, už­si­ti­kri­no­me Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių par­amą, tai ne­ga­ran­tuo­ja, kad ti­krai bū­si­me iš­rink­ti, rašo „Lietuvos žinios“.

Sie­kį tap­ti ne­nuo­la­ti­ne JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re Lie­tu­va pir­mą kar­tą par­eiš­kė dar 1996 me­tais. Vė­liau šiuos pla­nus pa­ko­re­ga­vo sto­ji­mo į ES iš­šū­kiai, tad 2001–ai­siais nu­spręs­ta kan­di­da­ta­vi­mo ka­den­ci­ją per­kel­ti į 2014–2015 me­tų lai­ko­tar­pį.

Į vie­ną JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos vie­tą, skir­tą Ry­tų Eu­ro­pos re­gio­ni­nei gru­pei, šie­met, be Lie­tu­vos, kan­di­da­ta­vo Gru­zi­ja, ta­čiau ji sa­vo kan­di­da­tū­rą at­siė­mė. Bal­sa­vi­mas dėl nau­jos na­rės pla­nuo­ja­mas spa­lio vi­du­ry­je JT Ge­ne­ra­li­nė­je Asamb­lė­jo­je. Pa­gal tai­syk­les, no­rint bū­ti iš­rink­tiems į Sau­gu­mo Ta­ry­bą, bū­ti­na su­rink­ti 2/3 bal­suo­jan­čių ša­lių bal­sų. Jei rin­ki­muo­se da­ly­vaus vi­sos 193 vals­ty­bės na­rės, rei­kės su­rink­ti ne ma­žiau kaip 129 bal­sus.

Pri­sta­to ša­lies kandidatūrą

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, siek­da­ma už­si­ti­krin­ti dau­gu­mos JT ša­lių par­amą dip­lo­ma­ti­nė tar­ny­ba daug ir in­ten­sy­viai dir­ba pri­sta­ty­da­ma Lie­tu­vos kan­di­da­tū­rą, ypač tuo­se pa­sau­lio re­gio­nuo­se, su ku­riais mū­sų ša­lies ry­šiai ma­žiau iš­plė­to­ti. „Nors šiuo me­tu jau ne­ma­žai nu­veik­ta, to­liau bū­ti­na tęs­ti ak­ty­vią dvi­ša­lę ir dau­gia­ša­lę kam­pa­ni­ją vi­sais ly­giais. Šiuo tiks­lu, nors la­bai in­ten­sy­vi pa­si­ren­gi­mo pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai dar­bot­var­kė, to­liau ak­ty­viai su­si­ti­ki­nė­ju su už­sie­nio ko­le­go­mis, iki pat ru­dens vi­du­rio jau su­pla­nuo­ta daug svar­bių vi­zi­tų į re­gio­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų ren­gi­nius“, – pa­sa­ko­jo jis.

Pa­sak L.Lin­ke­vi­čiaus, su­si­ti­ki­muo­se ir da­ly­ki­niuo­se po­kal­biuo­se su skir­tin­goms re­gio­ni­nėms gru­pėms pri­klau­san­čių vals­ty­bių at­sto­vais Lie­tu­vos po­žiū­ris į svar­biau­sius JT ir Sau­gu­mo Ta­ry­bos dar­bot­var­kės klau­si­mus su­lau­kė su­pra­ti­mo ir tei­gia­mo ver­ti­ni­mo. Dis­ku­si­jos Niu­jor­ke esą par­odė, kad dau­gu­ma vals­ty­bių lai­ko­si nuo­sta­tos, jog ren­kant Sau­gu­mo Ta­ry­bos ne­nuo­la­ti­nes na­res bū­ti­na at­siž­velg­ti į kan­di­da­čių pa­tir­tį, ne­re­tai įgy­tą gru­mian­tis su su­dė­tin­gais trans­for­ma­ci­jų iš­šū­kiais, ir rea­lius lai­mė­ji­mus, o ne tik į pre­ten­den­tės eko­no­mi­nę ga­lią bei po­li­ti­nę įta­ką. „Mus ypač džiu­gi­no daž­nai skam­bė­ju­si min­tis, kad Lie­tu­vos pa­tir­tis, jos at­sto­vau­ja­ma po­li­ti­nė pers­pek­ty­va ga­lės rea­liai pra­tur­tin­ti Sau­gu­mo Ta­ry­bos dis­ku­si­jas ir reikš­min­gai pri­si­dės prie bend­rų pa­stan­gų stip­ri­nant re­gio­ni­nį bei glo­ba­lų sau­gu­mą ir už­ti­kri­nant pa­gar­bą žmo­gaus tei­sėms“, – pa­žy­mė­jo L. Lin­ke­vi­čius.

Tvir­ta kai­my­nų parama

Rin­ki­muo­se į JT Sau­gu­mo Ta­ry­bą, anot L.Lin­ke­vi­čiaus, Lie­tu­va tu­ri tvir­tą Bal­ti­jos ir Šiau­rės ša­lių, taip pat ES vals­ty­bių par­amą. „Su ki­to­mis vals­ty­bė­mis ak­ty­viai dir­ba­me ir jau tu­ri­me ne­ma­žai vie­no­kio ar ki­to­kio ly­gio įsi­pa­rei­go­ji­mų rem­ti Lie­tu­vos kan­di­da­tū­rą. Kar­tu no­riu pri­dur­ti, jog dip­lo­ma­ti­nė­je pra­kti­ko­je įpras­ta, kad to­kio po­bū­džio in­for­ma­ci­ja trak­tuo­ja­ma su rei­kia­mu dis­kre­tiš­ku­mu“, – pa­brė­žė jis.

Dirb­da­ma JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je Lie­tu­va, kaip ir bet ku­ri ki­ta na­rė, pir­miau­sia tu­rės su­si­telk­ti į kon­kre­čius už­da­vi­nius, su­si­ju­sius su tai­kos, sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mu at­ski­ruo­se re­gio­nuo­se ir pa­sau­ly­je. Ta­čiau Lie­tu­va no­rė­tų daug dė­me­sio skir­ti ma­žų­jų vals­ty­bių vaid­me­niui glo­ba­laus sau­gu­mo klau­si­mais stip­rin­ti, siek­ti di­des­nio Sau­gu­mo Ta­ry­bos veik­los skaid­ru­mo bei efek­ty­vu­mo. „Mums la­bai rū­pi ci­vi­lių, ypač vai­kų ir mo­te­rų, ap­sau­ga, jų tei­sių už­ti­kri­ni­mas konf­lik­tų zo­no­se. Be abe­jo, to­kie klau­si­mai kaip sau­gu­mo, eko­no­mi­nio ir so­cia­li­nio vys­ty­mo­si ry­šys, gink­luo­tės kon­tro­lės ir ma­si­nio nai­ki­ni­mo gink­lo pla­ti­ni­mo grės­mė, kli­ma­to kai­ta, ener­ge­ti­nio sau­gu­mo iš­šū­kiai taip pat bū­tų mū­sų dė­me­sio cen­tre“, – ti­ki­no L. Lin­ke­vi­čius.

Pa­di­din­tų prestižą

Klau­sia­mas, ko­dėl Lie­tu­va sie­kia tap­ti JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos ne­nuo­la­ti­ne na­re, L. Lin­ke­vi­čius tei­gė, kad siek­da­mi glo­ba­laus sau­gu­mo, be ku­rio ne­įma­no­mas ir mū­sų vals­ty­bės vys­ty­ma­sis, au­gi­mas, tu­ri­me įdė­ti sa­vo in­dė­lį, pri­siim­ti da­lį at­sa­ko­my­bės už pa­sau­lio tai­ką bei sau­gu­mą. „At­sa­kin­gai vals­ty­bei tie­siog ne­beį­ma­no­ma lik­ti nuo­ša­ly­je. Tai­kos ir sau­gu­mo pa­sau­ly­je už­ti­kri­ni­mas nė­ra vien ga­lin­gų ir įta­kin­gų vals­ty­bių par­ei­ga ar pre­ro­ga­ty­va. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad vi­sos ša­lys čia tu­ri sa­vo at­sa­ko­my­bės da­lį ir sa­vo žo­džio tei­sę“, – tvir­ti­no jis.

L.Lin­ke­vi­čius pa­žy­mi, kad tu­ri­me pa­da­ry­ti vis­ką, kad ne­pra­leis­tu­me is­to­ri­nio šan­so – pir­mą kar­tą pa­tek­ti į fo­ru­mą, ku­ria­me spren­džia­mi svar­biau­si glo­ba­lios po­li­ti­kos klau­si­mai, ku­ria­me tu­rė­si­me bal­so tei­sę. „Na­rys­tė JT Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je reiš­kia ga­li­my­bę tie­sio­giai vie­nu ar ki­tu mas­tu da­ly­vau­ti spren­džiant svar­biau­sius re­gio­ni­nio ir glo­ba­laus sau­gu­mo klau­si­mus. Tai sa­vo ruo­žtu di­di­na ša­lies ma­to­mu­mą, pres­ti­žą ir įta­ką, ku­ri ga­li reikš­min­gai su­stip­rin­ti vals­ty­bės dip­lo­ma­ti­nės veik­los ins­tru­men­tų pa­vei­ku­mą gi­nant ša­lies na­cio­na­li­nius in­te­re­sus“, – tei­gė mi­nis­tras.

At­sar­gus optimizmas

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­kas Be­ne­dik­tas Juo­dka sa­kė, kad siek­da­ma tap­ti JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos ne­nuo­la­ti­ne na­re Lie­tu­va ak­ty­viai už­sii­ma lo­biz­mu. Su­si­ti­ki­muo­se su už­sie­nio vals­ty­bių at­sto­vais pra­šo­ma, kad bal­suo­da­mos jų ša­lys pa­lai­ky­tų mū­sų kan­di­da­tū­rą. Anot B. Juo­dkos, tap­ti Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re Lie­tu­vai bū­tų reikš­min­gas lai­mė­ji­mas. „Pa­sau­li­niu mas­tu tai la­bai įta­kin­ga ins­ti­tu­ci­ja. Bū­ti jos da­li­mi – pres­ti­žo rei­ka­las vals­ty­bei“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Sei­mo URK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Aud­ro­nius Ažu­ba­lis Lie­tu­vos ga­li­my­bes tap­ti ne­nuo­la­ti­ne JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­re ver­ti­na su at­sar­giu op­ti­miz­mu. „Vi­sa­da ge­riau ap­sid­raus­ti ir ne­bū­ti per di­de­liu op­ti­mis­tu. Iš pra­ėju­sių rin­ki­mų į sim­bo­li­nį JT Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos pir­mi­nin­ko pos­tą ži­no­me, ko­kius žai­di­mus su­žai­dė kai ku­rios vals­ty­bės ir mū­sų kai­my­nė“, – pri­mi­nė jis.

A. Ažu­ba­lio tei­gi­mu, JT Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­rės kė­dė – la­bai reikš­min­ga. Šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je drau­ge su pa­sau­lio ga­lin­gai­siais ga­li­ma spręs­ti glo­ba­lias prob­le­mas. „To­kiu at­ve­ju Lie­tu­va žais­tų aukš­čiau­sio­je ly­go­je“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.


JT Sau­gu­mo Taryba

Tai JT ins­ti­tu­ci­ja, at­sa­kin­ga už tarp­tau­ti­nės tai­kos ir sau­gu­mo pa­lai­ky­mą. Tarp ki­tų jos tiks­lų – vys­ty­ti drau­giš­kus tau­tų san­ty­kius, bend­ra­dar­biau­ti spren­džiant tarp­tau­ti­nes prob­le­mas ir ska­tin­ti pa­gar­bą žmo­gaus tei­sėms.

Sau­gu­mo Ta­ry­bą su­da­ro 15 na­rių: 5 nuo­la­ti­nės (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, JAV, Ki­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja, Ru­si­ja) ir 10 na­rių, iš­rink­tų Ge­ne­ra­li­nės Asamb­lė­jos dve­jų me­tų lai­ko­tar­piui.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Lietuvoje

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...