Lietuvoje

2019.04.14 13:29

Seimas neleido mažoms savivaldybėms turėti dviejų vicemerų

Milena Andrukaitytė, BNS2019.04.14 13:29

Seimas atmetė valdančiųjų socialdarbiečių siūlymą mažosioms savivaldybėms leisti turėti du vicemerus.

Socialdarbiečiai Gediminas Kirkilas ir Juozas Bernatonis siūlė, kad mažesnėse savivaldybėse galėtų būti steigiamos ne daugiau kaip dvi vicemero pareigybės.

Už tokį siūlymą po pateikimo šią savaitę balsavo dešimt Seimo narių, prieš buvo septyni ir 27 susilaikė. Jis grąžintas iniciatoriams tobulinti.

Šiuo metu didžiosiose savivaldybėse, turinčiose 41 ir daugiau tarybos narių, gali būti ne daugiau trijų vicemerų, 27–31 tarybos narius turinčiose savivaldybėse – ne daugiau dviejų, o likusiose – ne daugiau kaip vienas vicemeras.

„Kai iš­si­plė­tė ra­tas žmo­nių, da­ly­vau­jan­čių rin­ki­muo­se, ir įvai­rių ko­mi­te­tų da­ly­va­vi­mas, savivaldybių ta­ry­bos su­si­da­ro la­bai įvai­rios. Tam, kad užtikrintume sta­bi­lų sa­vi­val­dos ta­ry­bos dar­bą, kar­tais rei­kia pa­gal­vo­ti ir apie at­sa­ko­my­bės pa­si­da­li­ni­mą“, – pataisas pristatė J. Bernatonis.

Opozicijos atstovai iniciatorių klausė, kokiose savivaldybėse jiems trūksta vicemerų postų.

„Aš pui­kiai su­pran­tu, kad da­bar pats lai­kas po rinkimų teik­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą, nes kažkam trūks­ta vie­tų. Jei­gu jūs są­ži­nin­gai pa­sa­ky­tu­mė­te, ku­ri čia bus pir­ma sa­vi­val­dy­bė, kuri įves du vi­ce­me­rus, klau­si­mas bū­tų kaip ir aiš­kus“, – sakė konservatorius Sergejus Jovaiša.

J. Bernatonis teigė, kad „pa­tai­sa nė­ra su­si­ju­si su sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais tie­sio­giai, ji ga­li įsi­ga­lio­ti, kaip nu­ma­to vi­si eks­per­tai, ir bet ku­riuo me­tu“.

Kritiškai socialdarbiečių projektą įvertino ir „tvarkiečių“ frakcijos seniūnas Vytautas Kamblevičius, pataisas pavadinęs Pandoros skrynia.

„Mes čia no­ri­me ati­da­ry­ti Pan­do­ros skry­nią. Jūs tur­būt la­bai ge­rai ži­no­te, kad dau­ge­lis savivaldybių su vie­nu vi­ce­me­ru ne­tu­ri ką veik­ti, jis ne­tu­ri dar­bo“, – tvirtino V. Kamblevičius.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.