captcha

Jūsų klausimas priimtas

Kitos savaitės susitikimas dėl MMA žada naują mūšį

Dau­gu­ma po­li­ti­kų, darb­da­vių ir prof­są­jun­gos su­tin­ka, kad jau pri­bren­do rei­ka­las kils­te­lė­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą (MMA). Ta­čiau su­in­te­re­suo­tos ša­lys kol kas ne­su­ta­ria, kiek ir nuo ka­da ji ga­lė­tų di­dė­ti. Daug gin­čų ke­lia ir da­lies vers­lo rei­ka­la­vi­mas ra­jo­nuo­se, ku­riuo­se vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis yra ma­žes­nis, nu­sta­ty­ti ir ma­žes­nę MMA, rašo „Lietuvos žinios“.
A. Ufarto (BFL) nuotr.
A. Ufarto (BFL) nuotr.

Dau­gu­ma po­li­ti­kų, darb­da­vių ir prof­są­jun­gos su­tin­ka, kad jau pri­bren­do rei­ka­las kils­te­lė­ti mi­ni­ma­lią mė­ne­sio al­gą (MMA). Ta­čiau su­in­te­re­suo­tos ša­lys kol kas ne­su­ta­ria, kiek ir nuo ka­da ji ga­lė­tų di­dė­ti. Daug gin­čų ke­lia ir da­lies vers­lo rei­ka­la­vi­mas ra­jo­nuo­se, ku­riuo­se vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis yra ma­žes­nis, nu­sta­ty­ti ir ma­žes­nę MMA, rašo „Lietuvos žinios“.

Ki­tą sa­vai­tę su­pla­nuo­tam Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­džiui bus pa­teik­ti dar­bo gru­pės, ku­rio­je dir­bo prof­są­jun­gų, darb­da­vių ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vai, par­eng­ti siū­ly­mai dėl MMA di­di­ni­mo. Grei­čiau­siai bus siū­lo­ma, kad šių me­tų pa­bai­go­je ar nuo 2015-ųjų „mi­ni­mu­mas“ ūg­te­lė­tų 100 li­tų, iki 1100 li­tų po­pie­riu­je.

Prof­są­jun­gų at­sto­vai rei­ka­laus nu­ma­ty­ti MMA di­di­ni­mo eta­pus. Jie no­rė­tų, kad ki­tų me­tų pa­va­sa­rį ar an­trą­jį pus­me­tį „mi­ni­mu­mas“ pa­siek­tų 350 eu­rų (apie 1210 li­tų), o nuo 2016-ųjų – dar dau­giau. Darb­da­vių at­sto­vai pa­žy­mi, kad MMA di­di­ni­mas tu­ri pri­klau­sy­ti nuo ob­jek­ty­vių ro­dik­lių ir kri­te­ri­jų.

Vie­no eta­po neužteks

Dar­bo gru­pė­je dir­bęs Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos at­sto­vas Alek­sand­ras Po­so­cho­vas pa­žy­mė­jo, kad dėl bū­ti­ny­bės di­din­ti MMA su­ta­rė vi­sos ša­lys. Jis ti­ki­si, kad Tri­ša­lei ta­ry­bai bus pa­teik­tas siū­ly­mas „mi­ni­mu­mą“ di­din­ti dviem eta­pais. Pa­vyz­džiui, nuo spa­lio 1 die­nos – 100 li­tų. Ki­tų me­tų ko­vo ar ba­lan­džio mė­ne­sį, A. Po­so­cho­vo ma­ny­mu, MMA tu­rė­tų bū­ti kils­te­lė­ta iki 350 eu­rų. Ta­čiau tai esą de­ry­bų klau­si­mas.

Kal­bant apie MMA di­di­ni­mo po­li­ti­ką aps­kri­tai, pa­sak prof­są­jun­gų at­sto­vo, dar­bo gru­pė­je su­tar­ta, kad „mi­ni­mu­mas“ tu­rė­tų bū­ti per­žiū­ri­mas at­siž­vel­giant į tam ti­krus ro­dik­lius, pa­vyz­džiui, dar­bo na­šu­mą, skur­do ly­gį, vi­du­ti­nį at­ly­gi­ni­mą. „Vi­sa tai su­dė­jus, du kar­tus per me­tus Tri­ša­lė ta­ry­ba tu­rė­tų įver­tin­ti, kiek MMA ati­tin­ka esa­mus kri­te­ri­jus, ir nu­spręs­ti: kel­ti ją ar ne“, – aiš­ki­no A. Po­so­cho­vas.

Lie­tu­vos dar­bo fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Sva­jū­nas And­riu­lis sa­kė, kad pir­miau­sia rei­kia su­lauk­ti spren­di­mo dėl MMA di­di­ni­mo 100 li­tų. „Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je dar vis­ko ga­li bū­ti. Smul­kie­ji vers­li­nin­kai ir dėl to ga­li prieš­ta­rau­ti“, – pa­žy­mė­jo jis. Ta­čiau svars­ty­ti apie to­les­nę „mi­ni­mu­mo“ di­di­ni­mo pers­pek­ty­vą, anot S. And­riu­lio, bū­ti­na. Jis taip pat no­rė­tų, kad ki­tą­met MMA pa­siek­tų bent 350 eu­rų, o 2016-ųjų – 370 eu­rų (apie 1280 li­tų).


Pa­sku­ti­nis „turgus“

Dar­bo gru­pė­je taip pat dir­bęs Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos (LVDK) pre­zi­diu­mo na­rys Vy­tau­tas Vid­man­tas Zim­nic­kas sa­kė, kad iš pri­nci­po su­tar­ta, jog tai tu­ri bū­ti pa­sku­ti­nis kar­tas, kai MMA ke­lia­ma „tur­gaus pri­nci­pu“ – kas dau­giau duos ar­ba kas ku­rį pa­veiks ar­gu­men­tais.

Darb­da­vių at­sto­vas abe­jo­ja, kad MMA ga­lė­tų di­dė­ti jau nuo spa­lio. „Gir­džiu Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją, kad ji nė­ra pa­si­ruo­šu­si. Gal­būt prof­są­jun­gos šiek tiek sku­ba, vis dėl­to tri­ša­lis su­si­ta­ri­mas yra tri­jų ša­lių“, – tei­gė jis. Taip pat V. V. Zim­nic­kas pa­žy­mė­jo, kad ne­bu­vo spren­džia­ma, kiek mi­ni­ma­li al­ga ga­lė­tų di­dė­ti vė­liau. „Ta­čiau no­ri­me, kad ji ga­lė­tų bū­ti per­žiū­ri­ma du kar­tus per me­tus, pa­gal Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to pa­teik­tus skai­čius, in­for­ma­ci­ją. O 330 ar 350 eu­rų – tai jau tur­gus. Tu­ri­me iš­ei­ti iš ob­jek­ty­vių ro­dik­lių ir kri­te­ri­jų“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

V. V. Zim­nic­kas pa­brė­žė, kad darb­da­biai iš­sa­kė po­zi­ci­ją, kad di­di­nant MMA bū­tų at­siž­vel­gia­ma į re­gio­nų ir at­ski­rų vers­lo ša­kų ga­li­my­bes. Be to, jo nuo­mo­ne, vien mi­ni­ma­lios al­gos kė­li­mas, ne­per­žiū­rint ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio (NPD), ne­duos ge­riau­sio efek­to. „Siū­ly­si­me ke­liant mi­ni­ma­lią al­gą di­din­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­ją da­lį, kad rea­lios žmo­nių pa­ja­mos bū­tų di­des­nės“, – tvir­ti­no darb­da­vių at­sto­vas.

Pa­sak LVDK ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Da­no Ar­laus­ko, kon­fe­de­ra­ci­ja pri­ėmė spren­di­mą de­rė­tis dėl „mi­ni­mu­mo“ kė­li­mo su są­ly­ga, kad bus nu­ma­ty­tos iš­ly­gos kai ku­riems re­gio­nams, vers­lo ša­koms ir dar­buo­to­jų gru­pėms. No­ri­ma, kad kai ku­riuo­se ra­jo­nuo­se, kur ma­žes­nis vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis, bū­tų nu­sta­ty­ta ir ma­žes­nė MMA. Su to­kiu rei­ka­la­vi­mu ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka A. Po­so­cho­vas. Anot jo, įtei­sin­ta to­kia sis­te­ma pa­di­din­tų re­gio­ni­nę at­skir­tį, dar la­biau pa­ska­tin­tų emig­ra­ci­ją iš pro­vin­ci­jos.

Siū­lo palūkėti

Smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo ta­ry­bos (SVVT) pir­mi­nin­kė Da­lia Ma­tu­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad iki ki­tų me­tų vi­du­rio, kol ne­nu­sis­to­vės su eu­ro įve­di­mu su­si­ję rei­ka­lai, aps­kri­tai ne­ga­li­ma keis­ti MMA, mo­kes­čių. Pa­sak jos, eu­ro įve­di­mas yra iš­šū­kis vers­lui. „Nuo ki­tų me­tų vi­du­rio, kai nu­sis­to­vės eu­ras, vi­si įsta­ty­mai, rei­ka­la­vi­mai, ta­da rei­kės su­sės­ti prie aps­kri­to sta­lo ir šne­kė­tis. Jei­gu įve­dus eu­rą vis­kas bus taip ge­rai, kaip sa­ko, įvyks pro­ver­žis, ta­da vers­las ga­lės pa­kel­ti mi­ni­ma­lią al­gą“, – aiš­ki­no D. Ma­tu­kie­nė. Ji ne­si­ry­žo svars­ty­ti, kiek ga­lė­tų di­dė­ti MMA. Esą tai tu­rė­tų pri­klau­sy­ti nuo eko­no­mi­kos re­zul­ta­tų, bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to au­gi­mo. Be to, kaip pa­žy­mė­jo D. Ma­tu­kie­nė, kai ku­riems dar­buo­to­jams smul­kie­ji vers­li­nin­kai ir taip mo­ka di­des­nes al­gas nei „mi­ni­mu­mas“.

Vy­riau­sy­bė svarsto

Prem­je­ro at­sto­vė spau­dai Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu svars­to­ma, kiek ga­lė­tų pa­kil­ti MMA. „Ta­čiau kol kas aiš­kiai ne­ga­li­me įvar­dy­ti, nuo ku­rios da­tos ir kiek kon­kre­čiai ji bus pa­di­din­ta. Kon­kre­tes­nę in­for­ma­ci­ją šiuo klau­si­mu Vy­riau­sy­bė ga­lės pa­teik­ti įver­ti­nu­si eko­no­mi­nę ša­lies pa­dė­tį ir ten­den­ci­jas šių me­tų ru­de­nį“, – tei­gė ji.

Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ko Bro­niaus Bra­daus­ko ma­ny­mu, mi­ni­ma­lios al­gos di­di­ni­mas jau pri­bren­do. Kaip tei­gė jis, ga­li­ma svars­ty­ti apie „mi­ni­mu­mo“ pa­kė­li­mą 100-150 li­tų, taip pat apie ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio di­di­ni­mą da­liai dar­buo­to­jų, pa­vyz­džiui, už­dir­ban­tie­siems iki 2 tūkst. li­tų.

Sei­mo BFK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas abe­jo­ja, ar MMA di­di­ni­mas bū­tų pa­ke­lia­ma naš­ta vie­ša­jam sek­to­riui. Par­la­men­ta­ras pa­žy­mė­jo, kad Vy­riau­sy­bės fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mai pen­si­nin­kams, biu­dže­ti­nin­kams, kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai jau da­bar sie­kia per 800 mln. li­tų. „Dar pri­dė­ti 200-300 mln. iš­lai­dų, tai ne­ži­nau, kas tą krep­še­lį pa­kels ir iš ko­kių pa­ja­mų vis­ką pa­deng­si­me. La­bai pa­sver­čiau prieš da­ly­da­mas pa­ža­dus“, – kal­bė­jo K. Gla­vec­kas.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close