captcha

Jūsų klausimas priimtas

Daugiabučiai šilumą gaus pagal normas

Vy­riau­sy­bė, pri­ta­ru­si siū­ly­mui nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lų ši­lu­mos su­var­to­ji­mo kie­kį dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, at­vė­rė ke­lią dar vie­nai prie­mo­nei, ku­ri ska­tins se­nų dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mą.
A. Ufarto (BFL) nuotr.
A. Ufarto (BFL) nuotr.

Vy­riau­sy­bė, pri­ta­ru­si siū­ly­mui nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lų ši­lu­mos su­var­to­ji­mo kie­kį dau­gia­bu­čiuo­se na­muo­se, at­vė­rė ke­lią dar vie­nai prie­mo­nei, ku­ri ska­tins se­nų dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mą.

Dau­giau nei prieš pus­me­tį įsi­ga­lio­jęs nu­ta­ri­mas ne­kom­pen­suo­ti šil­dy­mo iš­lai­dų se­ny­vo am­žiaus žmo­nėms, prieš­ta­rau­jan­tiems jų gy­ve­na­mo­jo na­mo mo­der­ni­za­vi­mui, ne­ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, bu­vo re­zul­ta­ty­vus. Bent taip tei­gia dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­jek­tus ad­mi­nis­truo­jan­čios ir fi­nan­suo­jan­čios įstai­gos.

Da­bar Vy­riau­sy­bė siū­lo, kad Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­ja nu­sta­ty­tų mak­si­ma­lų ši­lu­mos su­var­to­ji­mo kie­kį dau­gia­bu­čiuo­se – mak­si­ma­lią me­ti­nę ši­lu­mos su­var­to­ji­mo nor­mą bu­tams ir ki­toms pa­tal­poms.

Ši­lu­mą nor­muos

Mak­si­ma­lios ši­lu­mos su­var­to­ji­mo nor­mos bū­tų tai­ko­mos nu­sta­tant ne­efek­ty­viai ener­gi­ją var­to­jan­čius dau­gia­bu­čius. Val­dy­to­jus tų na­mų, ku­rie 20 proc. vir­ši­ja nor­mas, sa­vi­val­dy­bės įpa­rei­go­tų per dve­jus me­tus su­ma­žin­ti ši­lu­mos su­var­to­ji­mą.

Mak­si­ma­lios ši­lu­mos nor­mos bū­tų nu­sta­ty­tos nuo 2015 me­tų sau­sio 1 die­nos, o įpa­rei­go­ji­mai tau­py­ti – nuo 2016-ųjų. Toks Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­tas bus tei­kia­mas Sei­mui.

Pa­sak ap­lin­kos mi­nis­tro Va­len­ti­no Ma­zu­ro­nio, sie­kia­ma įves­ti bend­rus stan­dar­tus. „Pir­miau­sia no­ri­me įpa­rei­go­ti Kai­nų ko­mi­si­ją nu­sta­ty­ti mak­si­ma­lias ši­lu­mos su­var­to­ji­mo nor­mas dau­gia­bu­čiams, tai yra nu­brėž­ti tar­si ri­bą, ku­rią vir­ši­jęs na­mas bū­tų lai­ko­mas ener­giš­kai ne­efek­ty­vus, net jau tra­giš­kas. Kaip yra ava­ri­niai pa­sta­tai, taip ši­lu­mos su­nau­do­ji­mo po­žiū­riu tai ir­gi bus ava­ri­niai na­mai“, – kal­bė­jo V. Ma­zu­ro­nis.

Mi­nis­tras aiš­ki­no kol kas ne­ga­lįs pa­sa­ky­ti, kiek Lie­tu­vo­je yra to­kių „už­ri­bio“ pa­sta­tų, nes Kai­nų ko­mi­si­ja dar nė ne­nus­ta­tė, koks mak­si­ma­lus bus ener­gi­jos su­var­to­ji­mas. Bet jis pa­ti­ki­no, jog tai ne­reiš­kia prie­var­ti­nės re­no­va­ci­jos. „Ska­ti­na­ma ener­giš­kai ava­ri­nius pa­sta­tus su­tvar­ky­ti iki mi­ni­ma­lių rei­ka­la­vi­mų“, – pri­dū­rė V. Ma­zu­ro­nis.

Mi­nis­tras ne­slė­pė, kad tuos, ku­rie ne­su­tiks tvar­ky­ti na­mų, nu­ma­to­ma baus­ti.

Nie­ko ypatingo

„Nie­ko ypa­tin­go, tik bus su­griež­tin­ta at­sa­ko­my­bė dau­gia­bu­čių sa­vi­nin­kams, ku­rių na­mai su­nau­do­ja per daug ši­lu­mos. Jų ad­mi­nis­tra­to­riai bus la­biau spau­džia­mi ap­šil­tin­ti val­do­mus pa­sta­tus“, – Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą pa­pil­dy­ti Ši­lu­mos ūkio įsta­ty­mą LŽ ko­men­ta­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos kon­sul­tan­tų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Val­das Lu­ko­še­vi­čius.

Anot jo, nie­kas ne­si­gin­či­ja, kad Lie­tu­vo­je rei­kia ma­žin­ti ši­lu­mos ener­gi­jos su­var­to­ji­mą, ta­čiau ne­ga­li­ma žmo­nių vers­ti to da­ry­ti, to­dėl at­sa­ko­my­bę nu­spręs­ta per­mes­ti dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­to­riams. „Sie­kiant su­ma­žin­ti ši­lu­mos var­to­ji­mą ne­bū­ti­na įgy­ven­din­ti stam­bų re­no­va­ci­jos pro­jek­tą. Yra daug pi­ges­nių prie­mo­nių tai pa­siek­ti: ap­šil­tin­ti dau­gia­bu­čio sie­nas, sto­gą, pa­keis­ti du­ris, lan­gus, ga­lų ga­le pa­ly­gin­ti ne­bran­gu at­nau­jin­ti net na­mo šil­dy­mo sis­te­mą, ku­rią dėl įvai­rių prie­žas­čių iš­ba­lan­sa­vus vir­šu­ti­niai aukš­tai šil­do orą, o apa­ti­niuo­se rei­kia vaikš­čio­ti ap­si­vil­kus kai­li­nius. Tai tu­rė­tų rū­pė­ti na­mo ad­mi­nis­tra­to­riui“, – pa­brė­žė V. Lu­ko­še­vi­čius. Jis pri­pa­ži­no, kad tau­pant ener­gi­ją ir su­ma­ži­nus ši­lu­mos tie­ki­mą iki Kai­nų ko­mi­si­jos nu­sta­ty­tų nor­mų, apa­ti­niai dau­gia­bu­čių aukš­tai ga­li šal­ti.

Ta­čiau na­mo ad­mi­nis­tra­to­riaus at­sa­ko­my­bė te­be­lie­ka tik teo­ri­nė: jis iš­ra­šys sąs­kai­tas bu­tų sa­vi­nin­kams, o jei rei­kės ką nors re­mon­tuo­ti – pa­keis­ti laip­ti­nės lan­gus, du­ris ar sto­gą, – ati­tin­ka­mo­mis su­mo­mis pa­di­dins sąs­kai­tas už eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­das. Šiuo at­ve­ju ga­li­ma leng­vai prog­no­zuo­ti konf­lik­tą ne tik tarp jau­nų ir pen­si­nio am­žiaus to pa­ties dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų, bet ir tarp gy­ve­nan­čių­jų pir­muo­se bei vir­šu­ti­niuo­se aukš­tuo­se: nu­gy­ven­tuo­se na­muo­se už šil­dy­mą vi­si daž­niau­siai mo­ka vie­no­dai pa­gal ši­lu­mos skai­tik­lio na­mo įva­de rod­me­nis, ne­at­siž­vel­giant į tai, ko­kia tem­pe­ra­tū­ra yra bu­te.

Pa­sak V. Lu­ko­še­vi­čiaus, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu nu­spręs­ta „iš­gau­dy­ti“ dau­gia­bu­čius, ku­riems bū­ti­nas bent šioks toks re­mon­tas. „Tie na­mai daug­maž ži­no­mi. Jų gy­ven­to­jai už ši­lu­mą mo­ka tiek, kiek su­nau­do­ja na­mas, nes taip yra įpra­tę, nors žmo­nių su­mo­ka­mos su­mos – įspū­din­gos, ati­man­čios ga­li­mas iš­lai­das ki­tiems, ne ma­žiau svar­biems gy­ve­ni­me da­ly­kams“, – sa­kė ši­lu­mi­nės ener­ge­ti­kos kon­sul­tan­tas.

Ga­li­ma ir kitaip

Tur­tin­ges­nės ir gal­būt ge­riau eko­no­mi­ką iš­ma­nan­čios vals­ty­bės el­gia­si ki­taip. Jos ne tik ne­už­krau­na sa­vo gy­ven­to­jų įsi­pa­rei­go­ji­mais, bet ir pa­čios pa­de­da. Pa­vyz­džiui, ne­pa­no­ręs bū­ti įvar­dy­tas lie­tu­vis, gy­ve­nan­tis Aus­tri­jo­je, LŽ pa­sa­ko­jo, kad gy­ve­na­mie­ji na­mai šio­je ša­ly­je re­no­vuo­ja­mi sa­vi­val­dy­bių sąs­kai­ta. Ma­ža to, jų gy­ven­to­jams esą net su­mo­ka­ma už lai­ki­nus ne­pa­to­gu­mus – juk rei­kia pers­ta­ty­ti bal­dus, perk­li­juo­ti ap­mu­ša­lus ar per­da­žy­ti sie­nas, ga­lų ga­le pa­pil­do­mai iš­plau­ti grin­dis.

V. Lu­ko­še­vi­čiaus tai vi­sai ne­nus­te­bi­no: „Taip el­gia­ma­si ne vie­no­je tur­tin­go­je ša­ly­je. Ma­žes­nis ener­gi­jos var­to­ji­mas pir­miau­sia yra vals­ty­bės in­te­re­sas. Šiems tiks­lams su­da­ro­mi spe­cia­lūs fon­dai, tai­gi sa­vi­val­dy­bėms to­kių dar­bų fi­nan­sa­vi­mas ne ka­žin ką ir kai­nuo­ja.“

Lie­tu­vo­je tais fon­dais ga­lė­tų tap­ti ir va­di­na­mo­sios eksp­loa­ta­vi­mo iš­lai­dos, apie ku­rių pa­skir­tį da­bar ži­no ne­bent tik jų ad­mi­nis­tra­to­riai.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...