captcha

Jūsų klausimas priimtas

Lauko kavinėse prisėsime negreitai

Nors pa­va­sa­ris anks­ty­vas ir si­nop­ti­kai šal­čių ne­bep­ra­na­šau­ja, did­mies­čių vers­li­nin­kai ne­sku­ba anksčiau nei įpras­ta lan­ky­to­jams par­uoš­ti lau­ko ka­vi­nių.
T. Lukšio (BFL) nuotr.
T. Lukšio (BFL) nuotr.

Nors pa­va­sa­ris anks­ty­vas ir si­nop­ti­kai šal­čių ne­bep­ra­na­šau­ja, did­mies­čių vers­li­nin­kai ne­sku­ba anksčiau nei įpras­ta lan­ky­to­jams par­uoš­ti lau­ko ka­vi­nių, rašo „Lietuvos žinios“.

Di­des­nis su­ju­di­mas pra­šant lei­di­mų ati­da­ry­ti lau­ko ka­vi­nes pa­ste­bi­mas tik Vil­niu­je. Ta­čiau iki šiol iš­duo­tų lei­di­mų skai­čius ne­daug ski­ria­si nuo to, ku­ris pa­na­šiu me­tu bu­vo fik­suo­tas per­nai, nors šil­ti orai pra­ėju­siais me­tais gy­ven­to­jus pra­dė­jo džiu­gin­ti ge­ro­kai vė­liau nei šie­met.

Pa­vyz­džiui, res­to­ra­nai „Či­li pi­ca“ lei­di­mus įreng­ti lau­ko ka­vi­nes jau tu­ri, ta­čiau įsi­kur­ti gat­vė­je ne­sku­ba. „Či­li Hol­dings“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Do­na­to Vai­ta­siaus tei­gi­mu, lau­ko ka­vi­nių veik­la pra­si­dės nuo ba­lan­džio pra­džios – pa­na­šiu me­tu kaip ir per­nai. „Res­to­ra­nų apy­var­ta ge­ro­kai iš­au­ga vos pa­siū­lius ga­li­my­bę pri­sės­ti prie sta­le­lių lau­ke, – pri­pa­ži­no jis. – Tie­sa, pra­ėju­siais me­tais pre­ky­bos lau­ke pra­džią šiek tiek pa­ko­re­ga­vo ne­ti­kė­tai su­grį­žu­si žie­ma ir snie­gas. Rei­kia ti­kė­tis, jog šie­met to­kių siurp­ri­zų ne­be­bus, ir kar­tu su lau­ko ka­vi­nė­mis į Lie­tu­vą at­eis ti­kras pa­va­sa­ris.“

Dau­giau­sia ini­cia­ty­vos Vilniuje

Iki 2014 me­tų ko­vo vi­du­rio Vil­niu­je lei­di­mai pre­kiau­ti bu­vo iš­duo­ti 28 lau­ko ka­vi­nėms, tarp jų – 4 kon­kur­so tvar­ka at­rink­toms lau­ko ka­vi­nėms. Tuo tar­pu per­nai iki ko­vo pa­bai­gos to­kių lei­di­mų bu­vo iš­duo­ta 21 lau­ko ka­vi­nei, tarp jų – 9 kon­kur­su.

Ka­zi­mie­ras Ar­laus­kas, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Eko­no­mi­kos ir in­ves­ti­ci­jų de­par­ta­men­to Vers­lo li­cen­ci­ja­vi­mo ir lei­di­mų sky­riaus ve­dė­jas, pa­žy­mė­jo, kad lei­di­mų iš­da­vi­mo pi­kas fik­suo­ja­mas ba­lan­džio–­ge­gu­žės mė­ne­siais, kai at­šy­la oras.

Tuo tar­pu Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė šie­met dar ne­iš­da­vė nė vie­no lei­di­mo pre­kiau­ti lau­ko ka­vi­nėms, nes pra­šy­mus juos gau­ti vers­li­nin­kai pa­pras­tai tei­kia ba­lan­džio-bir­že­lio mė­ne­siais. Ap­si­rū­pin­ti lei­di­mais anks­čiau jie esą ne­ma­to rei­ka­lo, nes lau­ko ka­vi­nė­se pa­pras­tai pre­kiau­ja va­sa­ros se­zo­nu, nuo ge­gu­žės pra­džios iki rug­sė­jo mė­ne­sio pa­bai­gos.

Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Li­cen­ci­jų, lei­di­mų ir var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ri­man­tas Ar­mo­nas nu­ro­dė, kad pa­pras­tai per me­tus iš­duo­da­ma apie 50 to­kių lei­di­mų.

Su­vie­no­di­na sąlygas

Nė vie­no lei­di­mo įreng­ti lau­ko ka­vi­nę šie­met dar ne­su­tei­kė ir Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė. Ta­čiau vers­li­nin­kų su­si­do­mė­ji­mas aki­vaiz­dus, ypač dėl pre­ky­bos vie­tų Ro­tu­šės aikš­tė­je, mat nuo ki­tų me­tų ko­vo vi­sos lau­ko ka­vi­nės ir te­ra­sos tu­rės ati­tik­ti bend­rą kon­cep­ci­ją. Nau­jai į aikš­tę at­ei­nan­tiems vers­li­nin­kams nau­ja kon­cep­ci­ja bus tai­ko­ma jau šie­met.

„Da­bar, pa­vyz­džiui, vie­nas vers­li­nin­kas pre­ky­bos vie­to­je pa­sis­ta­tęs di­de­lį ra­tą, ki­tas – par­ašiu­tą, tre­čias – bu­res ir t. t. Aikš­tė – kaip zoo­lo­gi­jos so­das. Ky­la vers­li­nin­kų ne­su­ta­ri­mų, nes, pa­vyz­džiui, vie­no bu­rės uži­ma daug vie­tos, nors nau­dos ne­tei­kia, ir ki­tam vers­li­nin­kui ne­už­ten­ka vie­tos lau­ko ka­vi­nei įsi­reng­ti. Nu­spren­dė­me, kad kiek­vie­nas pi­lie­tis, kiek­vie­na įstai­ga tu­ri tu­rė­ti pa­na­šias są­ly­gas nau­do­tis pre­ky­bos ga­li­my­bė­mis Ro­tu­šės aikš­tė­je, to­dėl ji bus iš­skirs­ty­ta į tam ti­kro dy­džio mo­du­lius“, – aiš­ki­no Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Ur­ba­nis­ti­kos ir ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ne­ri­jus Va­lat­ke­vi­čius.

Pa­šne­ko­vas prog­no­za­vo, kad pa­grin­di­nė­je Kau­no aikš­tė­je lau­ko ka­vi­nėms ir te­ra­soms skir­tos vie­tos šie­met bus vi­siš­kai užim­tos. Jo tei­gi­mu, vers­li­nin­kų ro­do­mas su­si­do­mė­ji­mas vir­ši­jo lū­kes­čius, tie­sa, da­lis vers­li­nin­kų esą ne­ri­ma­vo, ar bus pe­rei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis pri­si­tai­ky­ti prie po­ky­čių.

Do­ku­men­tus tvar­ko internetu

Pa­teik­ti bū­ti­nus do­ku­men­tus sa­vi­val­dy­bėms, no­rė­da­mi gau­ti lei­di­mus įreng­ti lau­ko ka­vi­nes, vers­li­nin­kai jau ku­rį lai­ką pra­ti­na­si ir in­ter­ne­tu. „Vers­li Lie­tu­va“ pa­žy­mi, kad in­ter­ne­tu su­tvar­ky­ti šiuos for­ma­lu­mus vers­li­nin­kai ga­li bet ku­riuo pa­to­giu lai­ku – net nak­tį ar sa­vait­ga­lį. Tam rei­kia tu­rė­ti elek­tro­ni­nį par­ašą.

Nors „Vers­li Lie­tu­va“ ne­ga­li iš­skir­ti, ko­kio ti­po li­cen­ci­joms ar lei­di­mams vers­li­nin­kai tei­kia do­ku­men­tus in­ter­ne­tu, aki­vaiz­du, kad toks do­ku­men­tų tvar­ky­mas po­pu­lia­rė­ja: 2012 me­tais pra­šy­mų pa­teik­ta 118, per­nai – 304.

Bend­ro­vės „Bar­be­ra“, val­dan­čios res­to­ra­ną „Da An­to­nio“, di­rek­to­rė Ban­ga Ži­lins­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad šie­met pir­mą kar­tą do­ku­men­tus, ku­rie rei­ka­lin­gi no­rint gau­ti lei­di­mą, pa­tei­ku­si elek­tro­ni­niu bū­du. Vers­li­nin­kės tei­gi­mu, tai lei­do jai su­tau­py­ti lai­ko. „Praė­jo vos trys die­nos, ir mes ga­vo­me lei­di­mą. Tai pa­to­giau jau vien dėl to, kad tei­kiant do­ku­men­tus ne­rei­kė­jo nie­kur va­žiuo­ti – tik at­sii­mant lei­di­mą. O sa­vi­val­dy­bė grei­tai su­rea­ga­vo“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vė.

Anot jos, bend­ro­vė pre­ky­bos gat­vė­je lei­di­mą kas­met sten­gia­si gau­ti iki ba­lan­džio mė­ne­sio, ta­čiau sku­ba pri­klau­so nuo se­zo­no. Pa­vyz­džiui, per­nai res­to­ra­nas ap­si­rū­pin­ti lei­di­mu ne­sku­bė­jo dėl už­si­tę­su­sios žie­mos, o šie­met tai pa­da­ry­ti nu­spren­dė ge­ro­kai anks­čiau.

Bran­giau­sia – sos­ti­nės centre

Mė­ne­sio rink­lia­va už lei­di­mą įreng­ti lau­ko ka­vi­nę kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je ski­ria­si. Bran­giau­siai jie kai­nuo­ja iš­skir­ti­nė­se Vil­niaus vie­to­se. Vers­li­nin­kų tei­gi­mu, šie­met kai­nos, pa­ly­gin­ti su per­nai, ne­si­kei­tė, to­dėl staig­me­nų ne­bū­ta.

Vil­niu­je mė­ne­sio rink­lia­va už mai­ti­ni­mo pa­slau­gas lau­ko ka­vi­nė­se rep­re­zen­ta­ci­nė­se vie­to­se sie­kia 7 li­tus už 1 kv. m, ki­to­se vie­to­se – 3 li­tus už 1 kv. me­trą. Nuo rink­lia­vos at­lei­džia­mi lau­ko ka­vi­nių sa­vi­nin­kai, ku­rių uži­ma­mas plo­tas yra ne di­des­nis kaip 5 kv. metrai.

Kau­ne 1 kv. m vers­li­nin­kams kai­nuo­ja 4 li­tus per mė­ne­sį.

Klai­pė­do­je lei­di­mai, pri­klau­so­mai nuo ap­tar­na­vi­mo vie­tos dy­džio, kai­nuo­ja nuo 50 li­tų per mė­ne­sį, kai ap­tar­na­vi­mo vie­ta uži­ma plo­tą iki 10 kv. m, iki 175 li­tų per mė­ne­sį, kai plo­tas sie­kia 50 kv. metrų. Už kiek­vie­ną pa­pil­do­mą pre­ky­bos plo­to 1 kv. m mo­ka­ma dar po 6 li­tus per mė­ne­sį.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...