captcha

Jūsų klausimas priimtas

Nesutaria, kas kaltas dėl nevykusio „Toksikos“ projekto

Pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nį Šiau­lių pa­šo­nė­je sta­tan­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jos val­do­ma bend­ro­vė „Tok­si­ka“ šian­dien lau­kia pro­jek­to ran­go­vo – Ita­li­jos kon­cer­no „Haf­ner Srl“ bei bend­ro­vės „Se­no­vė“ kon­sor­ciu­mo – at­as­kai­tos apie vyk­dy­tų ban­dy­mų re­zul­ta­tus, rašo Lietuvos žinios.
Lietuvos žinių nuotr.
Lietuvos žinių nuotr.

Pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nį Šiau­lių pa­šo­nė­je sta­tan­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jos val­do­ma bend­ro­vė „Tok­si­ka“ šian­dien lau­kia pro­jek­to ran­go­vo – Ita­li­jos kon­cer­no „Haf­ner Srl“ bei bend­ro­vės „Se­no­vė“ kon­sor­ciu­mo – at­as­kai­tos apie vyk­dy­tų ban­dy­mų re­zul­ta­tus, rašo Lietuvos žinios.

Ūkio mi­nis­tro pa­ta­rė­jas Ma­rius Bu­si­las, „Tok­si­kos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas, tvir­ti­na, kad spren­di­mą, ar ga­lin­ges­nį nei bu­vo nu­ma­ty­ta su­tar­ty­je įren­gi­nį pa­sta­tęs kon­sor­ciu­mas iš­tai­sė vi­sus trū­ku­mus ir ob­jek­tą ga­li­ma pa­leis­ti veik­ti, tu­ri pri­im­ti ne „Tok­si­ka“ ar Ūkio mi­nis­te­ri­ja.

„Ar įren­gi­nys tin­ka­mas ar ne, tai ne mes sprę­si­me. Tai tu­ri da­ry­ti vals­ty­bės su­da­ry­ta ko­mi­si­ja“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ par­eiš­kė jis.

Bet ko­kia kaina

Il­giau kaip še­še­rius me­tus už­si­tę­su­sią pa­vo­jin­go įren­gi­nio sta­ty­bos is­to­ri­ją narp­lio­jan­ti Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos na­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė įsi­ti­ki­nu­si, kad įren­gi­nį pri­duo­ti sie­kia­ma bet ko­kia kai­na. „Tai grin­džia­ma ar­gu­men­tu, kad ki­tu at­ve­ju Lie­tu­vai teks grą­žin­ti dau­giau kaip 52 mln. li­tų, pro­jek­tui skir­tų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Sang­lau­dos fon­do. Bet ko­dėl kal­ba­ma, kad lė­šas tu­rės grą­žin­ti vals­ty­bė? To, kas įvy­ko, kal­ti­nin­kas aiš­kus – tai ran­go­vas, pa­sta­tęs ne to­kį įren­gi­nį, koks bu­vo nu­ma­ty­tas su­tar­ty­je. Iš jo tu­ri­me iš­rei­ka­lau­ti nuo­sto­lius, o ne ban­dy­ti vis­ką užg­lais­ty­ti, kaip da­ro­ma da­bar“, – aiš­ki­no par­la­men­ta­rė.

Ar­gu­men­tai, kad dėl lai­ku ne­baig­to pro­jek­to at­sa­ko­my­bė teks Lie­tu­vai, ste­bi­na ir anks­tes­nį „Tok­si­kos“ va­do­vą Ra­mū­ną Pe­ciu­le­vi­čių, at­leis­tą, kai pra­dė­jo kel­ti ran­go­vų at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. „Da­bar­ti­nė val­džia sa­ko: ne­rei­kia ieš­ko­ti kal­tų­jų ir dėl to pra­ras­ti ES bei vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gų, bet pa­leis­ti įren­gi­nį dirb­ti to­kį, koks jis pa­sta­ty­tas, nors ban­dy­mų re­zul­ta­tai ir eks­per­tų iš­va­dos ro­do, jog da­bar­ti­nis įren­gi­nys pa­gal ga­lio­jan­čias pir­ki­mo są­ly­gas ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus veik­ti ne­ga­li. Su­si­da­ro įspū­dis, kad šū­kiais „nep­ra­ras­ki­me ES lė­šų“ ban­do­ma dangs­ty­ti gal­būt pa­da­ry­tus ir da­ro­mus pa­žei­di­mus bei sie­kia­ma iš­veng­ti as­me­ni­nės kal­tų as­me­nų at­sa­ko­my­bės“, – LŽ ad­re­suo­ta­me laiš­ke tei­gė bu­vęs va­do­vas.

Kad ES kol kas ne­rei­ka­lau­ja ne­del­siant grą­žin­ti par­amos lė­šų, LŽ pa­tvir­ti­no ir Vals­ty­bės kon­tro­lės Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Vio­le­ta Ki­bu­ry­tė. „Tai yra vie­nas iš Sang­lau­dos fon­do lė­šo­mis fi­nan­suo­tų 53 pro­jek­tų, au­di­tuo­ja­mų Vals­ty­bės kon­tro­lės. Au­di­tas tu­ri bū­ti baig­tas iki šio ket­vir­čio pa­bai­gos. Pa­gal tvar­ką jo re­zul­ta­tai ne­bus vie­ši­na­mi, o bus per­duo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK). Ir tik jos at­sa­kin­giems par­ei­gū­nams su­si­pa­ži­nus su iš­va­do­mis, gal­būt jų pra­šy­mu at­li­kus pa­pil­do­mas pro­ce­dū­ras ir su­lau­kus aiš­kios ga­lu­ti­nės EK nuo­mo­nės, bus pa­skelb­ta, kas nu­sta­ty­ta pa­ti­kri­ni­mo me­tu. Tai ga­li truk­ti ir me­tus“, – sa­kė Vals­ty­bės kon­tro­lės at­sto­vė.

„Tok­si­kos“ pro­jek­to pe­ri­pe­ti­jas šiuo me­tu narp­lio­ja ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­ba (FNTT) bei Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. Kaip LŽ in­for­ma­vo FNTT at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Rū­ta And­riuš­ke­vi­čiū­tė, šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ES lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to, „Tok­si­kos“ už­sa­ky­mu sta­tant pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nį Šiau­lių ra­jo­ne, Aukš­tra­kiuo­se, pa­gal po­žy­mius nu­si­kal­ti­mų, nu­ma­ty­tų Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se – dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to įgi­ji­mo ap­gau­le, pikt­nau­džia­vi­mo ir tar­ny­bos par­ei­gų ne­at­li­ki­mo. Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja ir jam va­do­vau­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.

Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Vil­mos Ma­žo­nės tei­gi­mu, šia­me ty­ri­me įta­ri­mai par­eikš­ti še­šiems as­me­nims, ta­čiau, sie­kiant ne­pa­kenk­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo sėk­mei, dau­giau in­for­ma­ci­jos ne­skel­bia­ma.

Val­džios nuolaidos

Su­tar­tis dėl pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo ga­myk­los sta­ty­bos su „Se­no­vės“ ir „Haf­ner Srl“ kon­sor­ciu­mu pa­si­ra­šy­ta dar 2008 me­tais, nors Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pri­pa­ži­no, kad bū­si­mie­ji ran­go­vai ne­ati­ti­ko kon­kur­se kel­tų rei­ka­la­vi­mų. Įren­gi­nio sta­ty­bai pla­nuo­ta iš­leis­ti 28 mln. li­tų iš Lie­tu­vos biu­dže­to ir apie 52 mln. li­tų, skir­tų iš ES Sang­lau­dos fon­do. Pro­jek­tas tu­rė­jo bū­ti baig­tas 2010 me­tais.

Pa­gal kon­kur­so są­ly­gas, ga­myk­los de­gi­ni­mo įren­gi­nys tu­rė­jo už­ti­krin­ti at­lie­kų de­gi­ni­mą pa­lai­kant 1200 laips­nių tem­pe­ra­tū­rą, de­gi­nant kon­kre­tų kie­kį kon­kre­čios rū­šies at­lie­kų. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, ran­go­vai, pa­li­kę dau­gy­bę de­fek­tų ir ne­si­lai­ky­da­mi ap­lin­ko­sau­gi­nių rei­ka­la­vi­mų, pa­sta­tė kur kas ga­lin­ges­nę, nei už­sa­ky­ta, ga­myk­lą. Ne­tin­ka­mu eksp­loa­tuo­ti šį įren­gi­nį pri­pa­ži­nę eks­per­tai sa­vo at­as­kai­to­je įvar­di­jo net 33 įren­gi­nio trū­ku­mus. Per ban­dy­mus pa­aiš­kė­jo, kad ga­myk­los į ap­lin­ką iš­me­ta­mų ter­ša­lų ri­bi­nė ver­tė net 3,4 kar­to vir­ši­jo leis­ti­ną nor­mą.

„Tok­si­kos“ va­do­vai, kė­lę ran­go­vų at­sa­ko­my­bės prob­le­mą, vie­nas po ki­to ne­te­ko par­ei­gų: nuo 2008 me­tų iki šiol su dar­bu at­sis­vei­ki­no Vir­gi­ni­jus Dau­ba­ras, R. Pe­ciu­le­vi­čius ir Žil­vi­nas Čen­kus. Vi­si jie vie­šai ža­dė­jo, kad „Tok­si­ka“ by­li­nė­sis su ita­lais, ban­dy­da­ma iš­ieš­ko­ti ža­lą ir įpa­rei­go­ti iš­tai­sy­ti trū­ku­mus.

2012 me­tais, Ūkio mi­nis­te­ri­jai va­do­vau­jant kon­ser­va­to­rių de­le­guo­tam mi­nis­trui Ri­man­tui Žy­liui, bu­vo pri­im­tas spren­di­mas „Se­no­vės“ bei „Hef­ner Srl“ kon­sor­ciu­mą nu­ša­lin­ti nuo pro­jek­to. Bu­vo pa­skelb­tas nau­jo ran­go­vo kon­kur­sas, ta­čiau su­tar­tis su anks­tes­niuo­ju taip ir li­ko ne­nu­trauk­ta.

2013-ųjų va­sa­rą, Ūkio mi­nis­te­ri­ją jau pe­rė­mus so­cial­de­mo­kra­tams, de­ry­bos su „Hef­ner Srl“ bu­vo slap­čia at­nau­jin­tos. Vė­liau bu­vu­si ūkio mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė sakė, kad at­nau­jin­ti san­ty­kius su ita­lų bend­ro­ve ją įti­ki­nė­jo Ita­li­jos bei Aus­tri­jos am­ba­sa­do­riai, esą rū­pi­nę­si sa­vo ša­lių vers­li­nin­kais.

Pra­ėju­sių me­tų rugp­jū­tį ita­lai vėl kaip vi­sa­tei­siai par­tne­riai ėmė to­liau vyk­dy­ti „Tok­si­kos“ įren­gi­nio pro­jek­tą. Kaip tei­gia A. Bi­lo­tai­tė, rem­da­ma­si Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, „Se­no­vės“ ir „Hef­ner Srl“ kon­cer­nas su­ta­rė su „Tok­si­ka“ dėl są­ly­gų pa­kei­ti­mo: to­les­nių dar­bų są­ra­še ne­be­li­ko rei­ka­la­vi­mo su­ma­žin­ti įren­gi­nio ga­lin­gu­mą, o ap­tar­ta mi­ni­ma­li de­gi­ni­mo tem­pe­ra­tū­ra su­ma­žin­ta nuo 1200 iki 1100 laips­nių. Be to, leis­ta de­gin­ti ir di­des­niais kie­kiais, ir įvai­res­nių rū­šių at­lie­kas.

Ma­ža to, „Tok­si­ka“ įsi­pa­rei­go­jo ran­go­vams pa­pil­do­mai už bro­ko tai­sy­mą su­mo­kė­ti 423 873 eu­rus (1,46 mln. li­tų), nors trū­ku­mus jie tu­rė­jo ša­lin­ti sa­vo sąs­kai­ta.

Kei­čia reikalavimus

Pa­sta­ruo­sius pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nio ban­dy­mus „Hef­ner Srl“ pra­dė­jo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 11 die­ną, bai­gu­si nuo pra­ėju­sio rug­sė­jo vyk­dy­tus nu­sta­ty­tų trū­ku­mų ša­li­ni­mo dar­bus. Iš pra­džių pa­teik­ti re­zul­ta­tus ran­go­vas ža­dė­jo sau­sio 11-ąją, pa­skui da­ta nu­kel­ta į sau­sio 20 die­ną, da­bar at­sa­ky­mo lau­kia­ma sau­sio 25 die­ną.

„Ban­dy­mų re­zul­ta­tai leis spręs­ti, ar vi­si įren­gi­nio trū­ku­mai pa­ša­lin­ti. Įren­gi­nys bus pa­leis­tas tik tuo­met, kai ati­tiks vi­sus jam ke­lia­mus ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, tai yra, kai ty­ri­mai ro­dys ir at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos pa­tvir­tins, kad įren­gi­nys sau­gus eksp­loa­tuo­ti“, – LŽ tei­gė lai­ki­na­sis „Tok­si­kos“ va­do­vas Sta­sys Va­si­liaus­kas.

Sau­sio 9-ąją Šiau­lių ga­myk­lo­je su­reng­ta­me iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos po­sė­dy­je S.Va­si­liaus­kas pa­tvir­ti­no, kad de­gi­ni­mo ban­dy­mų me­tu bu­vo pa­ste­bė­tas į ap­lin­ką iš­me­ta­mų me­džia­gų – amo­nia­ko ir sie­ros ok­si­do – nor­mų vir­ši­ji­mas, bet šie trū­ku­mai esą lik­vi­duo­ti.

Tuo me­tu „Tok­si­kos“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas M. Bu­si­las po­sė­dy­je tvir­ti­no, kad de­gi­ni­mo ban­dy­mai vyks­ta sklan­džiai, iš­sky­rus ke­lis niuan­sus, ku­rie iš­ryš­kė­jo ka­lib­ruo­jant įren­gi­nį. Jis ne­nei­gė, kad Šiau­lių ra­jo­ne pa­sta­ty­tas pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo įren­gi­nys yra ga­lin­ges­nis nei už­sa­ky­tas, ta­čiau pa­klai­da esą te­sie­kia 13 proc. (eks­per­tai kal­bė­jo apie 20 proc. – aut.), ir tai nė­ra es­mi­nė ap­lin­ky­bė, ku­ri su­truk­dy­tų pri­im­ti ob­jek­tą.

Vis dėl­to M. Bu­si­las, kal­bė­da­mas su LŽ, ne­siė­mė prog­no­zuo­ti, ka­da de­gi­ni­mo įren­gi­nys ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti. „Šis ob­jek­tas tu­rė­jo bū­ti pri­duo­tas 2010 me­tais, pa­skui – 2011 me­tais. Ne­tu­ri­me to­kio nu­sis­ta­ty­mo, iki ka­da tu­ri bū­ti pri­im­tas spren­di­mas. Da­tas ga­li­me, ži­no­ma, dė­lio­ti ir pers­tum­ti, bet vi­si pa­gal iš­ga­les, kiek kas iš­ma­no, sten­gia­mės, dir­ba­me. O į klau­si­mą dėl tiks­lios da­tos ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ir nė­ra to­kio pra­na­šo, ku­ris pa­sa­ky­tų, ka­da vis­kas bus baig­ta“, – par­eiš­kė jis.

Par­la­men­ta­rė A. Bi­lo­tai­tė, su ko­le­go­mis da­ly­va­vu­si iš­va­žiuo­ja­ma­ja­me po­sė­dy­je, ma­no, kad šiuo me­tu ga­myk­lo­je vyk­do­mais ban­dy­mais ga­li bū­ti mė­gi­na­ma už­mas­kuo­ti ti­krą­ją pa­dė­tį. „Šis pro­jek­tas – la­bai blo­gas pa­vyz­dys to, kas vyks­ta Lie­tu­vo­je. Ga­myk­la tu­rė­jo bū­ti vie­no ga­lin­gu­mo, ga­vo­me kur kas di­des­nio. Dėl to, at­ro­do, ke­ti­na­ma ko­re­guo­ti ir ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, pri­tai­kant juos prie ga­myk­los par­ame­trų, to­dėl į ap­lin­ką bus iš­me­ta­ma dau­giau ter­ša­lų, be to, rei­kės gal­vo­ti, iš kur gau­ti pa­kan­ka­mai pa­vo­jin­gų at­lie­kų, no­rint, kad ga­lin­ges­nė ga­myk­la veik­tų pel­nin­gai. Ir da­bar, ban­dy­mų me­tu, de­gi­na­mos ati­tin­ka­mo ka­lo­rin­gu­mo at­lie­kos ati­tin­ka­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je, ma­tyt, tam, kad ro­dik­liai bū­tų ge­ri ir įren­gi­nį bū­tų ga­li­ma pa­ga­liau pri­duo­ti“, – įsi­ti­ki­nu­si Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos at­sto­vė.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...