Lietuvoje

2020.09.20 13:42

Padėti neįgaliesiems kuriamas asmeninio padėjėjo institutas

Jūratė Skėrytė, BNS2020.09.20 13:42

Padėti negalią turintiems žmonėms integruotis į visuomenę kuriamas asmeninio padėjėjo institutas.

Seimui šią savaitę pateiktos tai numatančios Ne­įga­lių­jų so­cia­li­nės in­teg­ra­ci­jos įsta­ty­mo pataisos.

Pristatydamas projektą socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis jį apibūdino kaip ilgai lauktą ir atnešiantį „di­džiu­lį pro­ver­žį žmo­nėms su ne­ga­lia ly­gia­ver­čiai da­ly­vau­ti mū­sų vi­suo­me­nė­je“.

„Šis įsta­ty­mo pro­jek­tas pa­reng­tas sie­kiant užtik­rin­ti as­me­nų su ne­ga­lia tei­sę gau­ti in­di­vi­du­a­lią pa­gal­bą taip užtikrinant jiems ga­li­my­bę gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai ir pa­nai­kin­ti dis­kri­mi­na­ci­nes są­ly­gas pen­si­nio am­žiaus neįgaliesiems as­me­nims pa­si­nau­do­ti jiems pri­klau­san­čio­mis leng­va­to­mis“, – Seime teigė ministras.

Pagal projektą, asmeninis pagalbininkas padėtų neįgaliajam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Asmeninės pagalbos poreikis būtų nustatomas individualiai kiekvienam neįgaliajam, vertinant kompleksiškai jo sveikatos būklę ar organizmo funkcinius sutrikimus, galimybes atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurios yra būtinos siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse.

Ar žmogui su negalia reikia asmeninio asistento, nustatytų socialiniai darbuotojai. Asmeninės pagalbos poreikis būtų nustatomas vieniems metams.

Projekte numatoma, kad už asmeninę pagalbą turės mokėti pats neįgalusis, tačiau šis mokestis ne­ga­lės vir­šy­ti 20 proc. jo asmeninių pajamų.

„As­me­ni­nė pa­gal­ba taip pat bū­tų tei­kia­ma ne­mo­ka­mai, kai as­mens pa­ja­mos yra ma­žes­nės ne­gu dvi vals­ty­bės remiamų pa­ja­mų dy­džiai, tai yra apie 250 eu­rų šiuo me­tu“, – sakė L. Kukuraitis.

Įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad asmeniniu asistentu negalėtų tapti su neįgaliuoju artimais giminystės ryšiais susijęs asmuo.

„Bū­tent ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jos siū­lo, kad iš­skir­ti­nai šią pa­slau­gą teik­tų ne ar­ti­mie­ji, ne gi­mi­nai­čiai, nes jau da­bar mes tu­ri­me to­kią si­tu­a­ci­ją, kad la­bai daug gi­mi­nai­čių yra įstri­gę sa­vo šei­mos ap­lin­ko­je ir tiek ne­įga­lu­sis ne­iš­ve­da į dar­bo rin­ką, tiek ir pa­tys žmo­nės ne­iš­ve­da į dar­bo rin­ką“, – teigė ministras.

„Kai kur mes fik­suo­ja­me hi­per­glo­bą, o ne žmo­gaus sa­va­ran­kiš­ku­mo di­di­ni­mą“, – sakė jis.

Kad galėtų tapti asmeniniais asistentais, asmenys turėtų išklausyti specialią mokymų programą.

Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą būtų atsakingos savivaldybės.

L. Kukuraitis žadėjo, kad joms bus skirta lėšų vykdyti šią funkciją.

Be to, pataisomis siūloma palikti du specialiųjų poreikių lygius vietoj dabar esamų trijų – atsisakyti nedidelių specialiųjų poreikių lygio.

Jei Seimas priimtų siūlomą projektą, jis įsigaliotų 2021 metų liepos mėnesį.

Pasak ministro L. Kukuraičio, kitais metais asmeninei pagalbai neįgaliesiems teikti prireiktų apie 2 mln. eurų, vėlesniais metais – apie 10 mln. eurų.

Populiariausi

Išankstinis balsavimas Lukiškių aikštėje

Lietuvoje

2020.10.24 11:35

Rinkėjų aktyvumas balsuojant iš anksto pakartotiniame balsavime – gerokai didesnis nei 2016 metais tuomet išankstinis balsavimas vyko tik dvi dienas; atnaujinta 12.09

21