captcha

Jūsų klausimas priimtas

Kultūros taryba: persijota, bet nepatvirtinta

Dar anks­tes­nio kul­tū­ros mi­nis­tro, da­bar­ti­nio am­ba­sa­do­riaus prie UNES­CO Arū­no Ge­lū­no pra­dė­tas kur­ti nau­jas da­ri­nys – Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba (LKT) – jau re­gi die­nos švie­są. Ta­čiau at­rink­tų jos na­rių Vy­riau­sy­bė tvir­tin­ti ne­sku­ba, rašo „Lietuvos žinios“.
D. Urbanavičienė, BFL nuotr.
D. Urbanavičienė, BFL nuotr.

Dar anks­tes­nio kul­tū­ros mi­nis­tro, da­bar­ti­nio am­ba­sa­do­riaus prie UNES­CO Arū­no Ge­lū­no pra­dė­tas kur­ti nau­jas da­ri­nys – Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba (LKT) – jau re­gi die­nos švie­są. Ta­čiau at­rink­tų jos na­rių Vy­riau­sy­bė tvir­tin­ti ne­sku­ba, rašo „Lietuvos žinios“.

LKT, ku­ri iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pe­rims su lė­šų skirs­ty­mu su­si­ju­sias funk­ci­jas, dar­bą tu­rė­tų pra­dė­ti bir­že­lio pra­džio­je. Kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis pa­tei­kė Vy­riau­sy­bei tvir­tin­ti šios biu­dže­ti­nės įstai­gos valdytojus ir spren­di­mų pri­ėmė­jus, ta­čiau va­kar šis klau­si­mas mi­nis­trų ka­bi­ne­to li­ko ne­svars­ty­tas. Teig­ta, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos par­eng­tą nu­ta­ri­mo pro­jek­tą rei­kia su­de­rin­ti. Kai ku­riems po­li­ti­kams kliū­va siū­lo­ma LKT per­so­na­li­nė su­dė­tis.

Fil­tra­vo ke­liais etapais

Į LKT na­rius iš vi­so pre­ten­da­vo 58 kan­di­da­tai. Kul­tū­ros ta­ry­bos rin­ki­kai, ku­riuos de­le­ga­vo kul­tū­ros ir me­no or­ga­ni­za­ci­jos, po dvie­jų slap­to bal­sa­vi­mo tu­rų pre­ten­den­tų są­ra­šą su­ma­ži­no iki 20 kan­di­da­tų. Juos be­veik mė­ne­sį ti­kri­no spe­cia­lio­sios tar­ny­bos. Kul­tū­ros mi­nis­tras kar­tu su Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba (LKMT) iš 20 kan­di­da­tų at­rin­ko 10.

Ket­ve­riems me­tams į LKT siū­lo­mi kom­po­zi­to­rius Vid­man­tas Bar­tu­lis, poe­tas Vla­das Bra­ziū­nas, menotyrinin­kė Rū­ta Ja­no­nie­nė, tea­tro kri­ti­kas Vai­do­tas Jau­niš­kis, bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ma Ma­se­ly­tė, ar­chi­tek­tas Kęs­tu­tis Pem­pė, dai­li­nin­kas Sau­lius Va­lius, kul­tū­ros va­dy­bi­nin­kas, mu­zi­kos edu­ko­lo­gas Re­mi­gi­jus Vi­lys, foto­me­ni­nin­kas Sta­nis­lo­vas Žvirgž­das ir tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vas, bu­vęs kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras Sta­nis­la­vas Vidt­man­nas.

Į LKT pir­mi­nin­kus bu­vo iš­kel­tos trys – kul­tū­ros va­dy­bi­nin­kės Dai­nos Ur­ba­na­vi­čie­nės, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­ko Dai­niaus Ra­dze­vi­čiaus ir dai­li­nin­ko S.Va­liaus – kan­di­da­tū­ros. Kul­tū­ros mi­nis­tras LKT pir­mi­nin­ke siū­lo skir­ti sos­ti­nės ta­ry­bos na­rę D. Ur­ba­na­vi­čie­nę.

Va­do­va­vo­si rekomendacijomis

Kaip tei­gė LKMT na­rė, Lie­tu­vos kom­po­zi­to­rių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Zi­ta Bru­žai­tė, kul­tū­ros mi­nis­trui bu­vo pa­teik­tos re­ko­men­da­ci­jos dėl kan­di­da­tų. Tik tau­ti­nių ma­žu­mų at­sto­vas S. Vidt­man­nas iš­im­ties tvar­ka, kaip to rei­ka­lau­ja įsta­ty­mas, be kon­ku­ren­ci­jos pa­te­ko į de­šim­tu­ką. Dėl ki­tų kan­di­da­tū­rų LKMT na­riai bal­sa­vo. Į reko­men­da­ci­jas, pa­sak Z. Bru­žai­tės, mi­nis­tras at­siž­vel­gė. Jis ne­pai­sė tik siū­ly­mų į LKT įtrauk­ti kom­po­zi­to­rių Min­dau­gą Ur­bai­tį ir li­te­ra­tū­ro­lo­gą Kęs­tu­tį Va­len­ti­ną Nas­top­ką, nors jie su­rin­ko dau­giau­sia LKMT bal­sų.

Kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­jos Da­lios Ven­ce­vi­čie­nės tei­gi­mu, for­muo­jant ta­ry­bą lai­ky­ta­si pri­nci­po, kad bū­tų atsto­vau­ja­ma kuo dau­giau skir­tin­gų me­no ir kul­tū­ros sri­čių. To­dėl kai ku­rių kan­di­da­tū­rų, kar­to­jan­tis atstovauja­moms sri­tims, at­si­sa­ky­ta. „Žmo­nės, ku­rių nė­ra šia­me są­ra­še, ti­krai eis taip pat ge­ras par­ei­gas LKT eks­per­tų gru­pė­se“, – LŽ pa­žy­mė­jo ji.

Anot D. Ven­ce­vi­čie­nės, siū­ly­mų dėl LKT pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros mi­nis­tras ne­su­lau­kė nei iš Vy­riau­sy­bės, nei iš kul­tū­ros ir me­no aso­ci­juo­tų struk­tū­rų. To­dėl pri­tar­ta dau­gu­mos LKMT na­rių nuo­mo­nei į LKT pirminin­kus skir­ti D. Ur­ba­na­vi­čie­nę.

LKMT na­rės Z.Bru­žai­tės tei­gi­mu, D.Ur­ba­na­vi­čie­nė iš­ma­no kul­tū­ros va­dy­bą, yra su­si­pa­ži­nu­si su ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi, jos vyk­do­mi pro­jek­tai yra tarp­tau­ti­nio mas­to. „Tai – jau­nas, verž­lus, ko­mu­ni­ka­bi­lus, šiuo­lai­kiš­kai mąs­tan­tis žmo­gus“, – sa­kė ji.

Ke­lia abe­jo­nių ir įtarimų

Ta­čiau siū­lo­ma LKT per­so­na­li­nė su­dė­tis abe­jo­nių su­kė­lė Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riui Gin­ta­rui Ste­po­na­vi­čiui. Jis pa­si­ge­do pla­tes­nio kul­tū­ros ir me­no sri­čių at­sto­va­vi­mo, re­gio­niš­ku­mo pri­nci­po tai­ky­mo. „Nė­ra tea­tro ar­ba sce­nos me­nų, šo­kio ir ki­no at­sto­vų. Nors geog­ra­fi­nis at­sto­va­vi­mas nu­ma­ty­tas teisės ak­tuo­se, rea­liai jo nė­ra“, – LŽ sa­kė G. Ste­po­na­vi­čius. LKT pir­mi­nin­ko kan­di­da­tū­ros li­be­ra­las nekomen­ta­vo.

Vil­niaus ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius Vi­das Ur­bo­na­vi­čius D.Ur­ba­na­vi­čie­nės or­ga­ni­za­ci­niais ge­bė­ji­mais neabe­jo­ja. Ta­čiau jam įta­ri­mų ke­lia po­li­ti­nis LKT for­ma­vi­mo kon­teks­tas. „Rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad šiai Vyriau­sy­bei va­do­vau­ja so­cial­de­mo­kra­tai. Tai, jog siū­lo­ma Ar­tū­ro Zuo­ko par­ti­jos at­sto­vė, tik dar la­biau paaštri­na gan­dus, kad jis pra­šo­si pas so­cial­de­mo­kra­tus“, – aiš­ki­no V. Ur­bo­na­vi­čius.

At­sa­ko­my­bė teks ministrui

Šie­met Sei­mas sku­bos tvar­ka su­ma­ži­no LKT pir­mi­nin­kui ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Vie­toj pen­ke­rių me­tų dar­bo pa­tir­ties kul­tū­ros ir me­no sri­ty­je – ne ma­žes­nė kaip tre­jų me­tų va­do­vau­ja­mo dar­bo ir veik­los kul­tū­ros bei meno sri­ty­je pa­tir­tis.

„Su­pran­tu, kad ši kan­di­da­tū­ra (D.Ur­ba­na­vi­čie­nės – aut.) ati­tin­ka kri­te­ri­jus“, – LŽ tei­gė Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, ak­ty­viai prieš­inę­sis rei­ka­la­vi­mų LKT pir­mi­nin­kui ma­ži­ni­mui.

Anot jo, kan­di­da­tai į LKT pe­rė­jo su­dė­tin­gą at­ran­kos sie­tą. „Da­bar tai yra kul­tū­ros mi­nis­tro at­sa­ko­my­bė pa­si­ren­kant tuos žmo­nes. Šian­dien ne­tu­riu jo­kio pa­grin­do kaip nors juos kves­tio­nuo­ti“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

D.Ur­ba­na­vi­čie­nės biografija

Gi­mė 1976 m. Vil­niaus uni­ver­si­te­te bai­gė is­to­ri­ją, Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je (VDA) – kul­tū­ros po­li­ti­ką ir kul­tū­ros va­dy­bą.

2007-2010 m. VšĮ „Vil­nius – Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nė 2009“ dir­bo spe­cia­lių­jų ren­gi­nių ir prog­ra­mos skyriaus va­do­ve. Nuo 2010 m. dir­ba VDA pro­jek­tų sky­riaus va­do­ve.

D.Ur­ba­na­vi­čie­nė – kultū­ros ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė. Iš dar­bų ge­riau­siai ži­no­mi ren­gi­niai: Gat­vės mu­zi­kos diena, „Te­bū­nie nak­tis!“.

Nuo 2010 m. – vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo „TAIP“ na­rė. 2011 m. su Ar­tū­ro Zuo­ko ir Vil­niaus koa­li­ci­ja iš­rink­ta į Vil­niaus mies­to ta­ry­bą.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Kultūra

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...