captcha

Jūsų klausimas priimtas

Rotacija su kompetencija nedera

Ne­tru­kus di­džia­jai da­liai Lie­tu­vos var­dą ki­to­se ša­ly­se gar­si­nan­čių kul­tū­ros at­ašė teks pa­kuo­tis la­ga­mi­nus ke­lio­nei na­mo. Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis aiš­ki­na, kad pa­dir­bė­ti už­sie­ny­je no­ri ir ki­ti mi­nis­te­ri­jos žmo­nės. Kom­pe­ten­ci­ja, pa­tir­tis, už­megz­ti ry­šiai yra nie­ko ver­ti prieš bur­ta­žo­dį „ro­ta­ci­ja“.
V. Skaraičio (BFL) nuotr.
V. Skaraičio (BFL) nuotr.

Ne­tru­kus di­džia­jai da­liai Lie­tu­vos var­dą ki­to­se ša­ly­se gar­si­nan­čių kul­tū­ros at­ašė teks pa­kuo­tis la­ga­mi­nus ke­lio­nei na­mo. Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis aiš­ki­na, kad pa­dir­bė­ti už­sie­ny­je no­ri ir ki­ti mi­nis­te­ri­jos žmo­nės. Kom­pe­ten­ci­ja, pa­tir­tis, už­megz­ti ry­šiai yra nie­ko ver­ti prieš bur­ta­žo­dį „ro­ta­ci­ja“, rašo „Lietuvos žinios“.

„Kul­tū­ros mi­nis­tras ne­at­šau­kia kul­tū­ros at­ašė, vyks­ta ei­li­nė ro­ta­ci­ja va­do­vau­jan­tis Spe­cia­lių­jų at­ašė nuo­sta­tų 17 punk­tu (ja­me sa­ko­ma, kad spe­cia­lu­sis at­ašė ga­li bū­ti ski­ria­mas dirb­ti dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je ne il­ges­niam kaip 3 me­tų lai­ko­tar­piui – red.). Va­do­vau­jan­tis šiuo punk­tu bus vyk­do­ma kul­tū­ros at­ašė ro­ta­ci­ja, ku­ri de­ri­na­ma su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Kol nė­ra pa­si­ra­šy­ti mi­nis­tro įsa­ky­mai dėl kul­tū­ros at­ašė at­šau­ki­mo ar­ba sky­ri­mo, ko­men­tuo­ti kon­kre­čių at­ve­jų, kan­di­da­tų ne­ga­li­me“, – nu­ro­do­ma „Lie­tu­vos ži­nioms“ at­siųs­ta­me kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jos Da­lios Ven­ce­vi­čie­nės at­sa­ky­me.

Ta­čiau su to­kiu po­žiū­riu su­tin­ka ne vi­si, o LŽ kal­bin­ti šiuo me­tu dir­ban­tys Lie­tu­vos kul­tū­ros at­ašė tvir­ti­no jo­kios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos dėl pla­nuo­ja­mos ro­ta­ci­jos iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos kol kas ne­su­lau­kę. Apie bū­si­mus po­ky­čius kol kas ne­pra­neš­ta ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, ku­rios va­do­vo pri­ta­ri­mo rei­kia no­rint at­šauk­ti ki­to­je vals­ty­bė­je dir­ban­tį spe­cia­lų­jį at­ašė, ta­čiau ne­ofi­cia­liai dau­ge­liui at­ašė pra­neš­ta pra­dė­ti pa­kuo­tis daik­tus.

Dau­giau nei pusė

Šiuo me­tu Lie­tu­vos kul­tū­ros at­ašė dir­ba 11 ša­lių, dar du kul­tū­ros at­sto­vai – Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Bū­tent Briu­se­ly­je re­zi­duo­jan­čios Vi­dos Gra­žie­nės, ne kar­tą su­lau­ku­sios pa­gy­ri­mų dėl mū­sų ša­lies kul­tū­ros sklai­dos, ypač vyks­tant pir­mi­nin­ka­vi­mui ES Ta­ry­bai, pra­tęs­ta ka­den­ci­ja trun­ka il­giau­siai – nuo 2008 me­tų.

LŽ šal­ti­nių duo­me­ni­mis, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pla­nuo­ja­ma ro­ta­ci­ja, be V.Gra­žie­nės, grei­čiau­siai pa­lies dar še­šis ar sep­ty­nis kul­tū­ros at­sto­vus: kul­tū­ros at­ašė Briu­se­ly­je pa­va­duo­to­ją Ga­bi­ją Žu­kaus­kie­nę, Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je (Ru­si­ja) dir­ban­tį Ro­ma­ną Se­na­pė­dį, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je – Ri­tą Va­liu­ko­ny­tę, Pra­ncū­zi­jo­je – Ra­są Bal­či­ko­ny­tę (be­je, kar­tu su am­ba­sa­do­re Jo­lan­ta Bal­čiū­nie­ne su­ren­gu­sią šie­met Lie­tu­vo­je vy­ku­sią Luv­ro mu­zie­jaus par­odą – pir­mą­ją Vi­du­rio ir Šiau­rės Eu­ro­po­je), Vo­kie­ti­jo­je – Gab­rie­lę Žai­dy­tę, Ukrai­no­je – Dai­vą Dap­šie­nę, Ita­li­jo­je – Ir­mą Ši­mans­ky­tę ir gal­būt at­sto­vę Len­ki­jo­je Ra­są Ri­mic­kai­tę. Vi­si šie spe­cia­lie­ji at­ašė bu­vo pa­skir­ti 2011 me­tais, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jant Arū­nui Ge­lū­nui.

Kaip tei­gia­ma, kol kas sa­vo vie­to­se liks nuo šių me­tų sau­sio dar­bą Aus­tri­jo­je pra­dė­ję Li­na Kai­zer ir Šve­di­jo­je – Sau­lė Ma­žei­kai­tė-Tei­be­rė, nuo 2011-ųjų pa­bai­gos į Jung­ti­nes Ame­ri­kos Vals­ti­jas de­le­guo­tas Eval­das Stan­ke­vi­čius bei da­bar­ti­nio kul­tū­ros mi­nis­tro „dar­bie­čio“ Š.Bi­ru­čio spren­di­mu nuo va­sa­ros vi­du­rio Ru­si­jo­je triū­sian­tis Alek­sand­ras Ši­me­lis.

Va­di­na pasityčiojimu

12 kū­ry­bi­nių są­jun­gų vie­ni­jan­čios Me­no kū­rė­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Kor­ne­li­jus Pla­te­lis, ne kar­tą ap­gai­les­ta­vęs, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja at­ašė kan­di­da­tū­rų ne­ap­ta­ria su me­no pa­sau­lio at­sto­vais, svars­tė, jog ir šiuo at­ve­ju nau­ji žmo­nės grei­čiau­siai bus par­ink­ti po­li­ti­kų nuo­žiū­ra.

„Y­ra la­bai ge­rai dir­ban­čių kul­tū­ros at­ašė, yra ir to­kių, ku­rių dar­bas ne taip ma­to­mas. Tar­ki­me, anks­čiau Vo­kie­ti­jo­je, da­bar – Pra­ncū­zi­jo­je Lie­tu­vos kul­tū­rą po­pu­lia­ri­nan­čios R. Bal­či­ko­ny­tės veik­la ma­to­ma vi­sur, kur ji dirb­tų. Jei­gu bū­tų pri­im­tas spren­di­mas ją at­šauk­ti, Lie­tu­vos kul­tū­ros at­sto­va­vi­mui bū­tų pa­da­ry­ta di­džiu­lė ža­la. Ta pa­tį ga­liu pa­sa­ky­ti apie Ka­li­ning­ra­de vei­kian­tį R .Se­na­pė­dį. Keis­ti jį, ypač, ar­tė­jant Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio 300 me­tų su­kak­ties ren­gi­niams, nė­ra la­bai pro­tin­ga“, – svars­tė K. Pla­te­lis.

15 me­tų Par­yžiu­je dir­ban­ti ak­to­rė ir ver­tė­ja Dia­na Sa­ka­laus­kai­tė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vą tie­siai va­di­na po­li­ti­nė­mis in­tri­go­mis. Pa­sak me­ni­nin­kės, per il­gus Pra­ncū­zi­jo­je pra­leis­tus me­tus apie Lie­tu­vos kul­tū­ros at­ašė veik­lą ji su­ži­no­jo tik par­ei­gas pra­dė­jus ei­ti R. Bal­či­ko­ny­tei. „I­ki tol man nie­kas ne­bu­vo pa­skam­bi­nęs, pa­klau­sęs, ką vei­kiu, ką ga­liu pa­da­ry­ti. R. Bal­či­ko­ny­tė, tik at­vy­ku­si, pa­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti, ieš­ko­jo ren­gi­nių, siū­lė kvie­ti­mus. Ki­to kul­tū­ros sri­ty­je taip dir­ban­čio žmo­gaus dar ne­ma­čiau“, – kal­bė­jo D. Sa­ka­laus­kai­tė.

Ak­to­rės tei­gi­mu, su­nkiai su­pran­ta­ma, ko­dėl Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai ne­be­rei­kia žmo­gus, vi­sas sa­vo jė­gas ati­duo­dan­čio Lie­tu­vos kul­tū­ros pri­sta­ty­mui.

Kan­di­da­tų neįvardija

Kul­tū­ros mi­nis­tro Š.Bi­ru­čio tei­gi­mu, in­terp­re­ta­ci­jos apie kul­tū­ros at­ašė kei­ti­mą – ab­so­liu­čiai ne­tei­sin­gos. „Y­ra nu­sta­ty­ta tvar­ka, tre­jų me­tų ka­den­ci­ja, ir nie­ko dau­giau – jo­kių re­for­mų, jo­kių už­ku­li­si­nių min­čių – net ne­ga­li bū­ti. Tai nor­ma­li ro­ta­ci­ja. Ki­tą­met bai­gia­si 3 me­tų tiek Ita­li­jo­je, tiek Pra­ncū­zi­jo­je, tiek Ukrai­no­je vei­kian­čių kul­tū­ros at­ašė ka­den­ci­jos. Vi­siš­kai nor­ma­lu, kad tie žmo­nės, kaip ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos sis­te­mo­je, tu­ri grįž­ti, o į jų vie­tą va­žiuo­ti ki­ti“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Pa­sak jo, kal­bos apie Lie­tu­vos kul­tū­ros at­sto­vų pa­kei­ti­mus sklin­da iš pa­čių at­ašė lū­pų. „Iš jų kai kas, aiš­ku, no­rė­tų lik­ti, ne­grįž­ti į Lie­tu­vą, gal net de­šimt me­tų sė­dė­ti ten. Yra to­kių da­ly­kų, nes vi­sų no­ras bū­ti ten yra la­bai di­de­lis“, – tvir­ti­no mi­nis­tras.

Ta­čiau dėl už­ku­li­si­nių min­čių ir ne­pa­ju­di­na­mos tvar­kos ne mi­nis­te­ri­jo­je dir­ban­tys žmo­nės abe­jo­ja.

Prem­je­ro pa­ta­rė­jas kul­tū­rai – kom­po­zi­to­rius Faus­tas La­tė­nas, pats ra­ga­vęs kul­tū­ros at­ašė duo­nos dirb­da­mas Mask­vo­je – mi­nis­te­ri­jos su­ma­ny­mus ver­ti­no skep­tiš­kai. „Kul­tū­ros at­ašė ro­ta­ci­ja ne­bū­ti­nai yra pri­va­lo­ma, – ste­bė­jo­si jis. – Jei­gu at­ašė dir­ba ge­rai, jo ka­den­ci­ja ga­li bū­ti pra­tęs­ta.“

F. La­tė­nas ne­slė­pė ma­nan­tis, kad, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai už­si­mo­jus vie­nu me­tu pa­keis­ti ne­ma­žą da­lį Lie­tu­vos kul­tū­rai už­sie­ny­je at­sto­vau­jan­čių žmo­nių, sis­te­mo­je ga­li kil­ti su­maiš­tis. „A­trink­ti žmo­nes ne taip leng­va, kaip at­ro­do. Da­bar­ti­niai at­ašė ge­rai su­sit­var­ko su dar­bu, yra įgu­dę, o tai la­bai svar­bu. At­va­žia­vus nau­jam žmo­gui, anks­tes­nio at­sto­vo už­megz­ti as­me­ni­niai ry­šiai ne­per­duo­da­mi au­to­ma­tiš­kai, ten­ka pa­čiam pra­dė­ti vis­ką iš nau­jo. O tas „iš nau­jo“ ne vi­sa­da duo­da lau­kia­mą re­zul­ta­tą“, – kal­bė­jo prem­je­ro pa­ta­rė­jas.

Š.Bi­ru­tis lei­do su­pras­ti, kad šiuo me­tu sa­vo par­ei­gas ei­nan­tys kul­tū­ros at­ašė po ro­ta­ci­jos į ki­tas ša­lis kaip anks­čiau grei­čiau­siai ne­bus siun­čia­mi. „Ma­nė­me, kad ga­li­ma bū­tų iš vie­nos ša­lies per­kel­ti į ki­tą, bet gal tai su­ke­lia ne tiek daug pa­vy­do, o kal­bų. Vis tiek – vie­ni il­gą lai­ką dir­ba čia, mi­nis­te­ri­jo­je, ar­ba Tarp­tau­ti­nių kul­tū­ros prog­ra­mų cen­tre (mi­nis­te­ri­jai pa­val­di įstai­ga, koor­di­nuo­jan­ti kul­tū­ros at­ašė vyk­do­mų pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą – red.). Kiek­vie­no sva­jo­nė – pa­dir­bė­ti už­sie­ny­je, kai at­ei­na ro­ta­ci­jos lai­kas. To­dėl ge­rai bū­tų, kad žmo­nės, įgi­ję pa­tir­ties te­nai, grįž­tų ir čia pri­si­dė­tų ku­riant tą pa­čią kul­tū­ros po­li­ti­ką“, – aiš­ki­no Š. Bi­ru­tis.

Vis dėl­to Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je kal­ba­ma, kad po ro­ta­ci­jos kul­tū­ros at­ašė pos­tai, į ku­riuos de­le­guo­ti žmo­nes – kul­tū­ros mi­nis­tro tei­sė, ne­bū­ti­nai ga­li ati­tek­ti sa­vo ei­lės lau­kian­tiems šios ins­ti­tu­ci­jos Me­no ir kū­ry­bi­nių in­dus­tri­jų po­li­ti­kos de­par­ta­men­to ar Tarp­tau­ti­nių ry­šių ir Eu­ro­pos rei­ka­lų sky­riaus dar­buo­to­jams. Be­je, tarp jų – ne­ma­žai anks­čiau sėk­min­gai kul­tū­ros at­ašė par­ei­gas ėju­sių spe­cia­lis­tų. Tarp ga­li­mų kan­di­da­tų mi­nis­te­ri­jos žmo­nės įvar­di­ja iš ar­ti­miau­sios mi­nis­tro ap­lin­kos, pa­vyz­džiui, ki­no, tea­tro ir mu­zi­kos va­dy­bos spe­cia­lis­tę, da­bar­ti­nę mi­nis­tro pa­ta­rė­ją ir par­ti­jos ko­le­gę Aud­ro­nę Mi­si­ko­nie­nę, taip pat mi­nis­trui kul­tū­ros po­li­ti­kos for­ma­vi­mo ir kul­tū­ros po­li­ti­kos pri­ori­te­tų biu­dže­to klau­si­mais pa­ta­ri­nė­jan­čią Eri­ką Fur­man.

Bai­mi­na­si mažinimo

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys, opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos–Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS–LKD) par­ti­jos še­šė­li­nės vy­riau­sy­bės kul­tū­ros mi­nis­tras Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad kul­tū­ros at­ašė par­ei­gos ga­li bū­ti pa­siū­ly­tos ir mi­nis­tro ap­lin­kos ar jį de­le­ga­vu­sios par­ti­jos žmo­nėms. Ta­čiau dau­giau ne­ri­mo po­li­ti­kui ke­lia iš pa­ties mi­nis­tro Š.Bi­ru­čio iš­girs­ti svars­ty­mai apie kul­tū­ros at­ašė ko­man­dos „op­ti­mi­za­vi­mą“.

„E­su gir­dė­jęs Sei­mo ir Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ko­mi­si­jos po­sė­dy­je kul­tū­ros mi­nis­tro iš­tar­tą fra­zę, kad yra pla­nas „op­ti­mi­zuo­ti“ kul­tū­ros at­ašė veik­lą, – taip pa­sta­ruo­ju me­tu va­di­na­mi ma­ži­ni­mai. Bet kar­tu bu­vo pa­sa­ky­ta ir tai, kad jų vaid­muo – dau­giau nei rei­ka­lin­gas. To­kie prieš­ta­ra­vi­mai – la­bai ne­aiš­kūs ir ne­ati­tin­ka veiks­mų, ku­rie ren­gia­mi. Jei kas nors blo­gai dir­ba, juos, ži­no­ma, rei­kia pa­keis­ti, bet yra žmo­nių, ku­rie ei­da­mi tas par­ei­gas duo­da di­džiu­lę nau­dą vals­ty­bei“, – tvir­ti­no V. Juo­za­pai­tis.

Po­li­ti­ko ma­ny­mu, tai ge­riau­siai ilius­truo­ja le­gen­di­nio ak­to­riaus Juo­zo Bud­rai­čio kaip kul­tū­ros at­ašė veik­la Mask­vo­je. 14 me­tų šiam dar­bui pa­au­ko­ju­sį Lie­tu­vos kul­tū­ros am­ba­sa­do­rių iš pos­to 2010 me­tais at­šau­kė tuo­me­ti­nis kul­tū­ros mi­nis­tras Arū­nas Ge­lū­nas. Jis par­eiš­kė, kad J.Bud­rai­tis, at­šven­tęs 70-me­tį, ne­bea­ti­tin­ka ke­lia­mo am­žiaus cen­zo. Nau­jo žmo­gaus į kul­tū­ros at­ašė pos­tą Ru­si­jo­je pa­skui bu­vo ieš­ko­ma net pu­san­trų me­tų.

„Kon­cer­tuo­da­mas Mask­vo­je sa­vo aki­mis ma­čiau, kaip pa­pras­ti ru­sai, at­ėję į P. Čai­kovs­kio kon­cer­tų sa­lę, ne tiek dė­me­sio sky­rė veiks­mui sce­no­je, kiek – kul­tū­ros at­ašė J. Bud­rai­čiui, esan­čiam sa­lė­je. Tai­gi, as­me­ny­bė, at­sto­vau­jan­ti Lie­tu­vos vals­ty­bei, taip pat tu­ri di­džiu­lę reikš­mę“, – tvir­ti­no V. Juo­za­pai­tis.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Kultūra

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...