Kultūra

2014.06.18 10:33

Ką šiemet pasiūlys „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“

Mindaugas Klusas, „Lietuvos žinios“2014.06.18 10:33

Bir­že­lio 29 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se pra­si­dės XII tarp­tau­ti­nis me­nų fes­ti­va­lis „Drus­ki­nin­kų va­sa­ra su M. K. Čiur­lio­niu“, ku­rį ren­gia Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­das ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė, rašo „Lietuvos žinios“. 

Bir­že­lio 29 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se pra­si­dės XII tarp­tau­ti­nis me­nų fes­ti­va­lis „Drus­ki­nin­kų va­sa­ra su M. K. Čiur­lio­niu“, ku­rį ren­gia Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­das ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė, rašo „Lietuvos žinios“.  

Mu­zi­ki­nis šven­tės rak­tas šį­kart pa­ti­kė­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­kes­trui. Pir­mie­ji fes­ti­va­lio ren­gi­niai – mu­zi­ki­nės ei­ty­nės ir kon­cer­tas – vyks cen­tri­nė­je ku­ror­to gat­vė­je, vė­liau stab­te­lės mies­to mu­zie­jaus te­ra­so­je ir iš­kil­min­gam ati­da­ry­mui įsi­kurs Mi­ka­lo­jaus Kons­tan­ti­no Čiur­lio­nio me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je. Va­ka­re Drus­ki­nin­kų baž­ny­čio­je skam­bės var­go­nai ir cho­ro bal­sai.

Gausa

Fes­ti­va­lis truks tris mė­ne­sius iki rug­sė­jo 22 die­nos. Ke­tu­rias­de­šim­ty­je ren­gi­nių da­ly­vaus per 200 ži­no­mų Lie­tu­vos me­no meis­trų ir ta­len­tin­gų jau­nų­jų me­ni­nin­kų, už­sie­nio at­li­kė­jų iš Aus­tra­li­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, Vo­kie­ti­jos, Ita­li­jos, Ru­si­jos, Pra­ncū­zi­jos. Ku­ror­to mu­zie­juo­se, vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, SPA cen­trų, vieš­bu­čių kon­cer­tų sa­lė­se, Drus­ki­nin­kų, Rat­ny­čios ir ki­to­se baž­ny­čio­se, lau­ko erd­vė­se skam­bės sim­fo­ni­nė, ka­me­ri­nė, cho­ri­nė, for­te­pi­jo­no, smui­ko, var­go­nų mu­zi­ka. Vyks M. K. Čiur­lio­niui, Kris­ti­jo­nui Do­ne­lai­čiui skir­ti poe­zi­jos skai­ty­mai, iš­ki­lių me­ni­nin­kų kū­ry­bos va­ka­rai, par­odos.

M. K. Čiur­lio­nio ir jo am­ži­nin­kų kū­ry­bą at­liks Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kes­tras (LNSO), Čiur­lio­nio ir Kau­no sty­gi­niai kvar­te­tai, Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“, pri­pa­žin­ti ir jau­ni so­lis­tai dai­ni­nin­kai: As­ta Krikš­čiū­nai­tė, Sa­bi­na Mar­ti­nai­ty­tė, Ire­na Ze­len­kaus­kai­tė, Min­dau­gas Zim­kus, Ra­mū­nas Ur­bie­tis, To­mas Pa­vi­lio­nis, Min­dau­gas Jan­kaus­kas, Vik­to­ri­ja Miš­kū­nai­tė, To­mas La­di­ga, Auš­ra Sta­siū­nai­tė, Auš­ra Liut­ku­tė, Jū­ra­tė Viz­ba­rai­tė, Ona Ma­tu­se­vi­čiū­tė, Min­dau­gas Že­mai­tis ir ki­ti.

Po baž­ny­čių skliau­tais sklis di­din­ga var­go­nų mu­zi­ka, at­lie­ka­ma ti­krų šios mu­zi­kos meis­trų Ge­di­mi­no Kvik­lio, Jur­gi­tos Ka­za­ke­vi­čiū­tės, Jū­ra­tės Lands­ber­gy­tės, Dia­nos En­cie­nės, Ja­rū­nės Bar­kaus­kai­tės, Ži­vi­lės Su­rvi­lai­tės, Vir­gi­ni­jos Su­rvi­lai­tės, Juo­zo Gri­go. Mu­zi­kuos ži­no­ma smui­ki­nin­kė Da­lia Stul­gy­tė-Schma­len­berg (Vo­kie­ti­ja). Gra­žiai į fes­ti­va­lio prog­ra­mą įsi­lies jau­nų­jų at­li­kė­jų – smui­ki­nin­kių Gab­rie­lės Sli­žy­tės, Bar­bo­ros Va­liu­ke­vi­čiū­tės ir al­ti­nin­kės Da­lios Sa­ka­vi­čiū­tės at­lie­ka­ma mu­zi­ka. Da­ly­vaus pa­ty­rę at­li­kė­jai – flei­ti­nin­kai Vik­to­ri­ja Zab­ro­dai­tė, Vy­te­nis Gurs­tis, Bron­te Hud­nott iš Aus­tra­li­jos, Ma­rius Pup­ko­vas, vio­lon­če­li­nin­kė Ra­mu­tė Kal­nė­nai­tė.

Naujovė

M. K. Čiur­lio­nio me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je mu­zi­kuos pri­pa­žin­ti ir jau­ni pia­nis­tai Bi­ru­tė Vai­niū­nai­tė, Na­dež­da Okruš­ko iš Sankt Pe­ter­bur­go, Da­nie­le Buc­cio iš Ita­li­jos, Ug­nius Pa­uliu­ko­nis, eu­fo­ni­nin­kas Al­gir­das Ma­to­nis.

Šių­me­čio fes­ti­va­lio nau­jo­vė – sa­kra­li­nės mu­zi­kos kon­cer­tų cik­las „Čiur­lio­nio ke­lias“ Se­no­sios Va­rė­nos, Per­lo­jos, Mer­ki­nės ir Liš­kia­vos baž­ny­čio­se.

Vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vėl džiu­gins ak­to­rės, skai­to­vės Gra­ži­nos Ur­bo­nai­tės me­ni­nis žo­dis. Ji skai­tys K. Do­ne­lai­tį, M. K. Čiur­lio­nį, Si­mo­ną Dau­kan­tą, Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių.

SPA Vil­nius SA­NA sa­lė­je bus su­reng­tas kom­po­zi­to­riaus, 2013 me­tų Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­to Gied­riaus Kup­re­vi­čiaus kū­ry­bos va­ka­ras, ku­ria­me da­ly­vaus Kau­no sty­gi­nių kvar­te­tas ir so­lis­tai.

Kulminacija

Lie­pos pa­bai­go­je pra­si­dės kul­mi­na­ci­nis fes­ti­va­lio ren­gi­nys – tra­di­ci­nė M. K. Čiur­lio­nio stu­di­jų sa­vai­tė ir per ją ren­gia­ma tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja „M. K. Čiur­lio­nis ir pa­sau­lis“, Smui­ko mu­zi­kos šven­tė, Smui­ki­nin­kų meis­triš­ku­mo mo­kyk­la. Į kon­fe­ren­ci­ją lau­kia­ma at­vyks­tant dau­giau kaip 20 M. K. Čiur­lio­nio kū­ry­bos ty­rė­jų, mu­zi­ko­lo­gų iš Lie­tu­vos, Ja­po­ni­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos, Da­ni­jos, Len­ki­jos.

Smui­ko mu­zi­kos šven­tė­je ir per XIX smui­ki­nin­kų meis­triš­ku­mo mo­kyk­los ren­gi­nius kon­cer­tuos ži­no­mi ir jau­nie­ji at­li­kė­jai. Smui­ko mo­kyk­lai va­do­vaus pa­ty­ru­sios pe­da­go­gės – pro­fe­so­rė D. Stul­gy­tė-Schma­len­berg ir mo­ky­to­ja eks­per­tė Gint­vi­lė Vi­tė­nai­tė.

Tikslas

Svar­bia šven­tės da­li­mi taps ke­tu­rios par­odos: bus pri­sta­ty­ta žy­maus dai­li­nin­ko Aloy­zo Sta­siu­le­vi­čiaus kū­ry­ba, ta­py­to­jos Ja­ni­nos Ma­ri­jos Ma­čio­kai­tės-Pleš­kū­nie­nės por­tre­tai, Drus­ki­nin­kų mies­to dai­li­nin­kų ir Drus­ki­nin­kų moks­lei­vių pie­ši­nių čiur­lio­niš­ką­ja te­ma dar­bai.

Baig­ti fes­ti­va­lį į Drus­ki­nin­kus at­vyks LNSO. Di­ri­guo­ja­mas Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­to Mo­des­to Pi­trė­no drau­ge su ope­ros so­lis­tais V. Miš­kū­nai­te ir T. Pa­vi­lio­niu jis at­liks M. K. Čiur­lio­nio, po­pu­lia­rio­sios kla­si­kos ir šiuo­lai­ki­nių kom­po­zi­to­rių kū­ri­nių. Nes toks Lie­tu­vos mu­zi­kų rė­mi­mo fon­do ir Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ren­gia­mos kla­si­ki­nės mu­zi­kos ir me­no šven­tės tiks­las – pa­žin­ti ir skleis­ti M. K. Čiur­lio­nio kū­ry­bą.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.