Lietuvoje

2015.11.26 18:29

Netekome trijų santariečių

LRT.lt 2015.11.26 18:29

Lapkričio pabaigoje mirė trys „Santaros-Šviesos“ sambūrio senbuviai, žymūs lietuvių išeivijos visuomenininkai, „Santaros-Šviesos“ sambūrio iniciatoriai ir dalyviai: dailininkė, Vytauto Kavolio žmona ir bendražygė Rita Kavolienė (1932 08 12–2015 11 13); ekonomistas, Pasaulio lietuvių bendruomenės narys, Lietuvos pramonės įmonių konsultantas, buvęs prezidento Valdo Adamkaus patarėjas Horstas Žibas (1931 10 27–2015 11 16); architektas, kultūros veikėjas Vytautas Vepštas (1931 04 02–2015 11 25).

Vienas iš „Santaros-Šviesos“ sambūrio steigėjų prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvoje ir JAV gyvenantys santariečiai bei šiuos iškilius žmones pažinojusieji reiškia nuoširdžią užuojautą velionių artimiesiems.

VYTAUTAS VEPŠTAS

Lapkričio 25 dieną Vilniuje mirė išeivijos visuomenės veikėjas, architektas Vytautas Vepštas (1931-2015).

V. Vepštas gimė Panevėžyje. 1944 metais su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Apsigyveno Hanau tremtinių stovykloje, kur baigė lietuvių įsteigtą gimnaziją. Persikėlęs į Čikagą, įstojo į Ilinojaus universitetą (University of Illinois in Champaign, Urbana) ir magistro laipsniu baigė architektūrą. Visą gyvenimą dirbo įvairiose architektūros įstaigose projektuodamas daugiaaukščių statybas Čikagoje, Aliaskoje bei Abu Dhabi. Buvo skautas akademikas. Susibūrus Santaros-Šviesos organizacijai, visą laiką aktyviai dalyvavo jos veikloje – tiek Jungtinėse Amerikos Valstijose, tiek vėliau Lietuvoje. Keletą metų buvo Santaros-Šviesos skyriaus Čikagoje pirmininku, taip pat dalyvavo Algimanto Mackaus knygų leidimo fondo veikloje.

HORSTAS ŽIBAS

Lapkričio 16 d. netekome ilgamečio Cincinačio lietuvių bendruomenės nario ir JAV Lietuvių bendruomenės veikėjo, buvusio Santaros valdybos nario.

Horstas Žibas gimė 1931 m. spalio 27 d. Klaipėdoje, Lietuvoje. Pasitraukęs į Vokietiją, Traunsteine baigė Vertėjų institutą ir įgijo teisę vertėjauti Vokietijoje. Persikėlęs į JAV, Čikagos universitete baigė ekonomikos studijas ir įsigijo MBA. 1958–1994 m. dirbo JAV kompanijoje „Procter & Gamble“. 1973–1974 m. „Santaros-Šviesos“ federacijos pirmininkas. 1984–1988 m. Cincinnati Tarptautinio Festivalio prezidentas. Daugelį metų dirbo išeivijos lietuvių veikloje. Dalyvavo PLB veikloje, 1988–1992 m. centro valdybos iždininkas. Jo straipsniai buvo spausdinami „Metmenų“ ir „Akiračių“ leidiniuose. Nuo 1995 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pagal JAV Valstybės Departamento vystymosi programą išvyko dirbti konsultantu į Lietuvą. Dirbo Panevėžio „Stiklo“, „Ekrano“ ir „Muilo“ fabrikuose , Kauno kojinių „Silva“ ir kailių „Vilkas“ fabrikuose, „Klaipėdos naftoje“. Jis taip pat dirbo Valdo Adamkaus vadovaujamoje prezidentūroje – patarėju. Konsultavo Užsienio reikalų ir Finansų ministerijas, skaitė paskaitas Kauno technologijos universitete.

RITA KAVOLIENĖ

Lapkričio 13 d. netekome dailininkės, Vytauto Kavolio žmonos ir bendražygės Ritos Kavolienės (1932–2015).

R. Kavolienė gimė 1932 m. rugpjūčio 12 d. Šiauliuose. Po Antrojo pasaulinio karo ji mokėsi lietuvių mokyklose Vokietijoje, vėliau įgijo bakalauro laipsnį Meno institute Čikagoje (Art Institute of Chicago).

R. Kavolienė buvo gabi dailininkė, mėgusi oforto techniką, piešimą ir aliejinę tapybą.