Lietuvoje

2012.06.25 11:08

Valstybės kontrolė: savivaldybių darbuotojus būtina mokyti atlikti viešuosius pirkimus

ELTA 2012.06.25 11:08

Valstybės kontrolė, baigusi finansinius (teisėtumo) auditus Telšių ir Prienų rajonų savivaldybėse, daugiausia pažeidimų nustatė viešųjų pirkimų srityje. Dėl to būtina rengti savivaldybių darbuotojų mokymus.

Valstybės kontrolė, baigusi finansinius (teisėtumo) auditus Telšių ir Prienų rajonų savivaldybėse, daugiausia pažeidimų nustatė viešųjų pirkimų srityje. Dėl to būtina rengti savivaldybių darbuotojų mokymus.

„Savivaldybių darbuotojai, atliekantys viešuosius pirkimus, stokoja jiems privalomų profesinių žinių. Tam, kad ateityje būtų išvengta reikšmingų pažeidimų, būtini specialistų kvalifikaciniai mokymai“, – sako valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė.

Auditoriai nustatė, kad Telšių rajono savivaldybė, vykdydama „Žemaitės“ dramos teatro, kultūros centro ir Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos pastato avarinės būklės likvidavimo ir rekonstravimo investicijų projektą, kurio bendra vertė – daugiau nei 22 mln. Lt, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą.

Savivaldybės administracija sudarė statybos rangos sutartį, kurioje nenustatė kainos perskaičiavimo ir užsakovo rezervo kainodaros taisyklių; pakeitė sutarties sąlygas be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo; netaikydama viešųjų pirkimų procedūrų, iš rangovo įsigijo statybos darbų už 1,6 mln. Lt

Panašūs Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nustatyti ir vykdant Tryškių seniūnijos kultūros centro pastato rekonstravimo investicijų projektą, kurio bendra vertė – 4,5 mln. Lt.

Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nustatyti ir dvylikoje iš trisdešimt keturių Telšių rajono savivaldybės mokyklų. Čia mokinių maitinimo paslaugos iš privačių bendrovių buvo įsigyjamos netaikant viešųjų pirkimų procedūrų.

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad Telšių „Džiugo“ gimnazijos direktorius, skirdamas sau papildomą darbo užmokestį, dalyvavo sau palankių sprendimų priėmimo procedūrose. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pavedimu, savivaldybės administracija nustatė, kad direktorius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymą.

Atsižvelgdama į Valstybės kontrolės rekomendacijas, Telšių rajono savivaldybė audito metu ištaisė kai kurias auditorių nustatytas klaidas ir įgyvendino rekomendacijas: tobulino vidaus kontrolės sistemą, užregistravo daugiau nei 22 tūkst. Lt vertės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ir 142 pagal panaudos sutartis naudojamus valstybinės žemės sklypus. Kitas rekomendacijas savivaldybė įgyvendins pagal patvirtintą planą.

Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų Telšių rajono savivaldybei surašytas valstybės kontrolieriaus pavaduotojo sprendimas. Savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas pažeidimus padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Prienų rajono savivaldybėje auditoriai taip pat nustatė pažeidimų taikant Viešųjų pirkimų įstatymą. Savivaldybė, vykdydama viešosios bibliotekos investicijų projektą, pasirinko netinkamus pirkimo būdus darbams pirkti. Nors bendra projekto vertė – daugiau nei 2,3 mln. Lt, darbus 2008–2010 m. savivaldybės administracija įsigijo vykdydama mažos vertės pirkimą, suskaidydama projekto vertę į dalis.

Valstybės kontrolė šioje savivaldybėje nustatė ir netinkamai naudoto mokinio krepšelio lėšų faktą. Neteisėtai iš pareigų atleidus Jiezno gimnazijos mokytoją, daugiau nei 23 tūkst. Lt buvo sumokėta už priverstines pravaikštas bei atskaitymus „Sodrai“. Auditoriams rekomendavus, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendė kreiptis į teismą dėl turtinės žalos išieškojimo iš kaltų asmenų.

Valstybės kontrolė Prienų rajono savivaldybėje nustatė ir daugiau pažeidimų, kuriuos savivaldybė, gavusi auditorių rekomendacijas, ištaisė audito metu.