captcha

Jūsų klausimas priimtas

Šeštokų gyventojai virto geležinkelio įkaitais

Eu­ro­pi­nės vė­žės pa­da­ly­tų Šeš­to­kų gy­ven­to­jams Laz­di­jų ra­jo­no va­do­vų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos duo­tas pa­ža­das, kad virš re­kons­truo­ja­mo ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ bus įreng­ta pės­čių­jų pe­rė­ja, bu­vo tik tuš­ti žo­džiai. Šeš­to­kiš­kiams iš vie­nos mies­te­lio da­lies į ki­tą ten­ka kul­niuo­ti ap­lin­ki­niais ke­liais.
K. Vanago (BFL) nuotr.
K. Vanago (BFL) nuotr.

Eu­ro­pi­nės vė­žės pa­da­ly­tų Šeš­to­kų gy­ven­to­jams Laz­di­jų ra­jo­no va­do­vų ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos duo­tas pa­ža­das, kad virš re­kons­truo­ja­mo ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ bus įreng­ta pės­čių­jų pe­rė­ja, bu­vo tik tuš­ti žo­džiai. Šeš­to­kiškiams iš vie­nos mies­te­lio da­lies į ki­tą ten­ka kul­niuo­ti ap­lin­ki­niais ke­liais.

Dau­giau kaip 700 gy­ven­to­jų tu­rin­tį Šeš­to­kų mies­te­lį plie­ni­niai bė­giai į dvi da­lis yra pa­da­li­ję nuo pat ge­le­žin­ke­lio į Su­val­kus nu­tie­si­mo ca­ri­niais lai­kais – prieš be­veik šimt­me­tį. Di­des­nė da­lis, kur įsi­kū­ru­si baž­ny­čia, ka­pi­nės, mo­kyk­la, par­duo­tu­vė, se­niū­ni­ja, am­bu­la­to­ri­ja, kul­tū­ros na­mai, yra ry­ti­nė­je pu­sė­je, o va­ka­ri­nė­je, kur gy­ve­na apie treč­da­lį mies­te­lio gy­ven­to­jų, – pa­ti šim­ta­me­tė ge­le­žin­ke­lio sto­tis, au­to­bu­sų sto­te­lė, tur­ga­vie­tė.

Vie­toj 100 me­trų – 3 kilometrai

Iki pra­ėju­sio ru­dens, kai im­ta re­kons­truo­ti ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ ruo­žą tarp Šeš­to­kų ir Ma­ri­jam­po­lės, abi mies­te­lio da­lis jun­gė per bė­gius įreng­ta pės­čių­jų pe­rė­ja. Ja nau­do­jo­si ne tik ke­lei­viai, per­sė­dan­tys iš ru­siš­ka vė­že rie­dan­čio trau­ki­nio į len­kiš­ką­jį, bet ir mies­te­lio gy­ven­to­jai. Pra­si­dė­jus re­kons­truk­ci­jai pe­rė­ja bu­vo iš­ar­dy­ta. Pe­rei­ti ge­le­žin­ke­lį pa­lik­ta mies­te­lio pa­kraš­čiuo­se dvie­jo­se vie­to­se esan­čio­mis per­va­žo­mis – šiau­ri­nė­je ir pie­ti­nė­je da­ly­se, jas ski­ria be­veik 4-5 ki­lo­me­trų at­stu­mas. Tad da­liai žmo­nių, ypač su­lau­ku­sių pen­si­nio am­žiaus ir su­nkiai vaikš­tan­čių, iš va­ka­ri­nės mies­te­lio da­lies pa­tek­ti į ry­ti­nę ta­po itin su­nku.

Kaip LŽ pa­sa­ko­jo vie­na Šeš­to­kų gy­ven­to­ja, net tam, kad nu­kak­tų į ki­ta­pus ge­le­žin­ke­lio bė­gių esan­čią baž­ny­čią, ji pri­vers­ta pra­šy­ti vai­kų, jog šie at­va­žiuo­tų au­to­mo­bi­liu ir ją nu­vež­tų. Ne tik į mal­dos na­mus, bet ir į ka­pi­nes, kur il­si­si ne­se­niai mi­ręs mo­ters vy­ras.

„Anks­čiau pa­ti nu­ei­da­vau iki mies­te­lio cen­tro, nes jis, ei­nant sker­sai ge­le­žin­ke­lio, yra už ke­le­to šim­tų me­trų. Bet da­bar ne­be­ga­liu – pe­rė­ją iš­ar­dė, pri­py­lė skal­dos, iš­rau­sė grio­vius. To­dėl vaikš­čio­ti be­veik ne­įma­no­ma“, – tvir­ti­no ji.

Ne­su­lau­kia atsakymų

Pra­dė­ta „Rail Bal­ti­cos“ ge­le­žin­ke­lio re­kons­truk­ci­ja su­kė­lė prob­le­mų ne tik gar­baus am­žiaus šeš­to­kiš­kiams, bet ir va­ka­ri­nė­je mies­te­lio da­ly­je gy­ve­nan­tiems ir ry­ti­nė­je da­ly­je esan­čią Šeš­to­kų vi­du­ri­nę mo­kyk­lą lan­kan­tiems vai­kams. Ry­tais ir po pa­mo­kų tuos ke­lis ki­lo­me­trus ap­link mies­te­lį į mo­kyk­lą juos ve­ža mo­kyk­li­nis au­to­bu­siu­kas, o jei­gu vai­kai no­ri ug­dy­mo įstai­gą pa­siek­ti ki­tu me­tu, ei­na pės­čio­mis per re­kons­truo­ja­mą ge­le­žin­ke­lį.

Ta­čiau po pert­var­kos jie taip elg­tis ne­be­ga­lės, nes ge­le­žin­ke­lį nuo mies­te­lio skirs ap­sau­gi­nės sie­ne­lės. Joms at­si­ra­dus mies­te­lio gy­ven­to­jams kils ir ki­to­kių su­si­sie­ki­mo prob­le­mų – va­ka­ri­nė­je mies­te­lio da­ly­je yra sto­te­lė, į ku­rią at­va­žiuo­ja au­to­bu­sai, ve­žan­tys ke­lei­vius Kal­va­ri­jos, Kros­nos kryp­ti­mis, o ry­ti­nė­je da­ly­je ša­lia mo­kyk­los – sto­te­lė, į ku­rią at­va­žiuo­ja au­to­bu­sai iš Laz­di­jų.

Dėl to­kių esa­mų ir bū­si­mų ne­pa­to­gu­mų per du šim­tus Šeš­to­kų mies­te­lio gy­ven­to­jų dar per­nai krei­pė­si į Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją, Laz­di­jų ra­jo­no me­ri­ją. Kaip LŽ pa­sa­ko­jo Šeš­to­kų gy­ven­to­ja Ire­na Bar­čiaus­kie­nė, gruo­džio mė­ne­sį mies­te­ly­je ap­si­lan­kęs su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, da­ly­vau­jant prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui, už­si­mi­nė, kad Šeš­to­kuo­se ti­krai bus įreng­ta pės­čių­jų pe­rė­ja per ge­le­žin­ke­lį.

„Ta­čiau jau sklan­do kal­bos, kad tos pe­rė­jos ne­bus. Krei­pė­mės į Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ją, bet iš ten – jo­kio at­sa­ky­mo. O lai­kas ei­na. Jau lie­pos mė­ne­sį ža­da­ma baig­ti ge­le­žin­ke­lio re­kons­truk­ci­ją Šeš­to­kuo­se, bet apie pe­rė­jos sta­ty­bą net ne­kal­ba­ma“, – tei­gė I. Bar­čiaus­kie­nė. Ji pri­dū­rė, kad kol kas ge­le­žin­ke­lis nė­ra ak­li­nai apt­ver­tas, gy­ven­to­jai dar var­gais ne­ga­lais per­li­pa per san­ka­sas ir bė­gius. Ta­čiau bai­gus re­kons­truk­ci­ją to pa­da­ry­ti ne­be­bus ga­li­ma.

Me­ri­jos rūpestis

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro R.Sin­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­jas Ri­čar­das Slap­šys ne­slė­pė, kad su Šeš­to­kų gy­ven­to­jais apie pe­rė­jos bū­ti­ny­bę iš tie­sų kal­bė­ta. Ta­čiau jis LŽ aiš­ki­no, kad pės­čių­jų pe­rė­ja virš ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ Šeš­to­kuo­se – sa­vi­val­dy­bės rū­pes­tis. Esą bū­tent vie­tos val­džia tu­rė­tų par­eng­ti ga­li­my­bių stu­di­ją, iš­siaiš­kin­ti, ar ti­krai tiks­lin­ga to­kią pe­rė­ją įreng­ti, ar tam yra tech­ni­nių ga­li­my­bių, kiek dar­bai kai­nuo­tų. No­rint sta­ty­ti via­du­ko ti­po pe­rė­ją, sa­vi­val­dy­bei rei­kė­tų keis­ti ir sa­vo pa­čios pa­tvir­tin­tus te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo do­ku­men­tus, nes juo­se apie jo­kią ge­le­žin­ke­lio pe­rė­ją mies­te­lio cen­tre net ne­už­si­me­na­ma.

„Pro­jek­tuo­jant ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ ruo­žą Šeš­to­kuo­se bu­vo at­siž­vel­gia­ma į Laz­di­jų ra­jo­no ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą bend­rą­jį pla­ną ir spe­cia­liuo­sius ar­chi­tek­tū­ros rei­ka­la­vi­mus, ku­rie bu­vo iš­duo­ti ren­giant tech­ni­nį pro­jek­tą. Juos įvyk­džius Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Lau­ra Ur­bans­kai­tė ir iš­da­vė sta­ty­bos lei­di­mą“, – aiš­ki­no su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro pa­ta­rė­jas.

Dar tik mąsto

LŽ kal­bin­tas Laz­di­jų ra­jo­no me­ras Ar­tū­ras Mar­ge­lis ti­ki­no, kad ne sa­vi­val­dy­bės rei­ka­las bu­vo pa­ti­krin­ti par­eng­to pro­jek­to ko­ky­bę – yra nu­ma­ty­ta pe­rė­ja gy­ven­to­jams per ge­le­žin­ke­lį ar ne. „Į „Rail Bal­ti­ca“ in­ves­tuo­ja­ma per mi­li­jar­dą li­tų. Re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tą ren­gę spe­cia­lis­tai tu­rė­jo ap­si­žiū­rė­ti, kur ir ko rei­kia. Ne­ga­lė­jo­me jų pri­vers­ti su­pro­jek­tuo­ti pe­rė­jos, ku­ri bū­tų pa­to­gi gy­ven­to­jams“, – ste­bė­jo­si me­ri­jai me­ta­mais kal­ti­ni­mais A. Mar­ge­lis.

Anot jo, ab­sur­diš­ka aiš­kin­ti, kad įgy­ven­di­nant to­kius di­džiu­lius pro­jek­tus sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti sau­gaus eis­mo prie­mo­nė­mis. „Ne sa­vi­val­dy­bių ga­lioms yra įreng­ti pe­rė­jas, nes tam jos ne­tu­ri pi­ni­gų. Iš kur da­bar im­tu­me 2-3 mln. li­tų? To­kių pi­ni­gų Laz­di­jų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te nė­ra“, – pa­brė­žė A. Mar­ge­lis.

Jo tei­gi­mu, su bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ va­do­vais me­ri­ja yra su­ta­ru­si Šeš­to­kų mies­te­lio gy­ven­to­jų prob­le­mą spręs­ti kar­tu – bus tei­kia­ma via­du­ko sta­ty­bos par­aiš­ka 2014-2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­niam lai­ko­tar­piui.

Kaip sa­kė A. Mar­ge­lis, iki lie­pos mė­ne­sio, kai šio­je vie­to­je tu­rė­tų bū­ti baig­ta ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ re­kons­truk­ci­ja, pe­rė­jos ti­krai dar ne­bus. Mat net fi­nan­sa­vi­mo par­aiš­ka dar ne­pa­teik­ta, nes nė­ra pa­skelb­ta, ka­da to­kios par­aiš­kos bus pri­ima­mos. Ta­čiau Laz­di­jų ra­jo­no me­ras tei­gė tu­rįs vil­čių, kad iki 2015 me­tų pa­bai­gos, kai bus baig­tas ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ at­kar­pos iki Kau­no pert­var­ky­mas, pės­čių­jų via­du­kas Šeš­to­kuo­se at­si­ras.

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...