captcha

Jūsų klausimas priimtas

Ž. Plytnikas: „Projektą stumia buldozeriu“

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas ne­sle­pia įžvel­gian­tis po­li­ti­kų sie­kius kiš­tis į vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­są.
Š. Mažeikos (BFL) nuotr.
Š. Mažeikos (BFL) nuotr.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vas Žyd­rū­nas Plyt­ni­kas ne­sle­pia įžvel­gian­tis po­li­ti­kų sie­kius kiš­tis į vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­są, rašo „Lietuvos žinios“.

Ketvirtadienį Sei­mas ke­ti­na pri­im­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios, tiek Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT), tiek pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ma­ny­mu, ga­li at­ver­ti nau­jų lan­dų ko­rup­ci­jai. VPT va­do­vas Ž. Plyt­ni­kas in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ svars­to, kad taip po­li­ti­kai gal­būt sku­bi­na už­si­ti­krin­ti ga­li­my­bę pi­ni­gams „į­si­sa­vin­ti“.

Nau­juo­ju 2014–2020 me­tų fi­nan­si­nės Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) struk­tū­ri­nės par­amos lai­ko­tar­piu Lie­tu­va tu­rė­tų su­lauk­ti dau­giau kaip 44 mlrd. li­tų.

Ri­zi­ka – savivaldybėse

- Kaip ver­ti­na­te šian­dien Sei­mo ža­da­mas pri­im­ti Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas?

- Siū­lo­mo­se pa­tai­so­se pa­si­gen­du to pa­ties, ko la­biau­siai pa­si­gen­da ir per­kan­čio­sios or­ga­ni­za­ci­jos: su­pap­ras­tin­tos tvar­kos vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus. Kaip su­pap­ras­ti­ni­mas pa­tei­kia­mas siū­ly­mas ma­žos ver­tės pir­ki­mų ri­bą pre­kėms ir pa­slau­goms pa­kel­ti nuo 100 tūkst. iki 200 tūkst. li­tų. Ta­čiau to­kiu bū­du iš tie­sų at­ve­ria­ma di­džiu­lė lan­da ko­rup­ci­jai – jei bū­tų pri­tar­ta šiam siū­ly­mui, Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mas sa­vi­val­dy­bė­se tap­tų be­veik ne­rei­ka­lin­gas.

Da­bar, or­ga­ni­zuo­da­mos ma­žos ver­tės pir­ki­mus, sa­vi­val­dy­bės tu­ri tik pa­sit­vir­tin­ti su­pap­ras­tin­tų vie­šų­jų pir­ki­mų tai­syk­les ir pa­gal jas reng­ti po­ten­cia­lių da­ly­vių apk­lau­są. Rea­liai apk­lau­sia­mas vie­nas ki­tas da­ly­vis, o me­tų pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bei te­rei­kia pa­teik­ti at­as­kai­tą, ką ir už kiek pir­ko, ne­atsk­lei­džiant pa­ties pro­ce­so. Jei ma­žos ver­tės pir­ki­mų pre­kėms ir pa­slau­goms ri­ba bus pa­kel­ta iki 200 tūkst. li­tų, sa­vi­val­dy­bių va­do­vai, tar­ki­me, ga­lės įsteig­ti ke­lias įmo­nes su fik­ty­viais sa­vi­nin­kais, dar apk­laus­ti ko­kio nors bi­čiu­lio bend­ro­vę ir pirk­ti tik iš sa­vęs, nie­kam ne­at­sis­kai­ty­da­mi.

Blo­giau­sia, kad ma­žos ver­tės pir­ki­mai su­da­ro be­veik 90 proc. vi­sų sa­vi­val­dy­bių pir­ki­mų. Jei no­ri­me jų ver­tę di­din­ti, kar­tu įdie­ki­me ap­sau­gos me­cha­niz­mus, ku­riais su­ge­bė­tu­me kon­tro­liuo­ti iš­lei­džia­mus pi­ni­gus. Bet taip ne­da­ro­ma.

- Kaip ma­no­te, ko­dėl?

- Gal­būt taip el­gia­ma­si dėl to, kad po­li­ti­kai su­pran­ta, jog vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se vis su­nkiau pa­siim­ti pi­ni­gus. Va­di­na­si, rei­kia kuo grei­čiau pa­da­ry­ti lan­das jiems gau­ti.

Sa­vi­val­dy­bės, dar sta­ty­bų sek­to­rius to­liau lie­ka Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­žei­di­mų ly­de­riai. Si­tua­ci­ja ne­si­kei­čia, nes po­li­ti­kai la­bai stip­riai „glo­bo­ja“ ir den­gia tam ti­kras įmo­nes, be to, daž­nai yra glau­džiai su­si­ję su kon­kre­čių sa­vi­val­dy­bių įmo­nė­mis. Net Sei­me per dis­ku­si­jas ma­ty­ti, kaip po­li­ti­kai at­kak­liai gi­na vie­ną ar ki­tą bend­ro­vę. Lie­tu­va la­bai ma­ža, kad to­kių są­sa­jų ne­bū­tų, o jei­gu dar įmo­nės ar įstai­gos va­do­vas daug me­tų sė­di vie­na­me pos­te, pa­keis­ti ką nors – la­bai su­nku.

Jau­čia­si esąs nemalonėje

- Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad tei­kia­mo­mis pa­tai­so­mis sie­kia pa­leng­vin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­są: tar­ki­me, siū­lo­ma keis­ti įsta­ty­mą taip, kad VPT at­sa­ky­mą dėl su­tar­čių kei­ti­mo, ne­skel­bia­mų de­ry­bų pa­teik­tų per 15 die­nų, o ne per mė­ne­sį, kaip yra da­bar?

- Ga­liu pa­teik­ti sta­tis­ti­ką: nuo 2012 me­tų pra­džios iki šių me­tų sau­sio dėl vi­sų rū­šių vie­šų­jų pir­ki­mų su­ti­ki­mų iš per­kan­čių­jų or­ga­ni­za­ci­jų gau­tas 1221 pa­klau­si­mas. Juos ver­ti­na vos še­ši VPT dir­ban­tys šios sri­ties spe­cia­lis­tai. Da­bar no­ri­ma, kad jie dar­bą at­lik­tų ne per 30, o per 15 die­nų. Dar anks­tes­nės ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bė bu­vo pri­ta­ru­si pro­jek­tui di­din­ti VPT dar­buo­to­jų skai­čių. Ta­čiau iki šiol tai ne­pa­da­ry­ta. Ma­tyt, ne­no­ri­ma, kad VPT bū­tų stip­res­nė ir efek­ty­viau dirb­tų, o gal ir sie­kia­ma pa­keis­ti va­do­vą.

- Ma­no­te, kad jus no­ri­ma pa­keis­ti?

- Be abe­jo. Tai bu­vo ban­do­ma pa­da­ry­ti ir esant anks­tes­nės ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bei, ir šiai. Tie­sa, su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi dis­ku­si­ja vyks­ta, ir jis, ma­nau, nė­ra nu­si­tei­kęs prieš tar­ny­bą ar as­me­niš­kai prieš ma­ne. Bet dėl to, kad VPT yra kon­tro­liuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja, aki­vaiz­du, ki­šan­ti ko­ją daug kam, kas ban­do plau­ti pi­ni­gus, vi­sur bu­vo ir bus ne­pa­ten­kin­tų­jų.

- Ar apie šią si­tua­ci­ją kal­bė­jo­te su prem­je­ru, Sei­mo na­riais?

- Bu­vau ke­lis kar­tus kvie­čia­mas į val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­sė­džius, dar tuo me­tu, kai ūkio mi­nis­trės par­ei­gas ėjo Bi­ru­tė Vė­sai­tė. Bu­vo at­vi­rai kal­ba­ma, kad siū­lo­mos Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sos yra ko­rup­ci­nio po­bū­džio. Apie tai kal­bė­jau­si ir su prem­je­ru. Keis­ta: jis pri­ta­rė, kad siū­ly­mus rei­kia to­bu­lin­ti, ta­čiau da­bar ma­to­me, jog pro­jek­tas stu­mia­mas bul­do­ze­riu be jo­kių pa­kei­ti­mų. Ma­tau, jog ir dau­ge­lis Sei­mo na­rių pui­kiai su­pran­ta, kad siū­lo­mos pa­tai­sos tik at­vers dar dau­giau lan­dų ko­rup­ci­jai, jiems yra pa­teik­tos ne­igia­mos STT, VPT, su ko­rup­ci­ja ko­vo­jan­čios ne­prik­lau­so­mos or­ga­ni­za­ci­jos „Trans­pa­ren­cy In­ter­na­tio­nal“ iš­va­dos. Bet Sei­mo na­riai lyg už­bur­ti ban­do pri­im­ti pa­tai­sas.

Pir­ki­mai ir politikai

- Sei­me dis­ku­tuo­jant dėl pro­jek­to, kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė pra­bi­lo, kad iš 13 mlrd. li­tų, ku­rie kas­met su­ka­si vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, apie 2 mlrd. li­tų ten­ka va­di­na­mie­siems „ot­ka­tams“. Ar tu­ri­te apie tai ži­nių?

- Iki šiol nie­kas ne­skai­čia­vo, kiek pi­ni­gų ati­ten­ka „ot­ka­tams“. Ta­čiau per įvai­rius pa­ti­kri­ni­mus ma­to­me, kad tik įsi­ki­šus VPT su­tau­po­mi mi­li­jo­nai. Tie­sa, vi­si pa­si­da­rė la­bai pro­tin­gi, sam­do­si ge­riau­sius tei­si­nin­kus ar­ba „per­per­ka“ žmo­nes iš VPT, nu­vi­lio­da­mi juos dirb­ti į pri­va­tų vers­lą, to­dėl pro­ce­dū­riš­kai vis­ką su­dė­lio­ja pui­kiai. VPT dar­buo­to­jai ir kon­tro­liuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos ne­ga­li nu­sta­ty­ti pro­ce­dū­ri­nių pa­žei­di­mų. Ma­to­me, kad yra ne­skaid­ru, bet pri­si­ka­bin­ti ne­ga­li­me.

Ma­to­me, kad į vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­są vėl in­ten­sy­viai grįž­ta tar­pi­nin­kai: ge­rai iš­ma­ny­da­mi Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mą bei mū­sų su­for­muo­tą pra­kti­ką, nu­ma­ny­da­mi, ko­kia bus VPT nuo­mo­nė vie­nu ar ki­tu klau­si­mu, jie ei­na pas vers­li­nin­kus ir siū­lo jiems su­si­mo­kė­ti už „pa­gal­bą“ gau­nant tei­gia­mą tar­ny­bos iš­va­dą. Ne per se­niau­siai į ma­ne krei­pė­si vie­na įmo­nė ir tie­siai pa­sa­kė: mums at­si­bo­do dirb­ti su po­li­ti­kais, mo­kė­ti jiems už tar­pi­nin­ka­vi­mą, gal­būt ga­lė­tu­me su VPT tar­tis tie­sio­giai?

- No­ri­te pa­sa­ky­ti, kad kaip tar­pi­nin­kai vei­kia po­li­ti­kai?

- Ne­tu­riu to­kių fak­tų, bet vers­li­nin­kai sa­ko, jog taip yra. Jie nu­ro­do, kad su­si­mo­ka po­li­ti­kams, o šie pa­ža­da gal­būt vie­ną ar ki­tą klau­si­mą iš­spręs­ti per VPT. Ir skam­bi­na į tar­ny­bą, skam­bi­na man, klau­sia, ar ga­li­me pa­dė­ti, ko­kią iš­va­dą ke­ti­na­me teik­ti. Iš tie­sų: ma­to­me, kai vyks­tant kon­kur­sui vi­sai su tais pro­ce­sais ne­su­si­ję po­li­ti­kai pra­de­da juo do­mė­tis, tam­pa be ga­lo ak­ty­vūs. Tai ke­lia nuo­sta­bą ir tam ti­krų įta­ri­mų. Kiek­vie­nu at­ve­ju VPT in­for­muo­ja apie tai tei­sė­sau­gą.

Siū­lo patobulinimus

- Ar jūs pats kar­tais ne­už­ke­lia­te kar­te­lės? Tar­ki­me, prieš ke­le­rius me­tus krei­pė­tės į tei­sė­sau­gą dėl anks­tes­nių VPT va­do­vų su­da­ry­tos su­tar­ties su bend­ro­ve „Hew­lett-Pa­ckard“, pa­gal ku­rią įsi­pa­rei­go­ta tar­ny­bos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos pa­grin­dą su­da­ran­čios prog­ra­mi­nės įran­gos ne­keis­ti 50 me­tų. Te­ko gir­dė­ti, kad pro­ku­ro­rai pa­žei­di­mų dėl šio san­do­rio ne­įž­vel­gė?

- VPT ga­vo pra­ne­ši­mą, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl šios su­tar­ties nu­trauk­tas. Ži­no­ma, ne­su iki­teis­mi­nio ty­ri­mo ins­ti­tu­ci­jos va­do­vas, ne­su pro­ku­ro­ras, bet jei vals­ty­bės įstai­ga su­da­ro su­tar­tį, ku­ri ap­ri­bo­ja bet ko­kius po­ky­čius 50-čiai me­tų, tai lei­džia kel­ti klau­si­mą apie ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pų pa­žei­di­mą, jau ne­kal­bu apie vals­ty­bės lė­šų tei­sin­gą pa­nau­do­ji­mą. Juk prog­ra­mi­nės įran­gos sri­ty­je po­ky­čių ma­to­me kas­met, tad par­ody­ki­te man sis­te­mą, ku­ri to­bu­lai veik­tų 50 me­tų? Be to, pa­gal tą su­tar­tį VPT ta­po pri­klau­so­ma nuo „Hew­lett-Pa­ckard“, tu­ri mo­kė­ti di­džiu­lius pi­ni­gus, ir to­kie su­si­ta­ri­mai pra­si­len­kia su bet ko­kia lo­gi­ka. Ne­ži­nau, ar tei­si­nė­je vals­ty­bė­je to­kie san­do­riai bū­tų ga­li­mi. As­me­nys, ku­rie su­da­rė to­kius, ma­no ma­ny­mu, ko­rup­ci­nius su­si­ta­ri­mus, tu­rė­tų at­sa­ky­ti. Bet pro­ku­ro­rams ma­ty­ti ge­riau.

- Abe­jo­ja­te po­li­ti­kų siū­lo­mais pa­kei­ti­mais vie­šų­jų pir­ki­mų sri­ty­je. Ko­kius pa­to­bu­li­ni­mus no­rė­tu­mė­te da­ry­ti pats?

- Vie­nas svar­biau­sių dar­bų bū­tų su­tar­čių re­gis­tras. Siek­siu, kad jis at­si­ras­tų. Ta­da kiek­vie­na vie­šo­jo pir­ki­mo su­tar­tis, kiek­vie­nas jos pa­kei­ti­mas, su­tar­ti­nių prie­vo­lių įvyk­dy­mo ter­mi­nai, per­ka­mi kie­kiai, su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­kas bū­tų au­to­ma­tiš­kai ma­to­mi vie­šo­jo­je erd­vė­je. In­for­ma­ci­ja bū­tų pa­sie­kia­ma ir bet ku­riai kon­tro­liuo­jan­čiai, taip pat ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jai. Ma­nau, to­kiam siū­ly­mui tu­rė­tų pri­tar­ti tiek prem­je­ras, pa­si­sa­kan­tis už ko­vą su ko­rup­ci­ja, tiek tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis, tiek tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos.

 

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...