Kultūra

2015.09.08 13:45

Knygos atlaidai prasideda

Mindaugas Klusas, lzinios.lt2015.09.08 13:45

Ketvirtadienį sos­ti­nės „Li­tex­po“ par­odų cen­tre du­ris at­ve­ria pen­kio­lik­to­ji tarp­tau­ti­nė Vil­niaus kny­gų mu­gė. Jos mi­si­ją lei­dė­ja, kul­tū­ri­nės prog­ra­mos dar­bo gru­pės na­rė Lo­li­ta Va­ra­na­vi­čie­nė api­bū­di­no taip: „Ska­tin­ti skai­ty­ti kny­gas ir taip iš­sau­go­ti ne­di­de­lės tau­tos kal­bą.“ O pub­li­cis­tas Po­vi­las Si­gi­tas Kri­vic­kas ren­gi­niui ir šiam straips­niui ne­aki­vaiz­džiai pa­siū­lė pa­va­di­ni­mą – kny­gų at­lai­dai.

Ketvirtadienį sos­ti­nės „Li­tex­po“ par­odų cen­tre du­ris at­ve­ria pen­kio­lik­to­ji tarp­tau­ti­nė Vil­niaus kny­gų mu­gė. Jos mi­si­ją lei­dė­ja, kul­tū­ri­nės prog­ra­mos dar­bo gru­pės na­rė Lo­li­ta Va­ra­na­vi­čie­nė api­bū­di­no taip: „Ska­tin­ti skai­ty­ti kny­gas ir taip iš­sau­go­ti ne­di­de­lės tau­tos kal­bą.“ O pub­li­cis­tas Po­vi­las Si­gi­tas Kri­vic­kas ren­gi­niui ir šiam straips­niui ne­aki­vaiz­džiai pa­siū­lė pa­va­di­ni­mą – kny­gų at­lai­dai.

Va­sa­rio 20–23 die­no­mis vyk­sian­čios mu­gės te­ma, su­sie­jan­ti dau­ge­lį ren­gi­nių, – Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio kū­ry­ba ir as­me­ny­bė. Su­kak­tis pa­siū­lė ir an­trą­ją – „Lai­ko pa­ti­krin­tos kny­gos“, skir­tą kla­si­ki­nei li­te­ra­tū­rai ir kul­ti­nėms kny­goms. Vie­nas di­džiau­sių ir gau­siau­sių mu­gės ren­gi­nių – Na­cio­na­li­niai K. Do­ne­lai­čio „Me­tų“ skai­ty­mai. Šeš­ta­die­nį per tris ke­tu­rias va­lan­das apie 300 skai­ty­to­jų nuo pra­džios iki pa­bai­gos pers­kai­tys pir­mą­jį lie­tu­vių pa­sau­lie­ti­nės li­te­ra­tū­ros kū­ri­nį.

„K. Do­ne­lai­čio skai­ty­mai tu­rė­tų bū­ti kiek­vie­no as­me­ni­nė šven­tė. Pri­im­ki­te jį as­me­niš­kai, – kar­to­jo pra­mo­gos su­ma­ny­to­jas, mu­gės kul­tū­ri­nės prog­ra­mos dar­bo gru­pės na­rys Gy­tis Vaš­ke­lis ir par­agi­no da­ly­vius re­gis­truo­tis ad­re­su skai­ty­mai@­do­ne­lai­tis.lt.

K. Do­ne­lai­tis ir Ko.

Ketvirtadienį lan­ky­to­jai pa­ma­tys ak­to­riaus Ro­lan­do Kaz­lo ir va­ri­nių pu­čia­mų­jų kvin­te­to „Dū­du­va“ poe­ti­nę mu­zi­ki­nę pra­mo­nę „Dar­bai ir dy­vai“. Penk­ta­die­nį bus pri­sta­ty­tas nau­jau­sias „Me­tų“ lei­di­mas, ilius­truo­tas gra­fi­ko Ša­rū­no Leo­na­vi­čiaus. Do­ne­lai­tiš­ką mu­gės prog­ra­mą pa­pil­dys par­oda „Lie­tu­vos Ho­me­ras“. Eks­po­zi­ci­jo­je bus ga­li­ma iš­vys­ti au­ten­tiš­kų do­ku­men­tų iš pa­sku­ti­nių ra­šy­to­jo gy­ve­ni­mo me­tų, se­nuo­sius „Me­tų“ lei­di­mus ir ver­ti­mus į už­sie­nio kal­bas, ori­gi­na­lių ilius­tra­ci­jų.

Mu­gės lan­ky­to­jai lauks dau­gy­bė lie­tu­viš­kų kny­gų prem­je­rų. Pa­bend­rau­ti su skai­ty­to­jais ren­gia­si Si­gi­tas Par­uls­kis, Juo­zas Er­lic­kas, Ai­das Mar­čė­nas, Re­na­ta Še­re­ly­tė, Al­gi­man­tas Če­kuo­lis, Gied­rius Kup­re­vi­čius, Vid­man­tė Ja­su­kai­ty­tė, Min­dau­gas Nas­ta­ra­vi­čius, Ar­tū­ras Te­reš­ki­nas, Ry­tis Zem­kaus­kas, Ri­mas Zig­mas Bi­čiū­nas, Do­nal­das Ka­jo­kas, Do­vi­lė Zel­čiū­tė, Ar­tū­ras Va­lio­nis, Gra­ži­na Svi­ders­ky­tė, Eg­lė Gu­do­ny­tė, Aud­ro­nė Ur­bo­nai­tė, Žy­gi­man­tas Di­gai­tis, Il­ja Be­rez­nic­kas. Vyks švie­saus at­mi­ni­mo Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­čio ir Si­gi­to Ge­dos kū­ry­bos skai­ty­mai.

Daug ki­tų svarbių

Mu­gės ren­gė­jai ir lei­dė­jai lan­ky­to­jams siū­lo su­si­tik­ti su 30 už­sie­nio au­to­rių iš 13 kraš­tų. De­ja, pa­sau­li­nio gar­so žvaigž­džių šie­met ne­su­lauk­si­me. Ta­čiau, pa­sak L. Va­ra­na­vi­čie­nės, taip gal ge­riau – pa­ste­bė­si­me dau­giau ki­tų svar­bių da­ly­kų. Is­to­ri­nių ro­ma­nų ger­bė­jai kvie­čia­mi su­si­pa­žin­ti su Dom­ni­ca Ra­du­les­cu, kny­gos „Trau­ki­nys į Tries­tą“ au­to­re.

Pa­si­reng­ta ir šim­to­sioms Vil­niu­je gi­mu­sio ir gy­ve­nu­sio pra­ncū­zų ra­šy­to­jo Ro­mai­no Ga­ry me­ti­nėms. Bus pri­sta­ty­tas pa­pil­do­mas jo ro­ma­no „Auš­ros pa­ža­das“ lei­di­mas. Apie au­to­rių kal­bės pra­ncū­zų aka­de­mi­kas, eseis­tas Jea­nas Ma­rie Rouart`as. „Bal­tų lan­kų“ lei­dyk­la kvie­čia į ren­gi­nį „R. Ga­ry – 100 me­tų: kū­ry­ba ir gy­ve­ni­mas“. Ja­me vyks su­si­ti­ki­mas su ra­šy­to­jo kū­ry­bos ty­ri­nė­to­jais Jea­nu Fran­cois Han­gouet ir An­ne Mo­ran­ge.

Lan­ky­to­jai ga­lės pa­sik­lau­sy­ti psi­cho­lo­gi­nės kny­gos „Nuos­ta­bus pro­tas“ au­to­riaus Hen­ri­ko Fe­xeu­so samp­ro­ta­vi­mų. Ži­no­mas šve­dų ma­ni­pu­lia­vi­mo me­no eks­per­tas su­lau­kė pri­pa­ži­ni­mo po de­biu­ti­nės kny­gos „Min­čių skai­ty­mo me­nas“.

Bus pri­sta­to­ma Jo­han­no Wolf­gan­go Goet­he's au­to­biog­ra­fi­ja „Iš ma­no gy­ve­ni­mo. Poe­zi­ja ir tie­sa“. Vo­kie­ti­jos ra­šy­to­jas ir žur­na­lis­tas Til­ma­nas Speng­le­ris kal­bės apie au­to­riaus kū­ry­bi­nį ke­lią. Ren­gi­nį ly­dės mu­zi­ki­nis poe­ti­nis No­ros Gom­rin­ger per­for­man­sas. Mu­gė­je lan­ky­sis ir ra­šy­to­jas, vie­nas žy­miau­sių Es­ti­jos in­te­lek­tua­lų, li­te­ra­tū­ro­lo­gas, kul­tū­ro­lo­gas Rei­nas Rau­das. Au­to­rius pri­sta­tys kny­gą „Bro­lis“, su pub­li­ka bend­raus lie­tu­viš­kai.

Tra­di­ciš­kai į už­sie­nio ra­šy­to­jų są­ra­šą įtrau­kia­mi sve­čio­se ša­ly­se gy­ve­nan­tys ir lie­tu­viš­kai ku­rian­tys au­to­riai. Šį­kart – ke­tu­rios au­to­rės: Kris­ti­na Sa­ba­liaus­kai­tė, Pa­uli­na Pu­ky­tė, Ag­nė Žag­ra­ka­ly­tė ir Da­lia Sta­pon­ku­tė.

Žvalgyba

Anot L. Va­ra­na­vi­čie­nės, gei­džia­miau­si au­to­riai tie­siog graibs­to­mi, prie jų drie­kia­si ei­lė, o ke­lio­nių tvar­ka­raš­tis su­da­ry­tas ke­le­riems me­tams į prie­kį. „Truk­do ne fi­nan­sų sty­gius. To­kių au­to­rių vi­zi­tai pir­miau­sia pla­nuo­ja­mi į tas rin­kas, kur ti­ki­ma­si par­duo­ti dau­giau­sia eg­zemp­lio­rių“, – tei­gė lei­dyk­los „Ty­to al­ba“ di­rek­to­rė. Ji pa­brė­žė, kad kon­tak­tai už­megz­ti su „Ha­rio Po­te­rio“ au­to­re J. K. Row­ling, Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi, Um­ber­to Eco, Mi­la­nu Kun­de­ra, Or­ha­nu Pa­mu­ku, ro­ma­no „Šan­ta­ra­mas“ au­to­riu­mi Gre­go­ry Ro­bert­su, „Ang­lo li­go­nio“ au­to­riu­mi Mi­chae­liu On­daat­je ir ki­tais. Ta­čiau jų Vil­niaus kny­gų mu­gė­je dar teks pa­lū­kė­ti.

Po pen­ke­rių me­tų į vil­niš­kę mu­gę grį­žo Frank­fur­to kny­gų mu­gės at­sto­vai. Jung­ti­nia­me jų sten­de pri­sig­laus dvi­de­šim­ties vo­kie­čių lei­dė­jų kny­gų ko­lek­ci­ja ir gra­žiau­sių 2013 me­tais Vo­kie­ti­jo­je iš­leis­tų kny­gų eks­po­zi­ci­ja. „Tai – for­ma­lio­ji pu­sė. O ne­for­ma­lio­ji – su­si­ti­ki­mai ir žval­gy­ba, ko­kias kny­gas lei­džia lie­tu­viai. Šis įvy­kis par­odo mū­siš­kės kny­gų mu­gės tarp­tau­ti­nę svar­bą ir tei­kia daug vil­čių lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros sklai­dai“, – tvir­ti­no L. Va­ra­na­vi­čie­nė.

Tradiciniai

Tra­di­ciš­kai mu­gė­je veiks Si­gu­tės Chle­bins­kai­tės kū­ry­bos stu­di­ja „Tu ga­li su­kur­ti kny­gą“, Dis­ku­si­jų klu­bas, Vai­kų ir Kny­gos ki­no sa­lės. Vai­kų sce­no­je bus ro­do­mi spek­tak­liai, pri­sta­to­mos kny­gos, kon­cer­tuo­ja­ma, pa­si­ro­dys ma­žų­jų mėgs­ta­mi au­to­riai ir ilius­truo­to­jai. Apie nau­jas kny­gas pa­pa­sa­kos Vy­tau­tas V. Lands­ber­gis, jam tal­kins ak­to­riai. Veiks ko­mik­sų dirb­tu­vės su vo­kie­čių me­ni­nin­ku Fe­li­xu Goer­man­nu, ži­no­mu kaip Fli­xas. Jau­nie­ji skai­ty­to­jai taip pat kvie­čia­mi į su­si­ti­ki­mą su kul­ti­niu Suo­mi­jos ra­šy­to­ju Ti­mo Par­ve­la.

Kaip pa­pras­tai, kny­gų mu­gė ža­da ne­ma­žai par­odų. Vie­na jų bus itin no­va­to­riš­ka ir mo­der­ni – skait­me­ni­nė, skir­ta fi­lo­so­fo ir ra­šy­to­jo Al­bert`o Ca­mus šim­to­sioms me­ti­nėms. Iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų ir plan­še­ti­nių kom­piu­te­rių sa­vi­nin­kai daug įdo­my­bių apie au­to­rių su­ži­nos nu­ske­na­vę pla­ka­tuo­se esan­čius QR ko­dus. Nuo šian­dien mu­gė­je veiks tur­tin­ga ir iš­ra­din­ga Mu­zie­jų edu­ka­ci­nė prog­ra­ma „Mu­mo kla­si­kos sa­la“.

Mu­gės ekranai

Kny­gos ki­no sa­lė­je bus ro­do­mos kla­si­kos kū­ri­nių ekra­ni­za­ci­jos: Akio Kau­ris­ma­kio „Nu­si­kal­ti­mas ir baus­mė“ (1993), len­kų dai­li­nin­ko ir re­ži­sie­riaus Pio­tro Du­ma­los ani­ma­ci­niai fil­mai „Nuo­lan­kio­ji“, „Nu­si­kal­ti­mas ir baus­mė“, „Fran­zas Kaf­ka“. Ru­sų re­ži­sie­riaus Ro­ma­no Li­be­ro­vo fil­mai „Pa­ra­šy­ta Ser­ge­jaus Dov­la­to­vo“ (2012) ir „Il­fir­pe­tro­vas“ (2013). Per „LRT ki­no sean­są“ sa­vo do­ku­men­ti­nį fil­mą „Ru­duo Tol­min­kie­my­je“ pri­sta­tys re­ži­sie­rius Juo­zas Sa­bo­lius. „Į­si­jungs“ dai­li­nin­kų ir re­ži­sie­rių Jū­ra­tės Lei­kai­tės ir I. Be­rez­nic­ko ani­ma­ci­nių fil­mų prog­ra­mos. Pra­ncū­zų kul­tū­ros ins­ti­tu­tas pri­sta­tys fil­mus apie ra­šy­to­jus A. Ca­mus ir R. Ga­ry. Goet­he's ins­ti­tu­tas siū­lys pa­si­žiū­rė­ti biog­ra­fi­nę dra­mą apie J. W. Goet­he`s jau­nys­tę, o Len­ki­jos ins­ti­tu­tas pri­sta­tys Hen­ry­ko Sien­kie­wic­ziaus is­to­ri­nio ro­ma­no „Quo va­dis“ ekra­ni­za­ci­ją.

Nau­jos erdvės

Šie­met mu­gė­je vyks ke­li nau­ji ren­gi­niai. Vie­nas jų – gat­vės me­no pro­jek­tas ir par­oda „Kul­ti­niai au­to­riai ant Vil­niaus sie­nų“, ku­rią pri­sta­to „Vil­nius Street Art“ fes­ti­va­lis. „Li­tex­po“ lau­ko aikš­te­lė­je ant im­pro­vi­zuo­tų Vil­niaus sie­nų sa­vo kul­ti­nes kny­gas ilius­truos aš­tuo­ni me­ni­nin­kai. Į šį ren­gi­nį iš Ma­lai­zi­jos at­vyks­ta Er­nes­tas Za­cha­re­vi­čius.

Du sa­vait­ga­lio va­ka­rus trum­pai at­gis kul­ti­nė „Li­te­ra­tų sve­tai­nė“. Par­odų rū­mų res­to­ra­ne vyks li­te­ra­tū­ros skai­ty­mai, ne­for­ma­lūs su­si­ti­ki­mai su ra­šy­to­jais, mė­gau­si­mės poe­zi­ja. Penk­ta­die­nį sve­tai­nė­je šei­mi­nin­kaus A. Mar­čė­nas, o šeš­ta­die­nį už­sie­nio kla­si­kų kū­ry­bos iš­trau­kas skai­tys Vil­niaus ma­žo­jo tea­tro ak­to­riai.

„Bu­ki­nis­tų pa­sa­že“, li­be­ra­les­nė­je ap­lin­ko­je ir at­mos­fe­ro­je, vi­sas ke­tu­rias mu­gės die­nas vyks ren­gi­nys „Kny­ga. Ka­va. Gy­vai.“ – jau­niems Lie­tu­vos mu­zi­kos at­li­kė­jams ir de­biu­tuo­jan­tiems eseis­tams skir­ta sce­na.

„Bib­lio­te­kų erd­vė­je“ bus ga­li­ma pa­bėg­ti nuo mu­gės šur­mu­lio. Šiai erd­vei mu­gė­je da­ly­vau­jan­čios lei­dyk­los skirs kny­gų, ku­rios vė­liau ati­teks bib­lio­te­koms.

***

2000-ai­siais pir­mo­ji Vil­niaus kny­gų mu­gė til­po dvie­jo­se „Li­tex­po“ rū­mų sa­lė­se, su­lau­kė maž­daug 3,5 tūkst. lan­ky­to­jų. Šie­met ren­gi­nys jau ne­iš­si­ten­ka vi­sa­me rū­mų komp­lek­se – net 12 tūkst. kv. m plo­te ankš­to­ka. Iš vi­so per Vil­niaus kny­gų mu­gės is­to­ri­ją ją ap­lan­kė 780 tūkst. žmo­nių. Mu­gė­je vie­šė­jo 280 už­sie­nio au­to­rių.

Mu­gės dienos

Va­sa­rio 20 die­na, ket­vir­ta­die­nis, 10–19 val. – Bi­čiu­lių diena

Va­sa­rio 21 die­na, penk­ta­die­nis, 10–21 val. – Il­ga­sis penktadienis

Va­sa­rio 22 die­na, šeš­ta­die­nis, 10–21 val. – Ne­kas­die­nių pa­si­ma­ty­mų diena

Va­sa­rio 23 die­na, sek­ma­die­nis, 10–17 val. – Šei­mos die­na.

Mu­gės autobusas

Kny­gos bi­čiu­lių šie­met vėl lau­kia džiu­gi ži­nia – du au­to­bu­sai į mu­gę veš ne­mo­ka­mai nuo Ka­ted­ros aikš­tės iki „Li­tex­po“ ir at­gal. Tiks­lus au­to­bu­so tvar­ka­raš­tis – www.vil­niausk­ny­gu­mu­ge.lt

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.