captcha

Jūsų klausimas priimtas

Palanga ruošia naują mokestį poilsiautojams

Ar­tė­jant eu­ro įve­di­mui vie­nin­te­lis Lie­tu­vos ku­ror­tas – Pa­lan­gos – nu­spren­dė ki­tą­met ne­di­din­ti va­di­na­mo­jo pa­gal­vės mo­kes­čio, ta­čiau poil­siau­to­jams ren­gia ki­to­kią staig­me­ną.
Poilsiautojai Palangoje, A. Vanagės (BFL) nuotr.
Poilsiautojai Palangoje, A. Vanagės (BFL) nuotr.

Ar­tė­jant eu­ro įve­di­mui vie­nin­te­lis Lie­tu­vos ku­ror­tas – Pa­lan­gos – nu­spren­dė ki­tą­met ne­di­din­ti va­di­na­mo­jo pa­gal­vės mo­kes­čio, ta­čiau poil­siau­to­jams ren­gia ki­to­kią staig­me­ną.

Pa­lan­go­je net svars­to­ma ga­li­my­bė vi­sai nai­kin­ti vie­nos nak­ties rink­lia­vą. Mat bū­si­mo­jo va­sa­ros se­zo­no iš­va­ka­rė­se pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti ap­link­ke­lį, o tuo­met – įves­ti mo­kes­tį už įva­žia­vi­mą į šią pa­jū­rio poil­sio oa­zę. No­rin­tie­ji pa­tek­ti į Pa­lan­gą leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu ti­kriau­siai tu­rės pa­klo­ti apie 10 li­tų, ar­ba 2–3 eu­rus. Ta­čiau dar ne­ap­sisp­ręs­ta, ar tai bus par­os, ar ki­to­kio lai­ko­tar­pio rink­lia­va. Už ją per me­tus Pa­lan­ga ti­ki­si gau­ti apie 5 mln. li­tų pa­ja­mų.

Su­ta­pi­mo korta

Nors Vy­riau­sy­bė yra užd­rau­du­si di­din­ti pa­slau­gų ir pre­kių kai­nas prieš eu­ro įve­di­mą ir po jo, Drus­ki­nin­kų ku­ror­tas, sve­čio nak­vy­nę šiuo me­tu ap­mo­kes­ti­nęs dviem li­tais, ki­tais me­tais už ją ims ly­giai eu­rą, t. y. be­veik pu­san­tro li­to bran­giau. Pa­gal­vės mo­kes­tį už­si­mo­jo di­din­ti ir Birš­to­nas. Jo me­rė Ni­jo­lė Dir­gin­čie­nė pra­si­ta­rė, jog pla­nuo­ja­ma įtei­sin­ti vie­no eu­ro inf­ras­truk­tū­ros rink­lia­vą.

Tik Pa­lan­gos val­džia va­kar ti­ki­no, kad įve­dus eu­rą poil­siau­to­jų šia­me ku­ror­te ki­še­nių dėl nak­vy­nės mo­kes­čio la­biau ne­tuš­tins. „Y­ra aiš­kus įsta­ty­mas pus­me­tį po eu­ro įve­di­mo ne­di­din­ti įkai­nių, to­dėl ir mes pa­gal­vės mo­kes­čio ne­kei­si­me. Kol kas jis liks toks pat – li­tas už Pa­lan­go­je pra­leis­tą nak­tį. Tik po Nau­jų­jų me­tų li­tą kon­ver­tuo­si­me į eu­ro cen­tus“, – LŽ aiš­ki­no Pa­lan­gos va­do­vas Ša­rū­nas Vait­kus.

Ta­čiau Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas LŽ ti­ki­no, kad dar bir­že­lį pri­im­tas spren­di­mas pa­di­din­ti pa­gal­vės mo­kes­tį iki 1 eu­ro tei­sės ak­tams ne­prieš­ta­rau­ja. "Sa­vi­val­dy­bė tu­ri tei­sę nu­sta­ty­ti vie­ti­nės rink­lia­vos dy­dį, ir tai nie­kaip ne­su­si­ję su eu­ro įve­di­mu. Drus­ki­nin­kuo­se ne­ren­ka­me jo­kių ki­to­kių mo­kes­čių: nei už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą, nei už įva­žia­vi­mą, o pa­sta­čius ma­ši­ną Pa­lan­gos cen­tre ten­ka pa­klo­ti net 6 li­tus už va­lan­dą“, – LŽ dės­tė R. Ma­li­naus­kas. Jo tei­gi­mu, Drus­ki­nin­kams rei­kia gau­ti pa­pil­do­mų pa­ja­mų mies­tui tvar­ky­ti ir rek­la­muo­ti. Da­bar kas­met su­ren­ka­mi apie 1,5 mln. li­tų už pa­gal­vės mo­kes­tį pa­nau­do­ja­mi ku­ror­tui gra­žin­ti ir rin­ko­da­rai, bet šių lė­šų, anot me­ro, ne­pa­kan­ka.

At­vyk­ti au­to­mo­bi­liu - prabanga

Tik Pa­lan­gos val­džia pa­ma­žu ren­gia­si lai­do­ti pa­gal­vės mo­kes­tį ir ku­ria nau­jos - įva­žia­vi­mo - rink­lia­vos pla­nus. „Pa­gal įsta­ty­mus ne­ga­li­ma už tą pa­tį im­ti dvie­jų mo­kes­čių, to­dėl pa­gal­vės mo­kes­tį už nau­do­ji­mą­si ku­ror­to inf­ras­truk­tū­ra teks nai­kin­ti ir įves­ti nau­ją. Jis bus įtei­sin­tas kaip įva­žia­vi­mo į sau­go­mą te­ri­to­ri­ją - pa­jū­rio juo­stą - rink­lia­va“, – LŽ sa­kė Pa­lan­gos me­ras.

Mi­nė­tą ap­link­ke­lį pla­nuo­ja­ma baig­ti ties­ti ki­tų me­tų pa­va­sa­rio pa­bai­go­je-va­sa­ros pra­džio­je, to­dėl ti­kė­ti­na, kad ir nau­jas įva­žia­vi­mo mo­kes­tis pa­si­tiks poil­siau­to­jus per pa­tį at­os­to­gų įkarš­tį - va­sa­rą. Anot Pa­lan­gos vi­ce­me­ro Sau­liaus Si­mės, šiuo me­tu in­ten­sy­viai dir­ba spe­cia­lis­tų dar­bo gru­pė. Jie aiš­ki­na­si įvai­rias įva­žia­vi­mo mo­kes­čio ad­mi­nis­tra­vi­mo ga­li­my­bes. „Dar ne­ži­no­me, ko­kio dy­džio bus šis mo­kes­tis. Gal 10 li­tų, gal 2, o gal 3 eu­rai. Taip pat ne­ap­sisp­ręs­ta, už ko­kį lai­ko­tar­pį bus mo­ka­ma. Juk poil­siau­to­jas ne­tu­rė­tų mo­kė­ti du kar­tus tą pa­čią die­ną, jei, pa­vyz­džiui, ne­ty­čia pa­mirš­tų ką nors, nu­spręs­tų iš­va­žiuo­ti ir vėl grįž­ti į Pa­lan­gą. To­dėl svars­to­me, jog tai ga­lė­tų bū­ti par­ą ga­lio­jan­tis mo­kes­tis“, - kal­bė­jo jis.

Ta­čiau pa­jū­rio ku­ror­to val­džia dėl įva­žia­vi­mo mo­kes­čio ka­te­go­riš­kai at­si­sa­ko pa­nai­kin­ti mo­ka­mą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą Pa­lan­gos gat­vė­se, tad ši rink­lia­va ir to­liau tuš­tins ra­tuo­tų poil­siau­to­jų ki­še­nes. Š. Vaik­tus yra už­si­mi­nęs, kad kai ku­rio­se mies­to da­ly­se prie jū­ros vie­tų ma­ši­noms ga­li ir ma­žė­ti. Pa­vyz­džiui, Vy­tau­to gat­vė­je. Jo­je no­ri­ma pa­lik­ti vie­nos kryp­ties eis­mą, o at­ei­ty­je – už­da­ry­ti ir vi­są gat­vę, pa­ver­čiant ją pės­čių­jų zo­na. „Pla­nuo­ja­me pa­to­gaus ir pi­gaus dau­giaaukš­čio ga­ra­žo prie Rą­žės upės sta­ty­bą, nes sie­kia­me, kad kuo ma­žiau au­to­mo­bi­lių už­kimš­tų ku­ror­to gat­ves“, – už­si­mi­nė Š. Vait­kus.

Ne­rin­gos sce­na­ri­jus?

Jau da­bar aiš­ku, kad įva­žia­vi­mas į Pa­lan­gą bus ap­mo­kes­tin­tas, o ke­lias užt­ver­tas tri­jo­se vie­to­se: prie se­no­jo plen­to va­žiuo­jant iš Klai­pė­dos Vy­tau­to gat­ve, prie „Va­na­gu­pės“ vieš­bu­čio komp­lek­so ir pa­grin­di­nė­je ar­te­ri­jo­je rie­dant nuo Šiau­lių plen­to.

„Cen­tri­nia­me įva­žia­vi­me tu­rė­tų bū­ti še­šios juo­stos: dvi – iš­va­žiuo­jan­tie­siems, ke­tu­rios – įva­žiuo­jan­tie­siems. Ta­čiau per va­sa­ros se­zo­no pi­ką šią tvar­ką bus ga­li­ma keis­ti. Tar­ki­me, sek­ma­die­niais ati­da­ry­si­me pen­kias juo­stas iš­va­žiuo­jan­tie­siems ir vie­ną - įva­žiuo­jan­tie­siems, o penk­ta­die­niais - prieš­in­gai. Taip pat bran­di­na­me pla­nus prie cen­tri­nio įva­žia­vi­mo į mies­tą pa­sta­ty­ti dau­giaaukš­tį ga­ra­žą. Žmo­nės, už sim­bo­li­nį mo­kes­tį pa­li­kę ja­me ma­ši­nas, vie­šuo­ju trans­por­tu ga­lės ne­mo­ka­mai pa­siek­ti Pa­lan­gos cen­trą“, – pa­sa­ko­jo S. Si­mė.

Pa­klaus­tas, kaip bus kon­tro­liuo­ja­mi vai­ruo­to­jai, vi­ce­me­ras pa­ti­ki­no, kad mo­kė­ti rei­kės tik ku­ror­to sve­čiams. „Vie­ti­niai už įva­žia­vi­mą ne­mo­kės. Ži­no­ma, ne­ga­lė­si­me ap­sid­raus­ti nuo Ne­rin­gos pa­vyz­džio, kai vie­ti­niais tam­pa ir va­sa­ros re­zi­den­ci­jas tu­rin­tys žmo­nės iš ki­tų mies­tų. Bet jiems teks dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, o Pa­lan­gai tai bus nau­din­ga, nes į mū­sų biu­dže­tą rei­kės mo­kė­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas.

S. Si­mė už­si­mi­nė ir apie tech­ni­nius įva­žia­vi­mo ap­mo­kes­ti­ni­mo as­pek­tus, ad­mi­nis­truo­jant įva­žia­vi­mo mo­kes­čio su­rin­ki­mą. „Ma­no­me, kad ke­lio­se įva­žia­vi­mo juo­sto­se bus ga­li­ma su­si­mo­kė­ti gry­nai­siais, kor­te­le. Ta­čiau pa­to­giau­sia bus su­mo­kė­ti iš anks­to elek­tro­ni­niu bū­du ar­ba nu­si­pirk­ti spe­cia­lų mo­kė­ji­mo ko­dą de­ga­li­nė­je. Prie­tai­sas prie užt­va­ro au­to­ma­tiš­kais nu­ske­nuos ko­dus, ir au­to­mo­bi­lis ga­lės įva­žiuo­ti“, – aiš­ki­no S. Si­mė.

Jis skai­čia­vo, kad da­bar pa­gal­vės mo­kes­čio su­ren­ka­ma vi­du­ti­niš­kai 700 tūkst. li­tų per me­tus, o įtei­si­nus įva­žia­vi­mo mo­kes­tį ku­ror­to biu­dže­tas kas­met pa­pil­nė­tų net 5 mln. li­tų. „Vi­si šie pi­ni­gai bus skir­ti tiems pa­tiems rei­ka­lams kaip ir pa­gal­vės mo­kes­tis: ku­ror­to inf­ras­truk­tū­rai ge­rin­ti, rek­la­mai, rin­ko­da­rai, ren­gi­niams. Na, da­lis lė­šų teks ir įva­žia­vi­mo mo­kes­tį ad­mi­nis­truo­jan­tiems dar­buo­to­jams“, – sa­kė Pa­lan­gos vi­ce­me­ras.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...