captcha

Jūsų klausimas priimtas

Darbo biržas atakuoja absolventai

Lie­tu­vos dar­bo bir­žą (LDB) užp­lū­do šim­tai ab­sol­ven­tų, šie­met bai­gu­sių uni­ver­si­te­tus. Aiš­kė­ja, kad mū­sų ša­ly­je su­nkiau­sia dar­bo ras­ti nau­jai par­eng­tiems tei­si­nin­kams, eko­no­mis­tams ir psi­cho­lo­gams. Leng­viau­siai įsi­dar­bi­na sta­ty­bų spe­cia­lis­tai, kom­piu­te­ri­nin­kai ir žur­na­lis­tai, rašo „Lietuvos žinios“.
Š. Mažeikos (BFL) nuotr.
Š. Mažeikos (BFL) nuotr.

Lie­tu­vos dar­bo bir­žą (LDB) užp­lū­do šim­tai ab­sol­ven­tų, šie­met bai­gu­sių uni­ver­si­te­tus. Aiš­kė­ja, kad mū­sų ša­ly­je su­nkiau­sia dar­bo ras­ti nau­jai par­eng­tiems tei­si­nin­kams, eko­no­mis­tams ir psi­cho­lo­gams. Leng­viau­siai įsi­dar­bi­na sta­ty­bų spe­cia­lis­tai, kom­piu­te­ri­nin­kai ir žur­na­lis­tai, rašo „Lietuvos žinios“.

Vi­sų duo­me­nų, kiek šie­met iš vi­so uni­ver­si­te­tus bai­gu­sių spe­cia­lis­tų ieš­ko dar­bo, LDB dar ne­tu­ri. Ta­čiau te­ri­to­ri­nių dar­bo bir­žų in­for­ma­ci­ja by­lo­ja, kad dar­bo ieš­kan­čių, bet tė­vy­nė­je jo ne­ran­dan­čių ab­sol­ven­tų – ne vie­nas tūks­tan­tis. Pa­brė­žia­ma, kad dip­lo­mą ga­vu­siam ma­te­ma­ti­kui šiuo me­tu leng­viau su­si­ras­ti dar­bą nei moks­lus ką tik bai­gu­siam tei­si­nin­kui.

Ti­kras antplūdis

Šiau­lių te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je jau už­va­kar bu­vo re­gis­tra­vę­si 147 dar­bo ieš­kan­tys šių­me­čiai uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tai. Pa­sak Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jos Ja­ni­nos Šiau­lie­nės, pir­mo­mis lie­pos mė­ne­sio die­no­mis į Šiau­lių aps­kri­ties dar­bo bir­žos sky­rius at­ei­da­vo iki 70 dip­lo­muo­tų jau­nų spe­cia­lis­tų, o da­bar kas­dien at­ei­na maž­daug po de­šimt. 23 šių­me­čiams ab­sol­ven­tams dar­bo bir­ža jau pa­dė­jo su­si­ras­ti dar­bą.

„Be­ne dau­giau­sia Šiau­liuo­se ir ap­lin­ki­niuo­se ra­jo­nuo­se dar­bo ieš­ko dai­lės, so­cia­li­nės pe­da­go­gi­kos, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo, tei­sės ir eko­no­mi­kos dip­lo­mus ga­vę jau­ni žmo­nės“, – LŽ tei­gė J. Šiau­lie­nė. Ji prog­no­za­vo, kad su­nkiau­siai dar­bą ras dai­li­nin­kai, eko­no­mis­tai ir tei­si­nin­kai.

Vil­niaus te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jo Al­fon­so Stra­vins­ko duo­me­ni­mis, sos­ti­nė­je ir šios te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos ap­tar­nau­ja­muo­se Vil­niaus aps­kri­ties re­gio­nuo­se dar­bo ieš­ko­jo 476 šių­me­čiai uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tai. Dau­gu­ma jų – psi­cho­lo­gai, ar­chi­tek­tai, vers­lo va­dy­bos ir vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo spe­cia­lis­tai. Dar­bo ieš­kan­čių­jų są­ra­šuo­se yra vos po vie­ną me­di­ci­nos bio­lo­gą ir me­di­ci­nos fi­zi­ką. Į dar­bo pa­ieš­kas kol kas lei­do­si tik ke­li pe­da­go­gai ir pa­vel­do­sau­gi­nin­kai. „Vil­niu­je šiuo me­tu su­nkiau­sia ras­ti dar­bą tei­si­nin­kams, dar­že­lių auk­lė­to­jams ir mo­ky­to­jams“, – tei­gė A. Stra­vins­kas.

Įvai­rių spe­cia­ly­bių atstovai

„Nuo sau­sio 1-osios Tel­šių te­ri­to­ri­nė dar­bo bir­ža su­lau­kė 69 šie­met uni­ver­si­te­tus bai­gu­sių jau­nų žmo­nių. Dėl pa­ly­gi­ni­mo no­riu pa­brėž­ti, kad į dar­bo bir­žą krei­pė­si vos sep­ty­ni jau­nuo­liai, šie­met bai­gę pro­fe­si­nes tech­ni­kos mo­kyk­las“, – LŽ sa­kė šios dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Juo­zas Auš­kal­nis. Anot jo, tarp ieš­kan­čių­jų dar­bo – įvai­rių spe­cia­ly­bių at­sto­vai.

„Tu­ri­me dar­bo ieš­kan­tį is­to­ri­ką, žur­na­lis­tą, gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą, taip pat jau­nuo­lį, bai­gu­sį ly­de­rys­tės stu­di­jas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te“, – pa­sa­ko­jo ve­dė­jas. Jis pa­brė­žė, kad be­dar­bis odon­to­lo­gas ar žur­na­lis­tas yra iš­im­tis, tad rei­kia ti­kė­tis, kad šie spe­cia­lis­tai dar­bą ras.

Kau­no te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je už­va­kar bu­vo už­si­re­gis­tra­vę 477 ša­lies uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tai. „Dau­gu­ma jų – bai­gu­sie­ji tei­sės, eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų, so­cia­li­nės pe­da­go­gi­kos ir vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo moks­lus. Taip pat re­gis­tra­vo­si ne­ma­žai ki­ne­zi­te­ra­pi­jos spe­cia­ly­bę įgi­ju­sių jau­nuo­lių“, – sa­kė šios dar­bo bir­žos Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­ja In­ga Bal­na­no­sie­nė.

Jos tei­gi­mu, į Kau­no te­ri­to­ri­nę dar­bo bir­žą krei­pė­si la­bai ne­daug bai­gu­sių­jų in­ži­ne­ri­jos moks­lus. Su­lauk­ta vos vie­no dar­bo ieš­kan­čio par­eng­to ma­te­ma­ti­ko ir vie­no fi­zi­ko. Anot ve­dė­jos, ne­sun­ku nu­ma­ny­ti, kad šie spe­cia­lis­tai dar­bo su­si­ras. Taip pat lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je ir Kau­no aps­kri­ty­je dar­bo ne­sun­ku gau­ti in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, lo­gis­ti­kos ir slau­gos spe­cia­lis­tams. Su­nkiau­siai dar­bą ran­da tei­si­nin­kai ir vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo spe­cia­lis­tai.

Ma­žai ką ga­li pasiūlyti

Pa­ne­vė­žio te­ri­to­ri­nė­je dar­bo bir­žo­je iki pir­ma­die­nio po­pie­tės su­lauk­ta 114 dar­bo ieš­kan­čių uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tų. Per­nai to­kiu pa­čiu me­tu Pa­ne­vė­žio te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos pa­da­li­niuo­se dar­bo ieš­ko­jo 392, už­per­nai – 454 uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tai.

Šios dar­bo bir­žos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Aud­ro­nė Bi­gu­zie­nė tei­gė, kad re­gis­truo­ja­si pa­čių įvai­riau­sių spe­cia­ly­bių dip­lo­mus ga­vę žmo­nės, tarp jų – psi­cho­lo­gai, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jai, mais­to tech­no­lo­gai ir ki­ti. „Ko ge­ro, per dar­bo bir­žos gy­va­vi­mo is­to­ri­ją mū­sų pa­da­li­ny­je nė­ra re­gis­tra­vę­sis nė vie­nas aukš­tuo­sius moks­lus bai­gęs žur­na­lis­tas ar gy­dy­to­jas,“ – pa­sa­ko­jo ji. A. Bi­gu­zie­nė prog­no­za­vo, kad su­nkiau­siai dar­bą ras lie­tu­vių kal­bos bei li­te­ra­tū­ros ir dai­lės spe­cia­ly­bių pe­da­go­gai. Darb­da­viai šiuo me­tu la­biau­siai ieš­ko trans­por­to bei sta­ty­bos in­ži­nie­rių.

Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos ieš­kan­čių­jų dar­bo są­ra­šuo­se šiuo me­tu yra 352 uni­ver­si­te­tų ab­sol­ven­tai. Pa­sak Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­jo Egi­di­jaus Pa­le­vi­čiaus, tarp jų do­mi­nuo­ja šie­met moks­lus bai­gę tarp­tau­ti­nio vers­lo ad­mi­nis­tra­vi­mo, vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo ir psi­cho­lo­gi­jos spe­cia­lis­tai. Šiuo me­tu dar­bo bir­ža te­ga­li pa­siū­ly­ti va­ly­to­jų, par­da­vė­jų, vai­ruo­to­jų ir su­vi­rin­to­jų dar­bą.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...