captcha

Jūsų klausimas priimtas

Senoliai politikų sprendimo nelaukia – kreipiasi į teismą dėl pensijų kompensavimo

Per ša­lį vil­ni­ja nau­ja pen­si­nin­kų ini­cia­ty­vų ban­ga. Žmo­nės iš „Sod­ros“ sky­rių ren­ka pa­žy­mas, kad per teis­mus iš vals­ty­bės ga­lė­tų iš­ieš­ko­ti dėl eko­no­mi­kos kri­zės jiems ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jų da­lį, rašo „Lietuvos Žinios“.
A. Ufarto (BFL) nuotr.
A. Ufarto (BFL) nuotr.

Per ša­lį vil­ni­ja nau­ja pen­si­nin­kų ini­cia­ty­vų ban­ga. Žmo­nės iš „Sod­ros“ sky­rių ren­ka pa­žy­mas, kad per teis­mus iš vals­ty­bės ga­lė­tų iš­ieš­ko­ti dėl eko­no­mi­kos kri­zės jiems ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jų da­lį, rašo „Lietuvos Žinios“.

Vil­nie­tė Ja­ni­na į „Lie­tu­vos ži­nių“ re­dak­ci­ją at­ėjo ne­ši­na pra­šy­mo „Sod­ros“ Vil­niaus sky­riui pa­vyz­džiu. Pa­sak mo­ters, šį pra­šy­mą be­lie­ka už­pil­dy­ti bei iš­siųs­ti. Ji pa­ti jau krei­pė­si į sos­ti­nės „Sod­ros“ sky­rių pra­šy­da­ma pa­teik­ti pa­žy­mą, ko­kios da­lies pen­si­jos nė­ra ga­vu­si dėl to, kad nuo 2010 me­tų bu­vo su­ma­žin­tos se­nat­vės pen­si­jos dir­ban­tiems pen­si­nin­kams.

„Kol kas vyks­ta tik įvai­rios dis­ku­si­jos dėl pen­si­jų grą­ži­ni­mo. Ta­čiau jau da­bar no­riu ži­no­ti, kiek man sko­lin­ga vals­ty­bė“, – LŽ tvir­ti­no vil­nie­tė. Pa­sak mo­ters, kai bus tiks­liai su­skai­čiuo­ta, kiek iš jos bu­vo „a­tim­ta“, bus ga­li­ma kreip­tis ir į teis­mą, kad tie pi­ni­gai jai bū­tų grą­žin­ti. Ja­ni­na tei­gė, kad ji jau ga­lu­ti­nai ap­sisp­ren­dė taip pa­sielg­ti. „Tai ap­sid­rau­di­mas at­ei­čiai“, – LŽ ti­ki­no Ja­ni­na.

Pi­ni­gai liks paveldėtojams

Vil­nie­tė pa­brė­žė, kad taip pa­da­rius bus už­ti­krin­tas vals­ty­bės sko­los iš­ieš­ko­ji­mas net ir jos mir­ties at­ve­ju – dėl sko­los to­liau ga­lė­tų by­li­nė­tis jos pa­vel­dė­to­jai. O jei­gu bū­tų pri­im­tas spren­di­mas iš­mo­kė­ti kom­pen­sa­ci­ją, ir pre­ten­duo­ti į ją.

„Ma­nau, kad tie, ku­rie į teis­mą ne­si­kreips ir pa­tys ne­ro­dys ini­cia­ty­vos su­sig­rą­žin­ti vals­ty­bės nu­sa­vin­tus pi­ni­gus, jų ga­li ir ne­su­lauk­ti“, – ti­ki­no vil­nie­tė.

Mo­te­ris aiš­ki­no, kad tie ke­li tūks­tan­čiai li­tų, ku­riuos ji ke­ti­na pri­si­teis­ti, vals­ty­bei gal ir nė­ra di­de­li pi­ni­gai, ta­čiau jai – ne­men­ki. „Ma­ny­čiau, kad pen­si­nin­kams ne­ver­ta lauk­ti, kol po­li­ti­kai ką nors nu­tars, ge­riau sa­vo in­te­re­sus gin­ti tei­si­nė­mis prie­mo­nė­mis jau da­bar, kol esa­me gy­vi, ir svei­ka­ta lei­džia tai da­ry­ti“, – ti­ki­no Ja­ni­na.

Lau­kia tūks­tan­čiai pensininkų

2012-ųjų va­sa­rio 6 die­ną Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­ėmė nu­ta­ri­mą, kons­ta­tuo­jan­tį, kad So­cia­li­nių iš­mo­kų pers­kai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­no­jo įsta­ty­mo, ku­ris įsi­ga­lio­jo 2010 me­tų sau­sio 1 die­ną, 5 bei 8 straips­nių 1 ir 2 da­lys tiek, kiek jo­se nu­sta­ty­tas su­ma­žin­tų vals­ty­bi­nių bei se­nat­vės pen­si­jų mo­kė­ji­mas jų ga­vė­jams, tu­rin­tiems drau­džia­mų­jų pa­ja­mų, prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jai. To­dėl dar 2012-ųjų bir­že­lio 30 die­ną Sei­mas pri­ėmė So­cia­li­nių iš­mo­kų pers­kai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo lai­ki­no­jo įsta­ty­mo pa­tai­sas.

Tuo nau­do­da­mie­si pen­si­nin­kai pra­dė­jo ra­šy­ti par­eiš­ki­mus teis­mams ir rei­ka­lau­ti iš vals­ty­bės iš­ieš­ko­ti jiems ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jų da­lį. Jau yra ne­ma­žai įsi­tei­sė­ju­sių įvai­rių ins­tan­ci­jų teis­mų spren­di­mų. Be to, ša­lies teis­muo­se, kaip LŽ in­for­ma­vo „Sod­ros“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos ir tarp­tau­ti­nių ry­šių sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas Ži­lio­nis, šiuo me­tu yra dar 173 by­los, ku­rio­se pra­šo­ma iš vals­ty­bės 2010–2012 me­tais dir­bu­siems pen­si­nin­kams pri­teis­ti 1,897 mln. li­tų, kaip ne­iš­mo­kė­tos vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo se­nat­vės ar­ba vals­ty­bi­nės pen­si­jos da­lį.

„Kaip bus kom­pen­suo­ta ki­tiems pen­si­nin­kams, spren­džia po­li­ti­kai – val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė. Ji ir pa­siū­lys, ka­da ir kaip tu­rės bū­ti kom­pen­suo­ja­mos ne­prie­mo­kos“, – tei­gė M. Ži­lio­nis. Pa­sak jo, 2010 me­tais dir­bo apie 55 tūkst. gy­ven­to­jų, ku­riems bu­vo mo­ka­mos se­nat­vės ar vals­ty­bi­nės pen­si­jos.

Siū­lo dar palūkėti

Vil­nie­tė Ja­ni­na ne­slė­pė, kad per teis­mą iš­ieš­ko­ti ne­su­mo­kė­tą pen­si­jos da­lį ji ry­žo­si, kai pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­ža­dė­jo, kad dėl kri­zės su­ma­žin­tos pen­si­jos bus kom­pen­suo­tos iki 2016 me­tų, o žmo­nėms pri­klau­san­čią ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jos da­lį bus ga­li­ma pa­vel­dė­ti. Mo­te­ris tuo ne­pa­ti­kė­jo.

Tik pen­si­nin­kams at­sto­vau­jan­čios ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vai siū­lo įvy­kių ne­sku­bin­ti. Mat pra­ėju­sią sa­vai­tę jau įvy­ko pir­ma­sis dar­bo gru­pės po­sė­dis dėl pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo. Po­sė­dy­je, ku­riam pir­mi­nin­ka­vo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, bu­vo su­si­tar­ta, kad pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ka tu­ri bū­ti par­eng­ta iki va­sa­rio vi­du­rio.

„Pen­si­nin­kams ne­rei­kė­tų sku­bin­ti įvy­kių, rei­kė­tų dar pa­lauk­ti. Ne­pra­ran­da­me vil­ties, kad vals­ty­bė mū­sų nu­sa­vin­tus pi­ni­gus grą­žins ge­ra va­lia“, – LŽ tei­gė Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ pir­mi­nin­kas Pe­tras Ruz­gus. Pa­sak jo, nie­kas ir da­bar pen­si­nin­kams ne­drau­džia, su­rin­kus vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus, kreip­tis į teis­mą.

Ta­čiau jie, P. Ruz­gaus žo­džiais, tu­rė­tų ži­no­ti, kad kreip­da­mie­si į teis­mą pa­tirs ir fi­nan­si­nių iš­lai­dų – teks sam­dy­ti ad­vo­ka­tus, nes be jų pa­gal­bos var­gu ar pa­vyks tin­ka­mai par­eng­ti do­ku­men­tus teis­mui.

P. Ruz­gus tvir­ti­no vis dar ne­pra­ran­dan­tis vil­ties, kad val­džia įvyk­dys ir pa­ža­dus ne­iš­mo­kė­tą pen­si­jų da­lį pa­lik­ti pen­si­nin­kų pa­li­kuo­nims, jei­gu pen­si­nin­kai iš­ke­liau­tų ana­pi­lin. „Jau ir taip dėl pen­si­jų da­lies nu­sa­vi­ni­mo Lie­tu­vai gė­da prieš vi­są pa­sau­lį“, – tvir­ti­no Lie­tu­vos pen­si­nin­kų są­jun­gos „Bo­čiai“ pir­mi­nin­kas.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...