Kultūra

2015.09.08 13:45

Kokie kultūros paminklai bus paskelbti valstybinės reikšmės?

Roberta Tracevičiūtė, lzinios.lt2015.09.08 13:45

Vals­ty­bi­nės reikš­mės is­to­ri­jos, ar­cheo­lo­gi­jos ir kul­tū­ros ob­jek­tų są­ra­šas tu­rė­tų pa­il­gė­ti ke­lias­de­šim­čia svar­biau­sių pa­mink­lų. Siū­lo­ma jį pa­pil­dy­ti ne tik vals­ty­bei, bet ir baž­ny­čiai bei pri­va­tiems as­me­nims nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čiu pa­vel­du, rašo lzinios.lt.

Vals­ty­bi­nės reikš­mės is­to­ri­jos, ar­cheo­lo­gi­jos ir kul­tū­ros ob­jek­tų są­ra­šas tu­rė­tų pa­il­gė­ti ke­lias­de­šim­čia svar­biau­sių pa­mink­lų. Siū­lo­ma jį pa­pil­dy­ti ne tik vals­ty­bei, bet ir baž­ny­čiai bei pri­va­tiems as­me­nims nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čiu pa­vel­du, rašo lzinios.lt.

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja siū­lo Vy­riau­sy­bei į Vals­ty­bi­nės reikš­mės is­to­ri­jos, ar­cheo­lo­gi­jos ir kul­tū­ros ob­jek­tų są­ra­šą įtrauk­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gis­tre esan­čius pa­mink­lus, rep­re­zen­tuo­jan­čius reikš­min­giau­sius Lie­tu­vos is­to­ri­nius lai­ko­tar­pius ir įvy­kius, vals­ty­bės kū­ri­mo­si rai­dą, ar­chi­tek­tū­ros sti­lius ir et­no­kul­tū­rą. Tei­gia­ma, kad tai leis­tų la­biau už­ti­krin­ti kul­tū­ros pa­mink­lų prie­ina­mu­mą vi­suo­me­nei ir iš­sau­go­ji­mą, su­teik­tų jų val­dy­to­jams iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę pre­ten­duo­ti į fi­nan­si­nę vals­ty­bės par­amą.

Nuo pi­lių iki Kry­žių kalno

Mi­nė­ta­me są­ra­še šiuo me­tu yra 17 pa­mink­lų. Ja­me – Vil­niaus Že­mu­ti­nės ir Aukš­tu­ti­nės pi­lių pa­sta­tai bei lie­ka­nos, Kau­no, Tra­kų pu­sia­sa­lio pi­lių lie­ka­nos, Me­di­nin­kų pi­lis, Užu­tra­kio dva­ro so­dy­ba, Chai­mo Fren­ke­lio vi­la Šiau­liuo­se, taip pat Jur­gai­čių, Do­man­tų pi­lia­kal­nis su gy­ven­vie­te, va­di­na­mas Kry­žių, Pi­lies kal­nu, Švent­kal­niu, Šiau­lių ra­jo­ne.

Į są­ra­šą įtrauk­tas Pre­zi­den­tū­ros rū­mų sta­ti­nių komp­lek­sas, Mi­nis­trų ka­bi­ne­to ir Lie­tu­vos ban­ko pa­sta­tai, Ka­ri­nin­kų ra­mo­vė, Mai­ro­nio (S. Si­ru­čio) rū­mai lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je, Kau­no vals­ty­bi­nis mu­zi­ki­nis tea­tras, Kau­no me­no mo­kyk­los rū­mai. Tarp ša­lies reikš­min­giau­sių kul­tū­ros ob­jek­tų įra­šy­ti ir Sig­na­ta­rų na­mai, taip pat bu­vę KGB rū­mai Vil­niu­je.

Nuo­sta­biau­sios bažnyčios

Są­ra­šą siū­lo­ma pa­pil­dy­ti Ver­kių, Lent­va­rio, Pa­eže­rių (Vil­ka­viš­kio r.), Bi­jo­tų (Ši­la­lės r.), Gel­gau­diš­kio (Ša­kių r.), Re­na­vo (Ma­žei­kių r.) dva­rų so­dy­bo­mis. Tarp reikš­min­giau­sų ob­jek­tų no­ri­ma įra­šy­ti ir Bir­žų pi­lį, Vil­niaus bei Kau­no ro­tu­šes, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pa­sta­tų komp­lek­są, Mies­to sa­lės rū­mus sos­ti­nė­je, Klai­pė­dos ka­rei­vi­nių komp­lek­są, Ža­lia­kal­nio fu­ni­ku­lie­rių, Alek­so­to fu­ni­ku­lie­riaus sta­ti­nių komp­lek­są.

Taip pat siū­lo­ma įtrauk­ti į są­ra­šą ke­lio­li­ka Baž­ny­čiai pri­klau­san­čių ob­jek­tų. Pa­vyz­džiui, Pra­nciš­ko­nų vie­nuo­ly­no an­samb­lį, Vil­niaus Šven­tų­jų Pra­nciš­kaus Asy­žie­čio, Ber­nar­di­no Sie­nie­čio bei Šv. Onos baž­ny­čių ir ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no sta­ti­nių an­samb­lį, Šv. Ste­po­no baž­ny­čią Vil­niu­je, Šv. apaš­ta­lų Pe­tro ir Po­vi­lo ar­ki­ka­ted­rą ba­zi­li­ką Kau­ne.

Sie­kia­ma, kad są­ra­še at­si­dur­tų ir Ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no an­samb­lis Kau­ne, Tel­šių ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no ir ku­ni­gų se­mi­na­ri­jos, Kre­tin­gos ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­no ir Vieš­pa­ties Ap­reiš­ki­mo Švč. Mer­ge­lei Ma­ri­jai baž­ny­čios, Ro­kiš­kio Šv. apaš­ta­lo evan­ge­lis­to Ma­to par­api­nės baž­ny­čios sta­ti­nių komp­lek­sai.

Bus pil­do­mas toliau

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Kul­tū­ros po­li­ti­kos de­par­ta­men­to Sau­go­mų te­ri­to­ri­jų ir pa­vel­do ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to Min­dau­go Žo­ly­no tei­gi­mu, Vals­ty­bi­nės reikš­mės is­to­ri­jos, ar­cheo­lo­gi­jos ir kul­tū­ros ob­jek­tų są­ra­šas iš es­mės ne­ga­li bū­tų baig­ti­nis. Nuo 2007 m., kai jis bu­vo su­da­ry­tas, iki da­bar įvy­ko reikš­min­gų po­ky­čių – da­lis pa­vel­do ob­jek­tų ga­vo kul­tū­ros pa­mink­lo sta­tu­są, at­si­sa­ky­ta įsta­ty­mo nuo­sta­tos dėl į są­ra­šą įtrauk­ti­nų ob­jek­tų vals­ty­bi­nės nuo­sa­vy­bės, par­eng­ti da­lies ob­jek­tų aps­kai­tos do­ku­men­tai. At­siž­vel­giant į tai są­ra­šas bus pil­do­mas da­bar ir at­ei­ty­je.

Anot M.Žo­ly­no, į są­ra­šą siū­lo­ma įtrauk­ti di­džiau­sią ver­tę tu­rin­čius kul­tū­ros pa­mink­lus, ge­riau­siai rep­re­zen­tuo­jan­čius at­ski­rus ar­chi­tek­tū­ros ir tech­ni­kos pa­vel­do rai­dos lai­ko­tar­pius. „Priė­mus nu­ta­ri­mo pro­jek­tą, at­si­ras prie­lai­dų už­ti­krin­ti į są­ra­šą įra­šy­tų kul­tū­ros pa­mink­lų iš­sau­go­ji­mą ir prie­ina­mu­mą vi­suo­me­nei. Šių kul­tū­ros pa­mink­lų val­dy­to­jai ga­lės pre­ten­duo­ti į fi­nan­si­nę vals­ty­bės par­amą“, – aiš­ki­no mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kas.

Pri­ori­te­ti­nės galimybės

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to (KPD) di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė tei­gia­mai ver­ti­na sie­kį iš­plės­ti mi­nė­tą są­ra­šą. Ji pri­mi­nė, kad ja­me esan­tys ar­ba į jį įtrauk­ti ke­ti­na­mi ob­jek­tai jau daug me­tų yra įra­šy­ti į Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­trą, Vy­riau­sy­bė juos yra pri­pa­ži­nu­si kul­tū­ros pa­mink­lais. „Tai reiš­kia, kad kal­ba­me apie mū­sų kul­tū­ros pa­vel­do per­lus, reikš­min­giau­sius na­cio­na­li­nės svar­bos kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus“, – pa­žy­mė­jo D. Var­nai­tė. Anot jos, iš vi­so, eks­per­tų ver­ti­ni­mais, Lie­tu­vo­je esa­ma apie 100 eli­ti­nių pa­vel­do ob­jek­tų, ku­rie ga­lė­tų bū­ti įtrauk­ti į šį są­ra­šą.

Pa­to­bu­li­nus įsta­ty­mą, vals­ty­bi­nės reikš­mės is­to­ri­jos, ar­cheo­lo­gi­jos ir kul­tū­ros ob­jek­tams su­tei­kia­mos tam ti­kros pri­ori­te­ti­nės ga­li­my­bės. „Jos vi­sų pir­ma nu­ma­to­mos per fi­nan­sa­vi­mą. Vy­riau­sy­bė ga­li pa­tvir­tin­ti spe­cia­lią fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką, ku­ri bus skir­ta iš­im­ti­nai šiems ob­jek­tams iš­sau­go­ti“, – aiš­ki­no D. Var­nai­tė. Pa­vyz­džiui, skirs­tant lė­šas kul­tū­ros ob­jek­tams tvar­ky­ti, pir­me­ny­bė ga­lė­tų bū­ti tei­kia­ma bū­tent vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tams.

D. Var­nai­tės tei­gi­mu, pri­ta­ru­si to­kiam są­ra­šui Vy­riau­sy­bė kar­tu pa­tvir­tin­tų tam ti­krą su­si­ta­ri­mą tarp spe­cia­lis­tų, vi­suo­me­nės, pa­vel­do val­dy­to­jų, ko­kie ob­jek­tai yra pri­ori­te­ti­niai ir ku­riuos, pa­vyz­džiui, su­si­da­rius eks­tre­ma­lioms si­tua­ci­joms, žūt­būt rei­kė­tų gel­bė­ti pir­muo­sius.

KPD di­rek­to­rė taip pat pa­brė­žė, kad gau­da­mi ga­li­my­bę pri­ori­te­ti­ne tvar­ka pre­ten­duo­ti į fi­nan­si­nę ir or­ga­ni­za­ci­nę par­amą, vals­ty­bi­nės reikš­mės ob­jek­tų val­dy­to­jai tu­rė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę at­si­ver­ti vi­suo­me­nei. „Ži­no­ma, dau­gu­ma jų tai jau yra pa­da­rę – vei­kia kul­tū­ros įstai­gos, sa­kra­li­niai ob­jek­tai, ku­rių du­rys at­vi­ros vi­suo­me­nei. Ta­čiau tu­rė­tų dar la­biau pa­di­dė­ti šių ob­jek­tų val­dy­to­jų at­sa­ko­my­bė“, – kal­bė­jo D. Var­nai­tė.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.