Kultūra

2015.09.08 13:45

Viceministras traukiasi iš pareigų

Raimonda Ramelienė, „Lietuvos žinios“2015.09.08 13:45

Per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą Sei­me kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis pra­ne­šė ketvirtadienio ry­tą su­lau­kęs vi­ce­mi­nis­tro Da­riaus Ma­žin­to at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo, rašo „Lie­tu­vos ži­nios“.

Per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą Sei­me kul­tū­ros mi­nis­tras Ša­rū­nas Bi­ru­tis pra­ne­šė ketvirtadienio ry­tą su­lau­kęs vi­ce­mi­nis­tro Da­riaus Ma­žin­to at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mo, rašo „Lie­tu­vos ži­nios“.

„Kol kas dar jis ne­pa­ten­kin­tas“, – tei­gė mi­nis­tras.

Kad so­cial­de­mo­kra­tų de­le­guo­tas kul­tū­ros vi­ce­mi­nis­tras D. Ma­žin­tas ga­li­mai įsi­vė­lė į in­te­re­sų liū­ną, prieš sa­vai­tę in­for­ma­vo „Lie­tu­vos ži­nios“. Po pub­li­ka­ci­jos vi­ce­mi­nis­tro veik­la su­si­do­mė­jo Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys, Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos at­sto­vas, kon­ser­va­to­rių še­šė­li­nės Vy­riau­sy­bės kul­tū­ros mi­nis­tras Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis. Šio klau­sy­mo svars­ty­mą jis ini­ci­ja­vo ko­mi­te­to po­sė­dy­je, taip pat krei­pė­si Į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją.

Pri­min­si­me, kad LŽ pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė, kad D. Ma­žin­to pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ku­ruo­ja­ma Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos šie­met sky­rė 40 tūkst. li­tų po­li­ti­ko įkur­tos vie­šo­sios įstai­gos „Cul­tu­re li­ve“ pro­jek­tams. To­kiu bū­du D. Ma­žin­tas esą ga­lė­jo su­pai­nio­ti vie­šuo­sius ir pri­va­čius in­te­re­sus. Mi­nis­tro už­ta­rė­jai tvir­ti­no, kad ry­šius su šia įstai­ga vi­ce­mi­nis­tras yra nu­trau­kęs.

Pri­min­si­me, kad prieš po­rą sa­vai­čių po LŽ pub­li­ka­ci­jos iš par­ei­gų sa­vo no­ru pa­si­trau­kė kul­tū­ros mi­nis­tro pa­ta­rė­ja Eri­ka Fur­man. LŽ ra­šė, ra­šė, kad Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba jos įsteig­tai vie­ša­jai įstai­gai At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tui pa­ti­kė­jo už 86 tūkst. li­tų par­eng­ti Kul­tū­ros me­ce­na­vi­mo stra­te­gi­ją. Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja skel­bė, kad tai – jos ini­ci­juo­tas pro­jek­tas. At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­tas sa­vo ruo­žtu lie­pos 15-ąją sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je nu­ro­dė, esą stra­te­gi­jos kū­ri­mą ini­ci­ja­vo pa­ti vie­šo­ji įstai­ga, siek­da­ma „da­ry­ti įta­ką tva­rios kul­tū­ros po­li­ti­kos rai­dai“.

Kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis, iš pra­džių tvir­ti­nęs, kad ge­res­nių pro­jek­tų, nei pa­siū­ly­tas At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to, ne­bu­vo, ne­tru­kus pa­ten­ki­no E. Fur­man pra­šy­mą at­leis­ti iš uži­ma­mų par­ei­gų.