captcha

Jūsų klausimas priimtas

Atsijungę nuo sistemos sutaupė tūkstančius litų

Ne­no­rė­da­mi taiks­ty­tis su di­džiu­lė­mis cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­no­mis, vie­no Kaz­lų Rū­dos Že­mai­tės gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai nu­ta­rė įsi­reng­ti sa­vo ka­ti­li­nę ir šil­dy­tis kū­ren­da­mi ne du­jas ar ki­to­kį itin bran­gų ku­rą, o me­die­nos gra­nu­les.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.
T. Urbelionio (BFL) nuotr.

Ne­no­rė­da­mi taiks­ty­tis su di­džiu­lė­mis cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos kai­no­mis, vie­no Kaz­lų Rū­dos Že­mai­tės gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai nu­ta­rė įsi­reng­ti sa­vo ka­ti­li­nę ir šil­dy­tis kū­ren­da­mi ne du­jas ar ki­to­kį itin bran­gų ku­rą, o me­die­nos gra­nu­les, rašo „Lietuvos žinios“.

Dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai aps­kai­čia­vo, kad jų sa­va­ran­kiš­kai, be jo­kios vals­ty­bės pa­gal­bos, įdė­tos in­ves­ti­ci­jos at­si­pirks jau per tre­jus me­tus. Jie LŽ pa­pa­sa­ko­jo ir apie ki­to­kius dau­gia­bu­čio bend­ri­jos na­rių jau iš­ban­dy­tus tau­py­mo bū­dus.

Pa­pras­ta pri­žiū­rė­ti

Kaz­lų Rū­dos Že­mai­tės gat­vės 6-ojo dau­gia­bu­čio na­mo ti­piš­ku ne­pa­va­din­si, juk ja­me tė­ra aš­tuo­ni bu­tai. Ma­tyt, to­dėl, pa­sak šio na­mo bend­ri­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Jo­no Kin­de­rio, su­si­tar­ti dėl na­mo ši­lu­mos sis­te­mos pert­var­ky­mo bu­vo kiek leng­viau. „Dvie­jų bu­tų gy­ven­to­jai ne­iš­ga­lė­jo in­ves­tuo­ti, ne­tu­rė­jo tam pi­ni­gų, už juos tai pa­da­rė ki­ti. Tie žmo­nės sko­lą ati­duos po tru­pu­tį“, – aiš­ki­no J. Kin­de­ris. Jis džiau­gė­si kai­my­nų vie­nin­gu­mu.

Anot pa­šne­ko­vo, anks­čiau nei prieš pus­šim­tį me­tų sta­ty­ta­me aš­tuon­bu­ty­je kaž­ka­da bu­vo nu­ma­ty­tas in­di­vi­dua­lus kū­re­ni­mas, vir­tu­vė­se bu­vo kros­nys, te­bė­ra iš­li­ku­sios ka­mi­nų an­gos. Ta­čiau pa­čių kros­nių jau se­niai ne­bė­ra, o ir grįž­ti prie to­kio šil­dy­mo žmo­nės ne­no­rė­jo. Be to kiek­vie­na­me bu­te bū­tų rei­kė­ję pert­var­ky­ti šil­dy­mo sis­te­mą. „Pa­si­rin­ko­me pa­pras­tes­nį va­rian­tą – rū­sy­je pa­sta­tė­me me­die­nos gra­nu­lė­mis kū­re­na­mą ka­ti­lą, at­jun­gė­me vamz­dį nuo cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos tink­lų ir pri­jun­gė­me prie na­mo sis­te­mos. Dar ka­mi­ną pa­sta­tė­me. Štai ir vi­si dar­bai, tik pa­si­reng­ti jiems – gau­ti vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus – už­tru­ko dau­giau nei pus­me­tį“, – ne­slė­pė J. Kin­de­ris. Vy­ras LŽ žur­na­lis­tą nu­si­ve­dė par­ody­ti rū­sy­je įreng­tos nau­jo­sios na­mo ka­ti­li­nės - ne­di­de­lį bio­ku­ro ka­ti­lo bei at­ski­ros pa­tal­pos mai­šams su me­die­nos gra­nu­lė­mis lai­ky­ti.

J. Kin­de­ris mi­nė­jo, kad di­de­lės prie­žiū­ros nau­ja­jam ka­ti­lui ne­rei­kia, mat su­mon­tuo­tas 150 ki­log­ra­mų va­di­na­ma­sis bun­ke­ris, ku­rį ten­ka pri­pil­dy­ti me­die­nos gra­nu­lių tik du kar­tus per sa­vai­tę. Tie­sa, kar­tą per sa­vai­tę dar rei­kia šiek tiek nu­va­ly­ti suo­džius ir pe­le­nus nuo ka­ti­lo de­gi­mo ka­me­ros sie­ne­lių. Tai ir vi­si ka­ti­lo prie­žiū­ros dar­bai, juos at­lie­ka jis pats ar­ba bend­ri­jos pir­mi­nin­kė.

Ki­to­kie bū­dai taupyti

Pir­mas dvi šil­dy­mo se­zo­no sa­vai­tes, spa­lį, vi­so aš­tuon­bu­čio na­mo šil­dy­mas bend­ri­jai te­kai­na­vo 660 li­tų, tad ne­sun­ku su­skai­čiuo­ti, kad kiek­vie­nai šei­mai te­ko mo­kė­ti la­bai ne­daug. Žmo­nės pri­si­me­na, kad už cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą ši­lu­mą per tą pa­tį lai­ko­tar­pį jie su­mo­kė­da­vo dau­giau kaip dvi­gu­bai bran­giau - net iki 180 li­tų kiek­vie­nas bu­tas. „Ti­ki­mės, kad mū­sų in­ves­ti­ci­ja ti­krai at­si­pirks per tre­jus me­tus“, – tei­gė J. Kin­de­ris. Vy­ras pa­pa­sa­ko­jo, kad nau­jo­sios ka­ti­li­nės pa­sta­ty­mas bend­ri­jai at­siė­jo 20 tūkst. li­tų, iš ku­rių di­džią­ją da­lį – 11,5 tūkst. li­tų – te­ko su­mo­kė­ti už pa­tį bio­ku­ro ka­ti­lą. Van­de­nį gy­ven­to­jai šil­do­si elek­tra.

J. Kin­de­ris dar pa­sa­ko­jo, kad me­die­nos gra­nu­les per­ka iš Aly­tu­je įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės. „Ki­tam šil­dy­mo se­zo­nui ku­rą pirk­si­me va­sa­rą, kai jis bū­na pi­ges­nis, tad šil­dy­mas kai­nuos dar pi­giau“, – ti­ki­no J. Kin­de­ris. Žmo­nės aps­kai­čia­vo, kad vi­sos bend­ri­jos gy­ven­to­jų iš­lai­dos per šil­dy­mo se­zo­ną su­ma­žės 5–7 tūkst. li­tų.

Be­je, su­ma­nūs Kaz­lų Rū­dos Že­mai­tės gat­vės dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jai ra­do ir ki­to­kių bū­dų, kaip iš­veng­ti di­de­lių mo­kes­čių įvai­riems tar­pi­nin­kams. Įkū­rę na­mo bend­ri­ją jie at­si­sa­kė na­mą ad­mi­nis­tra­vu­sios bend­ro­vės „Kaz­lų Rū­dos ko­mu­na­li­nin­kas“ pa­slau­gų, tad per me­tus su­tau­po dar apie 2800 li­tų. Be to, įstei­gę bend­ri­ją ir ją įre­gis­tra­vę kaip ne pel­no sie­kian­čią or­ga­ni­za­ci­ją, gy­ven­to­jai jai ga­li pa­au­ko­ti ir 2 proc. sa­vo pa­ja­mų mo­kes­čio. Taip bend­ri­jos sąs­kai­ta kas­met pa­pil­do­ma nuo 1500 iki 2000 li­tų.

„Ma­nau, kad mū­sų aš­tuon­bu­tis per me­tus su­tau­pys apie 10 tūkst. li­tų“, – LŽ džiau­gė­si ir šia­me na­me bu­tą tu­rin­tis bu­vęs Sei­mo na­rys Man­tas Va­raš­ka. Anot jo, iš­lai­das na­mo prie­žiū­rai bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti bend­ro­jo nau­do­ji­mo pa­tal­pų lan­gus pa­kei­tus nau­jais, įdė­jus an­tras fa­sa­di­nes du­ris. Dar vė­liau, su­tau­pius lė­šų, bū­tų ga­li­ma su­tvar­ky­ti ir na­mo fa­sa­dą, o tai dar su­ma­žin­tų na­mo šil­dy­mo iš­lai­das.

Kaz­lų Rū­dos pirmeiviai

Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Ka­ne­vi­čius LŽ tei­gė, kad šis Že­mai­tės gat­vės dau­gia­bu­tis yra vi­sa­me mies­te kol kas vie­nin­te­lis, ku­ris pa­sta­rai­siais me­tais at­si­sa­kė cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos. Dau­giau pra­šy­mų iš­duo­ti tech­ni­nes są­ly­gas at­si­jung­ti nuo cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jų kol kas ne­at­si­ra­do. „Nei ska­ti­na­me gy­ven­to­jus tai da­ry­ti, nei tam ka­te­go­riš­kai prieš­ina­mės“, – tvir­ti­no V. Ka­ne­vi­čius.

Vis dėl­to me­ras ne­slė­pė, kad kiek­vie­no dau­gia­bu­čio na­mo pra­ra­di­mas mies­to cen­tra­li­zuo­tai šil­dy­mo sis­te­mai yra ne­tek­tis. Mat kiek­vie­nas toks at­si­jun­gi­mas ir cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos var­to­to­jų ma­žė­ji­mas di­di­na ga­my­bos kai­ną vi­siem ki­tiems cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos var­to­to­jams. „Dėl to, kad at­si­jun­gia vie­nas na­mas, dar­buo­to­jų ka­ti­li­nė­je juk ne­su­ma­žin­si, ne­ma­žė­ja ir ki­tos są­nau­dos. Tad jei toks at­si­jun­gi­mas tap­tų ma­si­niu reiš­ki­niu, bū­tų ne­ge­rai“, – sa­kė V. Ka­ne­vi­čius.

Jis pa­brė­žė, kad di­des­niuo­se na­muo­se pert­var­ky­ti šil­dy­mo sis­te­mas ne­bū­tų taip pa­pras­ta. Kaz­lų Rū­dos me­ras taip pat pra­si­ta­rė, kad iki 2015 me­tų sa­vi­val­dy­bė ža­da pa­sis­ta­ty­ti sa­vo mies­to bio­ku­ro ka­ti­li­nę ir vi­są cen­tra­li­zuo­tą ši­lu­mos tie­ki­mą iš pri­va­čios bend­ro­vės „Li­tes­ko“ pe­rim­ti į sa­vo ran­kas.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...