Lietuvoje

2013.02.24 12:29

Dėl galimos korupcijos policijoje – dar penki tyrimai

15min.lt2013.02.24 12:29

Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis nu­skambė­jęs skan­da­las dėl nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo ir ga­li­mai su tuo su­si­ju­siais pa­rei­gū­nais pa­si­ro­do ga­li bū­ti ne vie­nin­te­lis šie­met. Ko­rum­puo­tų pa­rei­gū­nų ga­li at­si­ras­ti ir dau­giau.

Pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis nu­skambė­jęs skan­da­las dėl nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo ir ga­li­mai su tuo su­si­ju­siais pa­rei­gū­nais pa­si­ro­do ga­li bū­ti ne vie­nin­te­lis šie­met. Ko­rum­puo­tų pa­rei­gū­nų ga­li at­si­ras­ti ir dau­giau.

Šiuo me­tu Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Imu­ni­te­to sky­riaus pa­rei­gū­nai at­lie­ka pen­kis iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų. Šeš­tą­jį – dėl nar­ko­ti­kų pre­ky­bos by­lo­je fi­gū­ruo­jan­čių ke­tu­rių to pa­ties ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų – at­lie­ka Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Apie tai, kad Šiau­lių ap­skri­ties VPK at­lie­ka­mi dar pen­ki ty­ri­mai dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos, sa­vait­raš­čiui pa­vy­ko su­ži­no­ti tik nu­spren­dus pa­si­do­mė­ti Šiau­lių ap­skri­ties AVPK Imu­ni­te­to val­dy­bos dar­bų ata­skai­to­mis. Tam pa­si­tel­kia­mi tei­si­niai ar­gu­men­tai.

„Kai ku­rie pa­rei­gū­nų veiks­mai, bū­ti­ni at­sklei­džiant nu­si­kals­ta­mą vei­ką, yra ga­li­mi tik pra­dė­jus iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ta­čiau pa­vie­ši­nus apie jo pra­dė­ji­mą pa­ts ty­ri­mas bū­tų pa­smerk­tas ne­sėk­mei, nes nu­si­kals­ta­ma vei­ka įta­ria­mi as­me­nys bū­tų in­for­muo­ti apie jų at­žvil­giu pra­dė­tus Imu­ni­te­to tar­ny­bos veiks­mus. Nu­si­kals­ta­mų vei­kų re­zul­ta­ty­vaus ty­ri­mo tiks­lu iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tys pa­rei­gū­nai tu­ri tei­sę priim­ti spren­di­mą dėl ty­ri­mo pra­dė­ji­mo ne­vie­ši­ni­mo. Taip el­gia­ma­si ne tik tais at­ve­jais, kai ty­ri­mas at­lie­ka­mas pa­rei­gū­nų at­žvil­giu, bet ir vi­sais ki­tais at­ve­jais, kai in­for­ma­ci­ja apie iki­teis­mi­nio ty­ri­mo pra­dė­ji­mą pa­kenk­tų nu­si­kal­ti­mo at­sklei­di­mui“, – sa­ko G. Smag­riū­nie­nė ne­slėp­da­ma, kad jos at­sa­ky­mai bu­vo de­rin­ti ir su Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tu, ku­rio Imu­ni­te­to val­dy­bos pa­rei­gū­nai ti­ria dėl nar­ko­ti­kų pre­ky­bos di­de­liu mas­tu įklim­pu­sių pa­rei­gū­nų veiks­mus.

Paieškos rezultatai

20180218

Įkelk naujieną

Nuotraukos
Nuotraukos
Kelkite nuotraukas tiesiai iš kompiuterio arba spauskite pridėti nuotrauką/as
Nuorodos į audiovizualinę informaciją
Autorius