captcha

Jūsų klausimas priimtas

Lietuvos paštas didins siuntų apimtį

Lie­tu­vos pa­štas, bir­že­lio 19 die­ną pa­si­ra­šęs par­tne­rys­tės su­tar­tį su Ki­ni­jos kur­je­rių bend­ro­ve „S. F. Exp­ress“, ti­ki­si jau ki­tais ge­ro­kai pa­di­din­ti siun­tų iš Ki­ni­jos į Lie­tu­vą, ki­tas ES vals­ty­bes ir Ru­si­ją bei Bal­ta­ru­si­ją apim­tį, rašo „Lietuvos žinios“.
T. Lukšio (BFL) nuotr.
T. Lukšio (BFL) nuotr.

Lie­tu­vos pa­štas, bir­že­lio 19 die­ną pa­si­ra­šęs par­tne­rys­tės su­tar­tį su Ki­ni­jos kur­je­rių bend­ro­ve „S. F. Exp­ress“, ti­ki­si jau ki­tais ge­ro­kai pa­di­din­ti siun­tų iš Ki­ni­jos į Lie­tu­vą, ki­tas ES vals­ty­bes ir Ru­si­ją bei Bal­ta­ru­si­ją apim­tį, rašo „Lietuvos žinios“.

Kol iš Ki­ni­jos dar ne­grį­žo Lie­tu­vos pa­što va­do­vai, apie su­tar­ties de­ta­les ne­kal­ba­ma, ta­čiau pla­nuo­ja­ma, kad vien šie­met iš Ki­ni­jos per Lie­tu­vą bus ga­be­na­ma apie 1,5 mln. siun­tų dau­giau, o 2015 me­tais – apie 3 mi­li­jo­nus. Pa­sak Lie­tu­vos pa­što

„Lie­tu­vos pa­što par­tne­rys­tė su Ki­ni­jo­je vei­kian­čio­mis kur­je­rių ir siun­tų bend­ro­vė­mis yra svar­bus žings­nis vi­sa­pu­siš­kai iš­nau­do­jant mū­sų ša­lies po­ten­cia­lą – juk dėl pa­to­gios geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ir ge­rai iš­plė­to­tos trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros esa­me itin pa­trauk­li tarp­tau­ti­nės ko­res­pon­den­ci­jos tran­zi­to vals­ty­bė. Ne­abe­jo­ju, kad šis bend­ra­dar­bia­vi­mas pa­dės Lie­tu­vai tap­ti vie­nos di­džiau­sių pa­sau­lio rin­kų, Ki­ni­jos var­tais į Eu­ro­pą“, – sa­kė su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras, Lie­tu­vos pa­što val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ari­jan­das Šliu­pas.

Pa­sak jo, Ki­ni­jos elek­tro­ni­nės pre­ky­bos rin­ka yra di­džiau­sia Azi­jo­je ir vie­na di­džiau­sių pa­sau­ly­je. Spar­tus rin­kos au­gi­mas bei au­gan­ti ve­ža­mų siun­tų apim­tis ska­ti­na Ki­ni­jos bend­ro­ves ieš­ko­ti bū­dų, kaip sau­giai ir grei­tai pri­sta­ty­ti siun­tas ir į Eu­ro­pos ša­lis, ku­rio­se pre­ky­ba in­ter­ne­tu taip pat spar­čiai po­pu­lia­rė­ja.

Lie­tu­vos pa­što ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Li­na Min­de­rie­nė pra­ne­ši­me spau­dai pa­žy­mė­jo, kad už­sie­nio par­tne­riai ypač ver­ti­na Lie­tu­vos pa­što tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę bei lanks­tu­mą, ge­bė­ji­mą pa­teik­ti uni­ka­lių spren­di­mų grei­tam ir sau­giam siun­tų pri­sta­ty­mui. „Stip­rin­da­mi po­zi­ci­jas vie­no­je di­džiau­sių pa­sau­lio rin­kų, at­ve­ria­me nau­jų ga­li­my­bių to­les­nei Lie­tu­vos pa­što plė­trai ir apy­var­tos aug­ti“, – tei­gė ji.

Prie Lie­tu­vos pa­što ir „S. F. Exp­ress“ pro­jek­to pri­si­dė­jo ir Kau­no trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­ja „Hop­trans“. Be to, bir­že­lio pra­džio­je Lie­tu­vos pa­štas siun­tų ga­be­ni­mo su­tar­tį pa­si­ra­šė su ir­gi vals­ty­bės val­do­ma AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, tad siun­tos įvai­rio­mis kryp­ti­mis bus ga­be­na­mos ir ge­ro­kai pi­ges­nes nei oro trans­por­tas pa­slau­gas tei­kian­čiais ge­le­žin­ke­liais.

„S.F. Exp­ress“ yra vie­na pir­mau­jan­čių Ki­ni­jos kur­je­rių pa­slau­gų bend­ro­vių, tei­kian­čių pa­slau­gas Ki­ni­jo­je ir ki­to­se Azi­jos vals­ty­bė­se, taip pat JAV ir Aus­tra­li­jo­je. Šių me­tų ge­gu­žę Lie­tu­vos pa­štas ta­po ir Ki­ni­jos rin­ko­je vei­kian­čios tarp­tau­ti­nės lo­gis­ti­kos bei trans­por­to bend­ro­vės CLE­VY par­tne­re. Ši Pe­ki­ne įsi­kū­ru­si kon­sul­ta­ci­jų ir vers­lo pa­slau­gų įmo­nė Ki­ni­jos bend­ro­vėms pa­de­da plė­to­ti tarp­tau­ti­nį vers­lą. CLE­VY dir­ba su to­kio­mis kom­pa­ni­jo­mis kaip „A­li­ba­ba Group“, vie­na di­džiau­sių pa­sau­ly­je elek­tro­ni­nės pre­ky­bos vers­lo plat­for­mų, ku­rios siun­tos su­da­ro apie 60 proc. Ki­ni­jo­je pri­sta­to­mų siun­tų.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close