Lietuvoje

2020.02.06 05:30

Po Kurlianskio skundo prieš VSD – Seimo kontrolieriaus kirčiai žvalgybai: ar saugumiečiai nusispjauna į žmogaus teises?

Gytis Pankūnas, LRT.lt 2020.02.06 05:30

Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs buvusio koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio skundą prieš Valstybės saugumo departamentą (VSD) dėl galimai neteisėtų pareigūnų veiksmų, VSD veikloje įžvelgė žmogaus teisių apsaugos trūkumų. Seimo kontrolierius rekomenduoja žvalgybai užtikrinti, kad šios teisės nebūtų ignoruojamos. Premjeras Saulius Skvernelis, gavęs tyrimo išvadą, nutarė suburti darbo grupę, kuri rengs įstatymo pataisas.

Vienas buvusių koncerno „MG Baltic“ vadovų, šiuo metu kaltinamasis politinės korupcijos byloje R. Kurlianskis 2018 m. parašė skundą Seimo kontrolieriui Augustinui Normantui dėl VSD veiksmų jo atžvilgiu ir dėl žmogaus teisių problemų VSD veikloje. Pareiškėjas skunde kelia klausimą, ar VSD pareigūnai galėjo neteisėtai rinkti informaciją apie jį, tikino, kad informacija apie jį buvo renkama nepagrįstai ilgai, kėlė klausimą ir surinktos informacijos panaudojimo.

R. Kurlianskis skunde primena, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK) atliekant parlamentinį tyrimą dėl „MG Baltic“ ir kitų verslo struktūrų poveikio politiniams procesams, 2018 m. VSD raštu perdavė NSGK informaciją, kuri esą buvo sukaupta žvalgybos tyrimų metu.

„Ši informacija apima laikotarpį nuo 2005 m. iki 2018 m. ir yra iš esmės grindžiama mano ir kitų rašte nurodomų privačių fizinių asmenų telefoniniais pokalbiais ir vykusiu susirašinėjimu SMS pranešimais. [...] VSD rašte nurodyta informacija surinkta ir panaudota savavališkai, pažeidžiant mano teisę į privatų gyvenimą, t. y. nesilaikant VSD veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (nesant tokios informacijos rinkimo ir panaudojimo pagrindo) ir nesilaikant proporcingumo principo“, – teigiama pareiškėjo skunde Seimo kontrolieriui.

Pareiškėjo manymu, VSD negalėjo išslaptinti ir perduoti NSGK pareigūnų surinktos (2005-2013 m.) informacijos apie jį ir kitus asmenis, nes tuo metu galioję įstatymai, R. Kurlianskio teigimu, to daryti neleido. Be to, kaip teigiama skunde, VSD pareigūnai privačių asmenų tarpusavio susižinojimą telekomunikacijų priemonėmis kontroliavo 13 metų (2005–2018 m.), nors per šį laikotarpį, pabrėžia R. Kurlianskis, nenustatyta, kad sekami asmenys padarė kokią nors nusikalstamą veiką.

„Toks teisės į privatų gyvenimą ribojimas akivaizdžiai neatitinka proporcingumo reikalavimo“, – pabrėžiama R. Kurlianskio skunde.

Pareiškėjas skunde Seimo kontrolieriui prašė įvertinti, ar VSD pareigūnų veikloje, renkant ir naudojant informaciją apie privatų gyvenimą, nėra piktnaudžiavimo požymių ir ar ši informacija surinkta ir panaudota tinkamai, užtikrinant teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą.

Žvalgyba atsikirto – sekimas sankcionuotas teismų nutartimis

Seimo kontrolierius, kaip nurodoma šios institucijos rašte, su kuriuo susipažino LRT.lt, gavęs R. Kurlianskio skundą prieš VSD, 2018 m. rugpjūtį nusprendė atlikti tyrimą dėl žmogaus teisių problemų VSD.

Seimo kontrolieriaus pažymoje teigiama, kad VSD ir kituose kontrolieriui atsiųstuose dokumentuose informuojama, kad „iki 2013 m. galioję ir šiuo metu galiojantys teisės aktai [...] VSD įpareigoja prognozuoti, nustatyti ir šalinti rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes, galinčius turėti įtakos visuomeniniams politiniams, ekonominiams procesams, [...] o atliekant operatyvinį tyrimą bei vykdant kontržvalgybinę veiklą, šią veiklą įgalioti vykdyti subjektai specialiai nerenka privataus pobūdžio duomenų apie vieną ar kitą asmenį“. Tiesa, atsakymuose Seimo kontrolieriui VSD pažymi: „Tam tikrais operatyvinės ar kontržvalgybinės veiklos veiksmais, priemonėmis ar metodais gali būti įstatymų numatyta tvarka įsiterpiama į pavienių asmenų privatų gyvenimą“.

Žvalgyba Seimo kontrolieriui patvirtino, kad visos R. Kurlianskio elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolė, susirašinėjimų fiksavimas ir kitokio pobūdžio sekimas buvo sankcionuoti apygardos teismų nutartimis.

VSD pripažino, kad, gavę parlamentinį tyrimą vykdžiusio, Seimo laikinosios tyrimo komisijos statuso teisėmis dirbusio NSGK prašymą, komitetui perdavė įslaptintą ir neįslaptintą informaciją, kuriame buvo minimas R. Kurlianskis. Vėliau, NSGK paprašius išslaptinti dalį informacijos, VSD sutiko su šiuo prašymu ir dalį duomenų išslaptino.

Seimo kontrolierius priėjo prie išvados, kad VSD, pateikdama informaciją NSGK apie privatų R. Kurlianskio gyvenimą, veikė teisėtai ir pagrįstai, nes atliko įstatyme numatytą pareigą suteikti visą reikalingą informaciją, susijusią su parlamentiniu tyrimu.

Atsižvelgdamas į minėtus argumentus Seimo kontrolierius R. Kurlianskio skundo dalį dėl surinktos informacijos apie jį perdavimo NSGK atmetė. Kartu Seimo kontrolierius nusprendė netirti įslaptintos informacijos išslaptinimo aplinkybių, kadangi kontrolierius pagal savo kompetenciją tokių ginčų nesprendžia.

Įžvelgė ne vieną trūkumą VSD veikloje

Seimo kontrolierius taip pat nutraukė tyrimą dėl galimai nepagrįsto VSD informacijos rinkimo apie asmenį. Tiesa, Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad VSD pareigūnų priimami sprendimai, sankcionuojant techninių priemonių panaudojimą bendra tvarka „nei prieš juos priimant, nei juos priėmus nėra vertinami nepriklausomos kompetentingos institucijos [...], todėl keltinas klausimas dėl pareigūnų [...] piktnaudžiavimo valdžia rizikos“.

Tiriant R. Kurlianskio skunde pateiktą pretenziją dėl informacijos rinkimo apie jį „nepagrįstai ilgą“ laiką, Seimo kontrolierius pažymėjo, kad šis sekimas buvo vykdomas, esant teisiniam pagrindui, tačiau pabrėžė, kad tiek anksčiau galiojęs, tiek ir dabartinis teisinis reguliavimas „nenustato aiškiai apibrėžto maksimalaus termino priemonių, ribojančių asmenų privatų gyvenimą, tačiau nesankcionuojamų teismo, taikymui“.

„Todėl gali susidaryti tokios situacijos, kai taikomos priemonės, kuriomis įsiterpiama į privatų asmens gyvenimą, gali trukti nepagrįstai ilgą laiką, o jų taikymo būtinybė ir / arba terminas nebūtų prižiūrimas nepriklausomo kompetentingo subjekto“, – teigiama Seimo kontrolieriaus išvadose.

Išvadose akcentuojama, kad operatyvinio tyrimo bylos VSD tvarkomos, nesilaikant Bylų instrukcijoje bei Bylų tvarkymo apraše numatytų reikalavimų.

Seimo kontrolierius, tirdamas VSD surinktos informacijos apie R. Kurlianskį naikinimo aplinkybes, priėjo prie išvados, kad pareigūnai elgėsi, kaip buvo numatyta tuo metu galiojančiuose įstatymuose, tačiau atkreipė dėmesį į tai, kad anksčiau galioję teisės aktai „nenustatė kriterijų, pagal kuriuos būtų sprendžiama, kada ir kokia (operatyviniu būdu surinkta – LRT.lt) informacija laikoma nepasitvirtinusia; taip pat nebuvo reglamentuoti reikalavimai naikintinai informacijai“.

„Būtent dėl reglamentavimo stokos keltina abejonė, ar (ne)naikinant apie pareiškėją (R. Kurlianskį – LRT.lt) surinką informaciją (jos dalį), buvo tinkamai taikomas įstatymuose [...] įtvirtintas reikalavimas (dėl informacijos naikinimo – LRT.lt) bei laikomasi EŽTT (Europos Žmogaus Teisių Teismo – LRT.lt) suformuotos praktikos, nustatančios, kad valstybė turi pareigą užtikrinti veiksmingą asmenų, kurių privatūs pokalbiai buvo kontroliuojami, teisių apsaugą“, – tvirtinama Seimo kontrolieriaus išvadose.

Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, turėjo pastabų VSD ir dėl žmogaus teisių užtikrinimo. Išvadose teigiama, kad VSD yra įsteigta Imuniteto valdyba, tačiau jos tikslas yra išimtinai susijęs tik su įstaigos saugumo užtikrinimu ir „nevykdo pareigūnų veiklos vertinimo žmogaus teisių apsaugos užtikrinimo aspektu“.

Be to, tyrimo metu pripažinta, kad šiuo metu galiojančiame Žvalgybos įstatyme numatyta žvalgybos pareigūnų veiksmais pažeidžiamų asmenų teisių į gynybą apsauga nėra pakankama.

Pateikė rekomendacijas VSD ir S. Skverneliui

2019 m. gruodžio 20 d. Seimo kontrolieriaus A. Normanto pasirašytose tyrimo išvadose pažymima, kad iš esmės dėl visų R. Kurlianskio skunde išdėstytų aplinkybių tyrimai arba nėra pradėti, arba nutraukti, tačiau pateikiamos rekomendacijos VSD ir premjerui S. Skverneliui.

Seimo kontrolieriaus išvadose rekomenduojama VSD direktoriui Dariui Jauniškiui užtikrinti, kad „VSD pareigūnų vedamos bylos būtų tvarkomos laikantis Bylų tvarkymo apraše nustatytų reikalavimų“ ir kad „VSD pareigūnų veiklos kontrolė apimtų ir žmogaus teisių apsaugos standartų laikymosi savo veikloje kontrolę“.

Ministrui pirmininkui S. Skverneliui Seimo kontrolierius rekomenduoja „inicijuoti šiuo metu galiojančio Žvalgybos įstatymo pakeitimą, nustatant maksimalius žvalgybos metodų taikymo terminus, VSD surinktos informacijos naikinimo sąlygas, galimybę asmenims efektyviai ginti savo teises teisme“.

R. Kurlianskis: tai yra KGB dvasia tebegyvenančios tarnybos nesusivokimas

Skundą prieš VSD parašęs R. Kurlianskis LRT.lt teigė esantis patenkintas Seimo kontrolieriaus tyrimo išvadomis.

„Pirmiausia dėl to, kad (tyrimas – LRT.lt) patvirtino prielaidas, kad aš, kaip žiniasklaidos priemonių – naujienų agentūros ELTA, interneto portalo Alfa.lt vadovas, LNK TV kanalų grupės valdybos pirmininkas – VSD buvau sekamas 13 metų. Matyt, šioje šalyje toks esu nei pirmas, nei paskutinis. Politologui Kęstučiui Girniui VSD taip pat bandė „smegenis praplauti"“. Įvardinčiau tai kaip jaunos posovietinės demokratinės šalies specialiosios tarnybos, tebegyvenančios KGB dvasia, nesusivokimą, kad sovietiniai laikai senai praeityje“, – Seimo kontrolieriaus tyrimo išvadas įvertino R. Kurlianskis.

R. Kurlianskis teigė besidžiaugiantis, kad Seimo kontrolierius, jo teigimu, pripažino, kad gali būti pažeistos žmogaus teisės, mat dėl įstatymų spragų asmuo VSD gali būti sekamas labai ilgai, o surinkta medžiaga nesunaikinta, kaip numato įstatymai.

„Ypač mano supratimu svarbu, kad Seimo kontrolieriaus tyrimo išvadose nurodyta, kad VSD neužtikrina kontrolės kaip VSD pareigūnai laikosi žmogaus teisių apsaugos standartų. Iš šios išvados galima daryti pagrįstą prielaidą, kad pareigūnai žmogaus teisių apsaugos standartų tiesiog nesilaiko“, – tvirtino jis ir Seimo kontrolieriaus tyrimo išvadas vadino „labai drąsiu žingsniu“.

R. Kurlianskio manymu, VSD jo atžvilgiu taikė neadekvačias priemones. Dar griežčiau jis įvertino VSD sprendimą perduoti apie jį surinktą informaciją parlamentinį tyrimą atlikusiam NSGK.

„Sukauptų duomenų apie mano privatų gyvenimą išslaptinimas peržengia bet kokio padorumo ribas. Kalbant apie informaciją perduotą NSGK – tai vertinu kaip politiškai motyvuotą patentuotų beraščių kūrybą, kuri, kaip bebūtų gaila, yra sukurta garbingos institucijos – Seimo buvo panaudota politiniais tikslais. VSD, savo ruožtu, įsiteikė D. Grybauskaitei, prigesino „Tulpių pašto“ istoriją, gavo ordinus ir medalius“, – komentavo R. Kurlianskis.

Jis pažymėjo manantis, kad Lietuvoje apginti savo teises yra labai sudėtinga, tačiau neatmetė galimybės dėl VSD veiksmų kreiptis į teismą.

„Manau, teisinėje valstybėje man tai pavyks. Jei ne čia, tai Europos žmogaus teisių teisme“, – pridūrė pašnekovas.

Premjeras suburs darbo grupę

Ministro pirmininko S. Skvernelio patarėjas viešųjų ryšių klausimasis Tomas Beržinskas LRT.lt teigė, kad Vyriausybės vadovas yra gavęs Seimo kontrolieriaus tyrimo išvadas ir rekomendacijas. Jis teigė, kad premjeras, atsižvelgęs į jas, suburs darbo grupę, kuri rengs įstatymo pataisas.

„Premjeras atsižvelgs į šias Seimo kontrolieriaus parengtas išvadas ir rekomendacijas. Planuojama sudaryti darbo grupę, kuri rengs atitinkamas Žvalgybos įstatymo pataisas“, – tikino T. Beržinskas.

Jis teigė kol kas nekomentuosiantis, kokias naujoves žada siūlyti premjero inicijuojama darbo grupė.

LRT.lt kreipėsi į VSD su prašymu pakomentuoti Seimo kontrolieriaus tyrimo išvadas ir rekomendacijas. Tikimės, publikaciją papildyti VSD komentaru.