Lietuvoje

2015.08.01 09:24

Neskiepijantiems vaikų – baudos arba užtrenktos darželių durys

Roberta Tracevičiūtė, „Lietuvos žinios“2015.08.01 09:24

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė siū­lo įtei­sin­ti tris pri­va­lo­mus skie­pus ir nu­ma­ty­ti pi­ni­gi­nes bau­das tė­vams, at­si­sa­kan­tiems skie­py­ti vai­kus. To­kia ini­cia­ty­va pa­pik­ti­no pri­va­lo­moms vak­ci­noms prieš­ta­rau­jan­čius tė­vus.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė siū­lo įtei­sin­ti tris pri­va­lo­mus skie­pus ir nu­ma­ty­ti pi­ni­gi­nes bau­das tė­vams, at­si­sa­kan­tiems skie­py­ti vai­kus. To­kia ini­cia­ty­va pa­pik­ti­no pri­va­lo­moms vak­ci­noms prieš­ta­rau­jan­čius tė­vus, rašo „Lietuvos žinios“.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja siū­lo nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mas vak­ci­nas nuo po­lio­mie­li­to, ty­mų ir rau­do­nu­kės vi­siems vai­kams, iš­sky­rus aler­giš­kus ar tuos, ku­rie ne­ga­li bū­ti skie­pi­ja­mi dėl ki­tų rim­tų prie­žas­čių. Skie­py­ti sa­vo at­ža­las at­si­sa­kan­tiems tė­vams grės­tų ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė – įspė­ji­mai ar pi­ni­gi­nės bau­dos iki 115 eu­rų.

Nuo ki­tų me­tų tu­rė­tų įsi­ga­lio­ti tvar­ka, pa­gal ku­rią ma­ža­me­tį į vai­kų dar­že­lį lei­džian­tys tė­vai pri­va­lės pa­teik­ti pa­žy­mė­ji­mą, kad ma­žy­lis yra skie­py­tas. Ne­skie­py­tiems vai­kams vals­ty­bi­nių dar­že­lių du­rys bus už­trenk­tos.

Įver­ti­no ki­tų ša­lių patirtį

Įsa­ky­mą, kad ne­skie­py­ti vai­kai ne­bus pri­ima­mi į vals­ty­bi­nius dar­že­lius, pa­si­ra­šė tuo­me­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Vy­te­nis Po­vi­las And­riu­kai­tis. Pa­sak R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, te­ko spręs­ti, ar to­kia prie­mo­nė yra tin­ka­ma. „Per­žiū­rė­jus mū­sų tei­si­nę ba­zę pa­aiš­kė­jo, kad pri­va­lo­mas vai­kų skie­pi­ji­mas įsta­ty­mais nė­ra reg­la­men­tuo­tas. Ge­riau su­si­pa­ži­nę su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir ki­tų už­sie­nio ša­lių pra­kti­ka pri­ėmė­me spren­di­mą, kad rei­kia pa­pil­dy­ti Už­kre­čia­mų­jų li­gų pro­fi­lak­ti­kos ir kon­tro­lės įsta­ty­mą, t. y. nu­sta­ty­ti, jog nuo tri­jų li­gų - ty­mų, po­lio­mie­li­to, rau­do­nu­kės – skie­pi­ji­mas tu­ri bū­ti pri­va­lo­mas“, – aiš­ki­no mi­nis­trė.

Jos tei­gi­mu, be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties, rim­tų ar­gu­men­tų at­ža­lų ne­skie­pi­jan­tiems tė­vams už ne­tin­ka­mą vai­ko prie­žiū­rą, ku­ri pir­miau­sia sie­ja­ma su ma­žy­lių svei­ka­ta, ga­li grės­ti pi­ni­gi­nės bau­dos, nu­ma­ty­tos Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­se. „Reg­la­men­tuo­tos ir aiš­kiai nu­sta­ty­tos sank­ci­jos nuo įspė­ji­mo iki pi­ni­gi­nės bau­dos, ku­rių di­džiau­sia sie­kia apie 115 eu­rų. Pri­ėmus įsta­ty­mą, kad skie­pai yra pri­va­lo­mi, au­to­ma­tiš­kai bus tai­ky­ti­nas ir Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­sas, nu­ma­tan­tis bau­das“, – pa­žy­mė­jo mi­nis­trė.

Anot R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, dau­gu­mo­je ES vals­ty­bių yra pri­va­lo­mi 7 ar­ba 3 skie­pai. „Ap­sis­to­jo­me prie pa­sta­ro­jo, leng­ves­nio va­rian­to. Įvar­di­jo­me ir tai, kad gy­dy­to­jams nu­spren­dus, jog ga­li­mos kon­train­di­ka­ci­jos dėl vai­ko svei­ka­tos būk­lės, skie­pai ne­bū­tų pri­va­lo­mi. Ta­čiau tik me­di­kai ga­lės nu­spręs­ti, ar vai­ką ga­li­ma skie­py­ti, ar ne“, – sa­kė ji.

Mi­nis­trė pa­brė­žė, kad vai­kus skie­py­ti bū­ti­na, jei no­ri­ma už­ti­krin­ti jų pa­čių ir ki­tų ma­žy­lių sau­gu­mą. „E­sa­me at­sa­kin­gi už tai, jog vai­kai gau­tų tin­ka­mas pa­slau­gas, taip pat ir vak­ci­nas. Da­bar nuo ty­mų Vo­kie­ti­jo­je mi­rė vai­kas. Ne­jau­gi ne­pri­va­lo­me im­tis prie­mo­nių?“ – klau­sė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Bai­mi­na­si skau­džių pasekmių

Siū­lo­mi pa­kei­ti­mai pa­pik­ti­no pri­va­lo­mam vai­kų skie­pi­ji­mui prieš­ta­rau­jan­čius tė­vus. Jie krei­pi­mai­sis ir ra­gi­ni­mais ne­pri­tar­ti pa­tai­soms užt­vin­dė Sei­mo na­rių elek­tro­ni­nio pa­što dė­žu­tes.

Prieš pri­va­lo­mą skie­pi­ji­mą pa­si­sa­kan­tys tė­vai aiš­ki­na, kad vak­ci­no­se yra su­nkių­jų me­ta­lų, kan­ce­ro­ge­nų, nuo­din­gų che­mi­ka­lų, gy­vų ir ge­ne­tiš­kai mo­di­fi­kuo­tų vi­ru­sų, ne­pa­ti­krin­tų an­ti­bio­ti­kų ir pan. Esą tarp­tau­ti­niai ty­ri­mai ro­do, jog skie­pai – vie­na stai­gių ir ne­ti­kė­tų vai­kų mir­čių sind­ro­mo prie­žas­čių. „Pri­va­lo­mas skie­pi­ji­mas – žiau­rus vals­ty­bės žings­nis, nes bū­tų ne­at­siž­vel­gia­ma į moks­li­niais ty­ri­mais pa­grįs­tą in­for­ma­ci­ją ir ti­krus fak­tus bei sta­tis­ti­nius duo­me­nis iš kom­pe­ten­tin­gų šal­ti­nių apie kenks­min­gą skie­pų įta­ką žmo­nių ir ypač vai­kų svei­ka­tai“, – ra­šo­ma su­si­rū­pi­nu­sių ma­mų laiš­kuo­se par­la­men­ta­rams.

Jos taip pat nu­ro­do, kad bau­dos ne­skie­py­tų vai­kų tė­vams ga­li bū­ti skau­džios ir ne­pa­ke­lia­mos, be to, tai ne­są­ži­nin­ga. „Lais­vos ne­prik­lau­so­mos ša­lies Sei­mo na­riai tu­rė­tų pa­si­sa­ky­ti už lais­va­no­riš­ką žmo­gaus tei­sę ap­sisp­ręs­ti dėl bet ko­kios me­di­ci­ni­nės in­ter­ven­ci­jos į jo pa­ties ir (ar­ba) vai­ko ar glo­bo­ti­nio kū­ną ir už tei­sę lais­vai, sa­va­ran­kiš­kai pa­si­rink­ti nau­do­tis bet ko­kia siū­lo­ma me­di­ci­nos pa­slau­ga“, – Sei­mo na­riams tvir­ti­no ne vie­na ma­ma.

Ne­pri­ta­ria pi­ni­gi­nėms baudoms

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kas An­ta­nas Ma­tu­las su­ti­ko, kad bū­ti­na nu­ma­ty­ti pri­va­lo­mus skie­pus. Jis už­si­mi­nė, jog JAV yra dau­giau kaip 20, o kai ku­rio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se – 12–13 pri­va­lo­mų skie­pų. „Lie­tu­vo­je ir­gi tu­ri bū­ti pri­va­lo­mi skie­pai. Ta­čiau jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma tai­ky­ti ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės, pi­ni­gi­nių bau­dų tė­vams, ne­skie­pi­jan­tiems vai­kų. Tai vi­siš­kai ne­lo­giš­kas da­ly­kas. Žmo­nes rei­kia ug­dy­ti, švies­ti, mo­ky­ti ir tai­ky­ti ki­to­kias po­vei­kio prie­mo­nes“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

A. Ma­tu­lo tei­gi­mu, ga­li­ma nu­ma­ty­ti tam ti­krus ap­ri­bo­ji­mus ne­skie­py­tiems vai­kams pa­tek­ti į vie­šas įstai­gas: dar­že­lius, mo­kyk­las, įvai­rias la­vi­ni­mo gru­pes ir pan. To­kie su­var­žy­mai gal­būt pa­ska­tin­tų tė­vus skie­py­ti sa­vo at­ža­las. „Kai ku­rio­se ša­ly­se yra nu­sta­ty­ta, kad ne­skie­py­ti vai­kai ne­ga­li ei­ti į ko­kią nors gru­pę ar įstai­gą. Juk rei­kia sau­go­ti ir ki­tus vai­kus. Ži­no­ma, tam ti­kros ri­zi­kos dėl skie­pų yra, ta­čiau jų nau­da vi­suo­me­nei ir pa­tiems žmo­nėms tūks­tan­čius kar­tų di­des­nė“, – ti­ki­no me­di­ko iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis par­la­men­ta­ras.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.