captcha

Jūsų klausimas priimtas

Malkų kainos nurungia dujas

Mal­kų par­da­vė­jai tei­gia, kad šio kie­to­jo ku­ro kai­nos Lie­tu­vo­je ne­si­kei­čia jau be­veik sep­ty­ne­rius me­tus, o brangs­tant gam­ti­nėms du­joms mal­kų pir­kė­jų kas­met dau­gė­ja.
E. Zagrebnevo (BFL) nuotr.
E. Zagrebnevo (BFL) nuotr.

Mal­kų par­da­vė­jai tei­gia, kad šio kie­to­jo ku­ro kai­nos Lie­tu­vo­je ne­si­kei­čia jau be­veik sep­ty­ne­rius me­tus, o brangs­tant gam­ti­nėms du­joms mal­kų pir­kė­jų kas­met dau­gė­ja, rašo „Lietuvos žinios“.

Ri­čar­das Gry­baus­kas, bend­ro­vės „Mal­ki­ne“ va­do­vas, LŽ tei­gė pa­ste­bin­tis, kad mal­kų kas­met par­duo­da vis dau­giau, o šie­met, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, par­da­vi­mas di­dė­jo apie 10 pro­cen­tų. „Anks­čiau žmo­nės, ku­rie ne­tu­rė­jo du­jų, kū­ren­da­vo mal­ko­mis, bet kai tik du­jo­tie­kis juos pa­siek­da­vo, mal­kų at­si­sa­ky­da­vo. Da­bar gy­ven­to­jai vėl grįž­ta prie mal­ko­mis kū­re­na­mų ka­ti­lų. Šiuo me­tu pi­giau kū­ren­ti mal­ko­mis ne­gu du­jo­mis“, – au­gan­čio kie­to­jo ku­ro po­pu­lia­ru­mo prie­žas­tį nu­ro­dė vers­li­nin­kas.

Vi­sus me­tus vie­no­da kaina

Pa­sak R. Gry­baus­ko, po­pu­lia­riau­sios Lie­tu­vo­je yra kai­triau­sių­jų gru­pei pri­klau­san­čios ber­ži­nės, uo­si­nės ir ąžuo­li­nės mal­kos, o dau­giau­sia nu­per­ka­ma ber­ži­nių, nes jos pi­giau­sios. Be to, ber­ži­nės mal­kos iš­džiūs­ta per ke­lis mė­ne­sius – grei­čiau nei ąžuo­li­nės. O sie­kiant iš­gau­ti mak­si­ma­lią ši­lu­mą bei su­tau­py­ti pi­ni­gų ir ener­gi­jos mal­kas bū­ti­na iš­džio­vin­ti. UAB „Mal­ki­ne“ drėg­nas ber­ži­nes mal­kas vi­sus me­tus par­duo­da vie­no­da kai­na. R. Gry­baus­ko tei­gi­mu, žmo­nės drėg­no­mis mal­ko­mis sten­gia­si ap­si­rū­pin­ti vė­liau­siai iki rugp­jū­čio pa­bai­gos, kad spė­tų jas iš­džio­vin­ti. „Sau­sų mal­kų ir­gi par­duo­da­me, ta­čiau jos ge­ro­kai bran­ges­nės“, – sa­kė jis.

Šiuo me­tu skal­dy­tų ber­ži­nių mal­kų kai­na rin­ko­je sie­kia 125 li­tus už erd­me­trį (erd­vi­nį ku­bą). Į su­nkve­ži­mį tel­pa apie 10 erd­me­trių mal­kų. Vien mal­ko­mis kū­ren­ti vi­du­ti­nio dy­džio na­mą vi­są žie­mos se­zo­ną ga­li pri­reik­ti apie 2 su­nkve­ži­mių mal­kų, toks jų kie­kis kai­nuo­tų 2500 li­tų. Po­pu­lia­riau­sias per­ka­mų mal­kų kie­kis yra 10 erd­me­trių ar­ba vie­nas su­nkve­ži­mis.

„Aiš­ku, mal­kų po­rei­kis pri­klau­so nuo na­mo dy­džio, jo ener­gi­nio nau­din­gu­mo par­ame­trų. Be to, kai ku­rie gy­ven­to­jai na­mus kū­re­na ne vien mal­ko­mis, bet ir du­jo­mis. Pa­vyz­džiui, va­ka­rais ir poil­sio die­no­mis – mal­ko­mis, o dar­bo die­no­mis įjun­gia du­ji­nį šil­dy­mą. To­kiems mal­kų rei­kia ma­žiau“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

Tie­sa, kiek pri­reiks mal­kų, pri­klau­so ir nuo žie­mos. „Praė­ju­si žie­ma už­si­tę­sė iki ba­lan­džio pa­bai­gos, tad mal­kų daug kam pri­trū­ko, to­dėl ko­vo ir ba­lan­džio mė­ne­siais žmo­nėms ve­žė­me bran­ges­nių sau­sų mal­kų“, - tei­gė vers­li­nin­kas.

R. Gry­baus­ko tei­gi­mu, mal­kų kai­nos ne­kei­čia­mos jau apie sep­ty­ne­rius me­tus. Tie­sa, per tą lai­ką kai­nos nuo 125 iki 150 li­tų bu­vo pa­šo­ku­sios vie­ną kar­tą – kai Lie­tu­vo­je pri­trū­ko ža­lia­vos dėl smar­kiai iš­au­gu­sios jos pa­klau­sos Šve­di­jo­je. Pa­sak vers­li­nin­ko, mal­kų kai­nos ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų iš­lik­ti sta­bi­lios. Bend­ro­vė „Mal­ki­ne“ tik ne­di­de­lę da­lį iš pa­ga­mi­na­mų apie 1000 erd­me­trių par­duo­da Lie­tu­vo­je, o ki­tą eks­por­tuo­ja į ki­tas ša­lis – į Nor­ve­gi­ją, Da­ni­ją, Šve­di­ją. Šie­met dau­giau­sia pro­duk­ci­jos nu­pirks vo­kie­čiai.

Kai­nos pa­gal se­zo­ną

Įmo­nės „Ar­tū­ro mal­kos“ pro­duk­ci­jos kai­nos pa­na­šios kaip per­nai, ta­čiau pri­klau­so nuo se­zo­no. „Kai­nos kei­čia­si, žie­mą mal­kos bus pi­giau­sios, o nuo ko­vo mė­ne­sio vėl pra­dės brang­ti“, – pre­ky­bos mal­ko­mis spe­ci­fi­ka da­li­jo­si įmo­nės sa­vi­nin­kas ir va­do­vas Ar­tū­ras Ka­na­no­vi­čius. Pa­gal po­pu­lia­ru­mą, pa­sak vers­li­nin­ko, mal­kos ri­kiuo­ja­si į to­kią ei­lę: ber­ži­nės, uo­si­nės, ąžuo­li­nės ir juo­dalks­ni­nės. „Ko­dėl žmo­nės mie­liau per­ka ber­ži­nes mal­kas, su­nku pa­sa­ky­ti, – svars­tė vers­li­nin­kas. – Uo­si­nės kai­tres­nės ir šva­res­nės, pa­lie­ka ma­žiau suo­džių, bet gal jo­mis ma­žiau pre­kiau­ja­ma?“

Jis tei­gė kas­met par­duo­dan­tis vis dau­giau mal­kų, ta­čiau abe­jo­jo, kad Lie­tu­vo­je jų kū­re­na­ma dau­giau. „Ma­nau, kad au­gan­tis par­da­vi­mas pri­klau­so nuo mū­sų įmo­nės dar­bo. Ve­ža­me ge­rai pa­ga­min­tas – su­pjaus­ty­tas pa­gal klien­to pa­gei­da­vi­mą, įgi­jo­me klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą, to­dėl už­sa­ky­mų dau­gė­ja“, – sa­kė vy­ras.

Šios įmo­nės vie­nas klien­tas per se­zo­ną vi­du­ti­niš­kai nu­per­ka apie 20 erd­me­trių, ar­ba du su­nkve­ži­mius, mal­kų. „Kū­re­ni­mas mal­ko­mis kai­nuo­ja be­veik per­pus pi­giau nei na­mą šil­dy­ti gam­ti­nė­mis du­jo­mis. Bet aiš­ku, pri­si­de­da var­go – mal­kas rei­kia krau­ti, kros­nį pri­žiū­rė­ti, kas­dien ne­šio­ti, va­ly­ti šiukš­les“, – var­di­jo vers­li­nin­kas.

Įmo­nė par­duo­da tik drėg­nas mal­kas. Jų džio­vin­ti esą vi­siš­kai ne­ap­si­mo­ka. „Džio­vi­ni­mui na­tū­ra­liu bū­du rei­kia tu­rė­ti di­džiu­les tal­pyk­las. Tai už­truk­tų pu­sę me­tų, o ne­ga­li bū­ti ti­kras, kad vė­liau par­duo­si ge­ro­kai bran­giau. Be to, iš 10 ku­bų drėg­nų lie­ka 9 ku­bai sau­sų mal­kų. Dėl kro­vi­mo, iš­kro­vi­mo dar­bų kai­na iš­au­ga iki 170 li­tų už erd­me­trį ber­ži­nių mal­kų. To­kiu at­ve­ju jau ge­riau du­jo­mis kū­ren­ti, to­dėl žmo­nės vis tiek žie­mą per­ka drėg­nas mal­kas po 110 li­tų“, – aiš­ki­no vers­li­nin­kas.

Per­pus pi­giau ne­gu dujos

Ša­lia Klai­pė­dos gy­ve­nan­tis in­di­vi­dua­laus na­mo sa­vi­nin­kas Ro­ber­tas mal­ko­mis ap­si­rū­pi­na iš anks­to, skal­dy­tas mal­kas jis džio­vi­na 18 mė­ne­sių. Šiai žie­mai ber­žo mal­kas jis pir­ko 2012 me­tų va­sa­rį, o 2014-2015-ųjų žie­mai – šių me­tų ko­vą. Kie­ta­sis ku­ras klai­pė­die­čiui at­siė­jo ati­tin­ka­mai po 105 ir 95 li­tus už 1 erd­me­trį. Žie­mą esą pa­pras­čiau mal­kas ir at­si­vež­ti. „Nuo va­sa­rio mal­kos su­krau­tos lau­ke, o lie­pos mė­ne­sį ge­rai iš­džio­vin­tas su­ve­žu į mal­ki­nę ir lai­kau iki ki­tų me­tų kū­re­ni­mo se­zo­no“, – pa­sa­ko­jo vy­ras. Ro­ber­tas šil­do apie 300 kv. m plo­to (200 kv. m nau­din­go­jo plo­to) na­mą. Per 7 mė­ne­sių šil­dy­mo se­zo­ną tam rei­kia apie 30 erd­me­trių, ar­ba 3 su­nkve­ži­mių, ber­ži­nių mal­kų. Tai maž­daug 3 tūkst. li­tų per me­tus ar­ba vi­du­ti­niš­kai apie 430 li­tų per mė­ne­sį šal­tuo­ju me­tų lai­ku.

„Ma­no pa­žįs­ta­mas pa­na­šaus plo­to na­mą kū­re­na gam­ti­nė­mis du­jo­mis, joms žie­mą, ne­ly­gu lau­ko tem­pe­ra­tū­ra, jis iš­lei­džia po 800–1000 li­tų per mė­ne­sį. Mal­ko­mis kū­ren­ti – per­pus pi­giau“, – tei­gė pa­šne­ko­vas.

***

Mal­kų kai­nos Lie­tu­vo­je (li­tais už erd­vi­nį kubą):

Rūšis Kaina
Uosinės 135–145
Ąžuolinės 130–145
Beržinės 120–135
Juodalksninės 105–115
Baltalksninės 100–110
Pušinės 95–105
Eglinės 95–100
Drebulinės 95–100

Šal­ti­nis: Įmo­nių duomenys

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...