Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Sovietų kareivis vis dar užgožia bažnyčią

Daiva Baronienė, lzinios.lt2015.09.08 13:45

Šau­tu­vo įsit­vė­ręs so­vie­tų ar­mi­jos ka­rei­vis ir rau­do­nas pen­kia­kam­pės žvaigž­dės for­mos au­ku­ras, pa­sta­ty­tas bū­tent to­je Anykš­čių ra­jo­no Kurk­lių mies­te­lio vie­to­je, kur anks­čiau bu­vo pa­lai­do­ti Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai, šo­ki­ruo­ja tik at­vy­kė­lius. Ke­lią į baž­ny­čią užs­to­jęs ka­rei­vis vie­tos žmonėms ne­truk­do, rašo „Lietuvos žinios“.

Šau­tu­vo įsit­vė­ręs so­vie­tų ar­mi­jos ka­rei­vis ir rau­do­nas pen­kia­kam­pės žvaigž­dės for­mos au­ku­ras, pa­sta­ty­tas bū­tent to­je Anykš­čių ra­jo­no Kurk­lių mies­te­lio vie­to­je, kur anks­čiau bu­vo pa­lai­do­ti Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jai, šo­ki­ruo­ja tik at­vy­kė­lius. Ke­lią į baž­ny­čią užs­to­jęs ka­rei­vis vie­tos žmonėms ne­truk­do, rašo „Lietuvos žinios“.

Sa­kra­lio­je Kurk­lių mies­te­lio vie­to­je, vi­sai prieš­ais Šven­to­jo Jur­gio baž­ny­čią, be­to­ni­nis so­vie­tų ka­rei­vis at­si­ra­do 1952-ai­siais, nu­grio­vus Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės 10-me­čiui pa­sta­ty­tą pa­mink­lą. Tai pa­mink­las Kurk­lių apy­lin­kė­se žu­vu­siems so­vie­tų ka­rei­viams, ku­rių kū­nai bu­vo lai­do­ja­mi ant Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jų pa­lai­kų.

At­kū­rus Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bę, Kurk­liuo­se bū­ta ra­gi­ni­mų iš­va­duo­ti baž­ny­čią, o drau­ge ir žmonių są­mo­nę nuo sve­ti­mą ideo­lo­gi­ją sim­bo­li­zuo­jan­čio pa­mink­lo, ta­čiau vie­tos gy­ven­to­jai tam pasip­rie­ši­no. LŽ kal­bin­ti kurk­liš­kiai pri­si­pa­ži­no, kad ir da­bar bū­tų gai­la ne­tek­ti „ka­rei­vė­lio“, vis dar užs­to­jan­čio jiems baž­ny­čią.

Ne­te­ko žado

Vie­na iš pa­ty­ru­sių­jų šo­ką iš­vy­dus Kurk­liuo­se te­bes­to­vin­tį so­vie­tų ka­rį bu­vo vil­nie­tė po­li­ti­kė Ra­sa Baš­kie­nė. Kon­ser­va­to­rė šį­met per Ge­du­lo ir vil­ties die­ną krei­pė­si į žmo­nes, ra­gin­da­ma iš­va­duo­ti Kurk­lius nuo prieš­ais baž­ny­čios du­ris sto­vin­čio oku­pa­ci­nio re­ži­mo sim­bo­lio.

R. Baš­kie­nė LŽ trečiadienį pa­sa­ko­jo, kad Kurk­liuo­se at­si­tik­ti­nai pa­ma­čiu­si so­vie­tų ka­rį aps­tul­bo, jog Lie­tu­vo­je ne­sku­ba­ma at­si­kra­ty­ti tiek skaus­mo tau­tai su­tei­ku­sios oku­pa­ci­nės sis­te­mos sim­bo­lių. „Žvel­giau į tą pa­mink­lą ne­te­ku­si ža­do ir gal­vo­jau, ką tu­rė­čiau aiš­kin­ti anū­kams, jų pa­klaus­ta, kam mums tas sve­ti­mos, mū­sų tau­tą trė­mu­sios, žu­džiu­sios ir ki­taip kan­ki­nu­sios ša­lies ka­rys? O ką apie sa­vo ša­lį, be­si­taiks­tan­čią su to­kiais pa­mink­lais, pa­sa­ky­čiau už­sie­nie­čiams?“ – sa­kė R. Baš­kie­nė.

Po­li­ti­kė tei­gė kiek vė­liau su spe­cia­lis­tais iš­siaiš­ki­nu­si, kad ka­rių ka­pi­nės pa­gal tarp­tau­ti­nius susitarimus yra sau­go­mos vals­ty­bės. „Ta­čiau kaip rea­guo­tu­me, jei ka­pi­nė­se bū­tų ne so­vie­ti­niai, o fa­šis­ti­niai sim­bo­liai?“ – re­to­riš­kai klau­sė R. Baš­kie­nė. Ji pa­brė­žė, kad kai par­agi­no Kurk­lius išsivaduo­ti nuo oku­pa­ci­jos sim­bo­lio, su­lau­kė ga­na įta­kin­gų žmo­nių at­si­lie­pi­mų, esą mi­ru­siuo­sius rei­kė­tų pa­lik­ti ra­my­bė­je. „Ta­čiau man rū­pi tai, ką ma­to jau­no­ji mū­sų kar­ta. O jai prieš akis, pa­čio­je gar­bin­giau­sio­je mies­te­lio vie­to­je, sto­vi pa­mink­las mū­sų tau­tos kan­kin­to­jams“, – sa­kė R. Baš­kie­nė.

Iš­rin­ko gra­žiau­sią vietą

Nuo Anykš­čių ki­lęs Vil­niaus uni­ver­si­te­to lek­to­rius is­to­ri­jos moks­lų dak­ta­ras Nor­ber­tas Čer­niaus­kas LŽ pa­brė­žė, jog oku­pa­ci­nio re­ži­mo at­sto­vai 1952-ai­siais su­sku­bo įvai­rio­se ša­lies vie­to­se pa­kas­tų so­vie­tų ka­rių kū­nus pa­lai­do­ti gra­žiau­sio­se ir gar­bin­giau­sio­se mies­tų bei mies­te­lių vie­to­se. Ga­na daž­nai so­vie­tų ka­riai bū­da­vo lai­do­ja­mi jau vei­kian­čio­se ka­pi­nė­se, ne­krei­piant dė­me­sio į anks­čiau pa­lai­do­tus pa­lai­kus, sto­vin­čius pa­mink­lus. Taip at­si­ti­ko ir Kurk­liuo­se: sa­kra­li­nė­je vie­to­je, prieš pat baž­ny­čią, ant bu­vu­sių Ne­prik­lau­so­my­bės gy­nė­jų kau­lų bu­vo su­gul­dy­ti at­vež­ti so­vie­tų ka­rei­vių kūnai.

Is­to­ri­ko ži­nio­mis, dau­giau­sia so­vie­tų ka­rių yra žu­vę Vai­čiu­liš­kių kai­mo, esan­čio ne­to­li Kurk­lių, laukuo­se, tad ti­kė­ti­na, kad be­to­ni­nis ka­rys sau­go jų at­mi­ni­mą. N. Čer­niaus­kas pa­brė­žė iš se­ne­lio se­sers pa­sa­ko­ji­mų gir­dė­jęs, kad, pa­si­bai­gus Vai­čiu­liš­kių mū­šiui, vie­tos gy­ven­to­jams pa­čių ka­riš­kių įsa­ky­mu rei­kė­jo rink­ti žu­vu­sių so­vie­tų ka­rių kū­nus ar jų da­lis. „So­vie­tai pa­pras­tai pa­di­din­da­vo žuvusių­jų skai­čių, tad ne­ga­li­ma ti­kė­ti, kad Kurk­liuo­se pa­lai­do­ta bū­tent tiek ka­rių, kiek par­ašy­ta. Taip pat ne­ži­no­ma, ar čia pa­lai­do­ti bū­tent tie žmo­nės, ku­rių pa­var­dės už­ra­šy­tos“, – sa­kė N. Černiaus­kas.

Pa­mink­las nekliūva

Anykš­čių An­ta­no Ba­ra­naus­ko ir An­ta­no Vie­nuo­lio-Žu­kaus­ko me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus di­rek­to­rius An­ta­nas Ver­bic­kas LŽ tei­gė, kad dar tuo­met, kai ša­lies prem­je­ras bu­vo Ge­di­mi­nas Vag­no­rius, buvo pri­im­tas vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, lei­džian­tis iš Kurk­lių ir ki­tų ša­lies vie­to­vių iš­kel­ti prieš­iš­ką ideo­lo­gi­ją sim­bo­li­zuo­jan­čius pa­mink­lus. „Pa­me­nu, kad tuo me­tu bū­ta ne­ma­žai dis­ku­si­jų dėl Kurk­lių ka­rei­vio, bet pa­mink­las li­ko ten, kur sto­vė­jęs“, – sa­kė A. Ver­bic­kas. Mu­zie­jaus di­rek­to­rius tei­gė pats šį pa­mink­lą trak­tuo­jan­tis ne kaip oku­pa­ci­jos sim­bo­lį, o tik kaip žu­vu­sių­jų pa­lai­do­ji­mo vie­tos de­ta­lę.

Kurk­lių mies­te­lio bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ju­li­ja Sa­ba­lie­nė taip pat pri­pa­ži­no, kad mies­te­lis susigy­ve­no su tuo pa­mink­lu, ku­ris čia sto­vi dau­giau nei še­šis de­šimt­me­čius. Kurk­lių mies­te­lio seniū­nas Al­gi­man­tas Jur­kus, dip­lo­muo­tas is­to­ri­kas, tei­gė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad so­vie­tų ka­rei­vis mieste­ly­je tu­ri lik­ti kaip is­to­ri­jos pri­mi­ni­mas. „Jei pa­mink­lą iš­ve­šim, iš­trin­sim ir su juo su­si­ju­sią sa­vo tau­tos is­to­ri­jos da­lį“, – tvir­ti­no se­niū­nas. Jis pa­žy­mė­jo, kad oku­pa­ci­jos is­to­ri­ją sa­vo anū­kams norintis pa­sa­ko­ti, jų pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­trio­tiz­mą ug­dy­ti ro­dy­da­mas į Kurk­lių ka­rį.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.