captcha

Jūsų klausimas priimtas

Dėl dujų Europa su Rusija žada kalbėti vienu balsu

Šian­dien Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pri­ėmė Eu­ro­pos ener­ge­ti­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ją, ak­cen­tuo­jan­čią pa­gal­bą la­biau­siai pa­žei­džia­moms ša­lims, taip pat ir Lie­tu­vai. Eu­ro­ko­mi­sa­ras Al­gir­das Še­me­ta sa­ko, kad stra­te­gi­ja par­em­ta aš­tuo­niais pri­nci­pais, tarp ku­rių – inf­ras­truk­tū­ros to­bu­li­ni­mas ir kal­bė­ji­mas vie­nu bal­su su iš­ori­niais ener­gi­jos tie­kė­jais.
Reuters/Scanpix nuotr.
Reuters/Scanpix nuotr.

Šian­dien Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja (EK) pri­ėmė Eu­ro­pos ener­ge­ti­nio sau­gu­mo stra­te­gi­ją, ak­cen­tuo­jan­čią pa­gal­bą la­biau­siai pa­žei­džia­moms ša­lims, taip pat ir Lie­tu­vai. Eu­ro­ko­mi­sa­ras Al­gir­das Še­me­ta sa­ko, kad stra­te­gi­ja par­em­ta aš­tuo­niais pri­nci­pais, tarp ku­rių – inf­ras­truk­tū­ros to­bu­li­ni­mas ir kal­bė­ji­mas vie­nu bal­su su iš­ori­niais ener­gi­jos tie­kė­jais, rašo „Lietuvos žinios“.

Pa­sak A. Še­me­tos, Ukrai­nos kri­zės aki­vaiz­do­je, Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) žen­gia svar­bus žings­nius ener­ge­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je. EK par­eng­to­je stra­te­gi­jo­je itin ak­cen­tuo­ja­mas so­li­da­ru­mo pri­nci­pas ir pa­gal­ba la­biau­siai pa­žei­džia­moms ša­lims na­rėms, ypač – Bal­ti­jos vals­ty­bėms, ku­rios, kar­tu su Suo­mi­ja, Bul­ga­ri­ja ir Slo­va­ki­ja, yra vi­siš­kai pri­klau­so­mos nuo vie­no iš­ori­nio du­jų tie­kė­jo – Ru­si­jos. „Stra­te­gi­ja par­em­ta aš­tuo­niais svar­biau­siais pri­nci­pais, tarp ku­rių – inf­ras­truk­tū­ros to­bu­li­ni­mas ir kal­bė­ji­mas vie­nu bal­su su iš­ori­niais ener­gi­jos tie­kė­jais. EK jau da­bar siū­lo im­tis kon­kre­čių prie­mo­nių ap­sau­go­ti vals­ty­bes na­res ga­li­mo ener­gi­jos tie­ki­mo su­tri­ki­mo 2014–2015 me­tų žie­mą. Nu­ma­to­ma su­reng­ti „stre­so tes­tus”, ku­riais bu­tų im­ituo­ja­mas ener­gi­jos tie­ki­mo nu­trau­ki­mo sce­na­ri­jus – taip sie­kia­ma nu­sta­ty­ti la­biau­siai pa­žei­džia­mas gran­dis ir ieš­ko­ma prie­mo­nių joms su­stip­rin­ti. Tos prie­mo­nės apim­tų sau­gyk­lų tal­pų di­di­ni­mą bei at­ga­li­nio du­jų per­da­vi­mo už­ti­kri­ni­mą“, – aiš­ki­no A. Še­me­ta.

Vi­du­ti­niu lai­ko­tar­piu di­des­nis dė­me­sį nu­ma­to­ma skir­ti stra­te­gi­nės reikš­mės inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mui. Tarp do­ku­men­te iš­skir­tų 33 to­kių pro­jek­tų ne­ma­ža da­lis yra jun­gian­čių Bal­ti­jos ir ki­tų ES ša­lių rin­kas. „Stra­te­gi­jo­je taip pat siū­lo­ma kal­bė­ti vie­nu var­du su iš­ori­niais tie­kė­jais – bus sie­kia­ma, kad EK dar anks­ty­vo­je sta­di­jo­je bū­tų įtrauk­ta į vals­ty­bių na­rių de­ry­bas su tre­čių­jų ša­lių tie­kė­jais, ypač dėl pro­jek­tų, ku­rie ga­li tu­rė­ti įta­kos tie­ki­mo gran­di­nės sau­gu­mui“, – pa­žy­mė­jo A. Še­me­ta.

Ka­dan­gi pa­sta­tai su­var­to­ja net 40 proc. vi­sos ener­gi­jos Bend­ri­jo­je, jų efek­ty­vu­mo di­di­ni­mas per to­kias prog­ra­mas kaip būs­to re­no­va­vi­mas taip pat yra svar­bus ES ener­ge­ti­nės stra­te­gi­jos pri­ori­te­tas.

Eu­ro­pos pri­klau­so­my­bė nuo im­por­tuo­ja­mos ener­gi­jos au­ga – Eu­ro­pa im­por­tuo­ja 90 proc. naf­tos ir 66 proc. du­jų. Prog­no­zuo­ja­ma, kad bend­ras ener­gi­jos su­var­to­ji­mas Eu­ro­po­je augs dar 27 proc. iki 2030 me­tų, tuo me­tu kai ES vi­di­nių ener­gi­jos re­sur­sų ga­vy­ba 2001–2012 me­tais su­ma­žė­jo 15 proc.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...