captcha

Jūsų klausimas priimtas

„Šaltas dušas“ atvėsino NT rinką

Bu­tai pen­kiuo­se di­džiau­siuo­se ša­lies mies­tuo­se jau ku­rį lai­ką brangs­ta, ir ženk­lų, kad kai­nų krei­vė ims leis­tis, ne­ma­ty­ti. Ta­čiau nuo už­ma­čių dras­tiš­kai kel­ti kainas par­da­vė­jus su­lai­kys ban­guo­jan­ti būs­tų pa­klau­sa, rašo „Lietuvos žinios“.
Š. Mažeikos (BFL) nuotr.
Š. Mažeikos (BFL) nuotr.

Bu­tai pen­kiuo­se di­džiau­siuo­se ša­lies mies­tuo­se jau ku­rį lai­ką brangs­ta, ir ženk­lų, kad kai­nų krei­vė ims leis­tis, ne­ma­ty­ti. Ta­čiau nuo už­ma­čių dras­tiš­kai kel­ti kainas par­da­vė­jus su­lai­kys ban­guo­jan­ti būs­tų pa­klau­sa, rašo „Lietuvos žinios“.

Par­duo­da­mi bu­tai pen­kiuo­se ša­lies did­mies­čiuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se ir Pa­ne­vė­žy­je – bir­že­lio mė­ne­sį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, pa­bran­go 4,4 pro­cen­to. Šiuos duo­me­nis pa­skel­bu­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) pa­slau­gų bend­ro­vė „O­ber-Haus“ tei­gia­mą me­ti­nį kai­nų po­ky­tį fik­suo­ja vi­suo­se Lie­tu­vos di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.

Ta­čiau to­kios apim­ties me­ti­nis kai­nų di­dė­ji­mas, „O­ber-Haus“ Ver­ti­ni­mo ir rin­kos ty­ri­mų de­par­ta­men­to va­do­vo Sau­liaus Va­go­nio tei­gi­mu, yra ga­na men­kas, to­dėl esą ne­gre­sia pa­vo­jus su­grįž­ti į 2007-ųjų pa­bai­gą, kai jos bu­vo pa­sie­ku­sios aukš­tu­mas. „Bu­tai pen­kiuo­se Lie­tu­vos did­mies­čiuo­se šian­dien kai­nuo­ja 38,5 proc. ma­žiau nei tuo me­tu. Pa­gal da­bar­ti­nius au­gi­mo tem­pus rei­kė­tų ne vie­nų me­tų, kad kai­nos pa­si­vy­tų bu­vu­sį ly­gį“, – LŽ sa­kė jis.

Nė­ra prie­žas­čių pigti

Par­duo­da­mų bu­tų bran­gi­mą pa­šne­ko­vas aiš­ki­no na­tū­ra­liais rin­kos veiks­niais. Kri­zės me­tais, kai kai­nos kri­to, būs­tų pa­siū­la bu­vo per­tek­li­nė, o šian­dien pa­klau­sa nuo ak­ty­vios pa­siū­los ne­at­si­lie­ka. Jos ak­ty­vu­mą at­spin­di ir bend­ro­vės „Ei­ka“ duo­me­nys: Vil­niu­je nau­jos sta­ty­bos bu­tų rin­ka an­trą­jį šių me­tų ket­vir­tį iš­au­go net 42 pro­cen­tais. Ją pa­pil­dė be­veik 1500 nau­jos sta­ty­bos bu­tų, tad da­bar jų skai­čius iš vi­so sie­kia apie 2450.

Anot S. Va­go­nio, pirk­ti NT gy­ven­to­jus ska­ti­na ge­rė­jan­ti eko­no­mi­ka ir rea­li jų fi­nan­si­nė pa­dė­tis, taip pat pa­lan­kios są­ly­gos sko­lin­tis. Net tie žmo­nės, ku­rie per kri­zę tu­rė­jo lė­šų in­ves­tuo­ti į NT, ta­čiau ne­da­rė to dėl smun­kan­čių kai­nų, šian­dien esą su­si­gun­do in­ves­ti­ci­nė­mis ga­li­my­bė­mis. Spe­cia­lis­to žo­džiais, šiuo me­tu vi­si ženk­lai ro­do, kad NT po tru­pu­tį brangs.

Bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su ge­gu­že, sos­ti­nė­je 1 kv. m per mė­ne­sį pa­bran­go 0,4 proc. (20 li­tų) ir pa­sie­kė 4431 li­tą už kvad­ra­ti­nį me­trą. Per me­tus kai­nos Vil­niu­je pa­ki­lo 7,1 proc., o nuo 2010 me­tų ge­gu­žės, kai bu­tai bu­vo pi­giau­si, – 11,2 proc., ar­ba 445 li­tais už kvad­ra­ti­nį me­trą.

Klai­pė­do­je ir Pa­ne­vė­žy­je bir­že­lį už­fik­suo­tas ati­tin­ka­mai 0,2 proc. ir 0,1 proc. mė­ne­si­nis kai­nų di­dė­ji­mas. Klai­pė­do­je 1 kv. m plo­to pa­bran­go 5 li­tais, iki 3381 li­to už kvad­ra­ti­nį me­trą, o Pa­ne­vė­žy­je – 1 li­tu, iki 1826 li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Kau­ne ir Šiau­liuo­se bu­tų kai­nos ne­ki­to, li­ko to­kios pat kaip ge­gu­žę – ati­tin­ka­mai 3235 li­tai ir 1939 li­tai už kvad­ra­ti­nį me­trą.

Su­lai­kys nuo įnorių

Žiul­je­nas Ga­lec­kas, bend­ro­vės „Re­max cen­tras“ va­do­vas, di­de­lių per­mai­nų NT rin­ko­je ar­ti­miau­siu me­tu ne­prog­no­zuo­ja, mat pa­sta­rie­ji mė­ne­siai – ge­gu­žė ir bir­že­lis – po re­kor­di­nio ba­lan­džio rin­kos da­ly­viams bu­vo it „šal­tas du­šas“. Va­sa­rą san­do­rių vi­suo­met su­da­ro­ma šiek tiek ma­žiau, bet to­kio rin­kos at­ša­li­mo nie­kas ne­si­ti­kė­jo. Ba­lan­džio mė­ne­sį Vil­niu­je par­duo­da dau­giau kaip 900 bu­tų – tiek daug san­do­rių per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus nė­ra bu­vę su­da­ry­ta, ir tai vei­kiau pri­me­na 2007-uo­sius. Ta­čiau ge­gu­žę jų skai­čius su­si­trau­kė iki maž­daug 700, o bir­že­lį sie­kė per 600.

„To­kios ten­den­ci­jos ste­bi­mos ir Ame­ri­ko­je, ir Ang­li­jo­je, ir dau­ge­ly­je ki­tų ša­lių. Va­di­na­si, vi­sos kal­bos apie vėl pu­čia­mą NT rin­kos bur­bu­lą ir bū­si­mą kai­nų ki­li­mą at­šal­dė rin­ką. Gal­būt kai ku­rie par­da­vė­jai nu­spren­dė pa­lauk­ti ge­res­nių lai­kų, jei nė­ra bū­ti­ny­bės par­duo­ti būs­to tuoj pat. Pats su­si­dū­riau su ne vie­nu at­ve­ju, kai par­da­vė­jai nu­trau­kė de­ry­bas, nes nu­spren­dė luk­te­lė­ti di­des­nių kai­nų. Tie­sa, toks el­ge­sys kar­tais la­bai nai­vus. Juk jei žmo­gus pla­nuo­ja ne­sku­bė­ti ir bu­tą par­duo­ti bran­giau, vė­liau jis nau­ją būs­tą pirks už di­des­nę kai­ną. Daž­nas ma­no, kad bus gud­res­nis už vi­sus ir kur nors ras pi­gų va­rian­tą, ku­rio ne­ra­do ki­ti“, – kal­bė­jo Ž. Ga­lec­kas.

Nors ke­lių mė­ne­sių at­ša­li­mas rin­ko­je pa­si­tai­ko daž­nai, o gy­ven­to­jų en­tu­ziaz­mas, anot jo, il­gai ne­trun­ka su­grįž­ti, vis dėl­to ba­lan­dį fik­suo­tas san­do­rių bu­mas var­gu ar pa­si­kar­tos. Tuo me­tu san­do­rių skai­čiaus svy­ra­vi­mai tu­rė­tų nu­ra­min­ti par­da­vė­jų ais­tras ir at­gra­sy­ti juos nuo ne­pa­ma­tuo­to kai­nų kė­li­mo.

Me­ti­nis par­duo­da­mų bu­tų kai­nų po­ky­tis, proc.*

  Senos statybos Naujos statybos
Vilnius 9,5 5
Kaunas      0,6 0,2
Klaipėda   2,6 0,5


 

 

 

* 2014 me­tų bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su 2013-ųjų bir­že­liu.

Me­ti­nis bu­tų kai­nų po­ky­tis (proc.)*

Vil­nius~7,1

Kau­nas~0,4

Klai­pė­da~1,8

Šiau­liai~3,3

Pa­ne­vė­žys~2,7

* 2014 me­tų bir­že­lį, pa­ly­gin­ti su 2013-ųjų birželiu

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...