Lietuvoje

2019.06.03 11:38

STT: savivaldybėse dėl globos sprendžia su privačiomis įstaigomis susiję asmenys

BNS2019.06.03 11:38

Savivaldybėse socialinės globos srityje dirba asmenys, susiję su privačiomis globos įstaigomis, tai kelia korupcijos riziką, pirmadienį skelbia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

STT pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžiuose Socialinių paslaugų priežiūros bei Neįgaliųjų reikalų departamentuose, tiriant socialinės globos veiklos licencijavimo ir kontrolės sritis bei siuntimų asmenims apsigyventi valstybės socialinės globos namuose išdavimą.

Atlikus analizę nustatytos savivaldybių administracijų darbuotojų ir privačių globos namų sąsajos rodo asmenų siuntimo į tokias įstaigas procedūrų riziką, būtinumą papildomai įvertinti viešųjų ir privačių interesų rizikų valdymą savivaldybėse, skelbia STT.

Nustatyti atvejai, kai tam tikrų savivaldybių administracijų atsakingi darbuotojai yra tiesiogiai susiję su privačiomis globos įstaigomis.

STT pateikia pavyzdžius, kad Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotoja yra bendrovės, teikiančios ilgalaikės ir trumpalaikės globos ir slaugos paslaugas, iki šių metų sausio 1-osios buvusios vadovės, o dabar vienintelės akcininkės, mama.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Dainavos seniūnijos seniūno pavaduotojos vyras yra veikiančios viešosios įstaigos, Kaune teikiančios asmens priežiūros, slaugos organizavimo ir slaugymo, kitas paslaugas, reikalingas asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį ir poreikius, vadovas bei dirba viešojoje įstaigoje, teikiančioje ilgalaikės ir trumpalaikės senelių globos paslaugas. Savivaldybės administracijos darbuotojos privačių interesų deklaracijoje šie duomenys nedeklaruoti.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos projekto koordinatorė, Socialinės paramos tarybos narė nuo 2013 metų vadovauja viešajai įstaigai, teikiančiai slaugos ir socialinės priežiūros paslaugas. Privačių interesų deklaracijoje duomenys deklaruoti 2018 metų pabaigoje.

„Įvertinus, kad privačios socialinės globos įstaigos yra finansiškai suinteresuotos, kad būtų didesnis gyventojų skaičius, o finansavimas (už apgyvendintus asmenis) biudžeto lėšomis apskaičiuojamas lygiai taip pat, kaip ir savivaldybių ar valstybės globos namuose, manoma, kad egzistuoja rizika, jog savivaldybių administracijų darbuotojai, tiesiogiai dalyvaujantys socialinės globos skyrimo procedūroje, galėtų veikti tam tikrų privačių globos įstaigų interesais“, – rašo STT.

Kyla rizika, kad konkrečių globos namų interesais gali būti veikiama vertinant asmens socialinės globos poreikį, teikiant konsultacijas apie veikiančias socialinės globos įstaigas, sudarant eiles ir išrašant siuntimus į konkrečias socialinės globos įstaigas.

Dėl šių priežasčių STT priėmė sprendimą papildomai įvertinti savivaldybių veiklą, nustatant asmens ar šeimos specialiųjų socialinių paslaugų, įskaitant socialinės globos, poreikį.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai nustatė atvejį, kai buvo pakeistos socialinės globos normos, siekiant išduoti socialinės globos licenciją konkrečiai socialinės globos įstaigai.

Ataskaitoje nurodoma, jog trims mėnesiams buvo pavėlinta punkto, nustatančio, kad vaikams turi būti steigiami bendruomeniniai globos namai, kur gyventų ne daugiau kaip aštuoni vaikai, įsigaliojimas ir taip dirbtinai sudarytos sąlygos Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui gauti licenciją.

„Manome, kad toks sprendimas iš esmės prieštaravo jau pradėtai tuo metu vykdyti reformai ir nuostatai, kad nuo 2015 metų didesni nei aštuonių vietų vaikų globos namai negali būti steigiami“, – rašoma STT vertinimo ataskaitoje.

Pasak tarnybos, socialinės globos normų dviprasmiškumas, nekonkretumas sudaro prielaidas piktnaudžiauti tikrintojams ir tikrinamiesiems. Tikrintojams išlieka galimybė piktnaudžiauti nevienodai taikant normas skirtingų socialinės globos namų atžvilgiu, prašyti įgyvendinti papildomus reikalavimus, tuo pačiu egzistuoja rizika, kad įstaigos gali nesiimti net minimalių tam tikrų socialinės globos normų įgyvendinimą užtikrinančių priemonių.

Siekiant užtikrinti vienodą socialinės globos taisyklių taikymą visiems socialinės globos namams, STT rekomenduoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai tikslinti ir sukonkretinti Socialinės globos normų aprašą, nustatant aiškius jų vertinimo kriterijus, pagal kuriuos būtų įmanoma objektyviai patikrinti jų įgyvendinimą, atliekant licencijavimo procedūras ar socialinės globos įstaigų veiklos kokybės vertinimus.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui siūloma antikorupciniu požiūriu tobulinti visą socialinės globos įstaigų veiklos atitikties socialinės globos normoms priežiūros sistemą: sukurti socialinės globos įstaigų rizikingumo vertinimo sistemą, patvirtinti kontrolinius tikrinimo klausimynus, apibrėžti mažareikšmius pažeidimus, užtikrinti tinkamą patikrinimų rezultatų fiksavimą.

STT atkreipė dėmesį, kad šis departamentas iki šiol nėra tikrinęs didžiosios socialinės globos įstaigų dalies veiklos. Dėl to reali šiuo metu teikiamų paslaugų kokybė gali labai skirtis nuo nustatytų reikalavimų.