captcha

Jūsų klausimas priimtas

Birželis kainų pokyčiais nestebino

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, an­trą mė­ne­sį pa­skel­bęs 40 pa­grin­di­nių var­to­ji­mo kai­nų po­ky­čius per mė­ne­sį, nu­sta­tė ne­žy­mius, dau­giau­sia mais­to pre­kių, kai­nų pa­ki­ti­mus, bū­din­gus va­sa­ros se­zo­nui: daž­niau­siai var­to­ja­mų mais­to pre­kių kai­nos ke­liais cen­tais su­ma­žė­jo, ta­čiau bū­ta ir di­des­nių po­ky­čių, skelbia lzinios.lt.
V. Skaraičio (BFL) nuotr.
V. Skaraičio (BFL) nuotr.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, an­trą mė­ne­sį pa­skel­bęs 40 pa­grin­di­nių var­to­ji­mo kai­nų po­ky­čius per mė­ne­sį, nu­sta­tė ne­žy­mius, dau­giau­sia mais­to pre­kių, kai­nų pa­ki­ti­mus, bū­din­gus va­sa­ros se­zo­nui: daž­niau­siai var­to­ja­mų mais­to pre­kių kai­nos ke­liais cen­tais su­ma­žė­jo, ta­čiau bū­ta ir di­des­nių po­ky­čių, skelbia lzinios.lt.

La­biau­siai bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su ge­gu­že, dau­ge­liu at­ve­jų iki pu­sės li­to už ki­log­ra­mą pi­go ko­pūs­tai, ba­na­nai ir kiau­lie­na, o la­biau­siai bran­go žu­vies pro­duk­tai, jau­tie­na, po­mi­do­rai ir bu­ro­kė­liai. Dau­gu­ma pla­čiai var­to­ja­mų pre­kių ir pa­slau­gų bir­že­lį bu­vo ke­liais cen­tais pi­ges­ni nei ge­gu­žę.

Kaip ir anks­tes­nį mė­ne­sį, sta­tis­ti­nė in­for­ma­ci­ja bu­vo par­eng­ta re­mian­tis 18 mies­tų su­rink­tais kai­nų duo­me­ni­mis. Vi­du­ti­nėms maž­me­ni­nėms kai­noms aps­kai­čiuo­ti bu­vo už­re­gis­truo­tos 3 679 kai­nos 637 par­duo­tu­vė­se ir pa­slau­gų įmo­nė­se.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pa­žy­mi, kad mais­to ir ne mais­to pre­kių kai­nų ma­žė­ji­mui įta­ką da­rė pre­ky­bos įmo­nė­se tai­ky­tos nuo­lai­dos, o kai­nų di­dė­ji­mui – pre­kių kai­nų at­sta­ty­mas po ge­gu­žę tai­ky­tų nuo­lai­dų.

Var­to­ji­mo pre­kės ir pa­slau­gos kai­noms eu­ro įve­di­mo lai­ko­tar­piu ste­bė­ti bu­vo at­rink­tos at­siž­vel­giant į na­mų ūkių iš­lai­dų kon­kre­čioms var­to­ji­mo pre­kėms ar pa­slau­goms įsi­gy­ti da­lį bend­ro­se pi­ni­gi­nė­se var­to­ji­mo iš­lai­do­se, jų po­pu­lia­ru­mą, var­to­ji­mo re­gu­lia­ru­mą, vie­na­rū­šiš­ku­mą, kai­nų ki­ti­mo daž­nu­mą. Bu­vo at­rink­ti po­pu­lia­riau­si Lie­tu­vos rin­ko­je pre­kių ženk­lai ir pa­kuo­tės. Ne­bu­vo ste­bi­mos kai­nos tur­ga­vie­tė­se ir kai­mo vie­to­vių par­duo­tu­vė­se. Vi­du­ti­nės kai­nos bu­vo skai­čiuo­ja­mos kaip pa­pras­tas su­rink­tų kai­nų arit­me­ti­nis vi­dur­kis.

Ly­gin­da­mi pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų po­ky­čius, sta­tis­ti­kai nu­ro­dė du va­rian­tus: fak­ti­nes ir įpras­ti­nes kai­nas. Fak­ti­nė kai­na – tai ta, ku­ria var­to­to­jai su­mo­ka už pre­kę ar pa­slau­gą įskai­tant pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį, pre­ky­bos ant­kai­nį ir įvai­rias ak­ci­jas bei nuo­lai­das, o įpras­ti­nė – tai kai­na su ant­kai­niais ir mo­kes­čiais, bet be ak­ci­nių nuo­lai­dų.

Rugp­jū­čio vi­du­ry pla­nuo­ja­ma­me pa­skelb­ti są­ra­še bus ly­gi­na­mas jau žy­miai pla­tes­nis pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų są­ra­šas – ste­bi­mos jau ne 40, o 100 pa­va­di­ni­mų pre­kių bei pa­slau­gų rū­šių kai­nų.

Pa­grin­di­nių pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų 2014 m. ge­gu­žę ir bir­že­lį pa­ly­gi­ni­mas litais

Pre­kės ar pa­slau­gos pavadinimas

Vi­du­ti­nė faktinė

   

Vi­du­ti­nė įprastinė

   

Mais­to prekės

Gegužė

Birželis

Pokytis

Gegužė

Birželis

Pokytis

Jau­tie­nos kum­pis be kau­lo, kg

20,79

21,08

+0,29

21,32

21,13

-0,19

Kiau­lie­nos kum­pis su kau­lu, kg

11,69

11,60

-0,9

11,7

11,64

-0,06

Kiau­lie­nos šo­ni­nė su kau­lu, kg

10,4

10,38

-0,02

10,41

10,48

+0,07

Viš­čiu­kas broi­le­ris, kg

8,8

8,71

-0,09

9,03

8,89

-0,14

Ka­la­ku­tų krū­ti­nė­lių fi­lė, kg

26,51

26,46

-0,05

27,25

26,83

-0,42

Mal­ta kiau­lie­na, kg

10,99

10,83

-0,16

11,09

11,12

+0,03

Karš­tai rū­ky­ta kiau­lie­nos nu­ga­ri­nė be kau­lo, kg

24,41

24,07

-0,34

24,52

24,34

-0,18

Kep­ti viš­čiu­kų broi­le­rių ket­vir­čiai, kg

13,93

13,69

-0,24

14,17

13,97

-0,20

Gy­vas kar­pis, kg

12,01

12,01

0

12,01

12,01

0

Šal­dy­ta jū­ros ly­de­kos fi­lė, be odos, kg

15,11

15,17

+0,06

15,31

15,24

-0,07

Šal­tai rū­ky­ta skumb­rė, be gal­vos, kg

19,59

19,89

+0,30

20,07

20,10

+0,03

Sū­dy­ta sil­kė, su gal­va, kg

8,32

8,48

+0,16

8,58

8,49

-0,09

Ba­na­nai, kg

4,68

4,32

-0,36

4,84

4,55

-0,29

Apel­si­nai, kg

3,31

3,41

+0,10

3,55

3,60

+0,05

Obuo­liai, iki 8 cm skers­mens, kg

2,24

2,21

-0,03

2,35

2,35

0

Ža­lio­sios vy­nuo­gės, su sėk­lo­mis, kg

10,97

1,19

+0,14

11,24

11,38

+0,14

Po­mi­do­rai, kg

4,73

5,19

+0,46

5,13

5,28

+0,15

Plau­tos mor­kos, kg

1,96

1,92

-0,04

1,97

2,00

+0,03

Bu­ro­kė­liai, kg

1,48

1,96

+0,48

1,49

1,96

+0,50

Bal­ta­gū­žiai ko­pūs­tai, anks­ty­vie­ji, kg

3,27

2,39

-0,88

3,39

2,54

-0,85

Svo­gū­nai, kg

2,21

2,23

+0,02

2,21

2,35

+0,14

Anks­ty­vo­sios bul­vės, kg

2,8

2,46

-0,34

2,97

2,62

-0,35

Vė­ly­vo­sios bul­vės, kg

1,25

1,28

+0,03

1,27

1,29

+0,02

Rau­gin­ti ko­pūs­tai, fa­suo­ti, kg

3

3,04

+0,04

3

3,04

+0,04

Na­tū­ra­lus me­dus, kg

18,7

18,49

-0,21

18,77

18,70

-0,07

Smul­kus bal­ta­sis cu­krus, kg

3,44

3,28

-0,16

3,48

3,36

-0,12

Jo­duo­ta smul­ki drus­ka, kg

1,21

1,21

0

1,21

1,21

0

Ne mais­to prekės

.

.

.

.

.

.

Ben­zi­nas A-95, l

4,59

4,62

+0,03

4,59

4,62

+0,03

Dy­ze­li­nas, l

4,46

4,43

-0,03

4,46

4,43

-0,03

Su­skys­tin­tos au­to­mo­bi­li­nės du­jos, l

2,27

2,20

-0,07

2,27

2,20

-0,07

Virš­ki­ni­mą ge­ri­nan­tys vais­tai, 10 tablečių

9,21

8,86

-0,35

9,24

9,03

-0,21

Vais­tai nuo skaus­mo ir tem­pe­ra­tū­ros, 10 tablečių

1,17

1,21

+0,04

1,18

1,21

+0,03

Vais­tai nuo per­ša­li­mo ir gri­po simp­to­mų, 10 tablečių

22,57

22,73

+0,16

22,75

22,80

+0,05

Su­skys­tin­tos du­jos su pri­sta­ty­mu, 21 kg

71

70,88

-0,12

71

70,88

-0,12

Vie­ša­sis maitinimas

.

.

.

.

.

.

Viš­tie­nos krū­ti­nė­lės keps­nys su gar­ny­ru ka­vi­nė­je, 1 porcija

14,9

14,89

-0,01

14,9

14,89

-0,01

Juo­da ka­va ka­vi­nė­je, 1 puodelis

3,18

3,19

+0,01

3,18

3,19

+0,01

Paslaugos

.

.

.

.

.

.

Che­mi­nis vy­riš­ko kos­tiu­mo va­ly­mas, 1 paslauga

45,41

45,20

-0,21

45,41

45,42

+0,01

Mo­te­riš­kų ba­te­lių pa­kul­nių pa­ka­los pa­ka­li­mas, 1 pora

14,49

14,49

0

14,49

14,49

0

Vy­riš­kų pus­ba­čių pa­kul­nių pa­ka­los pa­ka­li­mas, 1 pora

17,61

17,61

0

17,61

17,61

0

Vien­kar­ti­nis va­žia­vi­mas leng­vuo­ju tak­si iki 5 km at­stu­mu die­ną, įskai­tant mo­kes­tį už įsė­di­mą, 1 važiavimas

11,64

11,62

-0,02

11,64

11,62

-0,02

Va­ka­ri­nis sean­sas ki­no tea­tre poil­sio die­no­mis, 1 bilietas

14,4

14,4

0

14,4

14,4

0

Šal­ti­nis: Sta­tis­ti­kos departamentas

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close