captcha

Jūsų klausimas priimtas

Į biblioteką – gaminti salotų

Siek­da­mos jau­nuo­sius skai­ty­to­jus bent trum­pam at­plėš­ti nuo kom­piu­te­rių, Pa­ne­vė­žio bib­lio­te­ki­nin­kės ėmė­si mo­ky­ti juos ga­min­ti val­gius, or­ga­ni­zuo­ti svei­ko gy­ve­ni­mo pa­skai­tas, ae­ro­bi­kos ir jo­gos pa­mo­kas.
A. Ufarto (BFL) nuotr.
A. Ufarto (BFL) nuotr.

Siek­da­mos jau­nuo­sius skai­ty­to­jus bent trum­pam at­plėš­ti nuo kom­piu­te­rių, Pa­ne­vė­žio bib­lio­te­ki­nin­kės ėmė­si mo­ky­ti juos ga­min­ti val­gius, or­ga­ni­zuo­ti svei­ko gy­ve­ni­mo pa­skai­tas, ae­ro­bi­kos ir jo­gos pa­mo­kas, „Lietuvos žinios“.

Ša­lies bib­lio­te­ko­se vi­sus me­tus su­nkiai til­po žais­ti kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų be­si­ren­kan­tys vai­kai, o da­bar, pra­si­dė­jus va­sa­ros at­os­to­goms, jų antp­lū­dis dar di­des­nis. No­rė­da­mos vai­kams par­ody­ti, kad gy­ve­ni­mas – ne vien vir­tua­lūs žai­di­mai, ir su­teik­ti jiems pra­ktiš­kų įgū­džių, Pa­ne­vė­žio mies­to bib­lio­te­ki­nin­kės su jau­nai­siais skai­ty­to­jais pra­dė­jo kep­ti duo­ną, ga­min­ti miš­rai­nes ir net mo­ky­ti vai­kus jo­gos.

Ėmė­si gudrybės

Pa­ne­vė­žio „Smė­ly­nės“ bib­lio­te­kos ve­dė­ja Lo­re­ta Bres­kie­nė LŽ pri­si­pa­ži­no, jog įro­dy­ti jau­nie­siems pa­ne­vė­žie­čiams, kad va­lan­dų va­lan­das trun­kan­tys žai­di­mai kom­piu­te­riu yra ža­lin­gi, ta­po be­veik ne­įma­no­ma. To­dėl bib­lio­te­ki­nin­kės ėmė­si gud­ry­bės – par­ašiu­sios pro­jek­tą šį aki­vaiz­dų fak­tą pa­tei­kė Pa­ne­vė­žio te­ri­to­ri­nei li­go­nių ka­sai, o ši sky­rė pi­ni­gų bib­lio­te­kos skai­ty­to­jų svei­ka­ti­ni­mo pro­jek­tui.

Šiuo pro­jek­tu vi­lia­ma­si žmo­nes pa­mo­ky­ti svei­ko gy­ve­ni­mo bū­do. „Ir vai­kams, ir su­au­gu­sie­siems svei­ka­tin­ti ga­vo­me apie 10 tūkst. li­tų. Tai mums ti­krai di­de­li pi­ni­gai. Už juos ren­gia­me su­si­ti­ki­mus su žo­li­nin­kais, gy­dy­to­jais, nu­si­pir­ko­me po­pu­lia­rios me­di­ci­ni­nės li­te­ra­tū­ros, už­si­sa­kė­me lai­kraš­čių, o skai­ty­to­jų svei­ka­tos la­bui ir pa­čios iš­ban­do­me sa­vo ku­li­na­ri­nius ge­bė­ji­mus, ga­mi­na­me svei­kus pa­tie­ka­lus“, – tvir­ti­no bib­lio­te­kos ve­dė­ja.

Pa­sak L. Bres­kie­nės, jau nuo anks­ty­vo pa­va­sa­rio ant bib­lio­te­kos pa­lan­gės jau­nie­ji skai­ty­to­jai ėmė au­gin­ti svo­gū­nus, o užau­gin­tus pa­nau­do­jo val­giams ga­min­ti. „Už pro­jek­to pi­ni­gus per­ka­me dar­žo­vių ir mo­ko­me vai­kus ga­min­ti sa­lo­tas, jie jas su ma­lo­nu­mu val­go. Taip pat elek­tri­nė­je duo­nke­pė­je iš eko­lo­giš­kų mil­tų ke­pa­me duo­ną, ruo­šia­mės kep­ti to­kius pat eko­lo­giš­kus vaf­lius“, – apie ku­li­na­ri­nę bib­lio­te­kos sri­tį pa­sa­ko­jo ve­dė­ja. Anot jos, dau­gu­ma vai­kų mie­lai įsi­trau­kia į val­gio ga­mi­ni­mą, ta­čiau yra ir to­kių, ku­rių nuo kom­piu­te­rių ne­ati­trau­kia net bib­lio­te­ko­je pa­skli­dę gar­džiau­si kva­pai.

Ža­di­na sąmoningumą

Pa­ne­vė­žio mies­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos Me­to­di­kos sky­riaus ve­dė­ja Ar­te­mi­da Vy­čie­nė LŽ tei­gė, kad va­sa­rą at­os­to­gau­jan­tiems vai­kams skir­ti pro­jek­tai mies­to bib­lio­te­ko­se ren­gia­mi dau­giau kaip de­šimt­me­tį. Iš pra­džių už pro­jek­tų pi­ni­gus bū­da­vo per­ka­mi įvai­riau­si sta­lo žai­di­mai, pie­ši­mo ir ki­to­kie reik­me­nys. Ta­čiau il­gai­niui pa­ste­bė­ta, kad sta­lo žai­di­mai ne­bea­ti­trau­kia vai­kų nuo kom­piu­te­rių, tad nu­tar­ta jų są­mo­nin­gu­mą ža­din­ti ki­to­kiais bū­dais.

„Ta­čiau mes rū­pi­na­mės ne tik vai­kų, bet ir su­au­gu­sių­jų svei­ka­ta“, – pa­brė­žė A.Vy­čie­nė. Anot jos, spe­cia­liai su­au­gu­sie­siems bib­lio­te­ko­je or­ga­ni­zuo­ja­mos gar­sių gy­dy­to­jų, žo­li­nin­kų pa­skai­tos ir net svei­ka­tos pa­ti­kri­ni­mai.

Čia pat Pa­ne­vė­žio ma­žie­ji skai­ty­to­jai, va­do­vau­ja­mi spe­cia­lis­tų, at­lie­ka ae­ro­bi­kos ar vai­kams skir­tus jo­gos pra­ti­mus. „La­vi­na­me ne tik skai­ty­to­jų sme­ge­nis, bet ir kū­ną“, – LŽ pa­brė­žė Pa­ne­vė­žio „Smė­ly­nės“ bib­lio­te­kos di­rek­to­rė.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Kultūra

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...