captcha

Jūsų klausimas priimtas

Tradiciniam festivaliui – bado dieta

Li­kus sa­vai­tei iki tra­di­ci­nio sos­ti­nė­je ren­gia­mo tarp­tau­ti­nio folk­lo­ro fes­ti­va­lio „Skam­ba skam­ba kank­liai“, jo or­ga­ni­za­to­riai su­ka gal­vas, kur ras­ti lė­šų šven­tės iš­lai­doms pa­deng­ti, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.
ELTA nuotr.
ELTA nuotr.

Li­kus sa­vai­tei iki tra­di­ci­nio sos­ti­nė­je ren­gia­mo tarp­tau­ti­nio folk­lo­ro fes­ti­va­lio „Skam­ba skam­ba kank­liai“, jo or­ga­ni­za­to­riai su­ka gal­vas, kur ras­ti lė­šų šven­tės iš­lai­doms pa­deng­ti, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Jei Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ne­at­vers sa­vo pi­ni­gi­nės, ren­gi­niui gre­sia fi­nan­si­nė pra­ra­ja.

Ki­tą sa­vai­tę 41-ą kar­tą sos­ti­nė­je vyk­sian­tis tarp­tau­ti­nis folk­lo­ro fes­ti­va­lis „Skam­ba skam­ba kankliai“ jo ren­gė­jui – Vil­niaus et­ni­nės kul­tū­ros cen­trui (VEKC) – ta­po ti­kra gal­va­so­pe. Su­kaup­ta vos pu­sė šven­tei rei­ka­lin­go biu­dže­to, tad šiuo me­tu ak­ty­viai ieš­ko­ma rė­mė­jų, ra­šo­mi grau­dūs laiš­kai po­li­ti­kams. Į to­kią pa­dė­tį VEKC pa­te­ko, kai sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė at­si­sa­kė skir­ti pa­pil­do­mą finansinę in­jek­ci­ją fes­ti­va­liui par­em­ti.

Kaip tei­gė VEKC di­rek­to­rė Mil­da Rič­ku­tė, apie sa­vo po­zi­ci­ją me­ri­ja pra­ne­šė li­kus vos mė­ne­siui iki ren­gi­nio. Mo­ty­vuo­to pa­aiš­ki­ni­mo, ko­dėl pri­im­tas toks spren­di­mas, ji ti­ki­no taip ir ne­su­lau­ku­si. Savi­val­dy­bės at­sto­vai ste­bi­si, kad at­si­sa­ky­mas skir­ti šven­tei pa­pil­do­mų lė­šų VEKC bu­vo staig­me­na. Anot kul­tū­ros klau­si­mus ku­ruo­jan­čio vi­ce­me­ro Ja­ros­la­vo Ka­mins­kio, VEKC per me­tus gau­na 0,5 mln. li­tų. Duo­ti dau­giau nie­kas esą ir ne­ža­dė­jo.

Šven­čių ga­li nelikti

Va­kar LŽ kal­bin­ta M. Rič­ku­tė pri­si­pa­ži­no ne­ži­nan­ti, kaip teks pri­im­ti dau­giau nei 100 iš už­sie­nio į fes­ti­va­lį at­vyk­sian­čių sve­čių. „Vi­si pa­kvies­ti iš anks­to, jau ne­ga­liu jų at­šauk­ti. Ma­nęs vos in­fark­tas ne­iš­ti­ko iš­gir­dus, kad sa­vi­val­dy­bė ne­skirs lė­šų“, – ne­slė­pė jau­du­lio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rė. Anot jos, „la­bai la­bai tau­pant“ to­kio ly­gio šven­tei su­reng­ti rei­kia 180–200 tūkst. li­tų.

„Iki šiol di­džio­sioms mies­to šven­tėms – Ka­ziu­ko mu­gei, Žo­ly­nų tur­gui, Už­ga­vė­nėms, Ru­dens lygiadie­niui ir ki­toms – bu­vo ski­ria­mas at­ski­ras fi­nan­sa­vi­mas“, – pri­dū­rė VEKC va­do­vė.

Sa­vi­val­dy­bė pa­pras­tai skir­da­vo fes­ti­va­liui 50–60 tūkst. li­tų. Ta­čiau šie­met vis­kas bai­gė­si. M. Ričkutė pri­si­mi­nė, kaip, no­rė­da­mas iš sa­vi­val­dy­bės gau­ti bent šio­kią to­kią in­jek­ci­ją Ka­ziu­ko mu­gei sureng­ti, VEKC pa­va­sa­riop tu­rė­jo nu­ei­ti „kry­žiaus ke­lius“. „Su­si­my­lė­jo 38 tūkst. li­tų duo­ti mu­gei ir 12 tūkst. li­tų sve­čiams pa­mai­tin­ti“, – pa­sa­ko­jo ji.

Cen­tro va­do­vės žo­džiais, šie­met fes­ti­va­lį „Skam­ba skam­ba kank­liai“ gelbs­ti Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos skir­ti 100 tūkst. li­tų. Šios lė­šos VEKC te­ko pa­gal spe­cia­lų tarp­tau­ti­nį pro­jek­tą, įgy­ven­di­na­mą kas tre­jus me­tus. „Ta­čiau to­kiu at­ve­ju pi­ni­gai ski­ria­mi su są­ly­ga, kad tu­rė­si­me ko­fi­nan­sa­vi­mą iš savivaldy­bės ir ki­tų rė­mė­jų. Jei ko­fi­nan­sa­vi­mo ne­bus, tuos 100 tūkst. li­tų pri­va­lė­si­me mi­nis­te­ri­jai grą­žin­ti. Tai – koš­ma­ras“, – pa­brė­žė M. Rič­ku­tė. To­dėl da­bar, sa­vi­val­dy­bei at­si­sa­kius pri­si­dė­ti, VEKC vi­sais bū­dais ieš­ko rė­mė­jų. Kol kas šios pa­ieš­kos nė­ra sėk­min­gos.

Krei­pė­si laiškais

M. Rič­ku­tės tei­gi­mu, jai ne­pa­vyks­ta pa­si­kal­bė­ti nei su me­ru Ar­tū­ru Zuo­ku, nei su vi­ce­me­ru J. Kamins­kiu. Me­ri­ja į jos raš­tus ne­rea­guo­ja. Cen­tro va­do­vė tik pa­si­džiau­gė, kad prie fes­ti­va­lio organi­za­vi­mo dar­bų pri­si­dė­jo Tra­kų, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės, sos­ti­nės Mo­ky­to­jų na­mai, Vil­niaus uni­ver­si­te­tas. „Drau­gų ti­krai tu­ri­me. Bet vis tiek ap­mau­du, kad vie­nin­te­lis toks Bal­ti­jos ša­ly­se festiva­lis yra žlug­do­mas“, – ap­gai­les­ta­vo VEKC di­rek­to­rė.

Laiš­kus su pa­gal­bos pra­šy­mu M. Rič­ku­tė iš­siun­tė vi­siems Lie­tu­vo­je rink­tiems eu­ro­par­la­men­ta­rams ir su kul­tū­ra su­si­ju­siems Sei­mo na­riams. Kol kas at­si­šau­kė ir fi­nan­siš­kai fes­ti­va­lį par­ėmė tik ke­tu­ri eu­ro­par­la­men­ta­rai.

„Pra­val­go“ pi­ni­gus?

Sos­ti­nės vi­ce­me­ras J. Ka­mins­kis va­kar ti­ki­no, esą Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja, skir­da­ma ren­gi­niui lė­šų, tikrai ne­ga­li rei­ka­lau­ti, kad bū­tų įvyk­dy­tos ko­kios nors pa­pil­do­mos są­ly­gos. „Tai „plet­kai“. Jei­gu lėšos jau duo­tos, mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri kel­ti klau­si­mo dėl ko­fi­nan­sa­vi­mo“, – LŽ par­eiš­kė jis. Anot viceme­ro, jei sa­vi­val­dy­bė ką nors ko­fi­nan­suo­ja, to­kiems pro­jek­tams su­tei­kia­ma pir­mu­mo tei­sė.

„Ki­tas da­ly­kas – VEKC tu­ri sa­vo pi­ni­gų. Kas­met gau­na pu­sę mi­li­jo­no, iš­lai­ko 11 eta­tų. Juk jie ten pa­so­din­ti ne pi­ni­gams pra­val­gy­ti, o ką nors suo­rga­ni­zuo­ti“, – aiš­ki­no J. Ka­mins­kis. Be to, pa­sak jo, apie „biu­dže­to si­tua­ci­ją“ VEKC ži­no­jo dar sau­sio pa­bai­go­je.

Vis dėl­to vi­ce­me­ras ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riams „gal ir bus skir­ta šiek tiek pi­ni­gų“. Pa­vyz­džiui, me­ro pri­ėmi­mui ro­tu­šė­je su­reng­ti.

Me­ro po­mė­giai kiti

Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to (ŠMKK) pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė LŽ ti­ki­no, kad ŠMKK nė­ra ga­vęs jo­kių skun­dų dėl ne­sklan­du­mų or­ga­ni­zuo­jant fes­ti­va­lį „Skam­ba skam­ba kank­liai“. Par­la­men­ta­rė ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti iš­ki­lu­sio­mis prob­le­mo­mis. Jei toks ren­gi­nys išnyk­tų iš kul­tū­ri­nio kraš­to gy­ve­ni­mo, A.Pi­trė­nie­nės nuo­mo­ne, tai „bū­tų di­de­lis nuo­sto­lis dėl daugybės prie­žas­čių“. „Pir­miau­sia kank­lės yra mū­sų pa­vel­das. Kai jo­mis skam­bi­na gau­sus bū­rys kank­li­nin­kų, toks re­gi­nys bū­na ver­tas ne tik Lie­tu­vos, bet ir vi­so pa­sau­lio dė­me­sio“, – kal­bė­jo parlamen­ta­rė.

Jai an­tri­no ir li­be­ra­lė Da­lia Tei­šers­ky­tė. „Man gai­la kiek­vie­no nyks­tan­čio kul­tū­ri­nio reiš­ki­nio. Taip po tru­pu­tį pla­nin­gai pa­tys sa­ve nai­ki­na­me. Ei­na­me į tai, kad nie­kas ne­ži­nos, kas yra Lie­tu­va ir lietuviai“, – ap­gai­les­ta­vo Sei­mo na­rė.

Vil­niaus ta­ry­bos na­rio kon­ser­va­to­riaus Vi­do Ur­bo­na­vi­čiaus nuo­mo­ne, ti­kruo­sius me­ro A. Zuo­ko „kul­tū­ri­nius po­mė­gius“ at­spin­di ne­se­niai par­eng­tas sos­ti­nės biu­dže­to pers­kirs­ty­mo pla­nas. „Ma­ty­ti, kad lė­šų ne­gai­li­ma net vi­sai ne­ži­no­miems ren­gi­niams, o tra­di­ci­niai stu­mia­mi į šo­ną. Pa­vyz­džiui, Užu­pio (šia­me sos­ti­nės ra­jo­ne gy­ve­na me­ras – aut.) me­no in­ku­ba­to­riaus plė­trai nu­ma­ty­ta net skolintis pi­ni­gų“, – LŽ tvir­ti­no V. Ur­bo­na­vi­čius. Jis pa­brė­žė, kad bū­tų di­džiu­lė gė­da, jei „Skam­ba skam­ba kank­liai“ bū­tų su­žlug­dy­ti.

 

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Kultūra

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...