captcha

Jūsų klausimas priimtas

Lietuva susigrąžino avis tremtines

Lie­tu­vo­je po ke­lias­de­šim­ties me­tų per­trau­kos vėl ga­no­si šku­džių veis­lės avys. Jų au­gin­to­jai sa­ko ne­at­si­džiau­gian­tys ska­nia ir svei­ka šku­džių mė­sa bei šil­ta vil­na, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.
A. Ufarto (BFL) nuotr.
A. Ufarto (BFL) nuotr.

Lie­tu­vo­je po ke­lias­de­šim­ties me­tų per­trau­kos vėl ga­no­si šku­džių veis­lės avys. Jų au­gin­to­jai sa­ko ne­at­si­džiau­gian­tys ska­nia ir svei­ka šku­džių mė­sa bei šil­ta vil­na, rašo dienraštis „Lietuvos žinios“.

Lie­tu­vo­je bu­vu­sios ga­na po­pu­lia­rios šku­dės iš­ny­ko per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą. Ma­no­ma, kad dau­gu­ma jų bu­vo pa­pras­čiau­siai su­val­gy­tos, bet bu­vo ir to­kių, ku­rias iš­si­ga­be­no į Vo­kie­ti­ją su vi­sa man­ta pa­si­trau­ku­sios lie­tu­vių šei­mos. Bū­tent to­dėl šku­dėms pri­li­po avių trem­ti­nių pa­va­di­ni­mas. Į sa­vo is­to­ri­nę tė­vy­nę Lie­tu­vą šku­dės par­ke­lia­vo ne­tru­kus, kai bu­vo pa­skelb­ta mū­sų ša­lies ne­prik­lau­so­my­bė. Da­bar tau­tie­čių po­rei­kiams lai­ko­mas ne vie­nas šim­tas šios veis­lės avių.

Ir ren­gia, ir maitina

Mo­lė­tų ra­jo­no Pa­lie­sio kai­me šku­des au­gi­nan­tis Kęs­tu­tis Sa­mu­šis tvir­ti­na, kad į mū­sų ša­lį pir­mo­ji šias avis at­ga­be­no se­ne­lių že­mę Lie­tu­vo­je dirb­ti pa­no­ru­si vo­kie­tai­tė Rut­ha van Cal­car. Bū­tent iš jos ke­le­tą šku­džių įsi­gi­jo pats K. Sa­mu­šis, ku­ris il­gai­niui už­siau­gi­no pen­kias­de­šim­ties gy­vu­lių ban­dą. „Vie­nas iš ma­no tiks­lų įsi­gy­jant šias avis bu­vo toks, kad jos nu­ga­ny­tų ne­men­kas tarp miš­kų ply­tin­čias mū­sų pie­vas“, – sa­kė šku­džių au­gin­to­jas. Tai jos pui­kiau­siai ir da­ro. Be to, au­gin­da­mas šku­des vy­riš­kis sa­ko la­bai su­si­ža­vė­jęs itin ska­nia, žvė­rie­ną pri­me­nan­čia jų mė­sa, ne­rie­bia ir ne­tu­rin­čia la­jaus kva­po. „Dėl ypa­tin­gos mi­ty­bos šių avių mė­sa yra lie­sa“, – aiš­ki­no šku­džių au­gin­to­jas.

Įpras­ta, kad avys žmo­nes pa­mai­ti­na, pa­gir­do ir ap­ren­gia, nes tei­kia mė­są, pie­ną bei vil­ną. „Šku­dės pie­no ne­duo­da, bet jų mė­sa tin­ka aukš­čiau­sios ko­ky­bės res­to­ra­nams, iš vil­nos nu­ve­lia­mi pui­kiau­si vel­ti­niai“, – pa­brė­žė K. Sa­mu­šis. Šku­džių au­gin­to­jas tei­gė, jog jo žmo­na In­ga ve­lia ga­mi­nius iš šių avių vil­nos, o jos nu­vel­ti vel­ti­niai tu­ri di­džiu­lę pa­klau­są ne tik Lie­tu­vo­je. Pa­sak vy­riš­kio, šku­džių vil­na yra šiurkš­ti, su­da­ry­ta iš trum­pų pū­ki­nių plau­kų, la­bai plo­no vil­nos pluoš­to ir il­gų akuo­ti­nių plau­kų. Bū­na bal­tos, juo­dos ir ru­dos spal­vos šku­džių.

„Šku­džių veis­lės avi­nas sve­ria 50 ki­log­ra­mų, avis – maž­daug 35 ki­log­ra­mus. Ly­gin­ti jas su Lie­tu­vo­je įpras­tų veis­lių avi­mis, ko ge­ro, bū­tų pa­na­šu kaip kar­vę ly­gin­ti su ož­ka“, – juo­ka­vo K. Sa­mu­šis. Jis pa­brė­žė, kad šku­dės – itin ne­reik­lios avys, min­tan­čios vis­kuo, ką ran­da.

Puo­se­lė­ja kraštovaizdį

Do­mė­da­ma­sis šku­džių kil­me K. Sa­mu­šis tei­gia ap­ti­kęs, jog jų veis­lė va­di­na­ma abo­ri­ge­ni­ne, o bė­gant am­žiams ši veis­lė iš­sau­go­jo sa­vo gry­ną­ją ge­ne­ti­nę li­ni­ją. Per An­trą­jį pa­sau­li­nį ka­rą be­maž iš­nai­kin­ta šku­džių veis­lė bu­vo at­gai­vin­ta avių au­gi­ni­mo en­tu­zias­tų, ku­rie il­gai­niui šias avis iš­pla­ti­no Aus­tri­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Olan­di­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je. Tad šiuo me­tu Eu­ro­po­je yra apie pen­kis tūks­tan­čius šku­džių, Lie­tu­vo­je – apie po­rą šim­tų. Pa­brė­žia­ma, kad šku­dės la­bai pui­kiai gy­ve­na sa­vo is­to­ri­nė­je tė­vy­nė­je – Lie­tu­vo­je, yra at­spa­rios mū­sų ša­lies gam­ti­nėms są­ly­goms. Jos pra­min­tos kraš­to­vaiz­džio puo­se­lė­to­jo­mis, nes pui­kiai, ne­iš­min­džio­da­mos nu­ska­bo ne tik ga­nyk­las, bet ir pie­vas ar net ve­jas.

Šku­dės per dve­jus me­tus pa­pras­tai ve­da tris va­das, joms gims­ta po vie­ną-tris ėriu­kus. K. Sa­mu­šių ūky­je sten­gia­ma­si, kad šios veis­lės avys ėriu­kų at­si­ves­tų kas­met. Va­dos re­ti­na­mos bi­jan­tis krau­jo­mai­šos. Vi­si iki šiol gi­mę ėry­čiai au­ga svei­ki, šku­džių au­gin­to­jas pa­brė­žia, kad šios avys vi­sai ne­reik­lios, žie­mą ten­ki­na­si šie­nu, me­džių bei krū­my­nų ša­ke­lė­mis, ne­ser­ga, pri­žiū­rė­ti jas ga­na leng­va. Šios šei­mos ūky­je avis ga­no avi­ga­nis šuo, vil­kui kol kas ne­pa­vy­ko nu­si­neš­ti nė vie­nos avies. Vy­riš­kis pa­brė­žė, kad šku­dėms ne­tgi ne­rei­kia tvar­to, o pa­kan­ka įreng­ti ge­rai nuo vė­jo ap­sau­gan­čią sto­gi­nę. Šku­des vy­riš­kis siū­lo au­gin­ti ir tiems, ku­rie no­ri tu­rė­ti iš jų nau­dos, ir sie­kian­tiems gro­žio bei įvai­ru­mo. „Nea­be­jo­ju, kad šku­dės džiu­gin­tų ir kai­mo tu­riz­mo so­dy­bų šei­mi­nin­kus, ir jų sve­čius“, – įsti­ki­nęs K. Sa­mu­šis.

 

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...