Lietuvoje

2015.09.08 13:45

VRM ragina kompleksiškai spręsti taboro problemą

ELTA2015.09.08 13:45

Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis pasirašė raštą, skirtą valstybės institucijoms, kuriame ragina imtis kompleksinių veiksmų sprendžiant sostinės romų taboro problemą.

Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis pasirašė raštą, skirtą valstybės institucijoms, kuriame ragina imtis kompleksinių veiksmų sprendžiant sostinės romų taboro problemą.

Raštas adresuotas Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijoms, Vilniaus miesto savivaldybei, Vaiko teisių apsaugos tarnybai, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui bei Tautinių mažumų departamentui prie Vyriausybės.

Informuojama, jog rugpjūčio 6 d. Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pavaldžios teisėsaugos institucijos pradėjo ilgalaikę specialią operaciją Vilniaus romų tabore, jo apylinkėse ir kitose vietose. Ji skirta užkardyti narkotikų apyvartą į ir iš taboro. Policija ir kitos teisėsaugos institucijos skiria daug dėmesio narkotikų apyvartos kontrolei tabore bei jo prieigose. Siekiama, kad narkotikų nepatektų į taborą, apsunkinamas narkotikų prieinamumas vartotojams, atvykstantiems į taborą jų įsigyti, palaikoma viešoji tvarka.

„Akivaizdu, kad Vilniaus romų taboro problema turi būti sprendžiama kompleksiškai, panaudojant ne tik teisėsaugos pajėgumus. Būtina ir kitų kompetentingų institucijų – Vilniaus miesto savivaldybės, socialinių darbuotojų, sveikatos, švietimo, kultūros, vaiko teisių apsaugos tarnybos ir kitų įstaigų – aktyvi veikla ir nuolatinis dėmesys“, – ministerijos išplatintame pranešime cituojamas S. Skvernelis.

VRM nuomone, labai svarbios ir Kultūros ministerijos koordinuojamo Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų plano priemonės, skirtos romų įsitraukimui į darbo rinką skatinti, jų socialinei atskirčiai mažinti ir romų bendruomenės sąmoningumui didinti.

„Kartu įgyvendinant kompleksines ir integruotas socialines, narkotikų vartojimo prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, reabilitacijos ir reintegracijos priemones, būtų laipsniškai sprendžiama taboro problema, mažinama narkotikų pasiūla ir paklausa, didinamas visuomenės ir viešasis saugumas“, – pabrėžia ministras.

Pripažįstant, kad narkotikų pasiūlos mažinimo klausimai negali būti sprendžiami atskirai nuo narkotikų paklausos mažinimo, VRM kviečia visas institucijas, įstaigas pagal savo kompetenciją aktyviau prisidėti prie taboro problemos sprendimo. VRM ir jai pavaldžios įstaigos yra pasirengusios bendradarbiauti visais klausimais, kuriuos sprendžiant būtų skatinami ir daromi realūs pokyčiai romų bendruomenėje.