Lietuvoje

2013.04.26 11:34

„Darbiečių“ akys vėl krypsta į Maskvą

Tomas Bašarovas, „Lietuvos žinios“2013.04.26 11:34

Nors Sei­mo val­dy­ba ne­pa­lai­mi­no Dar­bo par­ti­jos (DP) by­lo­je tei­sia­mos Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės pra­šy­mo iš­leis­ti ją ke­lioms die­noms į Mask­vą, va­kar par­la­men­ta­rė ne­pa­si­ro­dė ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se. Sei­me svars­to­ma, ar ji ke­ti­na ženg­ti Vik­to­ro Us­pas­ki­cho pė­do­mis.   

Nors Sei­mo val­dy­ba ne­pa­lai­mi­no Dar­bo par­ti­jos (DP) by­lo­je tei­sia­mos Vi­ta­li­jos Von­žu­tai­tės pra­šy­mo iš­leis­ti ją ke­lioms die­noms į Mask­vą, va­kar par­la­men­ta­rė ne­pa­si­ro­dė ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se. Sei­me svars­to­ma, ar ji ke­ti­na ženg­ti Vik­to­ro Us­pas­ki­cho pė­do­mis. 

Sei­mo val­dy­bos na­riams pa­si­ro­dė keis­ta, kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) at­sto­vė V. Von­žu­tai­tė ver­žia­si į kas­me­ti­nę tarp­tau­ti­nę trans­por­to ir lo­gis­ti­kos par­odą „Trans­Rus­sia“, ku­ri šią sa­vai­tę vyks­ta Mask­vo­je. Jiems ki­lo ne tik klau­si­mų dėl to­kių ne­ti­kė­tų jau­no­sios „dar­bie­tės“ in­te­re­sų, bet ir dvip­ras­miš­kų min­čių, mat V.Von­žu­tai­tė yra tei­sia­ma DP juo­do­sios bu­hal­te­ri­jos by­lo­je.
 
Sei­mo pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas „dar­bie­tis“ Vy­tau­tas Gap­šys va­kar LŽ ti­ki­no ne­pri­si­me­nan­tis frak­ci­jos ko­le­gės pra­šy­mo de­ta­lių. „Kas ja­me tiks­liai bu­vo, ti­krai ne­pa­sa­ky­siu“, – par­eiš­kė jis. V.Gap­šys net ne­įvar­di­jo V.Von­žu­tai­tės mo­ty­vų vyk­ti į Mask­vą. Esą Sei­mo na­riai daž­nai va­žiuo­ja į par­odas, su­si­ti­ki­mus, įvai­rius ren­gi­nius, tad šiuo at­ve­ju taip pat nė­ra „nie­ko iš­skir­ti­nio“. „Dar­bie­tis“ tik pa­tvir­ti­no, kad Sei­mo val­dy­ba vien­bal­siai nu­ta­rė ne­priim­ti spren­di­mo dėl V.Von­žu­tai­tės ke­lio­nės.
 
Va­kar po­li­ti­kė Sei­me ne­pa­si­ro­dė. Su­si­siek­ti su V.Von­žu­tai­te LŽ pa­vy­ko tik pa­skam­bi­nus į jos as­me­ni­nį mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną, nes tar­ny­bi­nis vi­są die­ną bu­vo iš­jung­tas. Ta­čiau par­la­men­ta­rė at­si­sa­kė kal­bė­ti, ti­ki­no esan­ti su­si­ti­ki­me. „Pa­sis­kam­bin­si­me ki­tą sa­vai­tę“, – at­šo­vė ji. Pa­klaus­ta, ar yra Lie­tu­vo­je, V.Von­žu­tai­tė iš­kart nu­trau­kė po­kal­bį.
 
Sei­mo val­dy­bos na­rys Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Pe­tras Auš­tre­vi­čius ste­bė­jo­si, ko­dėl „dar­bie­tė“ pra­šė­si iš­lei­džia­ma į Mask­vą. „Ne­ma­tė­me prie­žas­čių, ko­dėl Sei­mo na­rė tu­rė­tų vyk­ti į to­kį spe­cia­li­zuo­tą ren­gi­nį, ku­rio da­ly­viai iš es­mės yra aso­ci­juo­tos struk­tū­ros ar­ba Vy­riau­sy­bės at­sto­vai“, – LŽ sa­kė jis. Anot P.Auš­tre­vi­čiaus, ir pa­ti V.Von­žu­tai­tė sa­vo pra­šy­me ne­nu­ro­dė mo­ty­vų.
 
„Ne­leng­va bū­tų įžvelg­ti tos ke­lio­nės są­sa­jas su BFK veik­los kryp­ti­mis. Tad, ma­nau, val­dy­bos na­riai pa­si­ge­do lo­gi­kos ir ne­pri­ta­rė to­kiam su­ma­ny­mui, nors tai ne­bū­tų rei­ka­la­vę Sei­mo lė­šų. Gal­būt yra as­me­ni­nių in­te­re­sų, juo­lab kai kal­ba­me apie DP at­sto­vę ir ži­no­me, kad šios par­ti­jos ly­de­ris ka­dai­se bu­vo il­gam iš­vy­kęs į Ru­si­ją“, – pa­žy­mė­jo ta­me pa­čia­me ko­mi­te­te kaip ir V.Von­žu­tai­tė dir­ban­tis kon­ser­va­to­rius Jur­gis Raz­ma.
 
Sei­mo na­rys pri­dū­rė ne­tu­rin­tis pa­grin­do įtar­ti ko­le­gės, ta­čiau, anot jo, vi­suo­me­nei ga­li su­si­da­ry­ti įspū­dis, jog V.Von­žu­tai­tė se­ka V.Us­pas­ki­cho pa­vyz­džiu. „Da­liai žmo­nių iš­gir­dus, kad vie­na by­los da­ly­vių iš­vyks­ta į Mask­vą ar­tė­jant le­mia­mam teis­mo pro­ce­so eta­pui, to­kia min­tis ga­li su­kir­bė­ti“, – pa­brė­žė J.Raz­ma.
 
Ke­lio­nes į Mask­vą „dar­bie­čių“ ly­de­ris V.Us­pas­ki­chas bu­vo itin pa­mė­gęs. Prieš sep­ty­ne­rius me­tus, iš­ki­lus kal­ti­ni­mams dėl ap­gau­lin­gos DP bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo, jis nuo Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos slaps­tė­si Ru­si­jo­je. Mask­vo­je „dar­bie­čių“ ved­lys pra­lei­do pu­san­trų me­tų.
 
Sve­čiuo­tis Ru­si­jos sos­ti­nė­je V.Us­pas­ki­chas mė­go ir vė­liau, kai ta­po Eu­ro­pos Par­la­men­to na­riu. Ta­čiau apie sa­vo vi­zi­tus į Mask­vą su žur­na­lis­tais jis kal­bė­da­vo itin ne­no­riai.
 

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius