Lietuvoje

2021.04.07 17:54

Seimo Žmogaus teisių komitetas imasi tobulinti peticijų reglamentavimą

Jadvyga Bieliavska, ELTA2021.04.07 17:54

Seimo Žmogaus teisių komitetas siūlo Peticijų komisijos nuostatuose įtvirtinti, kad Seimo sprendimas atsisakyti tenkinti skundą dėl Peticijų komisijos sprendimo nepripažinti kreipimosi peticija ar peticijos nepriimti nagrinėti gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka. Siūloma atsisakyti galiojančios nuostatos, kad Seimo sprendimas atsisakyti tenkinti skundą yra galutinis ir neskundžiamas.

Trečiadienį Žmogaus teisių komitetas pritarė Seimo nutarimo projektui, kuriuo tobulinami Seimo Peticijų komisijos nuostatai. Komiteto nariai taip pat pritarė Peticijų įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siekiama patikslinti Konstitucijos laiduojamos peticijos teisės įgyvendinimo tvarką.

Priėmus šį įstatymą, būtų nustatyta, kad kreipimesi pateikti pasiūlymai turi būti išdėstyti aiškiai ir suprantamai, priešingu atveju, jie nebus nagrinėjami. Tačiau pareiškėjui ir toliau liktų teisė ištaisyti savo kreipimosi trūkumus.

Peticijos teisė – Konstitucijoje laiduojama teisė kreiptis Peticijų įstatymo nustatyta tvarka į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas – savivaldybės tarybą bei savivaldybės administracijos direktorių.

Peticija – rašytinis arba elektroninis pareiškėjo kreipimasis į Seimą, Vyriausybę ar savivaldybės institucijas su reikalavimais ar siūlymais spręsti Peticijų įstatyme nurodytus klausimus, kai tam reikia priimti naują teisės aktą, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį teisės aktą ir kai peticijų komisijos tokį kreipimąsi pripažįsta peticija. Peticijų įstatyme nurodyti klausimai, kurie gali būti sprendžiami teikiant peticiją, yra žmogaus teisių ir laisvių apsauga, valstybės ir savivaldybės institucijų reformavimas, kiti svarbūs visuomenei, savivaldybėms ar valstybei klausimai.

Kreipimesi negali būti keliami tokie reikalavimai ir siūlymai, kurių išsprendimas varžytų kitų žmonių teises ir laisves, grėstų Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui, konstitucinei santvarkai.

Šių metų kovo 16 d. Seimas po pateikimo pritarė Seimo Peticijų komisijos pirmininko konservatoriaus Edmundo Pupinio pateiktoms Peticijų įstatymo pataisoms, numatančioms, kad peticija būtų surašyta aiškiai ir suprantamai.

Į plenarinių posėdžių salę projektas sugrįš balandžio 15 d, primena ELTA.

Pagal siūlomą projektą, „neaiškiai ir nesuprantamai parašytas kreipimasis peticijų komisijos sprendimu nenagrinėjamas ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu pranešama pareiškėjui ar jo atstovui. Šis peticijų komisijos sprendimas neatima teisės pateikti kitą, (...) reikalavimus atitinkantį kreipimąsi.“

Galiojantis įstatymas taip pat numato, kad Seimo, Vyriausybės ar savivaldybės tarybos sprendimas atsisakyti tenkinti skundą dėl peticijų komisijos sprendimo nepripažinti kreipimosi peticija ar peticijos nepriimti nagrinėti gali būti skundžiamas teismui administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka.

Peticijų įstatymas Lietuvoje galioja ir yra taikomas jau 20 metų.

Populiariausi