Lietuvoje

2020.12.31 16:53

Seimo kontrolierius ragina didinti socialinių paslaugų prieinamumą savivaldybėse

LRT.lt2020.12.31 16:53

Asmenims su negalia bei vyresnio amžiaus asmenims savivaldybių teikiamų socialinių paslaugų spektras yra visai minimalus, o konstatuoti kokybės trūkumai kelia abejonių dėl Lietuvos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinamumo, rašoma Seimo kontrolierių įstaigos pranešime spaudai.

Prie tokios išvados priėjo Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, atlikęs tyrimą dėl socialinių paslaugų prieinamumo ir savivaldybėse asmenims su negalia bei vyresnio amžiaus asmenims.

Be kita ko, Seimo kontrolierius A. Normantas pripažino, kad socialinių paslaugų prieinamumas Lietuvoje itin problemiškas, trūksta aiškaus reglamentavimo, savivaldybėse nėra renkama informacija apie realų socialinių paslaugų poreikį pažeidžiamiems asmenims.

Vertindamas socialinių paslaugų kokybės kontrolę, Seimo kontrolierius teigia, jog dėl galiojančių teisės aktų trūkumų bei atsakingų kontroliuojančių institucijų abstrakčių išvadų šalyje trūksta vieningos socialinių paslaugų priežiūros kokybės vertinimo metodikos.

Stingant aiškaus reglamentavimo, šalyje nėra bendro socialinių paslaugų kokybės standarto, kiekviena savivaldybė taiko skirtingus socialinių paslaugų kokybės vertinimo metodus, dėl ko šių paslaugų vertinimas yra labai subjektyvus, neužtikrina socialinių paslaugų kokybės ir šių paslaugų gavėjų teisių.

„Tyrimo metu, apklausus visas šešiasdešimt šalies savivaldybių, paaiškėjo, jog šiuo metu tik trylikoje iš jų yra parengtos ir patvirtintos teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimo tvarkos. Atkreiptinas dėmesys, kad keturiose iš jų tokia tvarka buvo patvirtinta jau po Seimo kontrolieriaus kreipimosi dėl informacijos pateikimo.

Išanalizavus minėtų trylikos savivaldybių teikiamų socialinių paslaugų kokybės vertinimo dokumentus, paaiškėjo, kad kokybės vertinimo ir kontrolės procesas savivaldybėse vyksta itin skirtingai“, – pasakoja Seimo kontrolierius A. Normantas.

Kita itin rimta problema – bendruomeninių socialinių paslaugų prieinamumas savivaldybėse. Seimo kontrolierius pažymi, kad socialinės paslaugos skirtingose savivaldybėse prieinamos labai nevienodai, nes šalyje nėra patvirtinto bendro bendruomeninių socialinių paslaugų prieinamumo standarto.

Socialinių paslaugų kokybė ir kiekis dažnai priklauso nuo savivaldybės, kurioje gyvena paslaugų gavėjas, vykdomos socialinių paslaugų politikos, skiriamų lėšų bei dedamų pastangų šias paslaugas užtikrinti. Be to, šalyje nėra renkama informacija apie socialinių paslaugų prieinamumą, vyresnio amžiaus arba negalią turintys asmenys nėra lankomi prevenciškai.

„Žmogaus teisėmis grįstas požiūris į negalią remiasi ne specifinių teisių suteikimu, o tolygaus naudojimosi visomis žmogaus teisėmis be diskriminacijos užtikrinimu. Todėl pamatinės šios paradigmos vertybės yra tokios kaip neįkainojamas kiekvieno asmens orumas, autonomija ir apsisprendimo laisvė, įgimta visų asmenų lygybė, nepriklausomai nuo skirtumų, ir solidarumas.

O šios paradigmos, tarptautinių ekspertų nuomone, tikrai negali būti tinkamai užtikrinamos didelėse segreguotose institucijose“, – aiškina tyrimo rezultatus Seimo kontrolierius A. Normantas.

Vertindamas šalies prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus socialinių paslaugų asmenims su negalia ir vyresnio amžiaus asmenims teikimo srityje, Seimo kontrolierius pastebi, kad Lietuva įsipareigojo užtikrinti asmenų su negalia bei vyresnio amžiaus asmenų teises, įskaitant ir visavertį šių asmenų dalyvavimą visuomenės gyvenime bei tinkamas ir pakankamas socialines paslaugas.

Vis dėl to Seimo kontrolierius pažymėjo, kad perėjimo nuo institucinės globos prie globos arba pagalbos asmeniui bendruomenėje procesas vyksta pernelyg lėtai.

Pasak Seimo kontrolieriaus, vienas svarbiausių Europos Sąjungos teisės aktų žmogaus teisių srityje yra Pagrindinių teisių chartija, kurios 23 straipsnyje įtvirtinta pagyvenusių žmonių teisė į socialinę apsaugą.

Minėtame straipsnyje yra nurodyta, jog, siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta pagyvenusių žmonių teisė į socialinę apsaugą, šalys įsipareigoja imtis atitinkamų priemonių sudaryti sąlygas pagyvenusiems žmonėms kuo ilgiau būti naudingais visuomenės nariais, gyventi nepriklausomiems jiems įprastoje aplinkoje tiek, kiek jie norės ir galės, tačiau Lietuva šio straipsnio nėra ratifikavusi.

Seimo kontrolierius pripažino, kad atliktas tyrimas apnuogino itin jautrias problemas, susijusias su savivaldybių socialinės paslaugos prieinamumu asmenims su negalia bei vyresnio amžiaus asmenims, dėl kurių paslaugų pažeidžiamiesiems šalies gyventojams prieinamumas šiuo metu negali būti vertinamas kaip pakankamas.

Populiariausi

COVID-19 testavimas
COVID-19 TRUMPAI 9