Lietuvoje

2013.03.08 19:28

Lietuvos Vyskupų Konferencija dvasininkams nurodo vengti likti dviese su nepilnamečiais

Lietuvos Vyskupų Konferencija parengė ir paskelbė gaires, kaip Katalikų Bažnyčioje dirbantys dvasininkai, vienuoliai, savanoriai ir kiti darbuotojai turėtų elgtis su nepilnamečiais.  

Lietuvos Vyskupų Konferencija parengė ir paskelbė gaires, kaip Katalikų Bažnyčioje dirbantys dvasininkai, vienuoliai, savanoriai ir kiti darbuotojai turėtų elgtis su nepilnamečiais.

„Kiekvienas, turintis žinių apie nepilnamečio prievartavimą arba turintis teisėtų priežasčių manyti, kad vyksta ar vyko vaikų seksualinis išnaudojimas ar priekabiavimas, privalo kuo skubiau pranešti teisėtam Bažnyčios vyresniajam. Privaloma laikytis visų bažnytinės teisės normų ir procedūrų, kad būtų užtikrinta nepilnamečių apsauga ir deramai aiškinamasi dėl galimo įvykdyti nusikaltimo”, – pabrėžiama gairėse, kurias paviešino „Bažnyčios žinios”.

„Tais atvejais, kai tenka neišvengiamai asmeniškai bendrauti su nepilnamečiais, nedalyvaujant aplinkiniams, būtina vadovautis protingumu ir išlaikyti ypatingą santykių diskretiškumą”, – pabrėžia vyskupai, pateikdami praktinius patarimus, kaip tai daryti.

Gairėse teigiama, jog esant vienam su nepilnamečiu, privalu vengti fizinio kontakto. Tais atvejais, kai toks kontaktas (pvz., apsikabinimas) yra būtinas ir tinkamas, reikia vadovautis protingumu ir išlaikyti santūrumą.

Jei nepilnametis inicijuoja fizinį kontaktą iš draugiškumo, turi būti duodamas tinkamas, pagarbus ir trumpas atsakas.

Stovyklose privalo būtų vadovų pasauliečių

„Neleidžiama vienam ir niekam nežinant būti su nepilnamečiu gyvenamosiose arba uždarose patalpose, išskyrus būtinos pagalbos atvejus, nebent šios patalpos tiesiogiai skirtos sielovados tarnystei atlikti ir tiktai šios tarnystės metu, pvz., išpažinčių kambarys dvasinio pokalbio arba išpažinties metu”, – pabrėžiama gairėse.

Atsakingieji už nepilnamečių sielovadą įpareigojami pasirūpinti, kad vaikams ir nepilnamečiams skirtuose renginiuose dalyvautų pakankamai atsakingų suaugusių asmenų. Vasaros stovyklose, be kunigų ir klierikų, privalo būti ir vadovų pasauliečių.

„Tie, kurie nori nuolat rūpintis socialiai remtinais vaikais arba vaikais iš socialinės rizikos šeimų ir vaikų globos institucijų, privalo turėti ne tik raštišką sutikimą iš tėvų, globėjų ar atitinkamų valdžios institucijų, bet ir raštišką vietos vyskupo leidimą”, – pabrėžiama vyskupų parengtame tekste.

Su nepilnamečiais į keliones kartu privalo vykti ir pakankamai juos lydinčių suaugusių pasauliečių, kurie pagelbėtų garantuoti deramą jaunimo veiklos ir elgesio priežiūrą.

Pataria vengti per didelio emocinio prisirišimo

Gairėse rašoma, jog dirbant su nepilnamečiais visuomet privalu išlaikyti etišką ir profesionalią laikyseną. Įvertinus ypatingą nepilnamečių prisirišimą prie suaugusiųjų, autoritetų, vadovaujančių asmenų, kurie jiems užtikrina pasitikėjimą ir saugumą, reikia itin vengti per didelio emocinio prisirišimo.

Tai pastebėjus, nepilnametis turi būti nukreipiamas pas kitus suaugusiuosius, kurie galėtų toliau juo rūpintis. Tai ypač aktualu teikiant nepilnamečiams įvairias dvasines ir psichologines konsultacijas.

„Jei nepilnamečių sielovadoje reikalingi ir būtini reguliarūs asmeniniai susitikimai, nepilnamečių tėvai ar globėjai turi būti informuojami, kad tokie susitikimai vyksta, jiems dera paaiškinti tokių susitikimų prasmę. Jei apie tai informuoti tėvus būtų kliūčių, sielovadą vykdantis asmuo turi konsultuotis su savo vyresnybe”, – pabrėžiama rašte.

Neleidžiama gyventi klebonijoje

Gairėse nepatariama vienam ar vienai keliauti su nepilnamečiu, kai yra reikalinga nakvynė.

Neleidžiama nepilnamečiui gyventi, nakvoti klebonijoje ar privačiame kunigo bute, išskyrus artimus kunigo giminaičius, pvz., sūnėną.

„Nepadorių, dviprasmiškų žodžių vartosena, nepadorių temų nagrinėjimas ir aptarimas, nepadorūs juokai, nepadoraus turinio filmai ir kompiuteriniai žaidimai, bet kokios formos erotinė ar pornografinė medžiaga yra visais atvejais neleistina sielovadą vykdančių pasauliečių bei dvasininkų gyvenime ir aplinkoje”, – pabrėžiama gairėse.

Tokios medžiagos naudojimas bendraujant su nepilnamečiais arba bet kokių erotinių ir pornografinių publikacijų bei įrašų laikymas nepilnamečių sielovadai skirtose patalpose visuomet laikomas rimtu nusikaltimu.

Vyskupai pabrėžia, jog visi, tiesiogiai dirbantys sielovados darbą su nepilnamečiais, privalo budėti ir rūpintis, kad nepilnamečiai neturėtų su savimi arba neturėtų galimybės įsigyti netinkamų filmų, vaizdajuosčių, garsajuosčių, DVD ar CD diskų ir lengvai prie jų prieiti, taip pat lankytis netinkamose internetinėse svetainėse.

Nepilnamečiams neleistina turėti pornografinės medžiagos, draudžiama padėti jiems įsigyti, gauti internetinę ar kitaip tokios rūšies medžiagą.

Nepaklusniuosius šalins nuo pareigų

Vaikų ir jaunimo sielovadoje, kad ir kur ji būtų vykdoma, griežtai draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ar kitokius kvaišalus ir juos siūlyti nepilnamečiams. Griežtai draudžiama vartoti alkoholį nepilnamečius prižiūrintiems suaugusiesiems – net ir tuomet, kai šalia nėra nepilnamečių. Taip pat dirbantiems su nepilnamečiais neleistina vartoti svaiginamųjų medžiagų, stipriai sąmonę veikiančių vaistų.

„Asmuo, kuris pažeidžia šias nuostatas, nedelsiant privalo būti nušalintas nuo visų pareigų, susijusių su nepilnamečių sielovada ar ugdymu”, – pabrėžia vyskupai.

Nepilnamečių apsaugos prevencijos gairės priimtos Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenariniame posėdyje, paskelbtos paskutiniame „Bažnyčios žinių" numeryje.